LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-873

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 85-2609) 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Pavedu:

4.1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui teisės aktų nustatyta tvarka priimti sprendimus dėl įrašytų į Medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos ambulatorinio gydymo metu kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sąrašą medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo nenumatytais atvejais, jei gydymo įstaiga, siekdama užtikrinti tinkamą paciento gydymą, pateikia prašymą leisti skirti pacientui ne daugiau kaip du kartus didesnį medicinos pagalbos priemonių kiekį per metus, negu nustatyta šiame sąraše, ir gydytojų konsiliumo išvadas. Paciento ambulatorinėje asmens sveikatos kortelėje turi būti įrašas apie Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus priimtą sprendimą padidinti skiriamų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kiekį. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo apie priimtą sprendimą turi informuoti prašymą pateikusią gydymo įstaigą ir teritorinę ligonių kasą;

4.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS