LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SRITIES ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO

 

2008 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1K-288

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2003, Nr. 38-1728) (toliau – Korupcijos prevencijos įstatymas) 6 straipsnio 2 ir 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo (Žin., 2007, Nr. 101-4130) 8 punktu,

nustatau Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija:

1.1. Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento techninės paramos administravimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus kriterijus);

1.2. Sanglaudos fondo techninės paramos administravimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose numatytus kriterijus);

1.3. 2007–2013 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų techninės paramos administravimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus kriterijus);

1.4. ES struktūrinės paramos veiksmų programų administravimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus kriterijus):

1.4.1. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, Techninės paramos veiksmų programos (toliau – veiksmų programos) vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimas:

1.4.1.1. institucijų ir įstaigų, atliekančių vadovaujančiosios institucijos suteiktas funkcijas, veiklos priežiūra, jų priimamų sprendimų tikrinimas, paaiškinimų metodinių rekomendacijų ir nurodymų rengimas;

1.4.1.2. 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų poreikio prognozavimas ir planavimas kartu su institucijomis, atsakingomis už veiksmų programų prioritetų ir jų dalių įgyvendinimą;

1.4.1.3. informavimo ir viešinimo veiklų organizavimas ir vykdymas;

1.5. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimas ir administravimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytą kriterijų):

1.5.1. ES PHARE programos ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Šveicarijos finansinės paramos nacionalinės koordinavimo institucijos funkcijų atlikimas:

1.5.1.1. šių programų lėšomis finansuotinų projektų identifikavimo, paraiškų teikimo, vertinimo ir atrankos proceso organizavimas, programų įgyvendinimo priežiūra;

1.5.1.2. institucijų, vykdančių suteiktas funkcijas administruojant šias programas, veiklos priežiūra, nurodymų ir išaiškinimų teikimas, priimtų sprendimų tikrinimas;

1.5.1.3. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Nevyriausybinių organizacijų fondo tarpinės institucijos funkcijų atlikimas;

1.6. ES finansinės paramos programų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje nacionalinio fondo funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos susitarimuose dėl PHARE, SAPARD, Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės, Ignalinos programos finansinės paramos (toliau – ES finansinė parama), ES struktūrinių fondų, ES sanglaudos fondo ir Europos Bendrijų iniciatyvų mokėjimo institucijos, 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo, siekiant konvergencijos tikslo, tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimo, užtikrinimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytą kriterijų):

1.6.1. paraiškų išmokėti ES finansinės paramos lėšas ir (arba) mokėjimo paraiškų Europos Komisijai ir kitų ataskaitų rengimas bei teikimas Europos Komisijai ir kitoms institucijoms bei pareigūnams;

1.6.2. ES finansinės paramos lėšų pervedimas įgyvendinančiosioms ir (arba) mokėjimo agentūroms;

1.7. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių planavimas ir valdymas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų):

1.7.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projekto rengimas;

1.7.2. savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimas;

1.7.3. institucijų, kurioms pavesta įgyvendinti atitinkamos srities valstybės politiką, pasiūlymų dėl jų investavimo srities investicijų projektų (programų investicijų projektams įgyvendinti) įtraukimo į atitinkamų metų Valstybės investicijų programos projektą nagrinėjimas;

1.7.4. pasiūlymų dėl bankų valstybės remiamiems būsto kreditams teikti asmenims (šeimoms) apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis rengimas;

1.7.5. savivaldybių biudžetams skiriamų pajamų iš valstybės iždo sąskaitos išlaidų struktūros skirtumams ir gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti lėšų pervedimo dydžio nustatymas;

1.7.6. sprendimų dėl trumpalaikių paskolų savivaldybėms iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų laikinam pajamų trūkumui padengti teikimo priėmimas;

1.7.7. savivaldybėms iš valstybės biudžeto apyvartos lėšų suteiktų trumpalaikių paskolų laikinam pajamų trūkumui padengti priežiūra ir įsipareigojimų vykdymo kontrolė;

1.8. valstybės iždo valdymas, Vyriausybės politikos valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų valdymo srityje įgyvendinimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus kriterijus):

1.8.1. valstybės biudžeto (įskaitant ir ES paramos lėšas), valstybės pinigų fondų, Vyriausybės valstybės vardu pasiskolintų piniginių išteklių ir kitų piniginių išteklių apskaitos tvarkymas;

1.8.2. teisės aktų nustatyta tvarka valstybės biudžeto ir kitų valstybės disponuojamų lėšų išdavimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir kitiems juridiniams asmenims kontrolė;

1.8.3. lėšų valstybės institucijoms ir įstaigoms bei kitiems juridiniams asmenims skyrimas (valstybės biudžeto pajamų nesurinkimo atveju) pagal atitinkamas programas ir specialiąsias ES paramos programas, valstybės funkcijas ir biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, remiantis Valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų planu ir gautomis mokėjimo paraiškomis;

1.8.4. biudžeto išlaidų kontrolės vykdymas;

1.8.5. valstybės skolinių įsipareigojimų administravimas;

1.8.6. pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės iždo valdymą, Vyriausybės skolinimąsi valstybės vardu ir valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų valdymą, tobulinimo teikimas;

1.8.7. skolinimosi ir investicijų planavimas bei sprendimų priėmimas;

1.9. finansų rinkos funkcionavimo reglamentavimas, valstybės politikos šioje srityje formavimas ir įgyvendinimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

1.10. ministerijos reguliavimo srities įstaigų veiklos priežiūra (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus kriterijus):

1.10.1. Finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų strateginių planų vertinimas;

1.10.2. Finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų pateiktų veiklos ataskaitų analizė;

1.11. Finansų ministerijos uždavinių, susijusių su valstybės politikos centrinės valdžios sektoriaus skolos valdymu, valdžios ir privačiojo sektoriaus partneryste ir valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimu, įgyvendinimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nustatytus kriterijus):

1.11.1. išvadų apie ūkio subjektų finansinių įsipareigojimų dėl jiems suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir paskolų su valstybės garantija vykdymą rengimas ir pasiūlymų dėl sankcijų ar kitų priemonių taikymo tikslingumo, kai šie įsipareigojimai nevykdomi ar vykdomi netinkamai, teikimas;

1.11.2. medžiagos dėl leidimų ūkio subjektams atlikti tam tikrus Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatyme nustatytus veiksmus rengimas ir jos teikimas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 128 „Dėl komisijos leidimams išduoti sudarymo“ sudarytai komisijai.

2. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

2.1. bendrųjų administracinių dokumentų (BAD) įforminimas muitinės krovinių postuose (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

2.2. gabenamų krovinių, transporto priemonių, keleivių ir bagažo muitinis tikrinimas bei įforminimas muitinės postuose (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

2.3. rizikos valdymas teritorinėse muitinėse, intelektinės nuosavybės (prekių ženklų) apsaugos kontrolė, pažeidimų prevencija, nustatymas bei tyrimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktuose numatytus kriterijus);

2.4. prekių, transporto priemonių, dokumentų tikrinimas muitinės postuose, muitinės sandėliuose, prekių laikinojo saugojimo vietose, muitinės terminaluose, ūkio subjekto pageidaujamoje vietoje ir kitoje muitinei priimtinoje vietoje (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

2.5. ūkio subjektų komercinės veiklos patikrinimai (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

2.6. leidimų sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes išdavimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

2.7. leidimų deklaruoti prekes kitos teritorinės muitinės veiklos zonoje išdavimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

2.8. leidimų taikyti supaprastintą procedūrą išdavimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

2.9. ūkio subjektų pateiktų prašymų išduoti leidimus laikinai įvežti prekes perdirbti nagrinėjimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

2.10. leidimų laikinai išvežti prekes perdirbti išdavimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

2.11. leidimų įvežti prekes galutiniam vartojimui išdavimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

2.12. vienkartinių ir bendrųjų garantijų priežiūra ir kontrolė;

2.13. patikimo asmens statuso suteikimas ir panaikinimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus).

3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

3.1. operatyvi kontrolė (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

3.2. pridėtinės vertės mokesčio kontrolė (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 3, 5 ir 6 punktuose nustatytus kriterijus);

3.3. tikrinimų organizavimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 3, 5 ir 6 punktuose nustatytus kriterijus);

3.4. atranka ir parama auditui (sprendimų priėmimas) (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3, 5 ir 6 punktuose nustatytus kriterijus);

3.5. mokestiniai patikrinimai (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 3, 5 ir 6 punktuose nustatytus kriterijus);

3.6. operatyvūs patikrinimai (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 3, 5 ir 6 punktuose nustatytus kriterijus);

3.7. mokestiniai tyrimai (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 3, 5 ir 6 punktuose nustatytus kriterijus).

4. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos:

4.1. vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų kokybės tikrinimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

4.2. vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų etalonų gamybos priežiūra (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

4.3. licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

4.4. licencijų gaminti saugiuosius dokumentų blankus išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus).

5. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra:

5.1. ES ir kitos finansinės paramos naudojimo (administruojamų programų ir projektų) valdymas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus):

5.1.1. PHARE ir Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonių, Ignalinos programos administravimas (perkančiosios organizacijos funkcijos);

5.1.2. Struktūrinių fondų paramos administravimas;

5.1.3. Šengeno priemonių ir Specialiosios Kaliningrado tranzito programos paramos administravimas;

5.1.4. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos administravimas;

5.1.5. Ignalinos programos administravimas;

5.2. valstybės vardu gaunamų paskolų, kitų paskolų ir lėšų efektyvaus naudojimo užtikrinimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytą kriterijų).

6. Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas:

6.1. turto ir (arba) verslo vertintojų ir įmonių, atliekančių turto vertinimą, valstybinė priežiūra (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus kriterijus):

6.1.1. teisės aktų, susijusių su turto ir verslo vertinimo tobulinimu bei plėtra Lietuvoje, rengimas;

6.1.2. turto ir (arba) verslo vertintojo asistento, vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimas bei turto ir (arba) verslo vertintojo asistento, vertintojo kvalifikacijos suteikimas;

6.1.3. įmonės kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę įmonei vertinti turtą ir verslą, išdavimas;

6.1.4. turto ir (arba) verslo vertintojų asistentų, vertintojų, turtą ir verslą vertinančių įmonių veiklos koordinavimas, priežiūra ir kontrolė;

6.1.5. asmenų, siekiančių tapti turto ir (arba) verslo vertintojų asistentais, mokymai.

7. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų bendrosios veiklos sritys:

7.1. valstybės institucijos (įstaigos) nuosavybės ir lėšų jai išlaikyti naudojimo priežiūra ir kontrolė (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2, 3 ir 5 punktuose nustatytus kriterijus);

7.2. personalo formavimas, valdymas ir administravimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų);

7.3. viešųjų pirkimų organizavimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų);

7.4. darbuotojų dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijose (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų);

7.5. informacinių sistemų plėtros ir (arba) palaikymo paslaugų vertės nustatymas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų);

7.6. teisės aktų rengimas ir derinimas pagal kompetenciją (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų);

7.7. sutarčių projektų vertinimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų);

7.8. atstovavimas valstybės institucijai ar įstaigai teismuose (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų);

7.9. procesinių dokumentų teismams rengimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų);

7.10. teisės aktų projektų vertinimas (veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą kriterijų).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                       RIMANTAS ŠADŽIUS