LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-161 „DĖL GARANTINIO UŽMOKESČIO KREDITŲ SU GARANTIJA GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 17 d. Nr. 3D-693

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. 3D-161 „Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 45-1706; 2008, Nr. 45-1694):

1. Išdėstau įsakymo preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009) 20 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; 2007, Nr. 105-4306) 2.10 punktu, Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėmis (2006/C319/01) (OL 2006 C 319, p. 1) ir 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiu tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendruoju bendrosios išimties reglamentu) (OL 2008 L 214, p. 3),“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensavimo taisyklėse:

2.1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėmis (2006/C 319/01) (OL 2006 C 319, p. 1) ir 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiu tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendruoju bendrosios išimties reglamentu) (OL 2008 L 214, p. 3), ir reglamentuoja valstybės pagalbos teikimą, Specialiosios kaimo rėmimo programos lėšomis kompensuojant garantinį užmokestį, kuris mokamas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą kredito įstaigoms dėl jų teikiamų kreditų.“

2.2. Išdėstau 2.1 punkto 1 išnašą taip:

1 Kaimo vietovėje veikiantis subjektas – kaime, miestelyje ar mieste, kurio gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., išskyrus savivaldybės centrą, veikiantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs jam priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.“

2.3. Papildau 21 punktu:

21. Atsižvelgiant į Specialiajai kaimo rėmimo programai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinio užmokesčio dalis gali būti mažinama.“

2.4. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Garantinis užmokestis nekompensuojamas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigos kreditą investiciniam projektui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2007) 5076 (toliau – KPP), priemones, išskyrus priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.“

2.5. Pripažįstu netekusia galios 3 punkto 3 išnašą.

2.6. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Šių taisyklių 2.1 ir 2.2 punktuose nurodytiems subjektams dalis garantinio užmokesčio kompensuojama:

4.1. jei pagal reglamento (EB) Nr. 800/2008 I priedą jie laikomi maža ar vidutine įmone ir jei jie nėra sunkumų turinti įmonė, kaip apibrėžta Komisijos komunikato – Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2004/C 244/02) (OL 2004 C244, p. 2) 2.1 dalyje;

4.2. jei subjektas ir jo sutuoktinis nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano, patvirtinto Europos Komisijos 2004 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2004) 2949 (toliau – Kaimo plėtros 2004–2006 metų planas), priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.“

2.7. Išdėstau 6.2 punktą taip:

6.2. subjektams, nurodytiems 2.2 punkte:

6.2.1. investuojant į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į pastatus, gamybos priemones, įrenginius ir įrangą;

6.2.2. investuojant į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su technologijų perėmimu, įsigyjant patento teises, licencijas, mokslinę, prekybinę ar gamybinę patirtį ar nepatentuotas technines žinias, jei pagalbos gavėjas įsipareigoja, kad bus tenkinami reglamento (EB) Nr. 800/2008 12 straipsnio 2 dalyje išdėstyti reikalavimai.“

2.8. Papildau 61 punktu:

61. Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai, nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės steigimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos diversifikavimu gaminant naujus papildomus produktus arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu. Šios investicijos turi būti išlaikomos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 3 metus nuo tada, kai buvo užbaigtos.“

2.9. Išdėstau 7 punktą taip:

7. Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas yra investicinės pagalbos dalis. Į bendrą investicinės pagalbos dydį įeina valstybės pagalba daliai garantinio užmokesčio kompensuoti, valstybės pagalba daliai kredito palūkanų dengti, valstybės pagalba, teikiama ūkiams modernizuoti, daliai išlaidų už perkamą iš Europos Sąjungos panaudotą linų sektoriaus techniką padengti ir kita tiesiogiai su investicinio projekto tinkamomis išlaidomis susijusi finansinė parama. Bendras investicinės pagalbos dydis vienam projektui negali viršyti 40 proc. reikalavimus atitinkančių investicinio projekto tinkamų išlaidų. Skaičiuojant bendrą investicinės pagalbos dydį turi būti tenkinamos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 19 straipsnio ir reglamento (EB) Nr. 800/2008 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatos.“

2.10. Išdėstau 10.2 punktą taip:

10.2. savivaldybių, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra) ir (ar) kitų institucijų išduotus dokumentus apie bet kokią tam pačiam investiciniam projektui suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą5, įskaitant de minimis pagalbą, suteiktą pagal 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5), ir pagal 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje (OL 2007 L 337, p. 35);“.

2.11. Įrašau 10.2 punkto 5 išnašoje vietoj žodžio „pagalba“ žodį „parama“ (atitinkamu linksniu).

2.12. Papildau 10.4 punktu:

10.4. jei investicinis projektas skirtas kitai veiklai, nei pirminė žemės ūkio produktų gamyba, – patvirtinimą raštu, kad investicijos bus išlaikomos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 3 metus nuo tada, kai bus užbaigtos, ir, investuojant į nematerialųjį turtą, patvirtinimą raštu, kad bus tenkinami reglamento (EB) Nr. 800/2008 12 straipsnio 2 dalyje išdėstyti reikalavimai.“

2.13. Išdėstau 11 punktą taip:

11. Nacionalinė mokėjimo agentūra ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį teikia Bendrovei atnaujintus asmenų ir jų sutuoktinių, dalyvaujančių Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir KPP priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“, sąrašus, nurodydama jų vardą, pavardę ir asmens kodą. Papildomų duomenų, kurių reikia tinkamai šiose taisyklėse reglamentuojamos valstybės pagalbos intensyvumo kontrolei užtikrinti, teikimo formas ir terminus Nacionalinė mokėjimo agentūra su Bendrove suderina tarpusavio sutartyje dėl duomenų teikimo.“

2.14. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Bendrovės valdybai priėmus sprendimą suteikti garantiją, Bendrovė apskaičiuoja kredito gavėjui garantinio užmokesčio dydį ir kompensuojamą jo dalį. Pagal gautus dokumentus apie 2.1 ar 2.2 punktuose nurodyto subjekto investiciniam projektui suteiktą finansinę paramą ir, atsižvelgusi į Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktą 11 punkte nurodytą informaciją, Bendrovės valdyba įvertina kredito gavėjo tinkamumą dalies garantinio užmokesčio kompensacijai gauti ir priima sprendimą dėl valstybės pagalbos skyrimo (neskyrimo). Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia kredito gavėjui ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai informaciją raštu apie kredito gavėjo investiciniam projektui numatytos skirti pagalbos pobūdį ir dydį. Jei priimamas sprendimas valstybės pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą kredito gavėjui. Sprendimas dėl valstybės pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) reikalavimus.“

2.15. Pripažįstu netekusia galios 12 punkto 6 išnašą.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

 

SUDERINTA

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2008-11-13 raštu

2008-11-10 raštu Nr. (9.8-10) 6V-1374

Nr. ((1.16-0203)-5K-0830126)-6K-0814080