LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL PAVYZDINIŲ SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS IR MENO TARYBŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 8 d. Nr. ĮV-608

Vilnius

 

Įgyvendindamas Regionų kultūros plėtros 2008–2012 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1445 (Žin., 2008, Nr. 4-134), 1.6 priemonę,

tvirtinu pridedamus Pavyzdinius savivaldybių kultūros ir meno tarybų nuostatus.

 

 

LAIKINAI EINANTIS KULTŪROS MINISTRO PAREIGAS                     JONAS JUČAS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2008 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. ĮV-608

 

PAVYZDINIAI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS IR MENO TARYBŲ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavyzdiniai savivaldybių kultūros ir meno tarybų nuostatai reglamentuoja savivaldybės kultūros ir meno tarybos (toliau vadinama – Taryba) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.

2. Taryba yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto bei konsultanto funkcijas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje.

3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami savivaldybės institucijoms ir kultūros įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.

5. Taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, apskrities viršininko administracija, savivaldybės taryba, savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, tautodailininkais, meno kūrėjais.

6. Tarybą steigia ir jos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija.

 

II. TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

7. Tarybos uždavinys yra analizuoti kultūros būklę savivaldybėje ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.

8. Taryba atlieka šias funkcijas:

8.1. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais patvirtintų kultūros programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje;

8.2. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl prioritetinių savivaldybės kultūros plėtros krypčių;

8.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kultūros plėtros programas;

8.4. teikia pasiūlymus dėl kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų prioritetų;

8.5. esant reikalui, dalyvauja svarstant savivaldybės kultūros įstaigų veiklos programas bei ataskaitas ir teikia pasiūlymus steigėjui dėl jų veiklos tobulinimo;

8.6. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo;

8.7. teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros premijų, stipendijų steigimo ir skyrimo, kultūrai nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo ir kt.;

8.8. teikia pasiūlymus dėl kultūrinio turizmo programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje;

8.9. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl padėties gerinimo;

8.10. skatina kultūrines inovacijas savivaldybės teritorijoje.

 

III. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

9. Taryba turi teisę:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kultūros bei švietimo įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų;

9.2. kviesti į posėdžius savivaldybės administracijos padalinių specialistus, savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus;

9.3. kviesti į posėdžius kultūros ekspertus, galinčius teikti informaciją bei išvadas svarstomais kultūros klausimais.

10. Taryba kasmet informuoja visuomenę apie savo veiklą.

 

IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11. Tarybą sudaro savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės kultūros ir švietimo administravimo padalinių specialistai, kultūros ir švietimo įstaigų atstovai, nevyriausybinių organizacijų, vykdančių kultūrinę veiklą savivaldybės teritorijoje, bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovai, menininkai ir kiti asmenys.

12. Tarybos narių skaičių ir personalinę sudėtį tvirtina savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija.

13. Tarybos nario kadencija – 4 metai. Kadencijos pabaigoje turėtų būti keičiama bent trečdalis tarybos narių. Tarybos nario kadencijų skaičių nustato savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija.

14. Taryba visų Tarybos narių dauguma renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

15. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.

16. Tarybos pirmininku negali būti renkamas kultūrą administruojančio savivaldybės administracijos padalinio atstovas.

17. Tarybos darbo reglamentą tvirtina pati Taryba savo pirmajame posėdyje.

18. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti, posėdžiams protokoluoti steigėjas skiria sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Taryba nevykdo finansinės veiklos.

20. Tarybos narių darbas gali būti apmokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

21. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________