LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 24 d. Nr. ISAK-3216

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755; 2007, Nr. 43-1628) 56 straipsnio 19 punktu:

1. Tvirtinu Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatus (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) aukštesniojoje mokykloje įgyta kvalifikacinė kategorija (atitinkanti mokomąjį dalyką, pareigybę) galioja iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. ir atitinka: dėstytojo – vyresniojo mokytojo/vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo), vyresniojo dėstytojo – mokytojo metodininko/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) metodininko, dėstytojo eksperto – mokytojo eksperto/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) eksperto. Šie mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (išskyrus psichologus), norintys įgyti kvalifikacinę kategoriją, gali atestuotis šiuo įsakymu patvirtintų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų nustatyta tvarka. Jiems privaloma išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą.

2.2. Iki šiam įsakymui įsigaliojant išimties tvarka atestuotų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų), neturinčių reikiamo išsilavinimo ar pedagogo kvalifikacijos, kvalifikacinė kategorija galioja iki 2009 m. rugpjūčio 31 d., išskyrus atvejus, kai mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas (išskyrus psichologus) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka yra prilygintas turinčiam pedagogo kvalifikaciją. Šie mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (išskyrus psichologus) negali būti atestuojami.

2.3. Iki šiam įsakymui įsigaliojant išimties tvarka atestuotų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus), įgijusių mokytojo metodininko/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) metodininko, ar mokytojo eksperto/pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologo) eksperto kvalifikacinę kategoriją, bet neturinčių mokomojo dalyko (pareigybės) kvalifikacijos, kvalifikacinė kategorija galioja iki 2009 m. rugpjūčio 31 d., išskyrus atvejus, kai mokytojas/pagalbos mokiniui specialistas (išskyrus psichologą) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka yra prilygintas specialistui. Atestuojant šiuos mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus (išskyrus psichologus) negali būti suteikta aukštesnė nei vyresniojo mokytojo/vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) kvalifikacinė kategorija.

2.4. Iki šiam įsakymui įsigaliojant Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės treneriams suteiktos kvalifikacinės kategorijos iki jų galiojimo termino pabaigos atitinka: nacionalinio sporto trenerio kategorija – neformaliojo švietimo mokytojo (sportas) metodininko kvalifikacinę kategoriją (asmenims, turintiems aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą), Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija – neformaliojo švietimo mokytojo (sporto) metodininko kvalifikacinę kategoriją (asmenims, turintiems aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą), Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija – neformaliojo švietimo mokytojo (sportas) eksperto kvalifikacinę kategoriją (asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą). Pasibaigus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės suteiktos kategorijos galiojimo laikui treneriai, norintys įgyti mokytojo kvalifikacinę kategoriją, gali atestuotis šiuo įsakymu patvirtintų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos nuostatų nustatyta tvarka.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1998 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 868 „Dėl Profesijos mokytojų atestacijos nuostatų“ (Žin., 1998, Nr. 52-1438).

3.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. ISAK-1578 „Dėl Mokytojų atestacijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 86-3451).

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

 

LAIKINAI EINANTIS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PAREIGAS                  ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2008 m. lapkričio 24 d.

įsakymu Nr. ISAK-3216

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų, logopedų, socialinių pedagogų) (išskyrus psichologus) (toliau kartu vadinama – mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai) kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimo bei kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo mokytojams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, dirbantiems užsienio valstybių lietuvių švietimo įstaigose mokytojais ar pagalbos mokiniui specialistais, šie nuostatai yra rekomendacinio pobūdžio.

2. Atestuotis šių nuostatų nustatyta tvarka gali mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

3. Nuostatuose vartojama sąvoka institucija – tai švietimo įstaiga ar kita įstaiga, įmonė, organizacija, kuriai švietimas nėra pagrindinė veikla, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka turinti teisę vykdyti švietimą. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo sąvokas.

4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos tikslai yra:

4.1. skatinti mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą tobulinti savo kompetenciją;

4.2. sudaryti sąlygas mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, skatinti jį materialiai;

4.3. didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

 

II. MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

 

5. Nustatomos keturios mokytojų kvalifikacinės kategorijos – mokytojo, vyresniojo mokytojo, mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto, ir keturios pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacinės kategorijos – pagalbos mokiniui specialisto, vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto, pagalbos mokiniui specialisto metodininko ir pagalbos mokiniui specialisto eksperto. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros pateikiami 1 priede.

6. Aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir pedagogo kvalifikaciją (socialinis pedagogas – socialinio pedagogo kvalifikaciją ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas) įgijęs asmuo prilyginamas turinčiam mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją. (Prilyginama tuo metu dėstomo dalyko (pareigybės) mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinei kategorijai, įforminama institucijos vadovo įsakymu, Mokytojo atestacijos pažymėjimas ar Pagalbos mokiniui specialisto atestacijos pažymėjimas (toliau kartu vadinama – atestacijos pažymėjimas) neišduodamas.)

7. Asmeniui, dirbančiam profesijos ar neformaliojo švietimo mokytoju, įgijusiam aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ar vidurinį išsilavinimą, neturinčiam pedagogo kvalifikacijos, bet išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą ir turinčiam ne mažesnį kaip dvejų metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, nuolat tobulinančiam savo kvalifikaciją, gali būti suteikiama mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Socialiniam pedagogui, įgijusiam aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, bet neturinčiam socialinio pedagogo kvalifikacijos ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijų, išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą kompleksinį socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursą, turinčiam ne mažesnį kaip dvejų metų pareigybės darbo stažą, nuolat tobulinančiam savo kvalifikaciją, gali būti suteikiama socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija.

8. Vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama asmeniui, įgijusiam aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją (neformaliojo švietimo ar profesijos mokytojui – išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą; socialiniam pedagogui, turinčiam socialinio pedagogo kvalifikaciją ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas arba išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą kompleksinį socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursą), turinčiam ne mažesnį kaip ketverių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam gerai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, nuolat atnaujinančiam savo žinias, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje.

9. Mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama asmeniui, įgijusiam aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) ir pedagogo kvalifikaciją (neformaliojo švietimo ar profesijos mokytojui – išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą; socialiniam pedagogui – turinčiam socialinio pedagogo kvalifikaciją ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas), ne mažesnį kaip penkerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam puikiai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, pedagogines situacijas, diegiančiam šiuolaikinės didaktikos principus ir metodus, nuolat atnaujinančiam savo žinias, rengiančiam ugdymo projektus, aktyviai dalyvaujančiam metodinėje veikloje, skleidžiančiam savo gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje ir regione.

10. Mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama asmeniui, įgijusiam aukštąjį išsilavinimą, turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) ir pedagogo kvalifikaciją (neformaliojo švietimo ar profesijos mokytojui – išklausiusiam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą; socialiniam pedagogui – turinčiam socialinio pedagogo kvalifikaciją ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas), ne mažesnį kaip šešerių paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą, gebančiam profesionaliai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, tiriančiam pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas, taikančiam jas, kuriančiam savo veiksmingas mokymosi strategijas, rengiančiam ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei metodines priemones, skleidžiančiam gerąją pedagoginio darbo patirtį institucijoje, regione ir šalyje.

11. Aukštosios ar aukštesniosios (buvusios) mokyklos dėstytojui, dirbančiam mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu bendrojo lavinimo mokykloje ar kitoje institucijoje, atestuojantis įskaitomas dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažas aukštojoje ar/ir aukštesniojoje mokykloje.

12. Asmeniui, dirbusiam ikimokyklinio ugdymo auklėtoju, priešmokyklinio ugdymo pedagogu ar/ir pradinių klasių mokytoju, atestuojantis įskaitomas visų minėtų pareigų bendras darbo stažas pretenduojant įgyti atitinkamą ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar pradinių klasių mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

13. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuojantis paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažas įskaitomas (sumuojamas) ir tuo atveju, jeigu jis buvo nutraukęs pedagoginę veiklą ar nemokė to dalyko (nėjo tų pareigų) ne daugiau kaip dvejus metus.

14. Į dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažą neįskaičiuojamas vaiko prižiūros atostogų laikotarpis.

 

III. MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO RENGIMASIS ATESTACIJAI

 

15. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas pirmą kartą rengdamasis atestacijai privalo išklausyti:

15.1. valstybinės kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą (šis reikalavimas netaikomas lietuvių kalbos mokytojams). Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų) kursą studijų metu, jis įskaitomas, asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą;

15.2. kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms. Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties (40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologinės dalies) kursus anksčiau arba studijų metu, jie įskaitomi asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą (šis reikalavimas netaikomas informacinių technologijų mokytojams);

15.3. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams, neturintiems specialiojo pedagogo kvalifikacijos, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą. Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų) kursus anksčiau arba studijų metu, jie įskaitomi asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą (šis reikalavimas netaikomas koncertmeisteriams ir akompaniatoriams);

15.4. kompleksinius socialinės pedagogikos teorijos ir metodikos žinių kursus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, turi išklausyti socialiniai pedagogai (asmenys, nurodyti Nuostatų 7 ir 8 punktuose), neturintys socialinio pedagogo ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijų.

16. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, baigusiam edukologijos ar su mokomuoju dalyku (pareigybe) susijusias magistro studijas, taip pat turinčiam mokomojo dalyko (pareigybės) mokslo laipsnį, rengiantis atestacijai nereikia išklausyti kursų, nurodytų Nuostatų 15.1 ir 15.2 punktuose.

17. Pakartotinai atestuojamiems mokytojams, pretenduojantiems įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, taikomas Nuostatų 15.3 punkte nustatytas reikalavimas (jeigu šių kursų nėra išklausę atestuodamiesi pirmą kartą).

18. Ketinantis atestuotis mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas pateikia institucijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijai (toliau – atestacijos komisija):

18.1. prašymą įrašyti jį į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą (toliau – atestacijos programa);

18.2. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto duomenų anketą, parengtą pagal 2 priede pateiktą formą.

 

IV. ATESTACIJOS DOKUMENTŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS ATESTACIJOS KOMISIJAI

 

19. Pagal atestacijos programą atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas atestacijos komisijos sekretoriui prieš dvi savaites iki atestacijos komisijos posėdžio pateikia:

19.1. esant reikalui patikslintą Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto duomenų anketą;

19.2. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacijos tobulinimo lentelę, parengtą pagal 3 priede pateiktą formą;

19.3. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketas (kiekvienų atestacinio laikotarpio mokslo metų nuo Nuostatų įsigaliojimo), parengtas pagal 4 priede pateiktą formą. Šios anketos neprivalomos pirmą kartą besirengiančiam atestacijai mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui (jis gali pateikti anketas savo noru).

20. Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas gali teikti (bet neprivalo) (nepriklausomai nuo institucijos, kurioje jis dirba, pavaldumo) savivaldybės atitinkamo metodinio būrelio (tarybos) (apskrities viršininko administracijos metodinės tarybos) rekomendaciją mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko arba mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinei kategorijai įgyti.

21. Praktinės veiklos vertintojas (-ai) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki atestacijos komisijos posėdžio atestacijos komisijos sekretoriui pateikia atestuojamo mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto:

21.1. Pamokos vertinimo lenteles, parengtas pagal 5 priede pateiktą formą (šis reikalavimas netaikomas socialiniam pedagogui, Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje ar Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre dirbančiam specialiajam pedagogui, tifopedagogui, surdopedagogui ir logopedui, koncertmeisteriui ir akompaniatoriui);

21.2. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelę, parengtą pagal 6 priede pateiktą formą, ar Socialinio pedagogo veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelę, parengtą pagal 7 priede pateiktą formą;

21.3. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelę, parengtą pagal 8 priede pateiktą formą, ar Socialinio pedagogo veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelę, parengtą pagal 9 priede pateiktą formą.

 

V. ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMAS, PERRINKIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

22. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją vykdo atestacijos komisija.

23. Atestacijos komisijos sudėtį tvirtina: biudžetinėse įstaigose steigėjas ar jo įgaliotas asmuo (toliau – steigėjas), kitose institucijose – dalyvių susirinkimas (savininkas) ar jo įgaliotas asmuo (toliau – valdymo organas).

24. Atestacijos komisija sudaroma institucijoje, kurioje dirba ne mažiau kaip 10 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų. Institucijos, kurioje dirba mažiau nei 10 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, vadovas kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra įregistruota institucija, švietimo padalinį prašydamas paskirti atestacijos komisiją, kuri atestuotų šios institucijos mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus. Ši nuostata taikoma ir laisvajam mokytojui, pretenduojančiam įgyti kvalifikacinę kategoriją.

25. Atestacijos komisiją institucijoje sudaro pirmininkas ir 4–6 nariai. Švietimo įstaigoje (valstybinėje ar savivaldybės) pirmininku (mokyklos tarybos siūlymu) tampa mokyklos vadovas arba jo pavaduotojas, vieną du narius į atestacijos komisiją renka mokyklos taryba (negali būti siūlomi mokiniai), du tris narius (turinčius ne mažesnę kaip vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją) renka mokytojų taryba (jeigu ji yra), vieną narį skiria steigėjas/valdymo organas. Į atestacijos komisijas taip pat gali būti įtraukiami švietimo įstaigos socialinių partnerių atstovai. Kitose institucijose, išskyrus biudžetines įstaigas, atestacijos komisija sudaroma valdymo organo nuožiūra, biudžetinėse įstaigose – steigėjo nuožiūra. Jeigu institucijoje darbuotojų teisėms ir interesams atstovauja darbuotojų atstovai, į atestacijos komisijos sudėtį įtraukiamas jų deleguotas asmuo.

26. Atestacijos komisija pasirinktu balsavimo būdu renka sekretorių.

27. Atestacijos komisijos sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu narių kas treji metai nuo jos sudarymo dienos.

 

VI. ATESTACIJOS KOMISIJOS FUNKCIJOS, POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

28. Atestacijos komisijos funkcijos:

28.1. teikti informaciją mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams apie atestacijos tvarką, atestacijos programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir atestacijos komisijos nutarimus;

28.2. pagal per metus pateiktus mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus kasmet rengti ir suderinus su institucijos vadovu, mokyklos taryba, mokytojų taryba, darbuotojų atstovais teikti steigėjui/valdymo organui tvirtinti trejų metų (slenkamuoju principu sudaromą) atestacijos programą. Atestacijos laikotarpis programoje gali būti nurodomas mėnesiais, ketvirčiais arba pusmečiais;

28.3. tvirtinti atestacijos komisijos posėdžių grafiką metams;

28.4. tvirtinti atestacijos komisijos darbo reglamentą;

28.5. svarstyti klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams ir galėti priimti sprendimus:

28.5.1. suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pretenduojamą kvalifikacinę kategoriją;

28.5.2. suteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui žemesnę nei pretenduojama kvalifikacinę kategoriją;

28.5.3. nesuteikti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui kvalifikacinės kategorijos;

28.5.4. siūlyti mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai;

28.6. svarstyti klausimus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai;

28.7. atidėti (pratęsti) atestacijos (pagal atestacijos programą) ar mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymo terminą gavus motyvuotą mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto prašymą (dėl ligos, stažuotės ar kitų objektyvių priežasčių). Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą komisija gali atidėti ne ilgiau kaip vieneriems metams;

28.8. svarstyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų prašymus dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo (pagal Nuostatų 81 punktą).

29. Atestacijos komisijos darbui vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretorius registruoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pateiktus dokumentus, rengia balsavimo biuletenius (esant slaptam balsavimui), rašo posėdžių protokolus, pagal institucijos vadovo patvirtintas kvalifikacines kategorijas išrašo atestacijos pažymėjimus. Atestacijos pažymėjimus atestacijos komisijos pirmininkui išduoda institucijos vadovas, juos pasirašo atestacijos komisijos pirmininkas ir sekretorius. Atestacijos pažymėjimų blankų privalomas formas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

30. Atestacijos komisijos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius.

31. Atestacijos komisijos posėdyje dalyvauja atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas ir jo praktinio darbo vertintojas (-ai). Posėdyje stebėtojų teisėmis gali dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ministerija), apskričių viršininkų administracijų valstybinės švietimo priežiūros skyrių (tarnybų) specialistai.

32. Atestacijos komisija priima sprendimus atestacijos komisijos pasirinktu balsavimo būdu. Sprendimas priimamas, jei už jį balsuoja daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių narių. Priimant sprendimą dalyvauja tik atestacijos komisijos nariai (atestuojamas atestacijos komisijos narys balsuojant nedalyvauja). Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 atestacijos komisijos narių. Esant vienodam balsų skaičiui sprendimas nepriimamas, atestacijos komisijos nariai privalo pakartotinai nagrinėti ir aptarti svarstomą klausimą šiame ar kitame komisijos posėdyje (ne vėliau kaip po vieno mėnesio).

33. Posėdyje nedalyvaujant atestacijos komisijos pirmininkui, jo pareigas laikinai perima steigėjo/valdymo organo deleguotas komisijos narys.

 

VII. KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

34. Institucijos vadovas tvirtina atestacijos komisijos nutarimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo.

35. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas savo noru šių nuostatų nustatyta tvarka gali atestuotis ir siekti įgyti bet kurią vieno ar kelių mokomųjų dalykų (ugdymo sričių, profesinio mokymo programų) kvalifikacinę kategoriją.

36. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas gali atestuotis:

36.1. jei nėra įgijęs kvalifikacinės kategorijos;

36.2. jei pageidauja įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

37. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas privalo atestuotis, jeigu nustatoma, kad jo praktinė veikla ir kompetencija neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų.

38. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas pakartotinai gali atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai ne anksčiau kaip po dvejų metų nuo paskutinės atestacijos.

39. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, pradėjęs dirbti kitoje darbovietėje, gali atestuotis ne anksčiau kaip po vienerių metų, pateikęs su buvusios institucijos vadovu, jo pavaduotoju ugdymui ar ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju, kuravusiu jo veiklą (toliau – kuruojantis vadovas), suderintas paskutinių (1–3, kiek galioja Nuostatai) metų Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketas arba institucijos vadovo patvirtintą savo veiklos įsivertinimo aprašą, jeigu buvusioje institucijoje (iki Nuostatams įsigaliojant) dar nebuvo privalomos Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketos.

40. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, grįžęs į darbą po vaiko priežiūros atostogų, trukusių ilgiau nei dvejus metus, gali atestuotis (esant ne mažesniam mokomojo dalyko (pareigybės) darbo stažui, kaip nurodyta Nuostatų 7–10 punktuose) ne anksčiau kaip po vienerių metų.

41. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuojantis pirmą kartą turi būti įvertinta:

41.1. ne trumpesnė kaip vienerių paskutinių metų praktinė veikla – pretenduojančio įgyti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją (šis punktas taikomas 7 punkte nurodytiems asmenims);

41.2. ne mažiau kaip trejų paskutinių metų praktinė veikla – pretenduojančio įgyti vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto, mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko, mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacines kategorijas.

42. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuojantis pakartotinai vertinama jo veikla nuo paskutinės iki pakartotinės atestacijos (bet ne daugiau kaip trejų paskutinių metų).

43. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto, pretenduojančio įgyti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto arba vyresniojo mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina kuruojantis vadovas. Institucijos vadovas mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto praktinei veiklai įvertinti gali pasitelkti atitinkamos metodinės grupės ar metodinės tarybos atstovus arba kitos institucijos to dalyko (pareigybės) mokytoją ar pagalbos mokiniui specialistą, turintį ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo ar vyresniojo pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinę kategoriją.

44. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto, pretenduojančio įgyti mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina trijų vertintojų grupė: institucijos vadovas ar kuruojantis vadovas, steigėjo/valdymo organo deleguotas atstovas (švietimo padalinio specialistas, kitos institucijos vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui ir kt.) ir dalyko mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas (deleguotas steigėjo/valdymo organo), turintis ne žemesnę kaip mokytojo metodininko ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko kvalifikacinę kategoriją. Nesant galimybės deleguoti socialinio pedagogo metodininko, socialinio pedagogo veiklai vertinti gali būti deleguojamas asmuo, turintis edukologijos magistro (socialinės pedagogikos šakos) kvalifikacinį laipsnį. Į vertintojų grupę negali būti deleguojamas tos pačios institucijos mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas.

45. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto, pretenduojančio įgyti mokytojo eksperto ar pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą vertina trijų vertintojų grupė: institucijos vadovas ar kuruojantis vadovas, steigėjo/valdymo organo deleguotas atstovas (švietimo padalinio specialistas, kitos institucijos vadovas, vadovo pavaduotojas ugdymui ir kt.) ir Mokytojų kompetencijos centro (toliau – MKC) deleguotas ekspertas (vertintojas). MKC socialinių pedagogų veiklos vertintojus atrenka iš sąrašo, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

46. Tradicinių religijų tikybos mokytojai gali atestuotis gavę atitinkamos religinės bendrijos ar bendruomenės vadovybės raštišką sutikimą.

47. Tikybos mokytojo atestacijai tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės vadovybės pageidavimu į vertintojų grupę papildomai įtraukiamas jų deleguotas atstovas.

48. Katalikų tikybos mokytojas, pretenduojantis įgyti mokytojo ar vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, turi gauti raštišką vyskupijos katechetikos centro sutikimą, pretenduojantis įgyti mokytojo metodininko ar mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją – Lietuvos katechetikos centro raštišką sutikimą.

49. Atestacijos komisijos pirmininkas, vadovaudamasis atestacijos programa (prieš 6 mėnesius iki atestacijos komisijos posėdžio, kuriame numatyta atestuoti mokytoją ar pagalbos mokiniui specialistą atitinkamai metodininko ar eksperto kvalifikacinei kategorijai), raštu kreipiasi: į steigėją/valdymo organą, MKC dėl praktinės veiklos vertintojų paskyrimo.

50. Prieš katalikų tikybos mokytojo atestaciją atestacijos komisijos pirmininkas papildomai kreipiasi į Lietuvos katechetikos centrą (kitos tikybos religinę bendriją ar bendruomenės vadovybę, jeigu ji yra pageidavusi deleguoti vertintojus) dėl pretendento praktinės veiklos vertintojo paskyrimo.

51. Atestacijos komisija, gavusi raštus dėl deleguojamų asmenų, priima nutarimą dėl vertintojų grupės sudarymo.

52. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimas ir atestacija neturi užtrukti ilgiau nei šešis mėnesius.

53. Atestacijos komisija savo nutarimą dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas teikia institucijos vadovui tvirtinti. Šis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas tvirtina atestacijos komisijos nutarimą. Institucijos vadovas, nesutinkantis tvirtinti atestacijos komisijos nutarimu suteiktą kvalifikacinę kategoriją, teikia argumentuotą atsakymą (raštu).

54. Kvalifikacinė kategorija mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestacijos komisijos nutarimu suteikiama nuo sausio 1 d. (jei atestuojamas rugsėjo 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiu) arba rugsėjo 1 d. (jei atestuojamas sausio 1 d.–rugpjūčio 31 d. laikotarpiu).

Institucijos vadovas įsakymu nustato mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto darbo užmokesčio koeficientą pagal suteiktą kvalifikacinę kategoriją.

55. Mokytojas, mokantis kelių skirtingų dalykų (pagalbos mokiniui specialistas, einantis kelias pareigas), atestuojamas iš kiekvieno dalyko (pareigybės) atskirai (išskyrus 62 punkte nurodytus atvejus) Nuostatų nustatyta tvarka.

56. Gavusiam kvalifikacinę kategoriją specialiajam pedagogui, turinčiam specialiojo pedagogo kvalifikaciją (specialybę), atestacijos komisijos nutarime ir atestacijos pažymėjime mokomasis dalykas (ar auklėtojo pareigybė) nenurodomas. Surdopedagogams ir tiflopedagogams, mokantiems dalykų, dalykas nurodomas. Logopedams suteikiamos atitinkamos logopedo kvalifikacinės kategorijos.

57. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, turintis aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą bei pedagogo kvalifikaciją ir dirbantis specialiojoje mokykloje (ar kitoje institucijoje specialiuoju pedagogu), bet neturintis specialiojo pedagogo kvalifikacijos (specialybės), gali atestuotis kaip mokomojo dalyko (pareigybės) specialistas, išklausęs Nuostatų 15.3 punkte nurodytus kursus. Jam suteikiama atitinkama specialiojo pedagogo kvalifikacinė kategorija, atestacijos pažymėjime nurodomas mokomasis dalykas (pareigybė).

58. Atestuotam mokytojui, mokančiam atitinkamą dalyką ar dirbančiam atitinkamos srities neformaliojo švietimo mokytoju specialiojoje mokykloje, bet neturinčiam specialiojo pedagogo kvalifikacijos, įgyta kvalifikacinė kategorija galioja iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. atestuotam mokytojui įgyta kvalifikacinė kategorija galios, jeigu jis bus išklausęs Nuostatų 15.3 punkte nurodytus kursus.

59. Gavusiems kvalifikacines kategorijas profesijos ir neformaliojo švietimo mokytojams nurodoma jų konkreti darbo sritis (specializacija).

60. Neatestuotam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, dirbusiam institucijos vadovu, jo pavaduotoju ugdymui ar ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju, grįžusiam dirbti mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu ir pretenduojančiam įgyti kvalifikacinę kategoriją, įskaitomas dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažas iki jam pradedant eiti minėtas pareigas.

61. Asmuo, dirbantis auklėtoju (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir specialiųjų mokyklų bendrabučių auklėtojus), turintis aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, atestuojant laikomas turinčiu pareigybę atitinkančią kvalifikaciją.

 

VIII. ĮGYTŲ KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ ĮSKAITYMAS (MOKANT GIMININGŲ DALYKŲ)

 

62. Įgytos kvalifikacinės kategorijos įskaitomos:

62.1. bendrojo lavinimo mokyklos mokytojui, turinčiam neformaliojo švietimo ar projektinės veiklos valandų arba vedančiam pasirenkamojo dalyko, modulio pamokas, kurių turinys artimas dalykui, iš kurio mokytojas yra atestuotas;

62.2. profesijos mokytojui, dėstančiam dalykus ar modulius, kurių turinys artimas dalykui, iš kurio jis yra atestuotas;

62.3. treneriui, dirbančiam kūno kultūros mokytoju, judesio korekcijos mokytoju, ir atvirkščiai;

62.4. istorijos ar geografijos mokytojui, mokančiam pilietiškumo pagrindų, teisės pagrindų, filosofijos ar mokančiam integruotą socialinių mokslų kursą;

62.5. biologijos, chemijos ar fizikos mokytojui, mokančiam integruotą gamtos mokslų kursą;

62.6. bendrojo lavinimo mokyklos muzikos, dailės, šokio, teatro mokytojui, turinčiam kitas savo dalyko pamokas ar dirbančiam neformaliojo švietimo institucijoje, ikimokyklinio ugdymo ar vaikų globos įstaigoje, ir atvirkščiai;

62.7. lietuvių kalbos mokytojui, dirbančiam valstybinės kalbos kursų mokytoju;

62.8. logopedui, dirbančiam specialiuoju pedagogu, ir atvirkščiai;

62.9. logopedui, dirbančiam surdopedagogu, ir atvirkščiai;

62.10. surdopedagogui ar tiflopedagogui, mokančiam giminingus tos pačios srities dalykus arba dirbančiam kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ar aklųjų ir silpnaregių vaikų auklėtoju ar šiam auklėtojui dirbant surdopedagogu ar tiflopedagogu;

62.11. iki 1998 m. kovo 1 d. atestuotam specialiajam pedagogui (išskyrus surdopedagogą ir tiflopedagogą) (kurio atestacijos pažymėjime nurodytas mokomasis dalykas ar auklėtojo pareigybė) ir logopedui, turinčiam specialųjį išsilavinimą, mokančiam sutrikusio intelekto vaikus bet kurių dalykų;

62.12. ikimokyklinio ugdymo auklėtojui ar pradinių klasių mokytojui, dirbančiam priešmokyklinio ugdymo pedagogu, ir atvirkščiai; pradinių klasių mokytojui, dirbančiam ikimokyklinio ugdymo auklėtoju;

62.13. ikimokyklinio ugdymo auklėtojui, priešmokyklinio ugdymo pedagogui ar pradinių klasių mokytojui, dirbančiam vaikų globos įstaigoje auklėtoju su tokio pat amžiaus vaikais, ir atvirkščiai;

62.14. vaikų globos įstaigos, mokyklos bendrabučio auklėtojui, dirbančiam auklėtoju specialiojoje mokykloje ar kitoje įstaigoje (vaikų sanatorijoje, ligoninėje ir kt., išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigą), ir atvirkščiai;

62.15. pradinių klasių mokytojui, mokančiam pradinių klasių mokinius užsienio kalbos (turinčiam specialų pasirengimą), tikybos (turinčiam vyskupijos leidimą), turinčiam papildomų tarifikuotų valandų su specialiųjų poreikių vaikais, neformaliojo švietimo valandas (su pradinių klasių mokiniais) ar dirbančiam pailgintos dienos grupės auklėtoju;

62.16. lietuvių mokyklų pradinių klasių mokytojui, mokančiam lietuvių valstybinės kalbos nelietuvių mokyklų pradinėse klasėse;

62.17. bet kurio dalyko mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, mokančiam ekonomikos, jeigu yra išklausęs specialius ekonomikos mokytojams privalomus kursus;

62.18. bet kurio dalyko mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, mokančiam žmogaus saugos, jeigu yra išklausęs specialius šių dalykų kursus;

62.19. dailės ar technologijų mokytojui, mokančiam estetikos, braižybos, dizaino ar mokančiam integruotą menų kursą;

62.20. etikos mokytojui, mokančiam estetikos, filosofijos ar pilietiškumo pagrindų, ir atvirkščiai;

62.21. matematikos mokytojui, mokančiam informacinių technologijų;

62.22. profesijos mokytojui, turinčiam aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, mokančiam bendrojo lavinimo mokykloje dalyką, turinčiam neformaliojo švietimo ar projektinės veiklos valandas arba vedančiam pasirenkamojo dalyko, modulio pamokas, kurio turinys artimas dalykui, iš kurio mokytojas yra atestuotas, ir atvirkščiai (bendrojo lavinimo dalyko mokytojui dirbant profesijos mokytoju):

62.23. atestuotam psichologui, mokančiam psichologijos ir atitinkančiam: ketvirtąją kvalifikacinę kategoriją – mokytojo, trečiąją – vyresniojo mokytojo, antrąją – mokytojo metodininko, pirmąją – mokytojo eksperto;

62.24. bet kurio dalyko (pareigybės) mokytojui, vadovaujančiam klasei (turinčiajam ne vieną kvalifikacinę kategoriją įskaitoma aukščiausia);

62.25. tikybos mokytojui, mokančiam etikos;

62.26. socialiniam pedagogui (turinčiam socialinio pedagogo kvalifikaciją ar socialinio darbuotojo ir pedagogo kvalifikacijas), dirbančiam auklėtoju (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir specialiųjų mokyklų (ugdymo centrų) bendrabučių auklėtojus) mokančiam etikos, pilietiškumo pagrindų ar filosofijos;

62.27. mokykloje atestuotam specialiajam pedagogui (įskaitant logopedą, surdopedagogą, tiflopedagogą), socialiniam pedagogui, dirbančiam Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, ir atvirkščiai;

62.28. lietuvių valstybinės kalbos ir užsienio kalbų mokytojams, mokantiems atitinkamos kalbos pradinėse klasėse, iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. lietuvių valstybinės kalbos ir užsienio kalbų mokytojams, mokantiems atitinkamos kalbos pradinėse klasėse, kvalifikacinės kategorijos įskaitomos, jeigu bus išklausę atitinkamos kalbos pradinėse klasėse metodikos kursą.

63. Įgyta kvalifikacinė kategorija neįskaitoma pradinių klasių mokytojams, mokantiems lietuvių valstybinės kalbos, užsienio kalbos, jeigu neturi atitinkamos lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacijos (ši nuostata netaikoma Nuostatų 62.16 punkte nurodytiems mokytojams) ar užsienio kalbos mokytojo kvalifikacijos ar dokumento, įrodančio, kad turi teisę mokyti atitinkamos kalbos pradinėse klasėse.

 

IX. MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS ATITIKTIES TURIMAI KVALIFIKACINEI KATEGORIJAI NUSTATYMAS

 

64. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto įgyta kvalifikacinė kategorija galioja, kol atestacijos komisija (66 punkte nurodytų asmenų ar institucijų teikimu) nustato, kad jo veikla neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų ir kol jis nėra peratestuotas.

65. Atestuotas (neatestuotas savo noru) mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas bei jo veiklą kuruojantis vadovas kiekvienų mokslo metų pabaigoje rengia Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketą, kuruojantis vadovas šioje anketoje įrašo savo komentarus dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos, aptaria juos su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu. Anketos saugomos institucijos vadovo nustatyta tvarka (mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, dirbantis keliose institucijose, rengia minėtą anketą kiekvienoje iš jų).

66. Kuruojantis vadovas pagal mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos stebėjimo rezultatus ir išvadas, prireikus pasitaręs su atitinkama metodine grupe (metodine taryba, mokytojų taryba), gali siūlyti atestacijos komisijai svarstyti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai klausimą, nesvarbu, kiek metų praėjo nuo kvalifikacinės kategorijos įgijimo. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir turimos kvalifikacinės kategorijos atitikties nustatymą taip pat gali inicijuoti institucijos vadovas, atestacijos komisija, steigėjas/valdymo organas ar švietimo priežiūrą vykdančios institucijos.

67. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas prieš savaitę iki atestacijos komisijos posėdžio (mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui posėdžio data turi būti raštu pranešama prieš mėnesį; gavęs pranešimą mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas privalo pasirašyti; jam nesutikus pasirašyti surašomas aktas), kuriame bus svarstoma jo veiklos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai, atestacijos komisijos sekretoriui pateikia:

67.1. kiekvienų mokslo metų po kvalifikacinės kategorijos įgijimo ar šių Nuostatų galiojimo laikotarpio Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketas;

67.2. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacijos tobulinimo lentelę.

68. Atestacijos komisija, apsvarsčiusi mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai, dalyvaujant mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui ir kuruojančiam vadovui gali priimti nutarimą (šie nutarimai neteikiami institucijos vadovui tvirtinti):

68.1. mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla atitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimus;

68.2. mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų ir siūlyti organizuoti privalomą pakartotinę mokytojo atestaciją;

68.3. mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla atitinka aukštesnės nei turima kvalifikacinės kategorijos reikalavimus ir siūlyti jam atestuotis.

69. Atestacijos komisija, nustačiusi, kad mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų, priima nutarimą dėl mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto privalomo pakartotinio atestavimo, bet ne anksčiau kaip po dviejų mėnesių Nuostatų nustatyta tvarka.

70. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atsisakius (atsisakymas atestacijos komisijai pateikiamas raštu) nustatyti jo veiklos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai ar privalomai atestuotis ar be pateisinamos priežasties neatvykus į atestacijos komisijos posėdį (ar raštu nepranešus apie pateisinamą priežastį) jo turėta kvalifikacinė kategorija nustoja galioti po dviejų mėnesių nuo atestacijos komisijos posėdžio, kuriame buvo numatyta svarstyti (ar svarstyta) jo veiklos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai, dienos.

Atestacijos komisijos nutarimu Nuostatų 6 punkte nurodytiems asmenims paliekama mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija, profesijos ar neformaliojo švietimo mokytojas, turintis vidurinį išsilavinimą, lieka neatestuotas. Norėdamas vėl įgyti kvalifikacinę kategoriją, mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas gali pakartotinai atestuotis Nuostatų nustatyta tvarka (dalyko (pareigybės) mokymo darbo stažas įskaitomas).

71. Atestacijos komisijos nutarimą dėl žemesnės kvalifikacinės kategorijos suteikimo ar visiško jos panaikinimo tvirtina institucijos vadovas.

72. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui grįžus į darbą po vaiko priežiūros atostogų, trukusių ilgiau nei dvejus metus, jo veiklos atitiktis turimai kvalifikacinei kategorijai atestacijos komisijoje (66 punkte nurodytų asmenų ar institucijų teikimu) gali būti nustatoma ne anksčiau kaip po vienerių metų.

 

X. ATESTACIJOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR SAUGOJIMAS. ATESTACIJOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS IR APSKAITA

 

73. Atestacijos komisijos dokumentai įforminami ir saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

74. Institucijos vadovas atsako už atestacijos pažymėjimų, kaip specialios atsiskaitomybės blankų, išdavimą ir apskaitą.

75. Atestacijos pažymėjimų blankus institucijų vadovams išduoda steigėjas/valdymo organas. Institucijų, kurių steigėjas yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vadovams atestacijos pažymėjimų blankus išduoda Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

76. Steigėjui/valdymo organui (ar jo įgaliotam asmeniui) atestacijos pažymėjimų blankus išduoda Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

 

XI. ATESTUOJAMO MOKYTOJO AR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO IR ATESTACIJOS KOMISIJOS ATSAKOMYBĖ

 

77. Jei atestacijos komisija ar švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustato, kad mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto pateiktuose atestacijos dokumentuose yra klaidų, dėl kurių asmuo negalėjo būti atestuotas atitinkamai kvalifikacinei kategorijai, ar dokumentai buvo suklastoti, atestacijos komisijos nutarimu jam gali būti panaikinta suteikta kvalifikacinė kategorija ir taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

78. Atestacijos komisijos pirmininkas ir nariai atsako už Nuostatų vykdymą, komisijos priimtų nutarimų teisingumą ir objektyvumą, atestacijos dokumentų visišką atitiktį Nuostatų reikalavimams.

79. Jei švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustato, kad mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui suteikta kvalifikacinė kategorija neatitinka kvalifikacinei kategorijai keliamų reikalavimų ar buvo pažeista atestacijos procedūra, atestacijos komisijos pirmininkas ir nariai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

80. Jei švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustato, kad mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto praktinė veikla buvo įvertinta neobjektyviai ar nekompetentingai, steigėjo/valdymo organo iniciatyva turi būti svarstomas vertintojų kompetencijos klausimas ir teisė vertinti mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų praktinę veiklą ateityje, jiems gali būti taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII. MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SKUNDŲ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMAS

 

81. Jei mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas nesutinka su praktinės veiklos įvertinimu (vertintojams supažindinus jį su vertinimo rezultatais), iki atestacijos komisijos posėdžio jis gali kreiptis į atestacijos komisiją pateikdamas argumentuotą prašymą dėl praktinės veiklos vertinimo peržiūrėjimo. Atestacijos komisija per vieną mėnesį turi išnagrinėti prašymą ir prireikus pakartotinai vertinti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklą.

82. Biudžetinių įstaigų mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų apeliacijas nagrinėja steigėjo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinė komisija (toliau – steigėjo apeliacinė komisija).

83. Jei mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas ar atestacijos komisija nesutinka su steigėjo apeliacinės komisijos sprendimu, per vieną mėnesį nuo steigėjo apeliacinės komisijos sprendimo priėmimo dienos jis gali pateikti apeliaciją (kartu su atestacijos dokumentais) MKC Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinei komisijai (toliau – MKC apeliacinė komisija).

84. Institucijų, kurių steigėjas yra ministerija, ir kitų (nebiudžetinių) institucijų mokytojai ar pagalbos mokiniui specialistai apeliacijas dėl atestacijos teikia MKC apeliacinei komisijai.

85. Jei atestacijos komisija mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto prašymu nesutinka kreiptis į steigėją/valdymo organą arba MKC dėl praktinės veiklos vertintojų paskyrimo ar daro kitas nepagrįstas kliūtis atestacijai, mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas gali kreiptis į steigėjo apeliacinę komisiją.

86. Steigėjo apeliacinė komisija sudaroma iš 3–5 asmenų trejų metų laikotarpiui. Jos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina steigėjas. Steigėjo apeliacinė komisija gali sudaryti papildomas specialistų grupes apeliacijoms nagrinėti, mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų praktinei veiklai vertinti.

87. MKC apeliacinė komisija sudaroma iš 5–7 asmenų trejų metų laikotarpiui. Jos sudėtį ir darbo reglamentą MKC teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. MKC apeliacinė komisija gali sudaryti specialistų grupes apeliacijoms nagrinėti ir mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų praktinei veiklai vertinti.

88. Jei mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas yra nepatenkintas atestacijos komisijos nutarimu, jis turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos pateikti apeliaciją steigėjo apeliacinei komisijai. Atestacijos komisijos pirmininkas atsakingas už tai, kad mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui laiku būtų pateikti visi apeliacijai reikalingi atestacijos dokumentai.

89. Steigėjo apeliacinė komisija turi išnagrinėti apeliaciją per vieną mėnesį ir apie savo sprendimą pranešti (raštu) apeliacijos teikėjui.

90. MKC apeliacinė komisija apeliaciją turi išnagrinėti per du mėnesius (neįskaitant liepos ir rugpjūčio mėnesių) nuo jos gavimo dienos. MKC apeliacinės komisijos nutarimas teikiamas apeliacijos teikėjui.

91. MKC apeliacinės komisijos nutarimus tvirtina MKC direktorius, steigėjo apeliacinės komisijos nutarimus tvirtina steigėjas/valdymo organas (ar jo įgaliotas asmuo).

92. Jei steigėjo ar MKC apeliacinė komisija nustato, kad mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla buvo įvertinta neobjektyviai, atestacijos komisija pakartotinai svarsto mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto pretenduojamos kvalifikacinės kategorijos suteikimo klausimą. Tokiu atveju darbo užmokesčio koeficientas mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pagal jam suteiktą kvalifikacinę kategoriją nustatomas nuo pirminio atestacijos komisijos posėdžio (kurio nutarimą mokytojas apskundė) dienos (laikantis Nuostatų 54 punkto nuostatos).

 

XIII. ATESTACIJOS FINANSAVIMAS

 

93. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos išlaidas apmoka institucija ar/ir jos steigėjas/valdymo organas teisės aktų nustatyta tvarka.

94. MKC apeliacinės komisijos nariams už darbą moka MKC teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIV. ATESTACIJOS PRIEŽIŪRA

 

95. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos priežiūrą vykdo: steigėjas/valdymo organas, ministerija, apskričių viršininkų administracijų valstybinės švietimo priežiūros skyriai (tarnybos) pagal Valstybinės švietimo priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 834 (Žin., 2004, Nr. 105-3888).

Nevalstybinę Nuostatų laikymosi kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka gali vykdyti profesinės sąjungos.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

96. Atestuotam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui nutraukus pedagoginę veiklą, jo įgyta kvalifikacinė kategorija galioja penkerius metus (nuo pedagoginės veiklos nutraukimo dienos). Grįžęs į pedagoginį darbą po penkerių metų, jis gali atestuotis šių nuostatų nustatyta tvarka (dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažas įskaitomas).

97. Atestuotam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui pradėjus dirbti institucijos vadovu, jo pavaduotoju ugdymui ar ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju ir nesant galimybės turėti pamokų (dirbti pagal turimą kvalifikacinę kategoriją), jo įgyta kvalifikacinė kategorija išlieka.

98. Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas, dirbantis keliose institucijose ir pretenduojantis įgyti kvalifikacinę kategoriją, turi atestuotis institucijoje, kurioje jo pareigos (atestuojamos srities) yra pirmaeilės. Institucija, nesutinkanti su kitos institucijos mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui suteikta kvalifikacine kategorija, turi teisę inicijuoti mokytojo veiklos šioje institucijoje atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai nustatymą ir siūlyti mokytojui papildomai atestuotis šioje institucijoje. Atestavimo laikotarpiu kitoje institucijoje įgyta kvalifikacinė kategorija įskaitoma ir pagal ją nustatomas darbo užmokestis. Jei mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas atsisako atestuotis, jam išlieka šioje institucijoje įgyta kvalifikacinė kategorija (jeigu buvo atestuotas).

99. Atestuotam mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui tam tikrą laikotarpį nemokiusiam dalyko (nėjusiam pareigų) pagal turimą kvalifikacinę kategoriją (bet nenutraukusiam pedagoginės veiklos) ir vėl pradėjusiam jo mokyti (eiti tas pareigas) kvalifikacinė kategorija galioja. Jeigu nustatoma, kad mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas neatitinka turimos kvalifikacinės kategorijos reikalavimų, po vienerių metų jis gali būti privalomai pakartotinai atestuotas.

100. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre, pedagoginėse-psichologinėse tarnybose dirbančius pagalbos mokiniui specialistus (išskyrus psichologus) šių nuostatų nustatyta tvarka atestuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta prie Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro veikianti Pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija.

101. Steigėjas/valdymo organas tvirtina mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą pagal 10 priede pateiktą pavyzdinę formą.

 

_________________

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyras psichologus) atestacijos nuostatų

1 priedas

 

MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO (IŠSKYRUS PSICHOLOGĄ) VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI IR PROCEDŪROS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyras psichologą) (toliau kartu vadinama – mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas) veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros nustato mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo sritis, kriterijus bei požymius, nurodo vertinimo šaltinius, metodus ir procedūras.

2. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto ugdomosios veiklos tikslas – profesionaliai ir kokybiškai organizuoti ugdomąjį procesą skatinantį ugdytinio asmenybės raidą ir ugdymo pasiekimų pažangą užtikrinantį mokinių psichologinį ir fizinį saugumą.

3. Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas savo veiklą pagal nustatytus kriterijus ir požymius iliustruoja šio priedo 20 punkte nurodytais bei paties pasirinktais ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentais, informacijos šaltiniais.

4. Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto pateikiamą informaciją vertintojai sieja su institucijos turima audito, akreditacijos medžiaga bei kitais mokyklos dokumentais.

5. Šiame priede vartojami trumpiniai:

pamoka – pamoką ugdomoji veikla, pratybos, renginys;

klasė – bendrojo lavinimo mokyklos klasė, profesinio mokymo grupė, ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupė, neformaliojo švietimo grupė, mokyklos bendrabučio ar vaikų globos namų ugdytinių grupė.

 

II. MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS VERTINIMAS

 

6. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veikla pagal kiekvieną kriterijų vertinama 0–3 balais:

3 balai – kriterijus vykdomas labai gerai;

2 balai – kriterijus vykdomas gerai;

1 balas – kriterijus vykdomas iš dalies;

0 balų – kriterijus nevykdomas.

7. Mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas už kiekvieną požymį iš skilties „Kiti požymiai“ gali gauti po 1-2 balus. Jie ne visi turi būti vykdomi, mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas juos pristato vertintojams savo nuožiūra.

8. Atestuojamojo mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kompetencija įrodoma ugdomosios veiklos rezultatais ir faktais, kurie pagrindžiami atitinkamais geriausiai veiklą iliustruojančiais informacijos šaltiniais: stebėtų pamokų analize, ugdomąją ir metodinę veiklą patvirtinančiais dokumentais, mokyklos audito ir/ar akreditacijos medžiaga.

9. Mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui, pretenduojančiam įgyti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją privalu surinkti lentelėje nurodytą balų skaičių:

 

Kvalifikacinė

kategorija

 

Veiklos sritis

Mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas

Vyresnysis mokytojas, vyresnysis pagalbos mokiniui specialistas

Mokytojas metodininkas, pagalbos mokiniui specialistas metodininkas

Mokytojas ekspertas, pagalbos mokiniui specialistas ekspertas

Balų skaičius

Balų skaičius

Balų skaičius

Balų skaičius

I sritis

8–12

13–16

20–22

22–24

II sritis

4–6

7–10

11–13

13–15

III sritis

4–6

6–9

10–11

11–12

Kiti požymiai

0

6

9

19

Iš viso balų

20

35

50

65

 

10. Socialiniam pedagogui, pretenduojančiam įgyti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją, privalu surinkti lentelėje nurodytą balų skaičių:

 

Kvalifikacinė

kategorija

 

Veiklos sritis

Socialinis pedagogas

Vyresnysis socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas metodininkas

Socialinis pedagogas ekspertas

Balų skaičius

Balų skaičius

Balų skaičius

Balų skaičius

I sritis

4–6

6–7

10–11

11–12

II sritis

3–4

4–5

7–8

8–9

III sritis

3–4

4–5

7–8

8–9

Kiti požymiai

0

6

10

14

Iš viso balų

12

21

35

42

 

11. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo sričių, kriterijų ir požymių lentelė.

 

I veiklos sritis: ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir rezultatyvumas.

Išmano Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų bei kitų ugdymo turinį reglamentuojančių dokumentų esmę, dermę ir vadovaujasi jais.

Geba planuoti ugdymo turinį ir jį įgyvendinti.

Geba analizuoti ugdymo kontekstą.

 

Kriterijai

Požymiai

Kiti požymiai

 

 

1.1

Geba numatyti konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius

Žino mokinių socialinį kontekstą, atsižvelgia į tai organizuodamas ugdymo procesą.

Numato konkrečius ugdymo tikslus, susieja juos su ugdymo aplinka.

Aiškus ir suprantami mokiniui mokymo ir mokymosi uždaviniai siejami su mokinių veikla, rezultatais ir vertinimu.

Pamokos rezultatai siejami su tolesniu mokymu ir mokymusi.

1. Rengia individualias/dalyko programas atsižvelgdamas į mokinių poreikius.

 

2. Taiko ugdymo metodus, kurie skatina mokinius veiklą plėtoti už institucijos ribų, paremiant mokymąsi tiriamąja kūrybine veikla.

 

3. Dėl puikių dalykinių ir metodinių žinių mokytojas yra kviečiamas dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sudarytose dalykinėse komisijose, darbo grupėse.

 

4. Dalyvauja apskrities viršininko ar/ir savivaldybės sudarytose komisijose, darbo grupėse.

 

5. Ugdytiniai yra įvairių olimpiadų, konkursų, varžybų ir pan. dalyviai / nugalėtojai / prizininkai / laureatai.

 

6. Yra papildomos ugdomosios veiklos organizatorius ar vadovas, geba derinti jos įvairovę mokinių poreikiams tenkinti.

 

7. Planuodamas ugdomąją veiklą panaudoja nacionalinių tyrimų rezultatus.

 

8. Rengia užduotis brandos egzaminams, yra valstybinių brandos egzaminų vertintojas.

 

9. Kita.

1.2

Geba planuoti ugdymo turinį

Planuodamas ugdymo turinį yra išsiaiškinęs mokinių mokymosi poreikius ir pasiekimus.

Veiklos/teminiai planai detalizuojami trumpesniems laikotarpiams atsižvelgiant į mokinių poreikius, pasiekimus ir konkrečius ugdymo tikslus bei uždavinius, prireikus koreguojami.

1.3

Geba parinkti ir taikyti ugdymo būdus bei metodus

Parenka mokymo(si) metodus remdamasis mokymosi uždaviniais, taiko juos atsižvelgdamas į mokinių amžių, lyties, socialinius kultūrinius skirtumus, pasirengimą, poreikius, mokymosi stilių ypatumus ir pažinimo dėsningumus.

Taiko įvairius mokymosi metodus: metodai taikomi, orientuojantis į ugdymo/pamokos tikslus ir uždavinius.

Parenka ir lanksčiai taiko įvairias mokymo ir mokymosi strategijas, skatinančias mokinius savarankiškai mokytis, kelti sau mokymosi tikslus ir ieškoti alternatyvių sprendimų, prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi bei savarankiškai siekti ugdymosi tikslų.

Naudoja informacines komunikacines technologijas.

1.4

Geba parinkti mokymo ir mokymosi medžiagą

Parenka mokymo(si) medžiagą ir nuosekliai pritaiko ją įvairių poreikių mokiniams.

Naudoja alternatyvius informacijos šaltinius mokymo turiniui perteikti.

Parenka užduotis ir jas diferencijuoja pagal mokinių poreikius ir galias.

Rengia ir įgyvendina klasių/dalykų integruoto ugdymo programas mokykloje.

1.5

Geba atskleisti ugdymo turinį

Suprantamai ir aiškiai perteikia ugdymo turinį atsižvelgdamas į mokinių amžių, poreikius ir galimybes.

Geba sudominti mokinius, palaikyti aukštą mokymosi motyvaciją.

Akademines žinias ir specifinius gebėjimus susieja su mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymu.

1.6

Geba kurti ugdymo ir ugdymosi aplinką

Kuria ugdomąją aplinką ir mikroklimatą užtikrinančius mokinių sveikatą ir saugumą, skatinančius mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.

Geba pritaikyti aplinką įvairių poreikių mokinių veiklai skatinti; sudaro sąlygas mokinių saviraiškai ir kūrybiškumui plėtotis.

Naudoja informacines komunikacines technologijas ugdymosi aplinkai kurti.

Valdo klasėje vykstančius procesus.

1.7

Geba naudoti laiką ir išteklius

Racionaliai naudoja klasės erdvę, pamokos laiką pasirenka tinkamą tempą.

Derina mokymosi krūvius su mokinių galiomis (neperkrauna mokinių), namų užduotis tiesiogiai sieja su darbu klasėje.

Mokymo(si) ištekliai naudojami racionaliai.

1.8

Geba vertinti mokinių pasiekimus

Planuodamas ugdymą numato pasiekimų ir pažangos vertinimo formas, būdus, metodus.

Turi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą derančią su išsilavinimo standartais ir

mokykloje esančia vertinimo sistema.

Vertinimo kriterijus aptaria ir derina su mokiniais.

Vertinimas atliekamas atsižvelgiant į įvairią mokinių veiklą.

Mokiniams pateikiama aiški ir suprantama vertinimo informaciją padedanti jiems tobulinti veiklą ir plėtoti mokymąsi.

Vertinimo rezultatus naudoja planuodamas ir koreguodamas tolesnę ugdomąją veiklą.

 

II veiklos sritis: bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla institucijos bendruomenėje

Užmezga ir palaiko veiksmingus ryšius su mokiniais, kolegomis, tėvais, vietos bendruomenės nariais.

Supranta bendradarbiavimo su kolegomis ir kitais partneriais svarbą siekiant ugdymo tikslų. Geba savo žinias ir idėjas derinti su kitų žiniomis ir idėjomis.

Dalyvaudamas su kitais žmonėmis ir jų grupėje siekia susitarimo.

 

Kriterijai

Požymiai

Kiti požymiai

2.1

Geba bendrauti ir bendradarbiauti

Planuoja, organizuoja, vykdo bendrą metodinę veiklą su kitais mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.

Dalyvauja kitų mokytojų ar pagalbos mokiniui specialistų organizuojamoje metodinėje veikloje.

Teikia metodinę pagalbą kolegoms.

1. Siekdamas ugdymo tikslų užmezga ir palaiko konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais.

 

2. Sukurta savita ir veiksminga klasės auklėtojo darbo sistema.

 

3. Dalyvauja institucijos, vietos bendruomenės, mokinių ir mokytojų organizacijų veikloje.

 

4. Dalyvauja vertinant ir nustatant kitų institucijų mokytojų pagalbos mokiniui specialistų pretenduojančių įgyti metodininko ar eksperto kvalifikacines kategorijas, profesinę kompetenciją.

 

5. Rengia užduotis šalies (ar tarptautinėms) olimpiadoms, konkursams.

 

6. Yra savarankiškai parengęs šalies ar tarptautinio lygmens projektą ir gavo finansavimą projektui vykdyti.

 

7. Kita.

2.2

Tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas, institucijos administraciją informuoja apie mokinių mokymosi sėkmingumą, pasiekimus ir pažangą

Analizuoja mokinių pasiekimus ir pažangą gautą informaciją įvairiomis formomis pateikia ir aptaria ją su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kolegomis, kitais suinteresuotais asmenimis, atsižvelgdamas į tai koreguoja ir individualizuoja ugdymą.

Analizuoja grįžtamąją informaciją bendravimo ir bendradarbiavimo plėtojimo aspektais.

2.3

Dalyvauja institucijos socialiniame kultūriniame gyvenime

Organizuoja kultūrinius, edukacinius, sporto ir kt.

renginius.

Inicijuoja, palaiko, organizuoja, vadovauja mokinių veiklai pagal mokinių interesus ir poreikius.

2.4

Geba dirbti komandoje ar/ir vadovauti jai

Dalyvauja institucijos vadovo ar steigėjo (valdymo organo) teisės aktais patvirtintose darbo grupėse.

Dalyvauja/vadovauja mokyklos metodinei grupei, metodinei tarybai, savivaldybės metodiniam būreliui, dalykinei asociacijai.

Institucijos vadovo paskirtas mokytoju mentoriumi (padeda mažesnę patirtį turintiems kolegoms), vadovauja studentų praktikai.

Rengia užduotis regiono olimpiadoms, konkursams.

Rodo iniciatyvą ir aktyviai dalyvauja įvairioje institucijos bendruomenės veikloje.

2.5

Geba rengti projektus, dalyvauti juos įgyvendinant

Rengia ir vykdo ugdymo projektus institucijoje.

Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant šalies bei tarptautinius su ugdymu susijusius projektus.

 

III veiklos sritis: asmeninis profesinis tobulėjimas

Supranta mokymosi visą gyvenimą vertę ir turi nuostatą nuolat mokytis.

Geba rekonstruoti ir reflektuoti savo veiklą siekdamas ją tobulinti ir atpažinti savo kompetencijas.

Geba parengti ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentų aplanką, jį pristatyti ir vertinti.

 

 

Kriterijai

Požymiai

Kiti požymiai

3.1

Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius pasiekimus

Įsivertina savo veiklos stipriąsias ir tobulintinas sritis, įsivertinimą aptaria su kolegomis metodinėje grupėje (taryboje).

Atsižvelgdamas į įsivertinimo rezultatus planuoja profesinį tobulėjimą.

Ugdymo procese taiko kvalifikaciniuose renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus, analizuoja jų poveikį savo praktinės veiklos veiksmingumui.

1. Dalyvauja tarptautiniuose renginiuose (skaito pranešimus, paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui).

 

2. Yra Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuoto vadovėlio autorius ar bendraautoris

 

3. Yra konsultantas, sertifikuotas mentorius, projekto koordinatorius (ne mažiau kaip 2 metai), tarptautinio lygmens sertifikatą turintis mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas.

 

4. Studijuoja universitetinėje aukštojoje mokykloje pagal II–III pakopos studijų programą ir siekia įgyti papildomą kvalifikaciją.

5. Rengia ir skaito pranešimus užsienio kalba.

6. Skaito metodines-dalykines, pedagogines paskaitas, pranešimus institucijos, miesto (rajono) ir šalies pedagogams.

7. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, veda autorinius seminarus mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams.

8. Skaito pranešimus mokslinėse-praktinėse konferencijose miesto (rajono), apskrities, šalies pedagogams.

9. Yra parengęs metodines ir mokomąsias priemones, aprobuotas savivaldybės dalyko metodinio būrelio/ tarybos (profesijos mokytojams – ekspertų komisijos).

10. Vadovauja šalies profesinio mokymo metodinei komisijai arba yra tokios komisijos narys.

11. Kita.

3.2

Geba taikyti švietimo naujoves

Domisi švietimo kaitos kryptimis, analizuoja ir kritiškai jas vertina.

Švietimo naujoves įgyvendina atsižvelgdamas į kontekstą.

3.3

Geba naudotis įvairiais informaciniais ir komunikaciniais šaltiniais

Geba atlikti įvairių rūšių informacijos paiešką žino ir naudoja tam tikras duomenų bazes.

Geba naudotis informacija ir bendrauti užsienio kalba.

Siekdamas ugdymo kokybės, ugdymo procese taiko informacines-komunikacines technologijas.

3.4

Geba tobulinti savo kvalifikaciją

Įvardija savo kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

Nuolat tobulina kvalifikaciją, derindamas institucijos personalo kvalifikacijos tobulinimo strategiją ir savo poreikius.

Mokosi nuotoliniu būdu.

 

 

 

 

12. Socialinio pedagogo veiklos vertinimo sričių, kriterijų ir požymių lentelė.

 

I veiklos sritis: Socialinio pedagogo veiklos rezultatyvumas.

Išmano socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus bei kitų socialinio pedagogo veiklą reglamentuojančių dokumentų esmę, dermę ir vadovaujasi jais.

Planuoja socialinės pedagoginės veiklos turinį ir jį įgyvendina.

Analizuoja socialinės pedagoginės veiklos kontekstą.

 

 

 

Kriterijai

Požymiai

Kiti požymiai

1.1

Geba numatyti konkrečius socialinio pedagogo veiklos tikslus ir uždavinius

Žino mokinių socialinį kontekstą atsižvelgia į tai organizuodamas socialinės pedagoginės pagalbos procesą.

Numato konkrečius socialinės pedagoginės veiklos tikslus, susieja juos su ugdymosi aplinka ir ugdymo institucijos tikslais ir uždaviniais.

1. Dalyvauja Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų sudarytose dalykinėse komisijose, darbo grupėse.

 

2. Dalyvauja apskrities viršininko ar/ir savivaldybės sudarytose komisijose, darbo grupėse.

 

3. Inicijuoja ir organizuoja tiriamąją veiklą institucijos bendruomenėje.

 

4. Ugdytiniai dalyvauja socialinėje veikloje (konferencijose, akcijose, projektuose ir kt.).

 

5. Kita.

1.2

Geba parengti socialinio pedagogo pagalbos ugdytiniams planus ir juos tobulinti

Tiria ir analizuoja mokinių socialinius pedagoginius poreikius ir pasiekimus. Identifikuoja socialines pedagogines problemas.

Rengia individualias ir grupinės pagalbos programas, pagalbos ugdytiniams planus atsižvelgdamas į mokinių poreikius.

Žino mokinių socialinį kontekstą atsižvelgia į tai organizuodamas socialinės pedagoginės pagalbos procesą.

1.3

Geba parinkti ir taikyti individualius ir grupinius socialinės pedagoginės pagalbos metodus

Organizuoja ir teikia pagalbą vaikui esant krizinėms situacijoms.

Konsultuoja bendruomenės narius, sprendžiant socialines pedagogines problemas.

Ugdo mokinių socialinius ir gyvenimo įgūdžius.

Organizuoja palaikymo ir savitarpio pagalbos grupių veiklą.

1.4

Geba analizuoti ir vertinti socialinių pedagoginių poveikio priemonių individui ir grupei veiksmingumą

Numato poveikio įvertinimo būdus,

Vertinimo rezultatus naudoja planuodamas ir koreguodamas tolesnę ugdomąją veiklą.

Rengia pagalbos priemones, rekomendacijas pedagogams, tėvams, mokiniams.

 

II veiklos sritis: bendravimas, bendradarbiavimas institucijos bendruomenėje ir už jos ribų.

Užmezga ir palaiko veiksmingus ryšius su kolegomis, tėvais.

Bendradarbiauja su vietos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais.

Supranta bendradarbiavimo su kolegomis ir kitais partneriais svarbą siekiant socialinės pedagoginės pagalbos tikslų.

Geba savo žinias ir idėjas derinti su kitų žiniomis ir idėjomis, siekia susitarimo grupėje.

 

Kriterijai

Požymiai

Kiti požymiai

2.1

Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, ugdytinių tėvais

Planuoja, organizuoja, vykdo bendrą socialinės pedagoginės pagalbos veiklą.

Dalyvauja kitų specialistų metodinėje veikloje institucijoje.

Dalyvauja socialinių pedagogų metodinėj e veikloje: rajono (miesto), apskrities, šalies lygiu.

Diegia komandinio darbo principus, geba dirbti komandoje.

Vykdo gerosios patirties sklaidą institucijoje, regione, šalyje.

1. Sukūręs savitą ir veiksmingą socialinio pedagogo darbo sistemą.

2. Dalyvauja vertinant ir nustatant kitų institucijų socialinių pedagogų, siekiančių įgyti socialinio pedagogo metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją, profesinę kompetenciją.

3. Yra savarankiškai parengęs šalies ar tarptautinio lygio projektą ir gavęs finansavimą projektui vykdyti.

4. Konsultuoja ir informuoja mokinius profesinės karjeros klausimais.

5. Kuria, tobuliną organizuoja ugdomąją aplinką.

6. Kita.

2.2

Geba koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniams teikimą ir socioedukacines veiklas institucijoje

Užmezga ir palaiko konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais.

Analizuoja grįžtamąją informaciją bendravimo ir bendradarbiavimo plėtojimo aspektais.

Telkia, organizuoja socialinės pedagoginės pagalbos komandos/prevencinės darbo grupės veiklą institucijoje.

Dalyvauja institucijos vidaus audito (įsivertinimo), specialiojo ugdymo komisijų veikloje.

2.3

Geba inicijuoti ir rengti projektus, programas bei dalyvauja juos įgyvendinant

Rengia ir įgyvendina socialinio ugdymo projektus institucijoje.

Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant šalies bei tarptautinius su socialiniu ugdymu susijusius projektus.

 

III veiklos sritis: asmeninis profesinis tobulėjimas ir patirties sklaida.

Supranta mokymosi visą gyvenimą vertę ir turi nuostatą nuolat mokytis.

Įsivertina ir tobulina savo veiklą.

Geba parengti socialinės pedagoginės veiklos dokumentų aplanką jį pristatyti ir vertinti.

 

 

 

Kriterijai

Požymiai

Kiti požymiai

3.1

Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius pasiekimus

Įsivertina savo veiklos stipriąsias ir tobulintinas sritis, įsivertinimą aptaria priskirtoje metodinėje grupėje (taryboje).

Atsižvelgdamas į įsivertinimo rezultatus, planuoja profesinį tobulėjimą.

Ugdymo procese taiko kvalifikaciniuose renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus, analizuoja jų poveikį savo praktinės veiklos veiksmingumui.

1. Dalyvauja tarptautiniuose renginiuose (skaito pranešimus, paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui).

2. Yra socialinio ir prevencinio darbo srities švietimo konsultantas, prevencinio darbo grupės narys, socialinio pedagogo praktikos vadovas, rajono (miesto), regiono, šalies projekto koordinatorius (ne mažiau kaip vienerius metus).

3. Rengia ir skaito pranešimus užsienio kalba.

4. Skaito paskaitas, pranešimus rajono (miesto), apskrities, šalies pedagogams.

5. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, veda autorinius seminarus.

6. Skaito pranešimus mokslinėse-praktinėse konferencijose rajono (miesto), apskrities, šalies pedagogams.

7. Yra parengęs metodines rekomendacijas (aprobuotas institucijų reglamentuojančių socialinių pedagogų veiklą) šalies, rajono (miesto) socialiniams pedagogams ir mokytojams.

8. Kita.

3.2

Geba taikyti socialinio ugdymo naujoves

Domisi socialinio ugdymo naujovėmis, analizuoja ir kritiškai jas vertina.

Įgyvendina atsižvelgdamas į kontekstą.

3.3

Geba tobulinti savo kvalifikaciją

Įvardija savo kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

Nuolat tobulina kvalifikaciją, derindamas savo poreikius su institucijos personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikiais, ir strategiją.

Mokosi nuotoliniu būdu.

 

13. Koncertmeisterių ir akompaniatorių veikla vertinama pagal tas pačias 11 punkto lentelėje pateiktas Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo sritis, kriterijus ir požymius, išskyrus pirmosios veiklos srities 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 kriterijus. Šioje lentelėje pateikiami keturi alternatyvūs koncertmeisterių ir akompaniatorių veiklos vertinimo kriterijai.

 

 

Kriterijai

Požymiai

1.1

Yra pasiekęs aukštą meninį lygį

Geba meniškai atlikti įvairaus sudėtingumo kūrinius.

Geba atkurti įvairių epochų ir laikotarpių stilių ir žanrą.

Žino ir geba atkurti konkrečių autorių meninės kalbos ypatumus.

Meninės interpretacijos yra originalios ir pagrįstos.

1.2

Pasižymi gera kūrinių atlikimo technika

Geba atlikti nežinomą muzikinį tekstą (skaitymas iš lapo).

Geba skaityti stambios formos orkestrinį arba chorinį kūrinį (klavyrą), prireikus ir partitūrą.

Geba transponuoti.

Pasižymi kūrinių atlikimo ansambliškumu.

1.3

Yra sukaupęs koncertinį repertuarą

Žino ir geba akompanuoti pagrindinį mokomojo instrumento repertuarą.

Žino ir geba akompanuoti įvairių instrumentų mokomuosius repertuarus.

Žino ir geba akompanuoti pagrindinį atitinkamos meno srities kolektyvo repertuarą.

1.4

Nuolat dalyvauja ir yra pasiekęs rezultatų meninėje veikloje

Dalyvauja mokyklos meno kolektyvų koncertinėje veikloje.

Akompanuoja tarptautiniuose ir šalies konkursuose, festivaliuose, koncertuose ir kituose renginiuose, meistriškumo pamokose.

Jo atliekami kūriniai yra išleisti garso ir vaizdo laikmenose.

Jo atliekami kūriniai yra įtraukti į televizijos ar radijo garso ir vaizdo įrašų fondus.

Jo meninė ir kūrybinė veikla palankiai vertinama Lietuvos ir/ar užsienio spaudoje.

 

III. MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS VERTINIMO METODAI IR PROCEDŪROS

 

14. Pageidaujančio atestuotis mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla turi atitikti pretenduojamai kvalifikacinei kategorijai keliamus reikalavimus (pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos nuostatų 7–10 punktus).

15. Rekomenduojami mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos vertinimo metodai:

15.1. pokalbis su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu prieš pradedant veiklą stebėti ir vertinti;

15.2. prieš tai buvusios atestacijos rezultatų analizė (jeigu mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas atestuojasi pakartotinai);

15.3. mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklos savianalizė;

15.4. pamokų stebėjimas;

15.5. interviu (pusiau struktūruotas) prieš pamoką, po pamokos ir kt.;

15.6. stebėtų pamokų analizė kartu su atestuojamu mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu;

15.7. ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentų analizė (mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto ugdomąją veiklą patvirtinančių dokumentų analizę vertintojas (-ai) atlieka mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto darbo vietoje ir aptaria su mokytoju);

15.8. baigiamasis pokalbis (interviu) su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu;

15.9. rekomendacijų veiklai gerinti aptarimas, priemonių veiklai gerinti planavimas (kartu su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu).

16. Kiekvienas vertintojas stebi ne mažiau kaip keturias pamokas ir pildo kiekvienos pamokos stebėjimo formą.

17. Interviu metodą (pusiau struktūruotą interviu) vertintojas naudoja norėdamas surinkti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklai vertinti būtiną informaciją, kurios jis negalėjo gauti stebėdamas pamokas ar kitą veiklą, taip pat norėdamas geriau suprasti ir analizuoti stebėtas pamokas.

18. Kiekvienas vertintojas prieš stebimą pamoką ir po jos užduoda specialiai parengtų klausimų, kurių tikslas – gauti kuo išsamesnę informaciją apie stebimą pamoką, pasirengimą jai, ugdytinių poreikius, galimybes ir kt. Vertintojas gali (turi) paklausti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto apie tuos pamokos elementus, kuriems stinga įrodymų arba kurie neišryškėjo pamokoje.

19. Jeigu vertintojas mano, kad mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veikla neatitinka pretenduojamos įgyti kvalifikacinės kategorijos reikalavimų jis turi pateikti konkrečius siūlymus, ką būtina jo darbe keisti, ir suteikti (arba nurodyti, kas tai galėtų padaryti) jam reikiamą dalykinę ir metodinę pagalbą.

20. Atestuojamas mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas vertintojams ir atestacijos komisijai pateikia

20.1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologų) atestacijos nuostatų 19.1–19.3 ir 20 (jeigu mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas nori) punktuose nurodytus dokumentus;

20.2. teminius planus;

20.3. taip pat mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas savo nuožiūra vertintojams gali pateikti kitą mokytojo kompetenciją veiklą ir pasiekimus įrodančią medžiagą (pvz., paties parengtas mokymo ir mokymosi bei metodines priemones, leidinius, metodinius straipsnius, pranešimus, renginių planus, vestų seminarų pažymėjimus ir kitus gerosios pedagoginės patirties sklaidos įrodymus, paties parengtus ir vykdytus projektus, ugdymo proceso tyrimų medžiagą ir kt.).

21. Vertintojas, vertindamas mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto veiklą patvirtinančių ugdomosios ir metodinės veiklos dokumentus, ieško informacijos, kurios negalėjo gauti stebėdamas pamokas, kalbėdamasis su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu ir norėdamas patikslinti interviu metodu gautos informacijos teisingumą.

22. Vertintojai privalo pasinaudoti išorinio mokyklos vertinimo (jeigu toks buvo) medžiagą susijusia su atestuojamojo veiklos vertinimu.

23. Vertintojas kartu su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu turi išanalizuoti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto savęs įsivertinimą ir vertintojo (-jų) vertinimą, išsiaiškinti skirtingų vertinimų ir įsivertinimo priežastis, išklausyti jo argumentus, bandyti suderinti nuomones.

24. Vertintojų grupė, vertinanti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto, pretenduojančio įgyti atitinkamą metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją priima bendrą sprendimą ir su juo supažindina mokytoją ar pagalbos mokiniui specialistą.

25. Vertintojai, priimdami sprendimą, nurodo, pritaria ar nepritaria mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto siekiamai kvalifikacinei kategorijai ir teikia siūlymus jo veiklai tobulinti.

 

_________________

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų (išskyrus psichologus)

atestacijos nuostatų

2 priedas

 

(Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) duomenų anketos forma)

 

MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO (IŠSKYRUS PSICHOLOGĄ) DUOMENŲ ANKETA

 

________________________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

1

Vardas ir pavardė

 

 

2

Asmens kodas

 

 

3

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

 

Mokymo įstaiga

Kvalifikacija/Specialybė

Metai, diplomo ar pažymėjimo serija ir Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Institucija

 

 

5

Dalykas/pareigybė/ugdomoji veikla

 

 

6

Bendras pedagoginio darbo stažas

 

Dalyko mokymo/ pareigybės/ugdomosios veiklos darbo stažas

 

7

Turima kvalifikacinė kategorija

 

 

 

(Įgijimo data)

 

 

 

 

 

 

8

Pretenduojama įgyti kvalifikacinė kategorija (nurodyti dalyką)

 

 

Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas                  (Parašas)              (Vardas ir pavardė)

 

Institucijos vadovas                                                         (Parašas)              (Vardas ir pavardė)

 

_________________


Mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų (išskyrus psichologus)

atestacijos nuostatų

3 priedas

 

(Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) kvalifikacijos tobulinimo lentelės forma)

 

MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO (IŠSKYRUS PSICHOLOGĄ) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO LENTELĖ

 

________________________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto vardas

ir pavardė_______________________________

 

Privalomi kvalifikacijos tobulinimo kursai
(pagal Nuostatų 11.1–11.3 punktus)

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas

Data

Pažymėjimo Nr.

Pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas

Specialybės kalbos (kalbos kultūros) kursai

 

 

 

Kompiuterinio raštingumo kursai

 

 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

 

 

 

Kompleksinis socialinės pedagogikos ir metodikos žinių kursas

 

 

 

Kiti kvalifikacijos tobulinimo kursai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savišvieta

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas                (Parašas)                (Vardas ir pavardė)

 

Kuruojantis vadovas                                                      (Parašas)                (Vardas ir pavardė)

 

_________________


Mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų (išskyrus psichologus)

atestacijos nuostatų

4 priedas

 

(Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketos forma)

 

MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SAVIANALIZĖS ANKETA

 

________________________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

______________________   ____________________________________________________

(institucijos pavadinimas)                    (mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto turima kvalifikacinė kategorija)

_______________________ mokslo metų

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Pedagoginio darbo krūvis ........./....... m. m. (pamokų skaičius, etatas ar jo dalis)..................

2. Mokomasis dalykas (pareigybė)...............................................................................................

2.1. Mokau šiose klasėse (grupėse)..............................................................................................

2.2. Bendras pedagoginio darbo stažas............... Dalyko mokymo (pareigybės) stažas..............

3. Neformaliojo švietimo krūvis (jų pobūdis, kuriose klasėse, klasių grupėse):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Auklėjamoji klasė............................... Mokinių skaičius.........................................................

 

II. UGDOMOSIOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

 

Veiklos sritis

Veiklos, ugdymo pasiekimai

5. Veiklos planų, individualių/dalyko, integruoto ugdymo programų/planų rengimas ir įgyvendinimas

 

Komentaras savianalizei: kas pasisekė serai, su kokiais sunkumais susidūrėte?

6. Ką buvote ketinęs tobulinti savo ugdomojoje veikloje šiais mokslo metais?

 

Komentaras savianalizei: ar pavyko patobulinti tai, ką buvote numatęs, ko nepadarėte, kodėl, Jūsų manymu, nepavyko?

7. Kokius šių mokslo metų savo ugdomosios veiklos darbus ir pasiekimus laikote svarbiausiais, kodėl?

 

 

Komentaras savianalizei: kokiais šių mokslo metų ugdomosios veiklos darbais, veiklomis džiaugiatės, kodėl Jums jie svarbūs?

8. Kaip vertinate savo mokinių pažangą ir pasiekimus?

 

 

 

Komentaras savianalizei: kokiais ugdytinių pasiekimais labiausiai džiaugiatės, kodėl (nurodyti klases, mokinių pavardes, pasiekimus)?

 

III. DARBAS INSTITUCIJOS BENDRUOMENĖJE

 

9. Metodinė veikla ir gerosios patirties sklaida institucijoje, regione, šalyje

 

 

 

Komentaras savianalizei: dalyvavimas metodinės grupės, metodinės tarybos veikloje, jaunesnių kolegų konsultavimas, skaityti pranešimai ir pasisakymai metodiniuose renginiuose, vestos atviros pamokos, straipsniai pedagoginėje spaudoje, vesti autoriniai seminarai, skaitytos paskaitos, išleistas metodinis leidinys ir kita.

10. Tikslingas ir veiksmingas metodinių ir mokomųjų priemonių, mokomosios ir dalomosios medžiagos panaudojimas

 

Komentaras savianalizei: institucijoje turimu mokomųjų, metodinių priemonių panaudojimas (kuo norėtumėte pasidžiaugti), paties parengta mokomoji ar dalomoji medžiaga, testai, vaizdinės mokymo priemonės, užduotys olimpiadoms ir kita.

11. Kita veikla institucijos bendruomenėje

 

 

 

 

Komentaras savianalizei: dalyvavimas įvairių darbo grupių, komandų veikloje, prisidėjimas prie projektų rengimo ir įgyvendinimo, kita.

 

IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

12. Išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kursai ir seminarai, savišvieta

 

 

 

 

Komentaras pildymui: nurodoma, kokiuose kursuose ir seminaruose dalyvavo, kokią dalykinę, pedagoginę ir metodinę literatūrą skaitė, kokių žinių įgijo, kokius įgūdžius patobulino, kur studijuoja (siekdamas įgyti papildomą kvalifikaciją), ar galėjo įgytas žinias ir įgūdžius pritaikyti praktinėje veikloje.

13. Ką ketinate tobulinti savo veikloje kitais mokslo metais?

 

 

 

 

Komentaras savianalizei: ką planuojate tobulinti savo veikloje, kokias kompetencijas kitais mokslo metais norėtumėte patobulinti ar įgyti?

 

14. Kokios pagalbos Jums reikėtų?

 

 

 

 

 

Komentaras savianalizei: kokios pagalbos reikėtų, kad galėtumėte tobulinti ugdomąją veiklą, įgyvendinti sumanymus, ugdymo tikslus kitais mokslo metais?

 

 

V. KURUOJANČIO VADOVO IŠVADOS, SIŪLYMAI IR NUMATOMA PAGALBA (pildo kuruojantis vadovas)

 

15. Kuruojančio vadovo stebėtų ir aptartų pamokų (veiklų) skaičius (kokiose klasėse, kokiam tikslui)

 

 

16. Kuruojančio vadovo komentaras dėl veiklos ir siūlymai dėl veiklos, kvalifikacijos tobulinimo

 

 

17. Kokią realią pagalbą kuruojantis vadovas numato teikti kitais mokslo metais (šis klausimas aptariamas su mokytoju ar pagalbos mokiniui specialistu)

 

 

PASTABOS: šios anketos apimtis neturi būti didesnė nei 3 lapai. Mokytojas pildo anketą ištrynęs komentarus. Komentaruose pateikti teiginiai ir faktų pavyzdžiai nėra privalomai vykdomi, kiekvienas pateikia savo veiklos faktus ir pasiekimų analizę. Jeigu institucijos vadovo nustatyta tvarka ši anketa saugoma ne pas mokytoją ar pagalbos mokiniui specialistą tai mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas gali turėti šios anketos kopiją.

 

Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas                (Parašas)              (Vardas ir pavardė)

 

Kuruojantis vadovas                                                      (Parašas)              (Vardas ir pavardė)

 

_________________


Mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų (išskyrus psichologus)

atestacijos nuostatų

5 priedas

 

(Pamokos vertinimo lentelės forma)

 

PAMOKOS VERTINIMO LENTELĖ

 

________________________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

___________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas

___________________________________

(vardas ir pavardė)

 

Vertintojas__________________________

___________________________________

(vardas ir pavardė, pareigos, kvalifikacinė kategorija)

Turima kvalifikacinė kategorija___________

Klasė ______________________________

___________________________________

Pamokos (ugdomosios veiklos, pratybų, renginio) tema_________________________________

 

Stebimi mokytojo veiklos pamokoje aspektai

Labai gerai

Gerai

Patenki-namai

Reikia tobulinti

Nepaten-kinamai

Nėra/ negalėjo būti

(Pažymėti (+)

1

Geba numatyti konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius

 

 

 

 

 

 

2

Geba planuoti ugdymo turinį

 

 

 

 

 

 

3

Geba parinkti ir taikyti ugdymo būdus bei metodus

 

 

 

 

 

 

4

Geba tinkamai parinkti mokymo ir mokymosi medžiagą

 

 

 

 

 

 

5

Geba atskleisti ugdymo turinį

 

 

 

 

 

 

6

Geba kurti ugdymo ir ugdymosi aplinką

 

 

 

 

 

 

7

Geba naudoti laiką ir išteklius

 

 

 

 

 

 

8

Geba vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą

 

 

 

 

 

 

 

Vertintojo pastabos ir siūlymai:

 

Vertintojas                                                                       (Parašas)            (Vardas ir pavardė)

 

Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas                  (Parašas)            (Vardas ir pavardė)

 

Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto pastabos:

 

_________________

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų

6 priedas

 

(Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės forma) MOKYTOJO IR PAGALBOS

 

MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS BEI KOMPETENCIJOS ĮSIVERTINIMO IR VERTINIMO LENTELĖ

 

________________________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

______________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas ____________

(vardas ir pavardė)

 

Vertintojas (kuruojantis vadovas) _______________________

(vardas ir pavardė, pareigos)

Turima kvalifikacinė kategorija______________________

 

Vertintojas________________________________________

(vardas ir pavardė, turima kvalifikacinė kategorija)

Pretenduojama įgyti kvalifikacinė kategorija_____________

(nurodyti dalyką/ugdomąją veikla)

Vertintojas ________________________________________

(vardas ir pavardė, turima kvalifikacinė kategorija)

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto įsivertinimas

Vertintojo įvertinimas (kuruojančio vadovo)

Vertintojo įvertinimas (Steigėjo atstovo)

Vertintojo įvertinimas (dalyko specialisto)

1.1

Geba numatyti konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

1.2

Geba planuoti ugdymo turinį

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

1.3

Geba parinkti ir taikyti ugdymo būdus bei metodus

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

1.4

Geba tinkamai parinkti mokymo ir mokymosi medžiagą

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

1.5

Geba atskleisti ugdymo turinį

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

1.6

Geba kurti ugdymo ir ugdymosi aplinką

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

1.7

Geba naudoti laiką ir išteklius

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

1.8

Geba vertinti mokinių pasiekimus

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

2.1

Geba bendrauti ir bendradarbiauti

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

2.2

Tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas, institucijos administraciją informuoja apie mokinių mokymosi sėkmingumą, pasiekimus ir pažangą

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

2.3

Dalyvauja institucijos ir vietos bendruomenės socialiniame kultūriniame gyvenime

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

2.4

Geba dirbti komandoje ar/ir vadovauti jai

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

2.5

Geba rengti projektus, dalyvauti juos įgyvendinant

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

 

3

2

1

0

3.1

Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius pasiekimus

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3.2

Geba taikyti švietimo naujoves

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3.3

Geba naudotis įvairiais informaciniais ir komunikaciniais šaltiniais

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3.4

Geba tobulinti savo kvalifikaciją

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

 

Veiklos sritis

Kiti požymiai

Mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto įsivertinimas

Vertintojo įvertinimas (kuruojančio vadovo)

Vertintojo įvertinimas (steigėjo atstovo)

Vertintojo įvertinimas (dalyko specialisto)

I

1. Rengia individualias/dalyko programas atsižvelgdamas į mokinių poreikius

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2. Taiko ugdymo metodus, kurie skatina mokinius veiklą plėtoti už institucijos ribų paremiant mokymąsi tiriamąja ar kūrybine veikla

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

3. Dėl puikių dalykinių ir metodinių žinių yra kviečiamas dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sudarytose dalykinėse komisijose, darbo grupėse

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

4. Dalyvauja apskrities viršininko ar/ir savivaldybės sudarytose komisijose, darbo grupėse

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

5. Ugdytiniai yra įvairių olimpiadų konkursų varžybų ir pan. dalyviai/ nugalėtojai/ prizininkai/ laureatai

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

6. Yra papildomos ugdomosios veiklos organizatorius ar vadovas, geba tikslingai derinti jos įvairovę mokinių poreikiams tenkinti

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

7. Planuodamas ugdomąją veiklą panaudoja nacionalinių tyrimų rezultatus

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

8. Rengia užduotis brandos egzaminams, yra valstybinių brandos egzaminų vertintojas

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

9. Kita

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

II

1. Siekdamas ugdymo tikslų užmezga ir palaiko konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2. Sukurta savita ir veiksminga klasės auklėtojo darbo sistema

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

3. Inicijuoja ir dalyvauja institucijos, vietos bendruomenės, mokinių ir mokytojų organizacijų veikloje

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

4. Dalyvauja vertinant ir nustatant kitų institucijų mokytojų pagalbos mokiniui specialistų pretenduojančių įgyti metodininko ar eksperto kvalifikacines kategorijas, profesinę kompetenciją

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

5. Rengia užduotis šalies (ar tarptautinėms) olimpiadoms, konkursams

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

6. Yra savarankiškai parengęs šalies ar tarptautinio lygmens projektą ir gavo finansavimą projektui vykdyti

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

7. Kita

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

III

1. Dalyvauja tarptautiniuose renginiuose (skaito pranešimus, paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui)

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2. Yra Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuoto vadovėlio autorius ar bendraautoris

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

3. Yra konsultantas, sertifikuotas mentorius, projekto koordinatorius (ne mažiau kaip 2 metai), tarptautinio lygmens sertifikatą turintis mokytojas

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

4. Studijuoja universitetinėje aukštojoje mokykloje pagal II–III pakopos studijų programą ir siekia įgyti papildomą kvalifikaciją

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

5. Rengia ir skaito pranešimus užsienio kalba

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

6. Skaito metodines-dalykines, pedagogines paskaitas, pranešimus institucijos, miesto (rajono) ir šalies pedagogams

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

7. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, veda autorinius seminarus mokytojams

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

8. Skaito pranešimus mokslinėse-praktinėse konferencijose miesto (rajono), apskrities, šalies pedagogams

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

9. Yra parengęs metodines ir mokomąsias priemones, aprobuotas savivaldybės dalyko metodinio būrelio/tarybos (profesijos mokytojams – ekspertų komisijos)

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

10. Vadovauja šalies profesinio mokymo metodinei komisijai arba yra tokios komisijos narys

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

 

11. Kita

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

 

Vertintojas (kuruojantis vadovas)                                             (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

Vertintojas (darbovietė ir pareigos)                                          (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

Vertintojas (darbovietė ir pareigos)                                          (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

Susipažinau

(Parašas)

(Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto vardas ir pavardė)

(Data)

 

_________________


 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų

7 priedas

 

(Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės forma)

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS ĮSIVERTINIMO IR VERTINIMO LENTELĖ

 

________________________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

______________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

Socialinis pedagogas _________________________

(vardas ir pavardė)

 

Vertintojas (kuruojantis vadovas) _______________________

(vardas ir pavardė, pareigos)

Turima kvalifikacinė kategorija_________________

 

Vertintojas________________________________________

(vardas ir pavardė, turima kvalifikacinė kategorija)

Pretenduojama įgyti kvalifikacinė kategorija________

 

Vertintojas ________________________________________

(vardas ir pavardė, turima kvalifikacinė kategorija)

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Socialinio pedagogo įsivertinimas

Vertintojo įvertinimas (kuruojančio vadovo)

Vertintojo įvertinimas (steigėjo atstovo)

Vertintojo įvertinimas (socialinio pedagogo praktiko)

1.1

Geba numatyti konkrečius socialinio pedagogo veiklos tikslus ir uždavinius

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

1.2

Geba parengti socialinio pedagogo pagalbos ugdytiniams planus ir juos tobulinti

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

1.3

Geba parinkti ir taikyti individualius ir grupinius socialinės pedagoginės pagalbos metodus

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

1.4

Geba analizuoti ir vertinti socialinių pedagoginių poveikio priemonių individui ir grupei veiksmingumą

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

2.1

Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, ugdytinių tėvais

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

2.2

Geba koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniams teikimą ir socioedukacines veiklas institucijoje

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

2.3

Geba inicijuoti ir rengti projektus, programas, dalyvauti juos įgyvendinant

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3.1

Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius pasiekimus

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3.2

Geba taikyti socialinio ugdymo naujoves

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3.3

Geba tobulinti savo kvalifikaciją

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

3

2

1

0

 

Veiklos sritis

Kiti požymiai

Socialinio pedagogo įsivertinimas

Vertintojo įvertinimas (kuruojančio vadovo)

Vertintojo įvertinimas (steigėjo atstovo)

Vertintojo įvertinimas (socialinio pedagogo praktiko)

I

1. Dalyvauja Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų sudarytose dalykinėse komisijose, darbo grupėse

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2. Dalyvauja apskrities viršininko ar/ir savivaldybės sudarytose komisijose, darbo grupėse

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

3. Inicijuoja ir organizuoja tiriamąją veiklą institucijos bendruomenėje

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

4. Ugdytiniai dalyvauja socialinėje veikloje (konferencijose, akcijose, projektuose)

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

5. Kita

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

II

1. Sukūręs savitą ir veiksmingą socialinio pedagogo darbo sistemą

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2. Dalyvauja vertinant ir nustatant kitų institucijų socialinių pedagogų, siekiančių įgyti socialinio pedagogo metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją, profesinę kompetenciją

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

3. Yra savarankiškai parengęs šalies ar tarptautinio lygio projektą ir gavęs finansavimą projektui vykdyti

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

4. Konsultuoja ir informuoja mokinius profesinės karjeros klausimais

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

5. Kuria, tobulina, organizuoja ugdomąją aplinką

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

6. Kita

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

III

1. Dalyvauja tarptautiniuose renginiuose (skaito pranešimus, paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui)

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2. Yra socialinio ir prevencinio darbo srities švietimo konsultantas, prevencinio darbo grupės narys, socialinio pedagogo praktikos vadovas, rajono (miesto) regiono, šalies projekto koordinatorius (ne mažiau kaip vienerius metus)

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

3. Rengia ir skaito pranešimus užsienio kalba

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

4. Skaito paskaitas, pranešimus rajono (miesto), apskrities, šalies pedagogams

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

5. Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, veda autorinius seminarus

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

6. Skaito pranešimus mokslinėse-praktinėse konferencijose rajono (miesto), apskrities, šalies pedagogams

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

7. Yra parengęs metodines rekomendacijas (aprobuotas institucijų, reglamentuojančių socialinių pedagogų veiklą) šalies, rajono (miesto) socialiniams pedagogams ir mokytojams

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

8. Kita

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

 

Vertintojas (kuruojantis vadovas)                                                   (Parašas)                           (Vardas ir pavardė)

 

Vertintojas (darbovietė ir pareigos)                                                (Parašas)                           (Vardas ir pavardė)

 

Vertintojas (darbovietė ir pareigos)                                                (Parašas)                           (Vardas ir pavardė)

 

Susipažinau

(Parašas)

(Socialinio pedagogo vardas ir pavardė)

(Data)

 

_________________

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų (išskyrus psichologus)

atestacijos nuostatų

8 priedas

 

(Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelės forma)

 

MOKYTOJO IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTO VEIKLOS BEI KOMPETENCIJOS ĮVERTINIMO LENTELĖ

 

________________________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

______________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas

___________________________________

(vardas ir pavardė)

Vertintojas (kuruojantis vadovas)

___________________________________

(vardas ir pavardė, pareigos)

Turima kvalifikacinė kategorija___________

 

Vertintojas__________________________

(vardas ir pavardė, kvalifikacinė kategorija)

Pretenduojama įgyti kvalifikacinė kategorija

___________________________________

(nurodyti dalyką/ugdomąją veiklą)

Vertintojas __________________________

(vardas ir pavardė, kvalifikacinė kategorija)

 

Veiklos sritis

 

Veiklos sritis: ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir rezultatyvumas

 

Kriterijai

Įvertinimas

 

1.1

Geba numatyti konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius

3

2

1

0

 

1.2

Geba planuoti ugdymo turinį

3

2

1

0

 

1 3

Geba parinkti ir taikyti ugdymo būdus bei metodus

3

2

1

0

 

1 4

Geba tinkamai parinkti mokymo ir mokymosi medžiagą

3

2

1

0

 

1.5

Geba atskleisti ugdymo turinį

3

2

1

0

 

1.6

Geba kurti ugdymo ir ugdymosi aplinką

3

2

1

0

 

1.7

Geba naudoti laiką ir išteklius

3

2

1

0

 

1.8

Geba vertinti mokinių pasiekimus

3

2

1

0

 

 

Iš viso:

 

 

 

Kiti požymiai:

 

1

Rengia individualias/dalyko programas atsižvelgdamas į mokinių poreikius

2

1

0

 

2

Taiko ugdymo metodus, kurie skatina mokinius veiklą plėtoti už institucijos ribų, paremiant mokymąsi tiriamąja kūrybine veikla

2

1

0

 

3

Dėl puikių dalykinių ir metodinių žinių yra kviečiamas dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sudalytose dalykinėse komisijose, darbo grupėse

2

1

0

 

4

Dalyvauja apskrities viršininko ar/ir savivaldybės sudarytose komisijose, darbo grupėse

2

1

0

 

5

Ugdytiniai yra įvairių olimpiadų, konkursų, varžybų ir pan. dalyviai/ nugalėtojai/ prizininkai/ laureatai

2

1

0

 

6

Yra popamokinės ugdomosios veiklos organizatorius ar vadovas, geba tikslingai derinti jos įvairovę mokinių poreikiam s tenkinti

2

1

0

 

7

Planuodamas ugdomąją veiklą panaudoja nacionalinių tyrimų rezultatus

2

1

0

 

8

Rengia užduotis brandos egzaminams, yra valstybinių brandos egzaminų vertintojas

2

1

0

 

9

Kita

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

Veiklos sritis: bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla institucijos bendruomenėje

 

Kriterijai

Įvertinimas

 

2.1

Geba bendrauti ir bendradarbiauti

3

2

1

0

 

2.2

Tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas, institucijos administraciją informuoja apie mokinių mokymosi sėkmingumą, pasiekimus, pažangą

3

2

1

0

 

2.3

Dalyvauja institucijos ir vietos bendruomenės socialiniame kultūriniame gyvenime

3

2

1

0

 

2.4

Geba dirbti komandoje ar/ir vadovauti jai

3

2

1

0

2.5

Geba rengti projektus, dalyvauti juos įgyvendinant

3

2

1

0

 

Iš viso:

 

 

Kiti II veiklos srities požymiai:

 

1

Siekdamas ugdymo tikslų užmezga ir palaiko konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais

2

1

0

2

Sukurta ir veiksminga klasės auklėtojo darbo sistema

2

1

0

3

Inicijuoja ir dalyvauja institucijos, vietos bendruomenės mokinių organizacijų veikloje

2

1

0

4

Dalyvauja vertinant ir nustatant kitų institucijų mokytojų pagalbos mokiniui specialistų pretenduojančių įgyti metodininko ar eksperto kvalifikacines kategorijas, profesinę kompetenciją

2

1

0

5

Rengia užduotis šalies (ar tarptautinėms) olimpiadoms, konkursams

2

1

0

6

Yra savarankiškai parengęs šalies ar tarptautinio lygmens projektą ir gavo finansavimą projektui vykdyti

2

1

0

7

Kita

2

1

0

 

Iš viso

 

Veiklos sritis: asmeninis profesinis tobulėjimas

Kriterijai

Įvertinimas

3.1

Geba vertinti savo veiklą/kompetenciją ir asmeninius pasiekimus

3

2

1

0

3.2

Geba taikyti švietimo naujoves

3

2

1

0

3.3

Geba naudotis įvairiais informaciniais ir komunikaciniais šaltiniais

3

2

1

0

3.4

Geba tobulinti savo kvalifikaciją

3

2

1

0

 

Iš viso

 

 

Kiti požymiai:

1

Dalyvauja tarptautiniuose renginiuose (skaito pranešimus, paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui)

2

1

0

2

Yra Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuoto vadovėlio autorius ar bendraautoris

2

1

0

3

Yra konsultantas, sertifikuotas mentorius, projekto koordinatorius (ne mažiau kaip 2 metai), tarptautinio lygmens sertifikatą turintis mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas

2

1

0

4

Studijuoja universitetinėje aukštojoje mokykloje pagal II–III pakopos studijų programą ir siekia įgyti papildomą kvalifikaciją

2

1

0

5

Rengia ir skaito pranešimus užsienio kalba

2

1

0

6

Skaito metodines-dalykines, pedagogines paskaitas, pranešimus institucijos, miesto (rajono) ir šalies pedagogams

2

1

0

7

Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, veda autorinius seminarus mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams

2

1

0

8

Skaito pranešimus mokslinėse-praktinėse konferencijose miesto (rajono), apskrities, šalies pedagogams

2

1

0

9

Yra parengęs metodines ir mokomąsias priemones, aprobuotas savivaldybės dalyko metodinio būrelio/tarybos (profesijos mokytojams – ekspertų komisijos)

2

1

0

10

Vadovauja šalies profesinio mokymo metodinei komisijai arba yra tokios komisijos narys

2

1

0

11

Kita

2

1

0

 

Iš viso

 

I, II ir III veiklos sričių ir kitų požymių balų suma

 

 

 

Vertintojo (-ų) sprendimo pagrindimas

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Rekomenduojamos tobulinti mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto veiklos sritys:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 

Išvada. _________________________________________  veikla atitinka _______________

(mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto vardas ir pavardė)

kvalifikacinės kategorijos reikalavimus

 

Vertintojas (kuruojantis vadovas)                       (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

Vertintojas (darbovietė ir pareigos)                    (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

Vertintojas (darbovietė ir pareigos)                    (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

Susipažinau

(Parašas)

(Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto vardas ir pavardė)

(Data)

 

Atestuojamojo mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto

pastabos:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Atestacijos komisijos išvada.___________________________________________________

___________________________________________________________________________

(institucijos atestacijos komisijos posėdžio protokolo data ir numeris)

 

_________________


Mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų (išskyrus psichologus)

atestacijos nuostatų

9 priedas

 

(Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įvertinimo lentelės forma)

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS ĮVERTINIMO LENTELĖ

 

________________________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

______________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

Socialinis pedagogas

___________________________________

(vardas ir pavardė)

Vertintojas (kuruojantis vadovas)

___________________________________

(vardas ir pavardė, pareigos)

Turima kvalifikacinė kategorija___________

 

Vertintojas__________________________

(vardas ir pavardė, kvalifikacinė kategorija)

Pretenduojama kvalifikacinė kategorija

___________________________________

 

Vertintojas __________________________

(vardas ir pavardė, kvalifikacinė kategorija)

 

Veiklos sritis

Veiklos sritis: socialinio pedagogo veiklos rezultatyvumas

Kriterijai

Įvertinimas

1.1

Geba numatyti konkrečius socialinio pedagogo veiklos tikslus ir uždavinius

3

2

1

0

 

1.2

Geba parengti socialinio pedagogo pagalbos ugdytiniams planus ir juos tobulinti

3

2

1

0

 

1.3

Geba parinkti ir taikyti individualius ir grupinius socialinės pedagoginės pagalbos metodus

3

2

1

0

 

1.4

Geba analizuoti ir vertinti socialinių pedagoginių poveikio priemonių individui ir grupei veiksmingumą

3

2

1

0

 

 

Iš viso:

 

 

 

Kiti požymiai:

 

1.

Dalyvauja Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų sudarytose dalykinėse komisijose, darbo grupėse

2

1

0

 

2.

Dalyvauja apskrities viršininko ar/ir savivaldybės sudarytose komisijose, darbo grupėse

2

1

0

 

3.

Inicijuoja ir organizuoja tiriamąją veiką institucijos bendruomenėje

2

1

0

 

4.

Ugdytiniai dalyvauja socialinėje veikloje (konferencijose, akcijose, projektuose ir kt.)

2

1

0

 

5.

Kita

2

1

0

 

 

Iš viso

 

 

Veiklos sritis: bendravimas, bendradarbiavimas ir veikla institucijos bendruomenėje ir už jos ribų

 

Kriterijai

Įvertinimas

 

2.1

Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, ugdytinių tėvais

3

2

1

0

 

2.2

Geba koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniams teikimą ir socioedukacines veiklas institucijoje

3

2

1

0

 

2.3

Geba inicijuoti ir rengti projektus, programas dalyvauti juos įgyvendinant

3

2

1

0

 

 

Iš viso:

 

 

 

Kiti požymiai:

 

 

1.

Sukūręs savitą ir veiksmingą socialinio pedagogo darbo sistemą

2

1

0

 

2.

Dalyvauja vertinant ir nustatant kitų institucijų socialinių pedagogų siekiančių įgyti socialinio pedagogo metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją profesinę kompetenciją

2

1

0

 

3.

Yra savarankiškai parengęs šalies ar tarptautinio lygio projektą ir gavęs finansavimą projektui vykdyti.

2

1

0

 

4.

Konsultuoja ir informuoja mokinius profesinės karjeros klausimais

2

1

0

 

5.

Kuria, tobulina, organizuoja ugdomąją aplinką

 

 

 

 

6.

Kita

2

1

0

 

 

Iš viso

 

 

 

Veiklos sritis: asmeninis profesinis tobulėjimas

Kriterijai

Įvertinimas

3.1

Geba vertinti savo veiklą/ kompetenciją ir asmeninius pasiekimus

3

2

1

0

3.2

Geba taikyti socialinio ugdymo naujoves

3

2

1

0

3.3

Geba tobulinti savo kvalifikaciją

3

2

1

0

 

Iš viso

 

Kiti požymiai:

1.

Dalyvauja tarptautiniuose renginiuose (skaito pranešimus, paskaitas, veda seminarus, vadovauja grupių darbui)

2

1

0

2.

Yra socialinio ir prevencinio darbo srities švietimo konsultantas, prevencinio darbo grupės narys, socialinio pedagogo praktikos vadovas, rajono (miesto), regiono, šalies projekto koordinatorius (ne mažiau kaip vienerius metus)

2

1

0

3.

Rengia ir skaito pranešimus užsienio kalba

2

1

0

4.

Skaito paskaitas, pranešimus rajono (miesto), apskrities, šalies pedagogams

2

1

0

5.

Rengia kvalifikacijos tobulinimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant, veda autorinius seminarus

2

1

0

6.

Skaito pranešimus mokslinėse-praktinėse konferencijose rajono (miesto), apskrities, šalies pedagogams

2

1

0

7.

Yra parengęs metodines rekomendacijas (aprobuotas institucijų reglamentuojančių socialinių pedagogų veiklą) šalies, rajono (miesto) socialiniams pedagogams ir mokytojams

2

1

0

8.

Kita

2

1

0

 

Iš viso

 

I, II ir III veiklos sričių ir kitų požymių balų suma

 

 

 

Vertintojo (-ų) sprendimo pagrindimas

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

Rekomenduojamos tobulinti socialinio pedagogo kompetencijos ir veiklos sritys:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________________

 

Išvada. ________________________________ veikla ir kompetencija atitinka ____________

(socialinio pedagogo vardas ir pavardė)

___________________________________________ kvalifikacinės kategorijos reikalavimus.

(nurodyti kvalifikacinę kategoriją)

 

Vertintojas (kuruojantis vadovas)                       (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

Vertintojas (darbovietė ir pareigos)                    (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

Vertintojas (darbovietė ir pareigos)                    (Parašas)                        (Vardas ir pavardė)

 

Susipažinau

(Parašas)

(Socialinio pedagogo vardas ir pavardė)

(Data)

 

Atestuojamojo socialinio pedagogo

pastabos:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Atestacijos komisijos išvada.___________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(institucijos atestacijos komisijos posėdžio protokolo data ir numeris)

 

_________________


Mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų (išskyrus psichologus)

atestacijos nuostatų

10 priedas

 

(Pavyzdinė mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos forma)

 

___________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

TVIRTINU

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ _________ METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA

 

_____________ Nr. __________

(data)

________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis dalykas (pareigybė)

Turima kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos įgijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Atestacijos data

mokymo įstaiga

kvalifikacija/ specialybė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mokyklos tarybos ir mokytojų tarybos pirmininkų vizos)

 

__________________________________             ___________           _________________

(institucijos vadovo pareigų pavadinimas)                        (parašas)                   (vardas ir pavardė)

 

_________________