LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-184 „DĖL PAGALBOS KOKYBIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBAI SKATINTI TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 18 d. Nr. 3D-696

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 46-1759; 2008, Nr. 27-991):

1.1. Išdėstau 1 punktą taip:

1. Pagalbos kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiančiu reglamentą (EB) Nr. 70/2001 (OL 2006 L 358, p. 3), 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiu tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p. 3), ir 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2006 L 379, p. 5).“

1.2. Įrašau 3.2 punkte vietoj skaičių „70/2001“ skaičius „800/2008“.

1.3. Įrašau 6.2 punkte vietoj skaičių „70/2001“ skaičius „800/2008“.

1.4. Išdėstau III skyriaus pavadinimą taip:

III. FINANSUOJAMOS IŠLAIDOS IR PAGALBOS DYDIS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ PERDIRBIMUI“

1.5. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Vadovaujantis taisyklių III skyriaus nuostatomis gali būti teikiama pagalba žemės ūkio ir maisto produktams perdirbti, kurios teikimo pagrindas – Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008. Pagalba teikiama tiesiogiai pareiškėjams.“

1.6. Įrašau 11 punkte po žodžių „žemės ūkio“ žodžius „ir maisto“.

1.7. Įrašau 12.2 punkte vietoj skaičių „70/2001“ skaičius „800/2008“.

1.8. Įrašau 12.3 punkto pirmame sakinyje vietoj žodžių „perdirba žemės ūkio produktus“ žodžius „perdirba žemės ūkio ir maisto produktus“.

1.9. Papildau taisykles šiuo 12.6 punktu:

12.6. patvirtina, kad nepriskiriami prie įmonių, kurios laikomos turinčios sunkumų, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (OL 2004 C 244, p. 2).“

1.10. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Pramoniniams tyrimams atlikti mikroįmonėms ir mažoms įmonėms pagalbos dydis padidinamas 10 proc.“

1.11. Įrašau 15 punkte vietoj skaičiaus „10“ skaičių „15“.

1.12. Įrašau 17 punkte vietoj skaičiaus „75“ skaičių „80“.

1.13. Įrašau 19 punkte vietoj žodžių ir skaičių „reglamento (EB) Nr. 70/2001 8 straipsnyje“ žodžius ir skaičius „reglamento (EB) Nr. 800/2008 7 straipsnyje“.

1.14. Išdėstau 20 punktą taip:

20. Vadovaujantis taisyklių IV skyriaus nuostatomis skiriama de minimis pagalba, kurios teikimo pagrindas yra Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006. Pagalba teikiama tiesiogiai pareiškėjams.“

1.15. Išdėstau 26 punktą taip:

26. Pagalbos gavėjui suteikta de minimis pagalba negali būti didesnė kaip 690 560 litų pagal oficialų euro kursą (200 000 EUR) per dvejus praėjusius ir einamuosius mokestinius metus. Kai pagalbos gavėjui suteikus apskaičiuotą de minimis pagalbos dydį būtų viršijama bendra šiame punkte nurodyta suma, negali būti išmokama net ta de minimis pagalbos dalis, kuri šios ribos neviršija.“

1.16. Išdėstau 36 punktą taip:

36. Jei projektas trunka ne ilgiau kaip vienerius metus, jis turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 5 d. Iki šios datos Agentūros KDTS turi būti pateiktas mokėjimo prašymas, kurio formą tvirtina Agentūra, ir prie jo pridedami išlaidų pagrindimo ir (arba) apmokėjimo įrodymo dokumentai ir atliktų darbų ataskaita, pridedant atitinkamus darbų atlikimo įrodymo dokumentus. Pateikdamas mokėjimo prašymą pagalbos gavėjas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą projektą ir gautą avansą.

Kai pagalba teikiama pagal taisyklių 4 punktą, pagalbos gavėjas prie mokėjimo prašymo prideda išlaidų pagrindimo dokumentus ir (arba) jų kopijas, patvirtintas pagalbos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks turimas).

Kai pagalba teikiama pagal taisyklių 10 ir 20 punktus ir pagalbos gavėjas projektui įgyvendinti neturi nuosavų lėšų, įgyvendinęs projektą jam avansu pervestomis lėšomis, gali atsiskaityti pateikdamas Agentūrai mokėjimo prašymą ir išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir (arba) jų kopijas, patvirtintas pagalbos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks turimas), o už likusią sutartyje numatytos sumos dalį, kuriai apmokėti Agentūra taiko sąskaitų apmokėjimo būdą, gali atsiskaityti pateikdamas Agentūrai išlaidų pagrindimo dokumentus ir (arba) jų kopijas, patvirtintas pagalbos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks turimas), ir per 10 darbo dienų nuo pagalbos išmokėjimo dienos privalo pateikti Agentūros KDTS išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir (arba) jų kopijas, patvirtintas pagalbos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks turimas).

Jei Agentūra nustato, kad atsiskaitant už avansu pervestas lėšas mokėjimo prašyme nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra mažesnė už avansu pervestą lėšų sumą, sąskaitų apmokėjimo būdu apmokamos išlaidos mažinamos netinkamų finansuoti išlaidų suma. Tuo atveju, kai netinkamai panaudota avanso suma didesnė už sąskaitų apmokėjimo būdu apmokamas išlaidas, pagalbos gavėjas privalo grąžinti atitinkamą išmokėto avanso dalį.

Jei atsiskaitant taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas ir per 10 darbo dienų nuo pagalbos išmokėjimo dienos nepateikti Agentūros KDTS išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai ir (arba) jų kopijos, patvirtintos pagalbos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks turimas), arba jei mokėjimo prašymas nepateikiamas, pagalbos gavėjas privalo Agentūrai per jos nustatytą laiką grąžinti visą išmokėtą sumą.“

1.17. Išdėstau 38 punktą taip:

38. Jei projektas trunka ilgiau nei vienerius metus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 5 d. pagalbos gavėjas Agentūros KDTS pateikia tarpinį mokėjimo prašymą, kurio formą tvirtina Agentūra, o iki kitų metų lapkričio 5 d. pateikia mokėjimo prašymą dėl visiško atsiskaitymo už įgyvendinamą projektą. Kartu su tarpiniu mokėjimo prašymu ir mokėjimo prašymu dėl visiško atsiskaitymo pagalbos gavėjas pateikia išlaidų pagrindimo ir (arba) apmokėjimo įrodymo dokumentus ir atliktų darbų ataskaitą pridėdamas atitinkamus darbų atlikimo įrodymo dokumentus. Pateikdamas tarpinį mokėjimo prašymą pagalbos gavėjas turi atsiskaityti už pirmuosius projekto įgyvendinimo metus ir gautą avansą, o pateikdamas mokėjimo prašymą dėl visiško atsiskaitymo pagalbos gavėjas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą projektą.

Kai pagalba teikiama pagal taisyklių 4 punktą, pagalbos gavėjas prie tarpinio mokėjimo prašymo ar mokėjimo prašymo dėl visiško atsiskaitymo prideda išlaidų pagrindimo dokumentus ir (arba) jų kopijas, patvirtintas pagalbos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks turimas).

Kai pagalba teikiama pagal taisyklių 10 ir 20 punktus ir pagalbos gavėjas projektui įgyvendinti neturi nuosavų lėšų, už jam avansu pervestas lėšas gali atsiskaityti pateikdamas Agentūrai su tarpiniu mokėjimo prašymu išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir (arba) jų kopijas, patvirtintas pagalbos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks turimas), o už likusią sumos dalį, numatytą darbams pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais atlikti, arba galutinio atsiskaitymo už projektą atveju – likusiai projekto daliai įgyvendinti, kuriai apmokėti Agentūra taiko sąskaitų apmokėjimo būdą, gali pateikti Agentūrai išlaidų pagrindimo dokumentus ir (arba) jų kopijas, patvirtintas pagalbos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks turimas), ir per 10 darbo dienų nuo pagalbos lėšų išmokėjimo dienos privalo pateikti Agentūros KDTS išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir (arba) jų kopijas, patvirtintas pagalbos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks turimas).

Jei Agentūra nustato, kad atsiskaitant už avansu pervestas lėšas tarpiniame mokėjimo prašyme nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų suma yra mažesnė už avansu pervestą lėšų sumą, sąskaitų apmokėjimo būdu apmokamos išlaidos mažinamos netinkamų finansuoti išlaidų suma. Tuo atveju, kai netinkamai panaudota avanso suma didesnė už sąskaitų apmokėjimo būdu apmokamas išlaidas, pagalbos gavėjas privalo grąžinti atitinkamą išmokėto avanso dalį.

Jei atsiskaitant taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas ir per 10 darbo dienų nuo pagalbos lėšų išmokėjimo dienos Agentūros KDTS nepateikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai ir (arba) jų kopijos, patvirtintos pagalbos gavėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks turimas), arba jei nepateikiamas tarpinis mokėjimo prašymas ar mokėjimo prašymas dėl visiško atsiskaitymo pagalbos, gavėjas privalo Agentūrai per jos nustatytą laiką grąžinti visą išmokėtą sumą.“

1.18. Išdėstau 39 punktą taip:

39. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, patirtos nuo paraiškos užregistravimo Agentūros KDTS datos ir projekto įgyvendinimo metu, kaip numatyta sutartyje, tačiau jei pagalba projektui neskiriama, pareiškėjas šias išlaidas turi apmokėti pats. Kai pagalba teikiama pirminei žemės ūkio produktų gamybai, tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, patirtos po žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinto sprendimo suteikti pagalbą datos.“

1.19. Išdėstau 47 punktą taip:

47. Jei pagal šias taisykles skiriama de minimis pagalba, Agentūra, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Žin., 2005, Nr. 9-282), ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 (Žin., 2005, Nr. 118-4301), teikia apie ją informaciją Valstybės pagalbos registrui ir patikrina, ar de minimis pagalbos dydis, apskaičiuotas 21 ir 24 punktuose nurodytiems pareiškėjams, visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui neviršija leidžiamo de minimis pagalbos dydžio.“

1.20. Įrašau priedo I skyriaus 1 punkto lentelės 3 eilutės 1 stulpelyje vietoj žodžių ir skaičių „Įmonės kategorija pagal reglamento Nr. 70/2001 I priedą“ žodžius ir skaičius „Įmonės kategorija pagal reglamento Nr. 800/2008 I priedą“.

1.21. Pripažįstu netekusiu galios priedo I skyriaus 5 punktą.

1.22. Įrašau priedo II skyriaus 12 punkto lentelės 1 eilutės 2 stulpelyje po žodžių „teikiantys paraišką“ žodžius „pagal taisyklių III skyrių ir“.

1.23. Pripažįstu netekusia galios priedo II skyriaus 13 punkto lentelės 8 eilutę.

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                           KAZYS STARKEVIČIUS

SUDERINTA                                                           SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų                                   Lietuvos Respublikos

ministerijos 2008-10-17 raštu Nr.                             konkurencijos tarybos 2008-10-27

((1.16-0203)-5K-0827914)-6K-0813215                  raštu Nr. (9.8-10) 6V-1315