LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. lapkričio 6 d. Nr. X-1787

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 69-2382)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas

7 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį „teisėjų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus darbo užmokestį (pareiginę algą, priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, vienkartines priemokas) nustato Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________