LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PREKYBOS KIAUŠINIAIS

 

2008 m. gruodžio 2 d. Nr. B1-607

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15), įgyvendindamas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), reikalavimus ir siekdamas užtikrinti tiekiamų galutiniam vartotojui kiaušinių saugą, kokybę ir atsekamumą:

1. Nurodau:

1.1. ūkio subjektams, užsiimantiems kiaušinių gamyba ir/ar prekyba, A klasės kiaušinius tiekti į mažmeninę prekybą galutiniam vartotojui supakuotus pakavimo centrų pakuotėse, suženklintose vadovaujantis 2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų (OL 2008 L 163, p. 6), 12 straipsnio reikalavimais;

1.2. šio įsakymo 1.1 punkto reikalavimai netaikomi ūkio subjektams, laikantiems ne daugiau kaip 50 vištų dedeklių ir tiekiantiems kiaušinius galutiniam vartotojui turgavietėse, nurodant prekybos vietoje gamintojo vardą, pavardę ir adresą.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą apskrities, miestų ir rajonų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai.

 

 

DIREKTORIUS                                                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

_________________