LIETUVOS RESPUBLIKOS
NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. lapkričio 6 d. Nr. X-1778

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983; 2005, Nr. 127-4534)

 

1 straipsnis. 23 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Komisijos pirmininkui ir Komisijos nariams darbo užmokestis ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymą ir kitus teisės aktus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS