Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Žagarės regioninio parko ir jo zonų BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS ribų plano patvirtinimo

 

2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1232

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Žagarės regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą.

2. Nustatyti, kad Žagarės regioninio parko konservacinio prioriteto zoną sudaro Gaudikių geomorfologinis draustinis, Mūšos tyrelio telmologinis draustinis, Didmargio, Dilbinėlių, Pabalių ir Švėtės botaniniai draustiniai, Žagarės botaninis-zoologinis draustinis ir Žagarės urbanistinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

2.1. Gaudikių geomorfologinio draustinio – išsaugoti Gaudikių moreninį gūbrį – Linkuvos moreninio kalvagūbrio fragmentą;

2.2. Mūšos tyrelio telmologinio draustinio – išsaugoti Mūšos tyrelio aukštapelkės dalį ir apypelkio miškus;

2.3. Didmargio botaninio draustinio – išsaugoti Šiaurės Lietuvos lygumoms būdingas eglynų su ąžuolų, uosių priemaiša bendrijas ir saugomų augalų – didžiųjų astrancijų, plačialapių klumpaičių – augavietes;

2.4. Dilbinėlių botaninio draustinio – išsaugoti saugomų augalų – didžiųjų astrancijų, plačialapių klumpaičių – augavietes;

2.5. Pabalių botaninio draustinio – išsaugoti pelkinio mėlityno, šluotelinių viksvų, melvenynų bendrijas ir saugomų augalų – baltijinių gegūnių, didžiųjų astrancijų – augavietes;

2.6. Švėtės botaninio draustinio – išsaugoti saugomų augalų – didžiųjų astrancijų, paprastųjų tuklių ir melsvųjų mėlitų – augavietes;

2.7. Žagarės botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti būdingus Šiaurės Lietuvos lygumoms eglynus su ąžuolų, uosių, liepų ir guobų priemaiša, gausią ir įvairiarūšę gyvūniją, vieną iš gausiausių Lietuvoje plačialapių klumpaičių populiaciją;

2.8. Žagarės urbanistinio draustinio – išsaugoti Žagarės miesto istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę, tūrinę) struktūrą, išlaikant atitinkamus parametrus, autentišką arba tradicinį visos teritorijos ir joje esančių pavienių sklypų užstatymo tipą (-us), tradicinę architektūrinę išraišką, ryšį su gamtine aplinka, Senojo miesto vietą, Žagarės dvaro sodybą, Žagarės ir Raktuvės piliakalnius su gyvenvietėmis, kitas kultūros paveldo vertybes ir jų aplinką.

3. Pavesti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

3.1. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo raštu informuoti žemės sklypų savininkus ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojus ir pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui duomenis apie pasikeitusias žemės sklypui (ar jo daliai) taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) nustatyta tvarka;

3.2. per 15 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Žagarės regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti šį planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat atitinkamoms savivaldybėms.

4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 247 „Dėl Kurtuvėnų, Veisiejų, Ventos, Žagarės regioninių parkų zonavimo schemų“ (Žin., 1995, Nr. 16-377; 2001, Nr. 95-3352, Nr. 95-3353, Nr. 95-3354, Nr. 95-3355; 2005, Nr. 138-4974; 2006, Nr. 82-3267):

4.1. Išbraukti antraštėje ir 1 punkte žodį „Žagarės“.

4.2.Pripažinti netekusiais galios Žagarės regioninio parko zonavimo schemos pagrindinius teiginius, kuriems pritarta nurodytuoju nutarimu.

5. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 337 „Dėl Ventos, Žagarės regioninių parkų ir jų zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 25-624; 2001, Nr. 95-3352, Nr. 95-3354, Nr. 95-3355; 2005, Nr. 138-4974):

5.1. Išbraukti antraštėje žodį „Žagarės“ ir vietoj žodžių „regioninių parkų ir jų“ įrašyti žodžius „regioninio parko ir jo“.

5.2. Išbraukti 1 punkte žodį „Žagarės“, vietoj žodžių „regioninių parkų ir jų“ įrašyti žodžius „regioninio parko ir jo“, vietoj žodžių „parengtus planus“ – žodžius „parengtą planą“.

5.3. Įrašyti 2 punkte vietoj žodžių „Aplinkos apsaugos ministerijai“ žodžius „Aplinkos ministerijai“, vietoj žodžio „nurodytų“ – žodį „nurodyto“, vietoj žodžių „regioninių parkų ir jų“ – žodžius „regioninio parko ir jo“.

6. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių  sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 1-9):

6.1. Išbraukti iš nurodytuoju nutarimu patvirtinto valstybinių botaninių draustinių sąrašo Pabalių botaninį draustinį.

6.2. Išbraukti iš nurodytuoju nutarimu patvirtinto valstybinių telmologinių (pelkių) draustinių sąrašo Mūšos tyrelio telmologinį draustinį.

7. Nustatyti, kad šis nutarimas tą pačią dieną oficialiai be Žagarės regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o nutarimas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                GEDIMINAS KIRKILAS

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS                                 ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

 

 

ŽAGARĖS REGIONINIO PARKO IR JO ZONŲ BEI BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS

 

_________________