Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos VYRIAUSYBĖS 2003 m. VASARIO 26 d. NUTARIMO Nr. 276 „DĖL SPRENDIMŲ PROJEKTŲ POVEIKIO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO IR ĮGYVENDINIMO“ pakeitimo

 

2008 m. spalio 29 d. Nr. 1176

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 23-975; 2007, Nr. 40-1488):

1. Įrašyti 6 punkte po žodžio „Poveikis“ žodžius „išskyrus poveikį korupcijos mastui“.

2. Išdėstyti 13 punkto antrąją pastraipą taip:

Sprendimo projekto rengėjai privalo atlikti numatomo priimti sprendimo projekto poveikio vertinimą šios Metodikos 9.1–9.4 ir 9.6 punktuose nurodytais aspektais, jeigu sprendimo projekte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 8 straipsnio 1 dalyje.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                         GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                   PETRAS BAGUŠKA