VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ, KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ARBA JŲ ATSTOVYBIŲ ĮREGISTRAVIMO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE/IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO

 

2008 m. gruodžio 1 d. Nr. VA-60

Vilnius

 

Vadovaudamasis Mokesčių mokėtojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 (Žin., 2000, Nr. 77-2333; 2004, Nr. 146-5304), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdamas užtikrinti tinkamą mokesčių mokėtojų įregistravimą į Mokesčių mokėtojų registrą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG806 formą.

1.2. Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG806 formos pildymo ir teikimo taisykles.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 dienos.

 

 

VIRŠININKAS                                                                       MODESTAS KASELIAUSKAS

 

_________________


 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2008 m. gruodžio 1 d.

įsakymu Nr. VA-60

 

DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ, KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ARBA JŲ ATSTOVYBIŲ PRAŠYMO ĮREGISTRUOTI MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRE/IŠREGISTRUOTI IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO REG806 FORMOS PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų prašymo įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG806 formos pildymo ir teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Lietuvos Respublikoje įsikūrusių diplomatinių atstovybių, jų padalinių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų arba jų atstovybių prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG806 formos (toliau – REG806 forma) užpildymo ir pateikimo atitinkamoms apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI) tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Mokesčių mokėtojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 (Žin., 2000, Nr. 77-2333; 2004, Nr. 146-5304) ir kitais teisės aktais.

3. Šiose taisyklėse vartojamos tokios sąvokos:

atstovybė – tai Lietuvos Respublikoje įsikūrusi diplomatinė atstovybė, konsulinė įstaiga, tarptautinė organizacija arba jos atstovybė,

atstovybės padalinys – tai Lietuvos Respublikoje įsikūrusios atstovybės padalinys, veikiantis kaip atskiras juridinis asmuo,

telekomunikacijų rekvizitai – tai telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų apibrėžtas sąvokas.

5. Lietuvos Respublikoje akredituotos atstovybės, įdarbinusios nuolatinius Lietuvos gyventojus, tinkamai užpildytą REG806 formą turi pateikti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jos kanceliarijos adresas, per 5 darbo dienas nuo akreditacijos Lietuvoje dienos.

 

II. REG806 FORMOS PILDYMAS

 

6. REG806 forma turi būti pildoma laikantis tokių reikalavimų:

6.1. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtus langelius, aiškiai, be braukymų;

6.2. tekstas turi būti rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis lotyniškais rašmenimis;

6.3. nepildomi laukeliai turi būti paliekami tušti (nerašyti jokių simbolių, brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);

6.4. jeigu REG806 forma pildoma kompiuteriu, duomenys turi būti įrašyti į apibrėžtus laukus nepažeidžiant jų linijų;

6.5. visuose adresų laukeliuose adresus Lietuvoje rašyti vadovaujantis Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), nustatyta tvarka. Adresas susideda iš tokių struktūrinių elementų: savivaldybės pavadinimo, miesto pavadinimo, seniūnijos pavadinimo, miestelio arba kaimo pavadinimo, gatvės, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numerio;

6.6. tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo ir buto numeriai turi būti atskiriami brūkšneliu;

6.7. kai visas adresas į laukelį netelpa, tai adreso laukelyje privaloma užpildyti tokius adreso komponentus: savivaldybė, miestas, gatvė/gatvė (pildoma kampinio namo atveju), miestas, namo numeris/namo numeris (pildoma kampinio namo atveju), korpuso numeris (jei toks yra), patalpos numeris (jei toks yra).

7. Pildomos REG806 formos 1 laukelyje „Atstovybė“ turi būti įrašomas visas (oficialus) atstovybės pavadinimas lotyniškais rašmenimis, atitinkantis pavadinimą, nurodytą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.

8. REG806 formos 2 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“ turi būti įrašomas jau įregistruotai į Mokesčių mokėtojų registrą (toliau – Registras) atstovybei priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (10 ženklų). Laukelis pildomas, kai REG806 forma teikiama atstovybės duomenų pakeitimams registruoti ar kai atstovybė prašo išregistruoti ją iš Registro. Pirmą kartą užpildytą REG806 formą teikianti atstovybė šio laukelio nepildo.

9. REG806 formos 3 laukelyje „Telefonas“ turi būti įrašomas atstovybės kanceliarijos telefono numeris. Turi būti įrašomas viešųjų stacionaraus telefono ryšio paslaugų numeris. Įrašant telefono numerį būtinai turi būti nurodomas miesto kodas. Stacionaraus telefono ryšio numerio rašymo pavyzdžiai: 85 XXX XXXX; 8389 XX XXX; 837 XX XXXX.

10. REG806 formos 4 laukelyje „Adresas“ turi būti įrašomas atstovybės kanceliarijos adresas Lietuvoje. Adresas įrašomas pagal šių taisyklių 6.5 punkto reikalavimus.

11. Prie adreso 5 laukelyje „Pašto kodas“ turi būti įrašomas atstovybės kanceliarijos adreso pašto kodas.

12. REG806 formos 6 laukelyje „Interneto svetainė“ turi būti įrašomas atstovybės interneto svetainės adresas.

13. REG806 formos 7 laukelyje „Elektroninio pašto adresas“ turi būti įrašomas atstovybės kanceliarijos elektroninio pašto adresas.

14. REG806 formos laukelyje „Pildymo data“ turi būti įrašoma šios formos pildymo data ir registracijos numeris pagal atstovybės nusistatytą vidinės registracijos tvarką.

15. REG806 formos 8 laukelio atitinkamame langelyje „X“ ženklu turi būti pažymima, ar prašoma atstovybę įregistruoti ar įregistruoti duomenų pakeitimus.

16. REG806 formos 9 laukelio atitinkame langelyje „X“ ženklu turi būti pažymima, kas atstovauja atstovybei santykiuose su AVMI jos vadovas ar atstovaujantis asmuo.

17. REG806 formos 10 laukelyje „Vadovo ar atstovaujančio asmens vardas“ atitinkamai turi būti įrašyta asmens, kuris atstovaus atstovybei santykiuose su AVMI vardas, o į 11 laukelį „Vadovo ar įgalioto asmens pavardė“ pavardė.

18. REG806 formos 12 laukelyje „Apskaitą tvarkančio asmens vardas“ turi būti įrašoma atstovybės apskaitą tvarkančio asmens vardas, o į 13 laukelį „Apskaitą tvarkančio asmens pavardė“pavardė.

19. REG806 formos 14 laukelio atitinkame langelyje „X“ ženklu turi būti pažymima, kas pateikė REG806 formą – vadovas ar atstovaujantis asmuo. Užpildytą REG806 formą (išskyrus pateiktą elektroniniu paštu) turi pasirašyti ją pateikusios atstovybės vadovas arba jo įgaliotas asmuo Lietuvoje arba kitas įgaliotas atstovas – veikiantis pagal įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, ir jis turi nurodyti savo pareigų pavadinimą, vardą bei pavardę. Užpildytoje REG806 formoje, pateiktoje elektroniniu paštu, turi būti nurodyti vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, o 15 laukelyje – telefonas.

20. REG806 formos dalis „Išregistravimo duomenys“ turi būti pildoma šių taisyklių IV skyriaus nustatyta tvarka, kai atstovybė prašo išregistruoti ją iš Registro.

 

III. IŠREGISTRAVIMO DALIES PILDYMAS

 

21. Atstovybė iš Registro išregistruojama, jei pabaigia savo veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar dėl kitų priežasčių.

22. Atstovybė, išsiregistruojanti iš Registro, Registro tvarkytojui turi pateikti REG806 formą ir joje užpildyti tokius laukelius:

22.1. 1 laukelį „Atstovybė“;

22.2. 2 laukelį „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“;

22.3. dalyje „Išregistravimo duomenys“ turi „X“ ženklu pažymėti atitinkamą 16 laukelio langelį („veiklos nutraukimas“ ar „kita“), nurodyti sprendimo išregistruoti priėmimo datą ir asmens, atsakingo už išregistravimą, duomenis (pareigų pavadinimą, vardą, pavardę).

23. Atstovybė iš Registro išregistruojama, kai galutinai įvykdo visas mokestines prievoles.

24. Registro tvarkytojas, išregistravęs atstovybę iš Registro, jos REG806 formos išregistravimo dalyje turi įrašyti išregistravimo iš Registro datą ir pasirašyti.

 

IV. REGISTRAVIMO DUOMENŲ PAKEITIMAS

 

25. Tinkamai užpildytą REG806 formą atstovybė ar jos įgaliotas asmuo turi pateikti, kai pakeičiami ar papildomi tokie jos registravimo Registre duomenys:

25.1. adresas;

25.2. telekomunikacijų rekvizitai;

25.3. vadovo ar įgalioto asmens duomenys;

25.4. apskaitą tvarkančio asmens duomenys;

25.5. kai atstovybė išregistruojama iš Registro.

26. Atstovybė apie šių taisyklių 25 punkte nurodytų duomenų pakeitimus ar papildymus privalo per 5 darbo dienas nuo jų pakeitimo ir/ar papildymo dienos pranešti tai AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra jos kanceliarijos adresas.

 

1 pavyzdys

Pasikeitė atstovybės kanceliarijos adresas. Duomenų pakeitimams įregistruoti turi būti pateikta REG806 forma, kurioje turi būti pildomi: 1 laukelis „Atstovybė“, 2 laukelis „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“ (10 skaitmenų), 4 laukelyje turi būti įrašomas naujas atstovybės kanceliarijos adresas, 5 laukelyje pašto kodas. Prie adreso į 3, 6, 7 laukelius turi būti įrašomi telekomunikacijų rekvizitai, jeigu jie keičiasi. Jeigu telekomunikacijų rekvizitai nesikeičia, 3, 6, 7 laukeliai nepildomi. 8 laukelio atitinkamame laukelyje turi būti „X“ ženklu pažymėta, kad REG806 forma teikiama duomenų pakeitimams registruoti.

REG806 forma, išskyrus pateiktą elektroniniu paštu, turi būti atitinkamai pasirašyta, nurodytos atitinkamų asmenų pareigos, vardas, pavardė.

 

2 pavyzdys

Pasikeitė atstovybės vadovo ar įgalioto asmens duomenys (vardas, pavardė). Duomenų pakeitimams įregistruoti turi būti pateikta REG806 forma, kurioje turi būti pildomi: 1 laukelis „Atstovybė“, 2 laukelis „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris“ (10 skaitmenų) ir atitinkamai turi būti užpildyta REG806 formos pildymo data.

8 laukelio atitinkamame langelyje turi būti „X“ ženklu pažymėta, kad REG806 forma teikiama duomenų pakeitimams registruoti. 9 laukelyje turi būti „X“ ženklu pažymėta, kokio asmens duomenys keičiami – vadovo ar įgalioto asmens. Į 10 laukelį turi būti įrašytas to asmens vardas, o į 11 laukelį – pavardė. REG806 forma, išskyrus pateiktą elektroniniu paštu, turi būti atitinkamai pasirašyta, nurodytos atitinkamos asmenų pareigos, vardas, pavardė.

 

V. UŽPILDYTŲ REG806 FORMŲ TEIKIMAS

 

27. Tinkamai užpildyta REG806 forma AVMI gali būti pateikiama tokiais būdais:

27.1. betarpiškai įteikta AVMI darbuotojui, vykdančiam įregistravimo į Registrą funkcijas;

27.2. atsiųsta paštu (per pašto įstaigą);

27.3. atsiųsta elektroniniu paštu AVMI nurodytu elektroninio pašto adresu.

28. AVMI pateikta REG806 forma turi būti registruojama AVMI viršininko nustatyta tvarka ir jos pateikėjui jo nurodytu atitinkamu elektroninio pašto ar pašto adresu (jeigu REG806 forma atsiųsta paštu ar elektroniniu paštu) turi būti pranešama apie prašymo formos gavimą ir (jeigu REG806 pateikta elektroniniu paštu) prašymas atvykti ją pasirašyti.

29. AVMI teikiama REG806 forma turi būti užpildyta ir pateikta laikantis šių taisyklių reikalavimų. Jeigu duomenys pateikti REG806 formoje yra ne visi arba jei jie yra netikslūs, Registro tvarkytojas turi teisę pareikalauti, kad jie būtų ištaisyti per 5 darbo dienas.

30. Atstovybės gali pildyti ir teikti tiek Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos internetinėje svetainėje www.vmi.lt paskelbtas, tiek ir AVMI platinamas REG806 formas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. REG806 formos dalyje „Pildo AVMI“ AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis ir gaunantis darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei atliekantis Registro tvarkymo funkcijas, pirmą kartą į Registrą įregistruotai atstovybei turi įrašyti įregistravimo į Registrą datą, suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį ir pasirašyti. Vienas REG806 formos egzempliorius grąžinamas atstovybei.

32. AVMI turi informuoti atstovybę apie jai suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, įregistravimo į Registrą datą, išduodama oficialų raštą.

33. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________