LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 2 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-118

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2007, Nr. 132-5357)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Biudžetinių įstaigų pajamos – biudžetinių įstaigų, atliekant funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, gaunamos lėšos (išskyrus valstybės rinkliavą ir žyminį mokestį) ir pajamos už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą naudojamos vadovaujantis įstatymais arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais šių įstaigų išlaidoms apmokėti ir kitiems įstaigos poreikiams.“

 

2 straipsnis. 32 straipsnio 5 dalies pripažinimas netekusia galios

32 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________