LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 148 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. lapkričio 6 d. Nr. X-1786

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 63-2243)

 

1 straipsnis. 148 straipsnio 6 dalies pakeitimas

148 straipsnio 6 dalyje išbraukti žodį „teisėjų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Komisijos narių darbas Komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje ir apmokamas Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka. Komisijos narys pareigas gali eiti tik Komisijoje, taip pat dirbti mokslinį arba pedagoginį darbą.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________