LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-262 „DĖL PLANAVIMO SĄLYGŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2008 m. spalio 9 d. Nr. D1-525

Vilnius

 

 

Pakeičiu Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2006, Nr. 112-4293; 2008, Nr. 71-2754):

1. Pakeičiu 4 punkto penktąją pastraipą ir įrašau vietoje skaičiaus ir žodžio „(1 priedas)“ skaičių ir žodį „(3 priedas)“.

2. Pakeičiu 4 punkto šeštąją pastraipą ir įrašau vietoje skaičių ir žodžių „(2 ar 3 priedas)“ skaičius ir žodžius „(1 ar 4 priedas)“.

3. Pakeičiu 4 punkto aštuntąją pastraipą ir įrašau vietoje skaičių ir žodžių „(7 ar 8 priedas)“ skaičių ir žodį „(7 priedas)“.

4. Pakeičiu 4 punkto devintąją pastraipą ir įrašau vietoje skaičiaus ir žodžio „(5 priedas)“ skaičių ir žodį „(6 priedas)“.

5. Pakeičiu 4 punkto dešimtąją pastraipą ir įrašau vietoje skaičių ir žodžių „(4 ar 6 priedas)“ skaičius ir žodžius „(2 ar 5 priedas)“.

6. Išdėstau 22.2 punktą taip:

22.2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, kai planuojama teritorija (jos dalis) ar žemės sklypas yra saugomose teritorijose, kuriose nėra valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijų (toliau – Direkcijos), (pildomas 7 priedas)“.

7. Išdėstau 22.3 punktą taip:

22.3. Direkcijos, kai planuojama teritorija (jos dalis) ar žemės sklypas yra valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose ir biosferos rezervate (pildomas 7 priedas)“.

8. Išdėstau Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 priedus nauja redakcija (pridedama).

9. Pripažįstu Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 8 priedą netekusiu galios.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

PARAIŠKA SĄLYGOMS

NACIONALINIO, REGIONO, RAJONO LYGMENS

BENDROJO IR SPECIALIOJO PLANAVIMO

DOKUMENTAMS RENGTI

 

________________________________________

(prašymo išsiuntimo data, registracijos Nr.)

 

1. Planavimo sąlygų rengėjas:____________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

___________________________________________________________________________

 

2. Pareiškėjas: _______________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

 

3. Planuojama teritorija: ________________________________________________________

(planuojama teritorija, plotas, ha)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

4. Teritorijų planavimo rūšis (pažymėti): bendrasis [ ], specialusis [ ].

 

5. Planavimo organizavimo pagrindas (nutarimas, sprendimas, įsakymas):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(pildo tik valstybės ir savivaldybės institucijos)

___________________________________________________________________________

 

6. Planavimo tikslai ir uždaviniai:_________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

7. Priedai:

1) situacijos schema su planuojamos teritorijos ribomis;

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

 

8. Paraišką parengė:___________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas)                        (parašas)

 

9. Paraiškos parengimo data:____________________________________________________

 

Pastaba. Priedai pateikiami atsižvelgiant į planavimo tikslus ir uždavinius.

 

_________________


 

Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

TVIRTINU ___________________________

(parašas)

_____________________________________

_____________________________________

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos)

200___ m. __________________________  d.

 

PLANAVIMO SĄLYGOS
NACIONALINIO, REGIONO, RAJONO LYGMENS
BENDROJO IR SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI

 

200__ m. __________________ d. Nr. ________

(sąlygų registravimo data)

 

1. Planavimo sąlygų rengėjas: ___________________________________________________

(tarnybos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

 

2. Pareiškėjas: _______________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

 

3. Planuojama teritorija: ________________________________________________________

(teritorijos dislokacijos vieta, plotas, ha)

___________________________________________________________________________

 

4. Planavimo tikslai ir uždaviniai: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

5. Įvertinant planavimo tikslus ir uždavinius, planuojamai teritorijai taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir kitų strateginių dokumentų bei programų (projektų) nuostatų reikalavimai:

 

1) bendrųjų planų: __________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

2) specialiųjų planų: _________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

3) ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų: ____________________________

___________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

6. Rengiamo teritorijų planavimo dokumento strateginio pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar sprendinių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais:______________________________________________

___________________________________________________________________________

 

7. Priedai (sąlygas rengiančių institucijų pateiktos sąlygos):

 

1) _______________________________________________________________________

 

2) _______________________________________________________________________

 

3) _______________________________________________________________________

 

8. Sąlygas parengė: ___________________________________________________________

(vardas, pavardė)                       (pareigos)                      (parašas)

 

9. Sąlygų parengimo data:______________________________________________________

 

10. Sąlygos galioja:____________________________________________________________

(nurodomas sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastaba. Planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka sąlygas išdavusioje institucijoje.

 

_________________


 

Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

PRAŠYMAS PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADUI

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

______________________________________

(prašymo išsiuntimo data, registracijos Nr.)

 

1. Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: _____________________________________________

(pavadinimas, adresas)

___________________________________________________________________________

 

2. Pareiškėjas:________________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

 

3. Planuojamas žemės sklypas (teritorija):__________________________________________

(adresas, plotas, ha)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

4. Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:________________________

___________________________________________________________________________

 

5. Planavimo organizavimo pagrindas*:____________________________________________

___________________________________________________________________________

(sprendimo ar įsakymo dėl planavimo organizavimo pavadinimas, data, Nr.)

 

6. Žemės sklypo (teritorijos) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis:         

___________________________________________________________________________

 

7. Žemės sklypo (teritorijos) naudojimo apribojimai ir servitutai:________________________

___________________________________________________________________________

 

8. Priedai**:

1) sutartis su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (pateikia žemės sklypo naudotojai ar valdytojai);

2) žemės sklypo ribų planas arba topografinis planas su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis (jei žemės sklypas nesuformuotas) ***;

3) _______________________________________________________________________

 

9. Prašymą parengė:___________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas)             (parašas)

 

10. Prašymo parengimo data:____________________________________________________

 

Pastabos: * Pildo tik savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, ar valstybinės žemės valdytojai.

** Pirmo priedo pateikti nereikia, kai planavimo organizatorius – savivaldybės administracijos direktorius ar valstybinės žemės valdytojai.

*** Pateikia tik savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, ar valstybinės žemės valdytojai.

 

_________________


 

Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

PARAIŠKA SĄLYGOMS

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

________________________________________

(prašymo išsiuntimo data, registracijos Nr.)

 

1. Planavimo sąlygų rengėjas: ___________________________________________________

(pavadinimas, adresas)

___________________________________________________________________________

 

2. Pareiškėjas:________________________________________________________________

(adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

 

3. Planavimo organizatorius: ____________________________________________________

(adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

4. Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

___________________________________________________________________________

(adresas, plotas, ha)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

5. Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

6. Planavimo organizavimo pagrindas*:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(sprendimo ar įsakymo dėl planavimo organizavimo pavadinimas, data, Nr.)

 

7. Žemės sklypo (teritorijos) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis:         

___________________________________________________________________________

 

8. Žemės sklypo (teritorijos) naudojimo apribojimai ir servitutai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

9. Priedai**:

1) Prašymas sąlygų sąvadui gauti su žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentais, žemės sklypo plano kopija;

2) sutartis su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (pateikia žemės sklypo naudotojai ar valdytojai);

3) žemės sklypo ribų planas arba topografinis planas su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis (jei žemės sklypas nesuformuotas) ***;

4) _______________________________________________________________________

 

10. Paraišką parengė: __________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas)      (parašas)

 

11. Paraiškos parengimo data:___________________________________________________

 

Pastabos: * Pildo tik savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, ar valstybinės žemės valdytojai.

** Pirmo priedo pateikti nereikia, kai planavimo organizatorius – savivaldybės administracijos direktorius ar valstybinės žemės valdytojai.

*** Pateikia tik savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, ar valstybinės žemės valdytojai.

 

_________________


 

Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

TVIRTINU____________________________

(parašas)

_____________________________________

_____________________________________

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos)

200___ m. __________________________  d.

 

PLANAVIMO SĄLYGOS

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

200__ m. _____________ d. Nr. ______

(sąlygų registravimo data)

 

1. Planavimo sąlygų rengėjas: ___________________________________________________

(tarnybos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

 

2. Pareiškėjas:________________________________________________________________

(adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Planavimo organizatorius:_____________________________________________________

(adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

4. Planuojamas žemės sklypas (teritorija), pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis: ____________________________________________________________________

(adresas, plotas, ha)

___________________________________________________________________________

 

5. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

6. Planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

1) bendrųjų planų: __________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

2) specialiųjų planų: _________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

3) detaliųjų planų: __________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

4) prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5) ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos bei sąlygas išduodančių institucijų kompetencijai priskirti reikalavimai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

 

7. Rengiamo detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar sprendinių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

8. Priedai (savivaldybės vyriausiojo architekto iš kitų institucijų gautos sąlygos):

1)________________________________________________________________________

2)________________________________________________________________________

3)________________________________________________________________________

 

9. Sąlygas parengė:____________________________________________________________

(vardas, pavardė)                (pareigos)                 (parašas)

 

10. Sąlygų parengimo data:_____________________________________________________

 

11. Sąlygos galioja: ___________________________________________________________

(nurodomas sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastaba. Planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka sąlygas išdavusioje institucijoje.

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

TVIRTINU____________________________

(parašas)

_____________________________________

_____________________________________

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos)

200___ m. __________________________  d.

 

PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

200__ m. ________________ d. Nr. _______

(sąlygų registravimo data)

 

1. Planavimo sąlygų sąvado rengėjas:______________________________________________

___________________________________________________________________________

(tarnybos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

 

2. Pareiškėjas:________________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

 

3. Planuojamas žemės sklypas (teritorija), pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis:____________________________________________________________________

(adresas, plotas, ha)

___________________________________________________________________________

 

4. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:________________________________

___________________________________________________________________________

 

5. Kitų institucijų išduotos sąlygos (institucijos pavadinimas, sąlygų išdavimo data, Nr.):

 

1)_______________________________________________________________________

 

2)_______________________________________________________________________

 

3)_______________________________________________________________________

 

6. Sąlygų sąvadą parengė: ______________________________________________________

(vardas, pavardė)               (pareigos)                     (parašas)

 

7. Sąlygų sąvado parengimo data: ________________________________________________

 

8. Sąlygų sąvadas galioja: ______________________________________________________

(nurodomas sąlygų galiojimo terminas)

Pastaba. Planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka sąlygas išdavusioje institucijoje.

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

TVIRTINU____________________________

(parašas)

_____________________________________

_____________________________________

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos)

200___ m. __________________________  d.

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Nurodomas tikslus regiono aplinkos apsaugos departamento ar valstybinio parko, valstybinio ir biosferos rezervato direkcijos pavadinimas)

 

PLANAVIMO SĄLYGOS

 

RAJONO LYGMENS BENDROJO AR SPECIALIOJO

 

IR VIETOVĖS LYGMENS SPECIALIOJO AR DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI

 

200___ m. _____________ d. Nr. ______

(sąlygų registravimo data)

 

1. Pareiškėjas: _______________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2. Planuojama teritorija: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(planuojama teritorija (žemės sklypas), plotas, ha, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Teritorijų planavimo lygmuo (pažymėti): rajono [ ], vietovės [ ].

 

4. Teritorijų planavimo rūšis (pažymėti): bendrasis [ ], specialusis [ ], detalusis [ ].

 

5. Planavimo organizavimo pagrindas (nutarimas, sprendimas, įsakymas):_________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

6. Planavimo tikslai ir uždaviniai:_________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

7. Įvertinant planavimo tikslus ir uždavinius, planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir kitų strateginių dokumentų bei programų (projektų) nuostatų reikalavimai: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

8. Planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

 

1) bendrųjų planų: __________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

2) specialiųjų planų: _________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

3) detaliųjų planų: __________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

 

9. Rengiamo teritorijų planavimo dokumento strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar sprendinių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: _____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

10. Aplinkosaugos institucijų ir valstybinių parkų, valstybinių ir biosferos rezervatų direkcijų kompetencijai priskirti reikalavimai:

 

1) _______________________________________________________________________

 

2) _______________________________________________________________________

 

3) _______________________________________________________________________

 

11. Priedai:

1) _______________________________________________________________________

2) _______________________________________________________________________

3) _______________________________________________________________________

 

12. Sąlygas parengė:___________________________________________________________

(vardas, pavardė)             (pareigos)                 (parašas)

 

13. Sąlygų parengimo data:_____________________________________________________

 

14. Sąlygos galioja: ___________________________________________________________

(nurodomas sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastaba. Planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka sąlygas išdavusioje institucijoje.

 

_________________