LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 6.188 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. gruodžio 16 d. Nr. XI-65

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

1 straipsnis. 6.188 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Papildyti 6.188 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Jei kyla abejonių dėl sutarties sąlygų, taikoma šio kodekso 6.193 straipsnio 4 dalyje nustatyta sutarčių aiškinimo taisyklė. Ši taisyklė nėra taikoma kolektyvinio vartotojų interesų gynimo atveju, kai siekiama parengtas standartines sutarčių sąlygas uždrausti tolesniam jų naudojimui.“

2. Buvusias 6.188 straipsnio 6, 7, 8 dalis laikyti atitinkamai 7, 8, 9 dalimis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________