INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. T-156 „DĖL BENDRO VISŲ GALIMŲ EKSPONUOTI TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NAUDOTOJAMS SUKURTOSE TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS DARBO VIETOSE DUOMENŲ VITRINŲ, JŲ OBJEKTŲ IR TEIKIAMŲ TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NAUDOTOJAMS TIPINIŲ DOKUMENTŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugpjūčio 20 d. Nr. T-145

Vilnius

 

Pakeičiu Bendrą visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašą, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. T-156 (Žin., 2007, Nr. 116-4757):

1. Įrašau 1 lentelės „TDS darbo vietose visos galimos eksponuoti duomenų vitrinos“ 3.6 punkte vietoj simbolių sekos „FR0475“ simbolių seką „PLN204“;

2. Įrašau 1 lentelės „TDS darbo vietose visos galimos eksponuoti duomenų vitrinos“ 3.7 punkte vietoj simbolių sekos „FR0475A“ simbolių seką „PLN204A“;

3. Išdėstau 2 lentelę „DV aprašymai“ taip:

„2 lentelė. DV aprašymai

 

1. Mokesčių mokėtojai

1.1. TDS subjektai

DV aprašymas

Juridinių asmenų registro (JAR), Mokesčių mokėtojų registro (MMR) ir metiniai statistiniai duomenys (pagrindinė ekonominė veikla, institucinis sektorius, nuosavybės forma, apyvarta) apie juridinius asmenis (JA), kurių duomenys yra sukelti į TDS

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2002-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Atnaujinami ir papildomi naujais kiekvieną darbo dieną iki darbo dienos pradžios

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, kontaktai, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, PVMM kodas ir registravimo datos, MM tipas, registravimo MMR datos.

3. Laikotarpis: metai.

4. Teritorija: JA registravimo apskritis ir savivaldybė.

5. Ekonominės veiklos: pagrindinės EV kodas ir pavadinimas pagal Statistikos departamentą, PMD ir PVMD, pagrindinės EV sekcija ir skyrius pagal Statistikos departamentą.

6. Metinė apyvarta: apyvartos pagal PNA, PMD ir PVMD, apyvartos grupės.

7. Teisinė forma: kodas, pavadinimas.

8. Teisinis statusas: kodas, pavadinimas.

9. Nuosavybės forma: kodas, pavadinimas.

10. Institucinis sektorius: kodas, pavadinimas.

1.2. JA ketvirtiniai rodikliai

DV aprašymas

Ketvirtiniai duomenys apie juridinius asmenis (JA), kurių duomenys sukelti į TDS, – PVM deklaracijos, mokėjimų į VMI prie FM surenkamąsias sąskaitas ir valstybinio socialinio draudimo duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, VSDF valdyba, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Pateikiami detalūs mokesčių mokėtojų – JA duomenys. FA duomenų nėra

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami kartą per mėnesį iki mėnesio 15 dienos imtinai. Papildomi ataskaitinio ketvirčio duomenimis kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio antrojo mėnesio pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Juridiniai asmenys: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis.

4. PVM deklaracijos sumos: deklaracijos FR0600 11–31 langeliai (langelių grupės I. Prekių sandoriai Lietuvoje, II. Kiti prekių tiekimo sandoriai, III. Pirkimo ir (arba) importo PVM, IV. PVM atskaitos dalis ir V. Pardavimo PVM). Išvestiniai rodikliai: Mokėtinas PVM, Gautinas PVM, Pardavimai, Suvartojimai, Pirkimai, Pardavimo PVM, Pirkimo PVM, VB PVM, Visas PVM.

5. Mokėjimai į VMI prie FM sąskaitas: sumokėtos pajamų mokesčio, pelno mokesčio, PVM, akcizų ir kitų mokesčių ketvirtinės sumos.

6. Draudimas VSDF: draudžiamųjų pajamų suma, vidutinis apdraustųjų skaičius, priskaičiuota draudimo įmokos suma, pervesta draudimo įmokos suma.

2. Mokėjimai ir paskolos

2.1. Konsoliduota F1VP

DV aprašymas

Konsoliduoti Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (Formos 1-VP) duomenys. Mėnesiniai duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Muitinės departamentas, Finansų ministerija

Asmens duomenų buvimas

Be FA ir JA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

DV papildoma ataskaitinio mėnesio duomenimis ir atnaujinama pasikeitus ankstesniems duomenims kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčiai: grupė 1 (pagrindiniai mokesčiai), grupė 2 (dažniausiai naudojamos suminės eilutės), grupė 3 (dažniausiai naudojamos F1VP bei jos 1 ir 2 priedų eilutės), grupė 4 (visos smulkiausios F1VP bei jos 1 ir 2 priedų eilutės).

3. Institucijos: kodas, pavadinimas.

4. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

5. Teritorija: apskritis, savivaldybė.

6. Sumos: iš viso įplaukė, paskirstyta valstybės biudžetui, paskirstyta savivaldybių biudžetams tiesiogiai, paskirstyta savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą, paskirstyta fondams.

2.2. F1VP nuo metų pradžios

DV aprašymas

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (Forma 1-VP) duomenys nuo metų pradžios. Mėnesiniai duomenys. Fotografinio tipo DV.

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Finansų ministerija

Asmens duomenų buvimas

Be FA ir JA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2004-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

DV papildoma ataskaitinio mėnesio duomenimis ir atnaujinama pasikeitus ankstesniems duomenims kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. F1VP duomenys: eilutės numeris ir pavadinimas, iš viso įplaukė, paskirstyta valstybės biudžetui, paskirstyta savivaldybių biudžetams tiesiogiai, paskirstyta savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą, paskirstyta fondams, pildytojo kodas ir pavadinimas.

3. Laikas: metai, mėnuo.

2.3. F1VP už vieną mėnesį

DV aprašymas

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos (Forma 1-VP) duomenys už ataskaitinį mėnesį. Mėnesiniai duomenys. Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Finansų ministerija

Asmens duomenų buvimas

Be FA ir JA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2004-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

DV papildoma ataskaitinio mėnesio duomenimis ir atnaujinama pasikeitus ankstesniems duomenims kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. F1VP duomenys: F1VP įmokų pavadinimas, eilutės numeris, iš viso įplaukė, paskirstyta valstybės biudžetui, paskirstyta savivaldybių biudžetams tiesiogiai, paskirstyta savivaldybių biudžetams per iždo sąskaitą, paskirstyta fondams, pildytojo kodas ir pavadinimas.

3. Laikas: metai, mėnuo.

2.4. Mokėjimai į VMI sąskaitas

DV aprašymas

Detalūs duomenys apie atliktus mokėjimus į VMI surenkamąsias sąskaitas, mokesčių išskaitas, užskaitas ir grąžinimus

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir nuasmenintais bei agreguotais FA duomenimis

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais iki darbo dienos pradžios

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, MM pavadinimas, JA kodas, JA pavadinimas, PVMM kodas, registravimo apskritis ir savivaldybė, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius, ekonominės veiklos, metinė apyvarta.

3. Teritorija, kurioje sumokėtas mokestis: apskritis, savivaldybė.

4. Mokesčio sumokėjimo laikas: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo, data.

5. Mokesčio rūšys: įmokos kodas, BK kodas, BK pavadinimas

6. F1VP (poklasis): aktualios F1VP eilutė, grupė 1, grupė 2, grupė 3, grupė 4.

7. Mokėjimai: suma, operacijų skaičius, tipai, rūšys.

2.5. Paskolos ir garantijos

DV aprašymas

Finansų ministerijos suteiktos paskolos ir garantijos juridiniams asmenims. Ketvirtiniai duomenys. Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Finansų ministerija, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2005-01-01 (pagal informacijos datą)

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, JA kodas, JA pavadinimas, PVMM kodas, registravimo apskritis ir savivaldybė, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius, pagrindinė EV, metinė apyvarta.

3. Laikas: gavimo, grąžinimo ir informacijos datos.

4. Paskolos ir garantijos: numeris, tipas, pagrindas, gauta suma, negrąžinta suma, pradelsta suma, kiekis.

3. Deklaracijos ir ataskaitos

3.1. Akcizų deklaracijos

DV aprašymas

Akcizais apmokestinamų prekių mėnesiniai duomenys, detalūs pagal juridinius asmenis, jų sandėlius, teritorijas, prekių rūšis ir mokestinį laikotarpį

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio laikotarpio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 13 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, ekonominė veikla, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Deklaracijos atributai: MM tipas, prekės pavadinimas, matavimo vienetas, tarifinė grupė, prekės ID.

4. Akcizinių prekių sandėliai (poklasis): sandėlio ID, sandėlio adresas, sandėlio registravimo apskritis ir savivaldybė.

5. Mokestinis laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

6. Deklaruotos sumos: mokėtinas akcizas, grąžintinas akcizas, akcizo skirtumas,

1 dešimtadienio suma, 2 dešimtadienio suma, 3 dešimtadienio suma.

7. FR0630S priedas: visi deklaracijos langeliai.

8. FR0630N priedas: prekių likutis, faktinis prekių likutis, inventorizacijos rezultatas.

9. FR0630V priedas: vidutinis kiekis, vidutinė akcizų suma, didžiausias kiekis, iš viso.

10. FR0630M priedas: prekių likutis, faktinis prekių likutis, inventorizacijos rezultatas.

3.2. PVM deklaracijos

DV aprašymas

Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 visų langelių duomenys, detalūs pagal mokesčių mokėtojus – JA ir mokestinį laikotarpį. Mėnesiniai duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Pateikiami detalūs mokesčių mokėtojų – JA ir nuasmeninti bei agreguoti mokesčių mokėtojų – FA duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per savaitę iki savaitės pirmosios darbo dienos pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, ekonominė veikla, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4. Deklaracijos atributai: pildymo data, registracijos numeris, mokestinis laikotarpis, deklaracijos tipas ir rūšis.

5. Deklaruotos sumos: deklaracijos FR0600 11–31 langeliai (langelių grupės: – I. Prekių sandoriai Lietuvoje, II. Kiti prekių tiekimo sandoriai, III. Pirkimo ir (arba) importo PVM, IV. PVM atskaitos dalis ir V. Pardavimo PVM).

6. Išvestiniai rodikliai: Mokėtinas PVM, Gautinas PVM, Pardavimai, Suvartojimai, Pirkimai, Pardavimo PVM, Pirkimo PVM, VB PVM, Visas PVM.

7. Sumokėtos sumos: sumokėtos PVM įmokos, palūkanos, baudos, delspinigiai, sumokėtas visas PVM.

8. Reikšmingų deklaracijų skaičiai pagrindiniams deklaracijos FR0600 langeliams ir išvestiniams rodikliams.

9. Duomenų kokybė: duomenų klaidingumo požymiai, pagalbiniai rodikliai.

10. Patikrintos deklaracijos (nuo 2007-01-01): tikrinimo data, klaidos kodas, klaidos statusas

3.3. Prekių tiekimo į ES ataskaitos

DV aprašymas

Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos FR0564 duomenys, detalūs pagal ataskaitos teikėjus – JA ir nuasmeninti pagal ataskaitos teikėjus – FA. Ketvirtiniai duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Pateikiami detalūs mokesčių mokėtojų – JA ir nuasmeninti bei agreguoti mokesčių mokėtojų – FA duomenys

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per savaitę iki savaitės pirmosios darbo dienos pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Ataskaitos FR0564 teikėjai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis.

4. Ataskaitos atributai: pildymo data, registravimo data, ataskaitos tipas.

5. Deklaruotos sumos: eilutės numeris, valstybės kodas, pirkėjo PVMM kodas ES, prekių vertė, trikampė prekyba.

6. Reikšmingų ataskaitų skaičiai: prekių vertė, trikampė prekyba.

3.4. Muitinės procedūros

DV aprašymas

Parengti pagal Bendrąjį administracinį dokumentą mėnesiniai duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktas muitinės importo procedūras

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Muitinės departamentas, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2003-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys papildomi ataskaitinio laikotarpio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 16 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Mokestinis laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4. Deklaracijos atributai: registravimo data, deklaracijos numeris.

5. Deklaruotos prekės: prekės numeris ir kodas, prekių kiekis, matavimo vienetas.

6. Muitinės procedūros: kodas, pavadinimas.

7. Deklaruotos sumos: statistinė (muitinė) vertė, vidutinė importuojamos prekės muitinė kaina.

8. Prekių kilmės šalis: kodas, pavadinimas.

9. Šalis siuntėja: kodas, pavadinimas.

3.5. Importo mokesčiai

DV aprašymas

Parengti pagal Bendrąjį administracinį dokumentą mėnesiniai duomenys apie Lietuvoje registruotų juridinių asmenų atliktų muitinės procedūrų importo mokesčius

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Muitinės departamentas, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2003-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys papildomi ataskaitinio laikotarpio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 16 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. JA. Muitinės rodikliai (poklasis): JA kodas ir pavadinimas.

4. Mokestinis laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

5. Deklaracijos atributai: registravimo data, deklaracijos numeris.

6. Deklaruotos prekės: prekės numeris ir kodas.

7. Muitinės procedūros: kodas, pavadinimas.

8. Importo mokesčiai: įmokos kodas, skola muitinei.

9. Deklaruotos sumos: prekės kaina.

10. Prekių kilmės šalis: kodas, pavadinimas.

11. Šalis siuntėja: kodas, pavadinimas.

3.6. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204

DV aprašymas

Pagrindiniai ribotos civilinės atsakomybės JA metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, ekonominė veikla, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikas: metai.

4. Deklaracijos atributai: registracijos numeris, mokestinis laikotarpis, deklaracijos tikslinimo požymis, darbuotojų skaičius, pajamų bendra suma.

5. Deklaruotos sumos: pelno didinimas, pajamų didinimas, neapmokestinamos pajamos, neįtrauktos pajamos, pelnas, pelno mokestis, nuostoliai – deklaracijos langeliai.

3.7. Pelno mokesčio deklaracijos PLN204A

DV aprašymas

Pagrindiniai neribotos civilinės atsakomybės JA metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204A duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikas: metai.

4. Deklaracijos atributai: registracijos numeris, mokestinis laikotarpis, deklaracijos tikslinimo požymis, darbuotojų skaičius.

5. Deklaruotos sumos: pajamos (įplaukos), neapmokestinamos pajamos, leidžiami atskaitymai iš pajamų, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, pelnas, pelno mokestis, nuostoliai, pirkėjų skolos – deklaracijos langeliai.

3.8. Balansai

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės formų A ir E (Balanso) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2002-01-01 iki 2004-12-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai.

4. Deklaracijos atributai: formos požymis, informacijos data, pateikimo data, patikslinimo požymis, patvirtinimo data.

5. A ir E formų pagrindiniai bendri laukai (poklasis): turtas (ilgalaikis, trumpalaikis, sukauptos pajamos), nuosavybė (kapitalas ir rezervai, finansavimas, atidėjimai, įsipareigojimai, sukauptos sąnaudos).

6. A forma (pilnos atskaitomybės) (poklasis): visi deklaracijos langeliai.

7. E forma (sutrumpintos atskaitomybės) (poklasis): visi deklaracijos langeliai.

3.9. Pelno (nuostolio) ataskaitos

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės formų B ir F (Pelno (nuostolio) ataskaitos) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2002-01-01 iki 2004-12-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai.

4. Deklaruotos sumos: formos požymis, informacijos data, pateikimo data, patikslinimo požymis, patvirtinimo data.

5. B ir F formų pagrindiniai bendri laukai (poklasis): pardavimai ir paslaugos, bendrasis pelnas, veiklos sąnaudos, veiklos pelnas, kita veikla, finansinė ir investicinė veikla, įprastinės veiklos pelnas, ypatingoji veikla, pelnas prieš apmokestinimą, pelno mokestis, grynasis pelnas.

6. B forma (pilnos atskaitomybės)(poklasis): visi deklaracijos langeliai.

7. F forma (sutrumpintos atskaitomybės)(poklasis): visi deklaracijos langeliai.

3.10. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės formos C (Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2002-01-01 iki 2004-12-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai.

4. Deklaracijos atributai: pateikimo data, patikslinimo požymis, patvirtinimo data.

5. Deklaruotos sumos: nepaskirstytasis rezultatas, grynasis rezultatas, paskirstytinas rezultatas, akcininkų įnašai, pervedimai iš rezervų, paskirstytinas pelnas, pelno paskirstymas, nepaskirstytasis rezultatas.

3.11. Pinigų srautų ataskaitos

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės formos D (Pinigų srautų ataskaitos) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2002-01-01 iki 2004-12-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kartą per mėnesį iki mėnesio 18 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai.

4. Deklaracijos atributai: pateikimo data, patikslinimo požymis, patvirtinimo data.

5. Deklaruotos sumos (pinigų srautai): iš įmonės veiklos, iš investicinės veiklos, iš finansinės veiklos, iš ypatingosios veiklos, grynieji pinigų srautai, pinigai laikotarpio pradžioje, pinigai laikotarpio pabaigoje.

4. Valstybinio socialinio draudimo duomenys

4.1. Draudėjai

DV aprašymas

Pagrindiniai draudėjų Valstybiniame socialinio draudimo fonde rodikliai: draudžiamųjų pajamų suma, vidutinis draudžiamų asmenų skaičius, priskaičiuotos ir pervestos fondui draudimo sumos. Ketvirtiniai duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VSDF valdyba, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Pateikiami detalūs JA – draudėjų VSDF ir nuasmeninti bei agreguoti kitų draudėjų VSDF (tarp jų FA) duomenys.

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki paskutinio ataskaitinio ketvirčio imtinai

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio ketvirčio duomenimis kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio antrojo mėnesio pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Draudėjai. VSDF rodikliai: įmonės tipas, asmens tipas.

3. Draudėjai. JA rodikliai: kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

4. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis.

5. Pagrindiniai draudėjų faktai: draudžiamųjų pajamų suma, vidutinis apdraustųjų skaičius, priskaičiuota draudimo įmokos suma (atskirai per 1, 2 ir 3 ketvirčio mėnesius), pervesta draudimo įmokos suma (atskirai per 1, 2 ir 3 ketvirčio mėnesius).

5. Patikrinimai ir pažeidimai

5.1. Patikrinimai

DV aprašymas

Konsoliduoti duomenys apie mokesčių mokėtojų – juridinių asmenų patikrinimus

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, FNTT, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, MM tipas, registravimo MMR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4. Pavedimas patikrinti: institucija, numeris, rūšies kodas ir pavadinimas, registravimo data, patikrinimų skaičius.

5. Patikrinimas: numeris, pradžia, pabaiga, temos kodas ir pavadinimas.

6. Patikrinimo rezultatai: sustabdymo data, akto įteikimo data, rezultato kodas ir pavadinimas.

5.2. VMI atlikti patikrinimai

DV aprašymas

Duomenys apie VMI atliktus mokesčių mokėtojų – juridinių asmenų patikrinimus

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, MM tipas, registravimo MMR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo, tikrinto mokestinio laikotarpio pradžia ir pabaiga.

4. Pavedimas patikrinti: unikalus pavedimo numeris, rūšies kodas ir pavadinimas, registravimo data, mokestinės prievolės identifikacinis kodas, patikrinimų skaičius.

5. Patikrinimas: pradžia, pabaiga, temos kodas ir pavadinimas.

6. Patikrinimo rezultatai: anuliavimo priežastys ir data, akto pasirašymo data, akto įteikimo data, rezultato kodas ir pavadinimas, dokumento tipas, akte priskaičiuota pinigų suma, delspinigių likutis, mokesčio likutis, sprendimu patvirtinta pinigų suma, patikrinimo identifikatorius pertikrinimo atveju.

5.3. FNTT atlikti patikrinimai

DV aprašymas

Duomenys apie FNTT atliktus mokesčių mokėtojų – juridinių asmenų patikrinimus

Institucijos, kurių duomenys naudojami

FNTT

Asmens duomenų buvimas

Be detalių JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

3. Pavedimas patikrinti: numeris, departamento kodas ir pavadinimas, revizijos kodas ir pavadinimas, nutarimo ir registravimo datos, patikrinimų skaičius.

4. Patikrinimas: bylos medžiagos numeris, pradžia, pabaiga.

5. Patikrinimo rezultatai: sustabdymo ir patvirtinimo datos, baudžiamosios bylos numeris, išaiškinta suma.

6. Vykdymas: sumokėjimo data, sumokėta suma.

5.4. ATP

DV aprašymas

Konsoliduoti duomenys apie Administracinius teisės pažeidimus ir su jais susijusius juridinius asmenis

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, FNTT, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų duomenys

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, MM tipas, registravimo MMR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4. Protokolas: institucija, numeris, surašiusio protokolą padalinio kodas ir pavadinimas, data.

5. Nutarimas: nutarimo numeris ir data, bylos numeris, reikšmė, bylų skaičius, asmenų skaičius. ATPK straipsnio ir jo dalių numeriai ir pavadinimai.

5.5. VMI nustatyti ATP

DV aprašymas

Duomenys apie VMI nustatytus Administracinius teisės pažeidimus ir su jais susijusius juridinius asmenis

Institucijos, kurių duomenys naudojami

VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Ne senesni kaip paskutinių 5 metų

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA

duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, MM tipas, registravimo MMR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4. Protokolas: tikrinimo ir protokolo numeriai, surašiusio protokolą padalinio kodas ir pavadinimas, protokolo surašymo, įteikimo ir svarstymo datos.

5. Nutarimas: nutarimo numeris, priėmusio nutarimą padalinio kodas ir pavadinimas, nutarimo data, bylos numeris, reikšmė, bauda, bylų skaičius, asmenų skaičius, ATPK straipsnio ir jo dalių numeriai.

6. Vykdymas: anuliavimo data, sumokėjimo data, mokėjimo reikšmė, sumokėta suma.

5.6. FNTT nustatyti ATP

DV aprašymas

Duomenys apie FNTT nustatytus Administracinius teisės pažeidimus

Institucijos, kurių duomenys naudojami

FNTT

Asmens duomenų buvimas

Be detalių JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

3. Protokolas: protokolo numeris ir surašymo data, departamento kodas ir pavadinimas, pažeidėjų ID

4. Nutarimas: bylos numeris, nutarimo data, nutarimo reikšmė, perdavimo į teismą ir atsakymo gavimo datos, bauda, bylų skaičius, ATPK straipsnio ir jo dalių numeriai.

5. Vykdymas: mokėjimo data, sumokėta suma.

5.7. Nusikaltimai finansų sistemai

DV aprašymas

Duomenys apie FNTT nagrinėtus nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai

Institucijos, kurių duomenys naudojami

FNTT, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos imtinai

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Juridiniai asmenys: JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, MM tipas, registravimo MMR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, metinė apyvarta, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

3. Laikotarpis: metai, pusmetis, ketvirtis, mėnuo.

4. Ikiteisminis tyrimas: priežastis, departamento kodas ir pavadinimas, baudžiamosios bylos ir bylos medžiagos numeriai, tyrimo pradžios ir pabaigos datos, informacija, bylų skaičius, asmenų skaičius.

5. Pažeidimai (poklasis): baudžiamojo kodekso straipsnio ir straipsnio dalių numeriai.

6. Tyrimo procesas (poklasis): baudžiamojo proceso kodekso straipsnio ir straipsnio dalių numeriai, baudžiamojo proceso pavadinimas, pradžia ir pabaiga.

6. Ūkiniai ir finansiniai šalies rodikliai

6.1. Įmonių finansiniai rodikliai

DV aprašymas

Agreguoti metiniai įmonių finansiniai rodikliai, detalūs pagal įmonių pagrindines ekonomines veiklas (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Ekonominės veiklos: pavadinimas, kodas NACE, kodas STAS.

3. Įmonių finansiniai rodikliai.

6.2. Bendrasis vidaus produktas

DV aprašymas

Ketvirtiniai ir metiniai duomenys apie pagrindinius BVP rodiklius šalyje (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Metinis BVP: metai, BVP veikusiomis kainomis, BVP palyginamosiomis kainomis, BVP doleriais, BVP eurais ir kiti.

3. Ketvirtinis BVP: metai, ketvirtis, BVP veikusiomis kainomis, BVP palyginamosiomis kainomis, BVP doleriais, BVP eurais ir kiti.

6.3. BVP pagal ekonomines veiklas

DV aprašymas

Ketvirtiniai ir metiniai duomenys apie BVP rodiklius pagal pagrindines ekonomines veiklas (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Metinis BVP pagal ekonomines veiklas palyginamosiomis kainomis: metai, žemės ūkis, žuvininkystė, transportas ir kiti.

3. Ketvirtinis BVP pagal ekonomines veiklas palyginamosiomis kainomis: metai, ketvirtis, žemės ūkis, žuvininkystė, transportas ir kiti.

4. Metinis BVP pagal ekonomines veiklas veikusiomis kainomis: metai, žemės ūkis, žuvininkystė, transportas ir kiti.

5. Ketvirtinis BVP pagal ekonomines veiklas veikusiomis kainomis: metai, ketvirtis, žemės ūkis, žuvininkystė, transportas ir kiti.

6.4. BVP išlaidų metodu

DV aprašymas

Ketvirtiniai ir metiniai duomenys apie BVP išlaidų metodu (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Metinis BVP išlaidų metodu palyginamosiomis kainomis: metai, namų ūkio išlaidos, bendros vidaus investicijos, prekių ir paslaugų eksportas ir kiti.

3. Ketvirtinis BVP išlaidų metodu palyginamosiomis kainomis: metai, ketvirtis, namų ūkio išlaidos, bendros vidaus investicijos, prekių ir paslaugų eksportas ir kiti.

4. Metinis BVP išlaidų metodu veikusiomis kainomis: metai, namų ūkio išlaidos, bendros vidaus investicijos, prekių ir paslaugų eksportas ir kiti.

5. Ketvirtinis BVP išlaidų metodu veikusiomis kainomis: metai, ketvirtis, namų ūkio išlaidos, bendros vidaus investicijos, prekių ir paslaugų eksportas ir kiti.

6.5. BVP pajamų metodu

DV aprašymas

Ketvirtiniai ir metiniai duomenys apie BVP pajamų metodu (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2000-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Metinis BVP pajamų metodu (metai, kompensacijos, pelnas, kapitalo suvartojimas ir kiti).

3. Ketvirtinis BVP pajamų metodu (metai, ketvirtis, kompensacijos, pelnas, kapitalo suvartojimas ir kiti).

6.6. Užsienio prekyba

DV aprašymas

Eksporto ir importo rodikliai pagal prekių grupes bei ekonomines kategorijas (pagal duomenų bazės STAS duomenis). Fotografinio tipo DV

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Be JA ir FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2004-01-01 iki 2007-03-31

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 darbo dienos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. Laikotarpis: metai, ketvirtis, mėnuo.

3. Eksporto rodikliai.

4. Eksportas pagal ekonomines kategorijas (poklasis).

5. Eksportas pagal prekių grupes (poklasis).

6. Užsienio partnerių eksportas (poklasis).

7. Lietuvos prekių eksportas (poklasis).

8. Importo rodikliai.

9. Importas pagal ekonomines kategorijas (poklasis).

10. Importas pagal prekių grupes (poklasis).

11. Užsienio partnerių importas (poklasis).

7. Naudojimosi TDS apskaita

7.1. TDS naudojimo statistika. Sesijos

DV aprašymas

Statistiniai duomenys apie naudojimosi Tarpžinybine mokestinių duomenų saugykla apimtis. Detalūs iki sesijos (laikotarpis nuo prisijungimo prie TDS iki atsijungimo nuo TDS) lygio

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Visų institucijų – TDS steigėjų ir TDS naudotojų duomenys

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA – TDS naudotojų duomenimis ir FA – įgaliotų naudotis TDS darbuotojų duomenimis

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2005-05-02

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. TDS naudotojai: institucija, padalinys, galutinio naudotojo vardas ir pavardė, galutinių naudotojų skaičius, institucijų skaičius.

3. Laikas: sesijos pradžios metai, ketvirtis, mėnuo, savaitė, data, dienų skaičius.

4. Naudojimosi TDS sesijos: ID, pradžia, pabaiga, trukmė, skaičius.

5. Naudojimosi TDS apimtys: naudotų DV skaičius, įvykių (operacijų su TDS) skaičius ir trukmė, panaudotos informacijos eilučių skaičius, sąlyginė trukmė.

7.2. TDS naudojimo statistika. Įvykiai

DV aprašymas

Statistiniai duomenys apie naudojimosi Tarpžinybine mokestinių duomenų saugykla apimtis. Detalūs iki įvykio (smulkiausia operacija su TDS) lygio

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Visų institucijų – TDS steigėjų ir TDS naudotojų duomenys

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA – TDS naudotojų duomenimis ir FA – įgaliotų naudotis TDS darbuotojų duomenimis

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Nuo 2005-05-02

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi ataskaitinio mėnesio duomenimis kartą per mėnesį iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos pabaigos

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

1. Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

2. TDS naudotojai: institucija, padalinys, galutinio naudotojo vardas ir pavardė, galutinių naudotojų skaičius, institucijų skaičius.

3. Laikas: įvykio pradžios metai, ketvirtis, mėnuo, savaitė, data, dienų skaičius.

4. Naudojimosi TDS sesijos: ID, pradžia, pabaiga, skaičius.

5. Duomenų vitrinos: ID, grupė, pavadinimas, skaičius.

6. Naudojimosi TDS įvykiai: ID, pavadinimas, pradžia, pabaiga, trukmė, skaičius.

7. Naudojimosi TDS apimtys: panaudotos informacijos eilučių skaičius, sąlyginė trukmė.“

 

4. Įrašau 3 lentelėje „Teikiami TDS naudotojams tipiniai dokumentai“ ir 4 lentelėje „TDS naudotojams teikiamų tipinių dokumentų aprašymas“ vietoj simbolių sekos „FR0475“ simbolių seką „PLN204“.

DIREKTORIUS                                                                                      AURIMAS MATULIS

 

_________________