LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gruodžio 4 d. Nr. A1-401

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 2005, Nr. 80-2904) 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 73-3375) 2.3 punktu bei siekdama suvienodinti pareigybių pavadinimus:

1. Tvirtinu Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymu 1 punktu patvirtintas Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašas nustato pagal darbo sutartis socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybes.

3. Pavedu šio įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretorei Violetai Murauskaitei.

4. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. A1-223 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 96-3608).

 

 

 

LAIKINAI EINANTI SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO

MINISTRO PAREIGAS                                                                 VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2008 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. A1-401

 

SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 

1. Socialinių paslaugų įstaigų vadovai:

1.1. direktorius;

1.2. viršininkas;

1.3. pirmininkas;

1.4. šeimynos globėjas (rūpintojas).

2. Socialiniai darbuotojai:

2.1. socialinių paslaugų įstaigos direktoriaus pavaduotojas;

2.2. socialinių paslaugų įstaigos direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms);

2.3. padalinio vedėjas;

2.4. padalinio vedėjas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms);

2.5. padalinio vedėjo pavaduotojas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms);

2.6. socialinis darbuotojas (prieš žodžius „socialinis darbuotojas“ gali būti pridedami žodžiai „vyriausiasis“, „vyresnysis“, „jaunesnysis“, pvz., vyriausiasis socialinis darbuotojas, ar žodžiai, apibūdinantys veiklos specifiką, pvz., socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis, socialinis darbuotojas darbui su neįgaliaisiais, socialinis darbuotojas socialinei reabilitacijai ir pan.);

2.7. socialinio darbo organizatorius;

2.8. socialinių programų koordinatorius;

2.9. socialinio darbo vadybininkas;

2.10. specialistas socialiniam darbui (dirbantis seniūnijoje).

3. Socialinio darbuotojo padėjėjas:

3.1. socialinio darbuotojo padėjėjas;

3.2. lankomosios priežiūros specialistas;

3.3. asmeninis asistentas.

 

_________________