Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. lapkričio 24 d. Nr. 1265

Vilnius

 

Įgyvendindama 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), VI skyriaus, 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (OL 2006 L 93, p. 1) 20 straipsnio, 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL 2006 L 93, p. 12) 18 straipsnio nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 148-5364; 2005, Nr. 81-2958; 2006, Nr. 72-2715; 2007, Nr. 138-5661; 2008, Nr. 36-1285):

1.1. Išdėstyti 4.2952 punktą taip:

 

„4.2952.

valstybinės veterinarinės kontrolės atlikimą:

 

4.2952.1.

10 galvijų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

4.2952.1.1.

suaugusių galvijų (per 220 kilogramų) skerdenų

173 litai

4.2952.1.2.

jaunų galvijų (iki 220 kilogramų) skerdenų

70 litų

4.2952.2.

10 neporakanopių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

104 litai

4.2952.3.

10 kiaulių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

4.2952.3.1.

iki 25 kilogramų skerdenų

18 litų

4.2952.3.2.

nuo 25 kilogramų skerdenų

35 litai

4.2952.4.

10 avių, ožkų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:

 

4.2952.4.1.

iki 12 kilogramų skerdenų

6 litai

4.2952.4.2.

nuo 12 kilogramų skerdenų

9 litai

4.2952.5.

1000 paukščių skerdenėlių (neskirstant paukščių į kategorijas) apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.6.

1000 žąsų, ančių skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

35 litai

4.2952. 7.

100 kalakutų skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

9 litai

4.2952.8.

1000 naminių triušių skerdenų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.9.

už ūkiuose auginamų medžiojamųjų paukščių ir žvėrių mėsos perdirbimo įmonių patikrinimus:

 

4.2952.9.1.

10 stručių apžiūros ir skerdenų patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.9.2.

100 smulkių kailinių žvėrelių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

4 litai

4.2952. 9.3.

1000 sumedžiotų paukščių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952. 9.4.

1 šerno apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

6 litai

4.2952. 9.5.

10 laukinių atrajotojų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.10.

skerdyklose pagamintos mėsos valstybinę veterinarinę kontrolę:

 

4.2952.10.1.

1 tonos jautienos, veršienos, neporakanopių gyvūnų mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.10.2.

1 tonos avienos, ožkienos mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.10.3.

1 tonos paukštienos ir naminių triušių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.10.4.

ūkiuose auginamų ir laukinių paukščių ir žvėrių:

 

4.2952.10.4.1.

1 tonos smulkių medžiojamųjų paukščių ir kailinių žvėrelių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

6 litai

4.2952.10.4.2.

1 tonos stručių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

11 litų

4.2952.10.4.3.

1 tonos šernų ir atrajojančių gyvūnų mėsos patikrinimo pažymos išdavimą

7 litai

4.2952.11.

žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybos ir pateikimo į rinką valstybinę veterinarinę kontrolę:

 

4.2952.11.1.

10 tonų žuvininkystės ir akvakultūros produktų patikrinimo pažymos išdavimą jų perdirbimo įmonėse

18 litų

4.2952.11.2.

10 tonų pirminio pateikimo į rinką (už 50 pirmųjų tonų, pristatytų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

35 litai

4.2952.11.3.

10 tonų pirminio pateikimo į rinką (virš 50 pirmųjų tonų, pristatytų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.11.4.

10 tonų pirminio pardavimo žuvų rinkoje (už 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.11.5.

10 tonų pirminio pardavimo žuvų rinkoje (virš 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą

9 litai

4.2952.11.6.

10 tonų pirminio pardavimo (už 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį), kai trūksta šviežumo ir (arba) dydžio kategorijos nustatymo arba jis yra nepakankamas pagal nustatytus reikalavimus, patikrinimo pažymos išdavimą

35 litai

4.2952.11.7.

10 tonų pirminio pardavimo (virš 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį), kai trūksta šviežumo ir (arba) dydžio kategorijos nustatymo arba jis yra nepakankamas pagal nustatytus reikalavimus, patikrinimo pažymos išdavimą

18 litų

4.2952.11.8.

1 siuntai pirminio pardavimo 1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3703/85, nustatančio išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 1 tomas, p. 155), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1115/2006 (OL 2006 L 199, p. 6), II priede nurodytų žuvų rūšių patikrinimo pažymos išdavimą

173 litai

4.2952.12.

pieno gamybos valstybinę veterinarinę kontrolę:

 

4.2952.12.1.

už pirmųjų per mėnesį perdirbtų 30 tonų žalio pieno patikrinimo pažymos išdavimą žalią pieną perdirbančiose įmonėse

4 litai

4.2952.12.2.

10 tonų žalio pieno patikrinimo pažymos išdavimą žalią pieną perdirbančiose įmonėse (vėliau, nuo 30 tonų)

18 litų

4.2952.13.

1 tonos perdirbtos produkcijos mėsinėse patikrinimo pažymos išdavimą

15 litų

4.2952.14.

maisto produktų, įtrauktų į Garantuotų tradicinių gaminių arba Saugomų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų registrus, atitikties specifikacijoms kontrolę

100 litų

4.2952.15.

1 tonos gyvūnų (galvijų, kiaulių, arklių, avių, ožkų, laukinių gyvūnų) skerdenų tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

5 litai

4.2952.16.

30000 vienetų kiaušinių ir 3 tonų jų produktų tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

3 litai

4.2952.17.

1 tonos paukštienos tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

5 litai

4.2952.18.

10 tonų akvakultūros produktų tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

4 litai

4.2952.19.

100 kilogramų medaus tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

3 litai

4.2952.20.

100 tonų žalio pieno tyrimą kenksmingų medžiagų liekanoms nustatyti

13 litų“.

 

1.2. Pripažinti netekusiu galios 4.2958.1 punktą.

1.3. Papildyti šiuo 4.2959.8 punktu:

„4.2959.8.

siuntą negyvūninių pašarų produktų

40 litų“.

 

1.4. Išdėstyti 4.29510.1 punktą taip:

„4.29510.1.

gyvūnų, gyvūninių produktų, žaliavų, gyvūninių pašarų ir kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų prekių siuntos įvažiavimo į Lietuvos Respubliką pasienio veterinarijos poste

104 litai“.

 

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2958) 1.1.32 punktą.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

L. E. FINANSŲ MINISTRO PAREIGAS                                           RIMANTAS ŠADŽIUS