LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS MINISTRO J. VESELKOS ATSISTATYDINIMO

 

1994 m. kovo 24 d. Nr. 253

Vilnius

 

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 7 punktu ir atsižvelgdamas į ministro Juliaus Veselkos prašymą, priimu Lietuvos Respublikos ekonomikos ministro Juliaus VESELKOS atsistatydinimą.

2. Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________