LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MENO KOLEKTYVŲ MENINIO PAJĖGUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 13 d. Nr. ISAK-2773

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymo (Žin., 2007, Nr. 128-5212) 7 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies 6 punktą:

1. Tvirtinu Meno kolektyvų meninio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioju Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą (direktorius Romualdas Kondrotas) nustatyti meno kolektyvų meninį pajėgumą.

3. Pavedu Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktoriui Romualdui Kondrotui patvirtinti meno kolektyvų meninio pajėgumo vertinimo ekspertų komisijų sudėtį bei organizuoti jų veiklą.

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                  ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2008 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. ISAK-2773

 

MENO KOLEKTYVŲ MENINIO PAJĖGUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Meno kolektyvų meninio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokyklų meno kolektyvų meninės veiklos vertinimo kriterijus ir pagal juos nustatomų meninio pajėgumo kategorijų suteikimo tvarką.

2. Aprašas taikomas bendrojo lavinimo mokykloms, neformaliojo vaikų švietimo įstaigoms, kitiems švietimo teikėjams.

3. Aprašo tikslas – užtikrinti Lietuvos moksleivių dainų švenčių tradicijos tęstinumą ir nuolatinį rengimąsi dainų šventėms.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

Nuolatinis rengimasis dainų šventėms – nepertraukiama meno kolektyvų ir jų meno vadovų bei šalies, regioninių, miestų ir rajonų dainų švenčių organizatorių ir konsultantų veikla, garantuojanti dainų švenčių tradicijos tęstinumą.

Mokyklos meno kolektyvas – vaikų, vaikų ir jaunimo, vaikų ir suaugusiųjų kolektyvas, vykdantis tęstines pasirinktos meno šakos ugdymo ir kūrybinės bei kultūrinės veiklos programas.

 

II. MENO KOLEKTYVŲ MENINĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

5. Vertinami meno kolektyvai, kurie vykdo šias Lietuvos moksleivių dainų švenčių tradicijos tęstinumą ir nuolatinį rengimąsi dainų šventėms užtikrinančias programas:

5.1. Pasirengimo dainų šventėms programa – tęstinė neformaliojo švietimo programa, kuria siekiama mokiniams užtikrinti galimybes nuolat dalyvauti šalies, regioninėse, miestų ir rajonų dainų šventėse, respublikiniuose meno kolektyvų konkursuose, festivaliuose, kituose renginiuose. Pasirengimo dainų šventėms programą įgyvendina šio Aprašo 3 dalies sąraše nurodyti nuolatinį rengimąsi dainų šventėms užtikrinantys mokyklos meno kolektyvai.

5.2. Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo programa – vienerių metų arba ilgesnės trukmės neformaliojo švietimo programa, kuria siekiama įgyvendinti numatytą meninę programą ir plėtoti programoje dalyvaujančių mokinių meninę, kultūrinę, socialinę ir kitas kompetencijas.

6. Meno kolektyvų meninė veikla vertinama atsižvelgiant į vykdomas programas, kokybę ir pasiektus rezultatus.

7. Meno kolektyvų meninis lygis nustatomas pagal šiuos rodiklius:

7.1. gebėjimą atkurti stilių, žanrų, laikotarpių, regionų kultūrinių tradicijų, konkrečių autorių meninės kalbos ypatumus;

7.2. meninių interpretacijų originalumą, pagrįstumą;

7.3. kūrinių atlikimo techniką;

7.4. repertuaro sudėtingumą;

7.5. repertuaro apimtį, jo atnaujinimo intensyvumą;

7.6. kūrinių atlikimo ansambliškumą, kolektyviškumą.

8. Meno kolektyvų meninės veiklos rezultatai vertinami pagal šiuos rodiklius:

8.1. atrinkimą į dainų šventes;

8.2. pelnymą laureatų, diplomantų vardų tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose, festivaliuose.

 

III. NUOLATINĮ RENGIMĄSI DAINŲ ŠVENTĖMS UŽTIKRINANČIŲ MENO KOLEKTYVŲ KRITERIJAI

 

9. Chorinės muzikos kolektyvai:

9.1. Jaunučių choras – mišrus (berniukų ir mergaičių) arba lygių balsų (berniukų choras, mergaičių choras) 6–10 metų mokinių dainininkų kolektyvas. Jaunučių choras gali turėti atskirų klasių ir ikimokyklinio dainavimo grupes.

9.2. Jaunių choras – mišrus (berniukų ir mergaičių) arba lygių balsų (berniukų choras, mergaičių choras) 10–15 metų mokinių dainininkių kolektyvas. Jaunių choras gali turėti atskirų klasių, jaunučių ir ikimokyklinio dainavimo grupes.

9.3. Mišrus choras – 15–19 metų mokinių merginų ir vaikinų chorinio dainavimo kolektyvas. Mišrus choras gali turėti atskirų klasių ir jaunių dainavimo grupes. Mokyklos mišriame chore gali dalyvauti mokyklos absolventai, mokytojai, mokinių tėvai.

9.4. Merginų choras – 15–19 metų dainininkių kolektyvas. Merginų choras gali turėti atskirų klasių ir jaunių (mergaičių) dainavimo grupes. Merginų chore gali dalyvauti mokyklos absolventės.

9.5. Vaikinų choras – 15–19 metų dainininkų kolektyvas. Vaikinų choras gali turėti atskirų klasių ir jaunių (berniukų) dainavimo grupes. Vaikinų chore gali dalyvauti mokyklos absolventai.

10. Orkestrinės muzikos kolektyvai:

10.1. Pučiamųjų instrumentų orkestras – 10–19 metų muzikantų kolektyvas, turintis medinių, varinių pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų grupes (gali būti ir atskiri išvardintų instrumentų orkestrai). Pučiamųjų instrumentų orkestrai gali turėti styginių instrumentų (bosinė gitara ir kt.) ar choreografines grupes. Pučiamųjų instrumentų orkestro veikloje gali dalyvauti mokyklos absolventai, mokytojai, mokinių tėvai.

10.2. Liaudies instrumentų orkestras – 8–19 metų instrumentinės muzikos atlikėjų kolektyvas, griežiantis patobulintais ir autentiškais liaudies muzikos instrumentais. Liaudies instrumentų orkestras gali turėti vienarūšių ar mišrių instrumentų – birbynių, kanklių, skudučių – grupes. Liaudies instrumentų orkestro veikloje gali dalyvauti mokyklos absolventai, mokytojai, mokinių tėvai.

10.3. Akordeonistų orkestras – 10–19 metų akordeono muzikos atlikėjų kolektyvas. Akordeonistų orkestro veikloje gali dalyvauti mokyklos absolventai, mokytojai.

10.4. Styginių instrumentų orkestras – 8–19 metų styginių instrumentų (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas) muzikantų kolektyvas. Gali būti styginių instrumentų ar smuikininkų ansamblis. Styginių instrumentų orkestro veikloje gali dalyvauti mokyklos absolventai, mokytojai.

11. Liaudiškos muzikos kolektyvai:

11.1. Liaudiška kapela – mokinių ir mokytojų grupė, lietuvių liaudies, modifikuotais ir klasikiniais instrumentais grojanti autorinę kūrybą bei stilizuoto folkloro kūrinius. Liaudiška kapela gali turėti vokalinę grupę.

11.2. Liaudies instrumentų ansamblis – mokinių ir mokytojų kolektyvas, grojantis vienarūšių ar mišrių instrumentų – birbynių, kanklių, skudučių – grupėmis: autorinę kūrybą, taip pat stilizuotą folklorą.

11.3. Folkloro ansamblis – vaikų, jaunimo bei vaikų ir suaugusiųjų muzikantų, šokėjų, pasakotojų kolektyvas, puoselėjantis krašto etninę kultūrą, atlieka liaudies dainas, šokius, ratelius, žaidimus, instrumentinę muziką, pasakojimus, smulkiąją tautosaką, išlaikantis regionams būdingą tarmę, stilistiką, atlikimo manierą, dėvintis tautinius arba rekonstruotus istorinius kostiumus. Folkloro ansamblis gali turėti vienarūšių (skudučių, ragų, daudyčių, kanklių, lamzdelių ir pan.) arba mišrių (smuikas–kanklės, lamzdelis–kanklės ir pan.) tradicinių instrumentų grupes

12. Liaudiškų šokių kolektyvai:

12.1. Vaikų šokių ansamblis – kelios įvairaus amžiaus (iki 18 metų) šokėjų grupės (jaunučių, jaunių, jaunuolių) ir liaudiška kapela arba liaudies instrumentų ansamblis (vienas jų būtinas ir turi atitikti šokėjų amžių); pageidautina ir panašaus amžiaus vokalinė grupė.

Jaunučių šokių grupė –1–4 klasių berniukai ir mergaitės.

Jaunių šokių grupė – 5–8 klasių berniukai ir mergaitės.

Jaunuolių šokių grupė – 9–12 klasių merginos ir vaikinai.

Mergaičių šokių grupė – 4–8 klasių šokėjos.

Merginų šokių grupė – nuo 16 metų šokėjos.

Jaunimo šokių grupė – šokėjai nuo 16 iki 30 metų.

12.2. Dainų ir šokių ansamblis – choro (16 ir daugiau dainininkų kolektyvas) / vokalinės grupės, šokėjų (ne mažiau kaip 9 poros), liaudies instrumentų orkestro arba liaudiškos kapelos (ne mažiau kaip 8 muzikantai) suaugusiųjų ir/ar vaikų jungtinė grupė, atliekanti liaudies motyvais kompozitorių, choreografų sukurtas dainas, šokius, instrumentinę muziką, stilizuotą folklorą, inscenizuotas apeigas, teatralizuotus montažus.

13. Mokykliniai teatrai:

Mokyklinis teatras – mokinių ir mokytojų trupė, vaidinanti įvairių žanrų ir išraiškos priemonių spektaklius. Gali būti vaikų (nuo 3 iki 14 metų) ir jaunimo (nuo 14 iki 19 metų) teatras.

13.1. Dramos teatras – trupė, vaidinanti įvairių žanrų (drama, komedija ar tragedija) ir krypčių (muzikinis, poezijos, judesio, šokio ir kt.) spektaklius.

13.2. Lėlių teatras – trupė, kurianti spektaklius, kurių pagrindinė išraiškos priemonė yra lėlė (marionetė, pirštininė, lazdelinė, šešėlinė ir kt.).

13.3. Pantomimos teatras – trupė, kurianti vaidinimus be žodžių, pagrįstus plastiniais kūno judesiais ir mimika, dažnai turi dramos ir muzikos spektaklio elementų.

13.4. Šokio teatras – trupė, kurianti vaidinimus be žodžių, pagrįstus šokio judesiais, dažnai turi dramos ir muzikos spektaklio elementų.

13.5. Cirkas – trupė, kurianti miklumo demonstravimo, ekscentrikos vaidinimus ir kt.

 

IV. MENO KOLEKTYVŲ MENINIO PAJĖGUMO KATEGORIJOS

 

14. Meninio pajėgumo kategorijos suteikimo meno kolektyvams tikslai:

14.1. sudaryti prielaidas nuolatinio rengimosi dainų šventėms užtikrinimui (meno kolektyvo meninio lygio palaikymui, nepertraukiamai kūrybinei bei kultūrinei veiklai);

14.2. įvertinti meno kolektyvo meninius pasiekimus, konsultuoti mokyklų meno kolektyvo meno vadovus;

14.3. didinti meno kolektyvo atsakomybę už kūrybinės veiklos rezultatus, skatinti nuolat tobulėti, mažinti atotrūkį tarp miestų ir rajonų mokyklų meno kolektyvų.

15. Meno kolektyvų meninis pajėgumas nustatomas remiantis meninės veiklos vertinimo kriterijais.

16. Meno kolektyvų kategorijos yra trys:

16.1. I kategorija suteikiama mokyklos meno kolektyvui, vykdančiam pasirengimo dainų šventėms programą ir dalyvaujančiam tarptautinėse, šalies, regionų, miestų ir rajonų dainų šventėse, konkursuose ir kituose renginiuose;

16.2. II kategorija suteikiama mokyklos meno kolektyvui, vykdančiam pasirengimo dainų šventėms programą ir dalyvaujančiam šalies dainų šventėse, regionų, miestų ir rajonų dainų šventėse ir kituose renginiuose;

16.3. III kategorija suteikiama meninio lygio mokyklos meno kolektyvui, vykdančiam pasirengimo dainų šventėms programą ir ketinančiam dalyvauti šalies dainų šventėse.

17. Meno kolektyvų kategorijas nustato kolektyvų meninio lygio vertinimo ekspertų komisijos, kurių išvados pateikiamos posėdžių protokoluose.

18. Ekspertų komisijų sudėtį tvirtina ir jų darbą organizuoja Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla.

19. Meno kolektyvų kategoriją patvirtinantį nustatytos formos dokumentą (sertifikatą) išduoda Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla. Sertifikatas galioja 2 metus.

20. Meno kolektyvų, gavusių kategorijas, sąrašas skelbiamas Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos interneto tinklalapiuose ir raštu informuojamos savivaldybės.

 

_________________