LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL IŠIEŠKOMŲ IŠLAIDŲ, TIESIOGIAI SUSIJUSIŲ SU KARIO MOKYMU, PROFESINIU PARENGIMU AR KVALIFIKACIJOS KĖLIMU, APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V-782

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 2004, Nr. 169-6215) 44 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1397 „Dėl įgaliojimų suteikimo pagal Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nuostatas“ (Žin., 1998, Nr. 108-2968) 1.2.2 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 191 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“(Žin., 2005, Nr. 25-809) 1 punktą:

1. Tvirtinu Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisykles (pridedama).

2. Pavedu iki kiekvienų einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkui, kitų krašto apsaugos sistemos mokymo įstaigų vadovams ir krašto apsaugos sistemos institucijų ar jų įgaliotų padalinių, kurių struktūroje yra karių mokymo centras, vadovams patvirtinti einamųjų mokslo metų laikotarpio (nuo einamųjų metų rugsėjo iki ateinančių metų rugsėjo mėnesio) studijų, profesinio parengimo ar kvalifikacijos kėlimo kursų kainas.

3. Nustatau, kad išieškomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su:

3.1. kario (kariūno) mokymu Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, apskaičiuojamos:

3.1.1. iki 2005 m. balandžio 15 d. – vadovaujantis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 27-715; 2001, Nr. 16-496; 2002, Nr. 3-75; 2003, Nr. 47-2058) 59 straipsniu;

3.1.2. nuo 2005 m. balandžio 15 d. iki šio įsakymo įsigaliojimo – vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintų atitinkamų metų studijų išlaidų dydžiais pagal studijų kryptis, pakopas ir formas;

3.2. kario profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, užsienio karo mokymo įstaigoje, kitoje krašto apsaugos sistemos mokymo įstaigoje ar kitose mokymo įstaigose, iki šio įsakymo įsigaliojimo – vadovaujantis išlaidas pagrindžiančiais dokumentais.

4. Nurodau Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkui, kitų krašto apsaugos sistemos mokymo įstaigų vadovams ir krašto apsaugos sistemos institucijų ar jų įgaliotų padalinių, kurių struktūroje yra karių mokymo centras, vadovams:

4.1. pasikeitus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam atitinkamų metų baziniam dydžiui, kuris taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, teisėjų valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareigines algas, per 5 darbo dienas perskaičiuoti ir patvirtinti studijų, profesinio parengimo ar kvalifikacijos kėlimo kursų kainas ir jas taikyti po pakeitimo siunčiamiems mokytis kariams;

4.2. patvirtinus studijų, profesinio parengimo ar kvalifikacijos kėlimo kursų kainas, įsakymų dėl jų patvirtinimo kopijas per 2 darbo dienas pateikti Krašto apsaugos ministerijos Finansų ir biudžeto departamentui, Krašto apsaugos ministerijos Personalo ir socialinės saugos departamentui ir krašto apsaugos sistemos institucijoms ir jų įgaliotiems padaliniams, atsakingiems už karių atranką į profesinio parengimo ar kvalifikacijos kėlimo kursus.

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĄ             PETRAS VAITIEKŪNAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2008 m. rugpjūčio 5 d. raštu

Nr. ((1.19-0206)-5K-0820597)-6K-0809534

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-782

 

IŠIEŠKOMŲ IŠLAIDŲ, TIESIOGIAI SUSIJUSIŲ SU KARIO MOKYMU, PROFESINIUPARENGIMUARKVALIFIKACIJOSKĖLIMU, APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja išlaidų, kurios tiesiogiai susijusios su profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio, kariūno (toliau – karys) mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu (toliau – kvalifikacijos kėlimo išlaidos), apskaičiavimo, apskaitos ir išieškojimo tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos aiškinamos Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 27-715), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statute (Žin., 1999, Nr. 69-2196) ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

 

II. IŠIEŠKOMOS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO IŠLAIDOS

 

3. Išlaidos kvalifikacijai kelti gali būti išieškomos remiantis jas pagrindžiančiais dokumentais.

4. Išieškomos šios studijų Generolo Jono Žemaičio karo akademijos (toliau – Akademija) dieniniame skyriuje bakalauro ar magistro laipsniui gauti išlaidos:

4.1. kiekvienų mokslo metų universitetinių ir karinio rengimo studijų kaina;

4.2. išmokėta stipendija, išskyrus kariūnų, neturinčių akademinių skolų ir turinčių ne žemesnį kaip aštuonių balų sesijų vidurkį;

4.3. šių taisyklių 5 punkte nurodytos išlaidos, kai pagal mokymosi programą karys (kariūnas) buvo laikinai siunčiamas mokytis į užsienio karo mokymo įstaigą.

5. Išieškomos šios studijų užsienio karo mokymo įstaigoje pirmam karininko laipsniui gauti išlaidos:

5.1. užsienio karo mokymo įstaigos pateikta studijų kaina;

5.2. užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo išlaidos;

5.3. išmokėta stipendija;

5.4. kitos su stojimu ir mokymusi susijusios išlaidos;

5.5. kelionės į mokymosi vietą ir atgal, taip pat ilgesnių kaip savaitės trukmės atostogų metu, išskyrus keliones dėl svarbių šeimyninių priežasčių (artimųjų giminaičių sunkios ligos, mirties ir kt.), iš mokymosi vietos į gyvenamąją vietą ir atgal išlaidos;

5.6. kompensuotos sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos;

5.7. kitos su vykimu į užsienį susijusios išlaidos (vizos gavimo, privalomojo sveikatos draudimo ir kt.).

6. Išieškomos šios kursų ir kitų studijų išlaidos:

6.1. Akademijoje, išskyrus nuotolines studijas ir šių taisyklių 4 punkte nurodytas studijas, ir kitose krašto apsaugos sistemos mokymo įstaigose ir centruose (toliau – KAS mokymo įstaiga ir centras):

6.1.1. kursų kaina;

6.1.2. kelionės į mokymosi vietą ir atgal išlaidos;

6.2. kitose Lietuvos studijų ir mokslo įstaigose:

6.2.1. studijų, kursų kaina (nustatoma pagal įstaigos pateiktus dokumentus);

6.2.2. kelionės išlaidos mokymosi laikotarpiu iš tarnybos vietos į mokymosi vietą ir atgal;

6.3. kitose užsienio studijų ir mokslo įstaigose:

6.3.1. užsienio studijų ir mokslo įstaigos pateikta studijų, kursų kaina ir (ar) nario (dalyvio) mokestis;

6.3.2. privalomojo sveikatos draudimo išlaidos;

6.3.3. užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo išlaidos;

6.3.4. kitos su stojimu ir mokymusi susijusios išlaidos;

6.3.5. vizos gavimo išlaidos;

6.3.6. kelionės į mokymosi vietą ir atgal, taip pat ilgesnių kaip savaitės trukmės atostogų metu, išskyrus keliones dėl svarbių šeimyninių priežasčių (artimųjų giminaičių sunkios ligos, mirties ir kt.), iš mokymosi vietos į gyvenamąją vietą ir atgal išlaidos;

6.3.7. dienpinigiai, sumažinti kariui mokymosi laikotarpiu Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų pinigine kompensacija;

6.3.8. kompensuotos sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos;

6.3.9. kitos faktinės išlaidos (apgyvendinimo, išvykų ir kelionių pagal kursų programą, dalyvavimo renginiuose, vietinio transporto ir kitos), išskyrus tarnybinį atlyginimą ir jo priedus, pagal atskirus krašto apsaugos ministro įsakymus ar krašto apsaugos ministro patvirtintą kario išlaikymo užsienyje sąmatą.

 

III. STUDIJŲ IR KURSŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS

 

7. Studijų išlaidos Akademijoje (Sišl.) vienam studijuojančiam kariui apskaičiuojamos pagal šią formulę:

 

Sišl. = (Su(1) + Su(2)+ ......... Su(n)), kur:

 

Su studijų bakalauro ar magistro kvalifikaciniam laipsniui gauti kaina vienam studijuojančiam kariui vieniems mokslo metams apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

Su = Ust. + Kr, kur:

 

Ust. pirmos (antros) universitetinių studijų pakopos vieniems mokslo metams kaina, lygi socialinių mokslų atitinkamam pagrindinių ar magistratūros ir specialiųjų profesinių studijų išlaidų dydžiui, tvirtinamam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atitinkamiems metams;

Kr – pirmos (antros) karinio rengimo pakopos vieniems mokslo metams kaina vienam studijuojančiam kariui, apskaičiuojama pagal formulę:

 

Kr = (Krugd.išl. + Krpap.veikl.išl.) / Psk., kur:

 

Krugd.išl. vienų mokslo metų karinio rengimo programos praktiniams užsiėmimams ir pratyboms reikalingų materialinių vertybių (šaudmenys ir sprogmenys, prekės ir inventorius, mokomoji literatūra, transporto išlaidos) bei paslaugų išlaidos:

 

Krugd.išl. = Krpers.išl. + Krprogr.išl., kur:

 

Krpers.išl. personalo išlaikymo išlaidos, apskaičiuojamos pagal šią formulę:

 

Krpers.išl. = (P + (P x Psoc.dr.proc.)) + (Kp + (Kp x Kpsoc.dr.proc.)) + (Ap + (Ap x Apsoc.dr.proc.)), kur:

 

P – pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio fondas, apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodiką;

Psoc.dr.proc. socialinio draudimo įmokų procentas, taikomas pedagoginiams darbuotojams;

Kp – profesinės karo tarnybos karių pedagogų darbo užmokestis, apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodiką;

Kpsoc.dr.proc. – socialinio draudimo įmokų procentas, taikomas profesinės karo tarnybos kariams;

Ap – aptarnaujančiųjų profesinės karo tarnybos karių ir darbuotojų darbo užmokestis, apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodiką;

Apsoc.dr.proc. – socialinio draudimo įmokų procentas, taikomas profesinės karo tarnybos kariams ir darbuotojams;

Krprogr.išl. vienų mokslo metų karinio rengimo programos praktiniams užsiėmimams ir pratyboms reikalingų materialinių vertybių (šaudmenys ir sprogmenys, prekės ir inventorius, mokomoji literatūra, transporto išlaidos) bei paslaugų išlaidos;

Krpap.veikl.išl. išlaidos, kurios neįtrauktos į mokymo programas – kultūrinei, meninei, pažintiniai, sportinei veiklai;

Psk. pirmos (antros) karinio rengimo pakopos atitinkamais mokslo metais planuojamas karių skaičius.

8. Kursų kaina (Kkurs.) vienam kariui Akademijoje ir kitose KAS mokymo įstaigose ir centruose apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

Kkurs. = (Kugd.išl. x Kkoef. ) / Psk., kur:

 

Kugd.išl. kursų klausytojo ugdymo išlaidos, apskaičiuojamos pagal formulę:

 

Kugd.išl. = Kpers.išl. + Kprogr.išl., kur:

 

Kpers.išl.personalo išlaikymo išlaidos, apskaičiuojamos pagal šią formulę:

 

Kpers.išl. = (P + (P x Psoc.dr.proc.)) + (Kp + (Kp x Kpsoc.dr.proc.)) + (Ap + (Ap x Apsoc.dr.proc.)), kur:

 

P – pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio fondas, apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodiką;

Psoc.dr.proc. socialinio draudimo įmokų procentas, taikomas pedagoginiams darbuotojams;

Kp – profesinės karo tarnybos karių pedagogų darbo užmokestis, apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodiką;

Kpsoc.dr.proc. – socialinio draudimo įmokų procentas, taikomas profesinės karo tarnybos kariams;

Ap – aptarnaujančiųjų profesinės karo tarnybos karių ir darbuotojų darbo užmokestis, apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodiką;

Apsoc.dr.proc. – socialinio draudimo įmokų procentas, taikomas profesinės karo tarnybos kariams ir darbuotojams;

Kkoef. – tam tikriems kursams nustatytas koeficientas, apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

Kkoef. = Kmok. val. / Kb mok. val., kur:

 

Kmok. val. – mokymo valandų skaičius, patvirtintas tam tikriems kursams;

Kb mok. val. – bendras visų tapačių programų valandų skaičius.

Kprogr.išl. pagal kurso programą studijuojančiųjų praktiniams užsiėmimams, aprūpinimui prekėmis (kanceliarinėmis prekėmis, mokomąja literatūra ir inventoriumi ir pan.) ir paslaugomis vieniems mokslo metams Akademijos ar kitų KAS mokymo įstaigų ar centrų skirtos lėšos;

Psk. atitinkamuose kursuose planuojamas karių skaičius.

9. Vienos dienos studijų Akademijoje kaina nustatoma studijų Akademijoje vienų mokslo metų kainą padalijus iš studijų dienų skaičiaus. Konkreti kario nebaigtų studijų kaina apskaičiuojama vienos dienos studijų Akademijoje kainą padauginus iš kario studijų Akademijoje faktinio dienų iki įsakymo dėl kario pašalinimo iš Akademijos pasirašymo dienos skaičiaus.

10. Studijų (kursų), susijusių su kario mokymu, pagal Akademijos ir kitų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų bendras studijų (kursų), profesinio parengimo ir kvalifikacijos kėlimo programas kaina nustatoma aukštųjų mokyklų tarpusavio susitarimu (sutartimi) ir (ar) pagal pateiktus dokumentus.

11. Studijų, išskyrus nuotolines studijas, kursų kaina Akademijoje ir kitose KAS mokymo įstaigose ir centruose vienam klausytojui nustatoma remiantis tuo metu galiojančiais institucijų ar jų padalinių pareigybių sąrašais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinta Darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodika ar krašto apsaugos ministro patvirtinta Profesinės karo tarnybos karių tarnybos apmokėjimo fondo apskaičiavimo metodika.

12. Studijų, kursų kaina apskaičiuojama kiekvieniems mokslo metams ir iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos tvirtinama Akademijos, kitų KAS mokymo įstaigų ir krašto apsaugos sistemos institucijų ar jų padalinių, kurių struktūroje yra karių mokymo centras, vadovų. Akademijos, kitų KAS mokymo įstaigų ir krašto apsaugos sistemos institucijų ar jų įgaliotų padalinių, kurių struktūroje yra karių mokymo centras, vadovams patvirtinus naujus mokslo metų kursus, jų kaina apskaičiuojama pagal šių Taisyklių III skirsnyje išdėstytą metodiką ir atitinkamai perskaičiuojama kitų kursų kaina.

13. Nebaigtų studijų, kursų kaina Akademijoje, kitoje Lietuvos mokymo institucijose, KAS mokymo įstaigose ir centruose nustatoma pagal šių taisyklių 9 ir 10 punktus.

14. Studijų (kursų), susijusių su kario profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, kaina užsienio karo mokymo įstaigoje ir kitose Lietuvos ar užsienio studijų ir mokslo įstaigose nustatoma tarpusavio susitarimu (sutartimi) ir (ar) pagal įstaigų pateiktus dokumentus.

15. Šių taisyklių 6.3.8 ir 6.3.9 punktuose nurodytų išlaidų dydis nustatomas remiantis išlaidas patvirtinančiais dokumentais (žiniaraščiais, orderiais ir kt.).

16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos, susijusios su kario mokymu Lietuvoje ar užsienyje pirmam karininko laipsniui gauti, apskaičiuojamos:

16.1. kariams, kurie mokėsi Akademijoje – neskaičiuojant išlaidų už studijas pirmame kurse;

16.2. kariams, kurie mokėsi kitose Lietuvos mokymo institucijose ir (ar) užsienio karo mokymo įstaigose – sumažinus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu socialinių mokslų pagrindinių studijų išlaidų dydžiu, kuris buvo nustatytas tiems metams, kai karys studijavo kitoje Lietuvos mokymo institucijoje ar užsienyje pirmame kurse.

17. Taisyklių 16 punkte apskaičiuotos kvalifikacijos kėlimo išlaidos mažinamos proporcingai kiekvieniems įsipareigotiems ištarnauti profesinėje karo tarnyboje metams.

 

IV. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO IŠLAIDŲ ĮFORMINIMAS IR IŠIEŠKOJIMAS

 

18. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos apskaičiuojamos ir įrašomos į išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, pažymą (toliau – Pažyma) (1 priedas):

18.1. kiekvieno kario, studijuojančio Akademijoje ar užsienio karo mokymo įstaigoje (dieniniame skyriuje), kiekvienų mokslo metų atskirai – ne vėliau kaip per 21 darbo dieną pasibaigus mokslo metams;

18.2. iš studijų šalinamų ar į atsargą išleidžiamų karių nepriklausomai nuo mokymo, profesinio parengimo ar kvalifikacijos kėlimo formos (mokslo metų ar biudžetinių metų) – ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki kario išleidimo į atsargą.

19. Studijų (kursų) kaina (išskyrus studijas Akademijoje ir kitose Lietuvos karo mokymo įstaigose) ir (arba) nario (dalyvio) mokestis, privalomo sveikatos draudimo išlaidos, užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo kaina, vizos gavimo išlaidos, kelionės į mokymosi vietą ir atgal, taip pat ilgesnių kaip savaitės trukmės atostogų metu, išskyrus kelionės dėl svarbių šeimyninių priežasčių (artimųjų giminaičių sunkios ligos, mirties ir kt.) išlaidas, iš mokymosi vietos į gyvenamąją vietą ir atgal kaina, kitos su stojimu ir mokymusi susijusios išlaidos pagal kario išlaikymo užsienyje sąmatą apskaičiuojamos kiekvienu atveju atskirai, remiantis dokumentais, patvirtinančiais faktines išlaidas.

20. Akademijos išmokėtos stipendijos dydis Pažymoje nurodomas kiekvieno kariūno kiekvienų mokslo metų atskirai, išskyrus studijas Akademijos pirmame kurse, tačiau jeigu kariūnas neturi akademinių skolų ir atitinkamais mokslo metais sesijų vidurkis buvo ne žemesnis kaip aštuoni balai, tuo laikotarpiu gautos stipendijos dydis į Pažymos stulpelio „Iš viso išlaidų (Lt)“ ketvirtą eilutę „Stipendija“ neįtraukiamas.

21. Pažymoje Akademijos ir kitos KAS mokymo įstaigos ar centro studijų ar kursų kaina vienam kariui nurodoma vadovaujantis patvirtintomis atitinkamų studijų ar kursų kainomis konkrečiais mokslo metais.

22. Suvestinę pažymą pildo:

22.1. Akademijos personalo ir buhalterinę apskaitą tvarkančios tarnybos (padaliniai) – karių, kurie mokėsi ar baigė Akademijos (bakalauro ir magistro laipsniui gauti) ir užsienio karo mokymo įstaigų dieninį skyrių pirmam karininko laipsniui gauti;

22.2. krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio (toliau – KAS institucija), kuriame karys tarnauja, personalo apskaitą tvarkantis asmuo ir buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo – karių, kurie mokosi ar baigia:

22.2.1. Akademijos neakivaizdinį skyrių, profesinio parengimo ar kvalifikacijos kėlimo kursus;

22.2.2. kitas KAS mokymo įstaigas ar centrus, užsienio mokymo institucijas, išskyrus išvardytas šių taisyklių 22.1 punkte;

22.2.3. studijas, kursus kitose Lietuvos ar užsienio studijų ir mokslo įstaigose.

23. Pažyma pagal šių taisyklių 18.1 punktą pildoma pasibaigus mokslo metams ir saugoma kario asmens byloje, o kopija pateikiama kariui. Kai karys baigia studijas, jo kiekvienų mokslo metų kvalifikacijos kėlimo išlaidos susumuojamos vienoje pažymoje, su kuria jis supažindinamas pasirašytinai. Kariui pasirašius šią pažymą, atskirų mokslo metų kvalifikacijos kėlimo išlaidų Pažymos jo asmens byloje toliau nebesaugomos.

24. Pažyma pagal šių taisyklių 18.2 punktą pildoma ir derinama taip:

24.1. padalinio, kuriame tarnauja karys (iš kurio jis buvo siunčiamas mokytis), personalo apskaitą tvarkantis asmuo užpildo 1 ir 3 Pažymos dalis ir Pažymą pateikia KAS institucijos buhalterinės apskaitos skyriui (jei karys paskutinių trejų metų laikotarpiu atliko tarnybą KAS padaliniuose, kurių buhalterinę apskaitą tvarkė skirtingi KAS buhalterinės apskaitos padaliniai, paklausimas siunčiamas į tam tikrus buhalterinę apskaitą tvarkančius padalinius) kartu su:

24.1.1. informacija apie kario mokymąsi, profesinį parengimą ar kvalifikacijos kėlimą Lietuvos ar užsienio studijų ir mokslo įstaigose per šių taisyklių 3 punkte nurodytą laikotarpį;

24.1.2. informacija apie kario studijas Akademijoje ir užsienio karo mokymo įstaigose, kitose KAS mokymo įstaigose ar centruose ir Pažymų apie kvalifikacijos kėlimo išlaidas šiose įstaigose iš kario asmens bylos kopijomis;

24.2. buhalterinę apskaitą tvarkantis padalinys, užpildęs Pažymos 2 (išskyrus šių taisyklių 24.1.2 punkte nustatytą atvejį) ir 4 dalis, grąžina ją pateikusiam personalo apskaitą tvarkančiam asmeniui, kuris su Pažymoje nurodytomis išieškomomis kvalifikacijos kėlimo išlaidomis ir jų suma pasirašytinai supažindina karį.

25. Kario pasirašytos susumuotų kvalifikacijos kėlimo išlaidų pažymos saugomos KAS institucijos personalo apskaitą tvarkančiame padalinyje, o kopijos pateikiamos jam ir KAS institucijos buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui.

26. Suvestinės pažymos pagrindu kario išleidimo į atsargą, o kariūno atleidimo iš studijų įsakyme kartu nurodoma grąžintina kvalifikacijos kėlimo išlaidų suma.

27. Ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki kario išleidimo į atsargą ar kariūno atleidimo iš studijų, KAS institucijos, iš kurios jis buvo siunčiamas mokytis, ar paskutinės jo tarnybos vietos vadovas privalo pasiūlyti kariui sudaryti krašto apsaugos sistemos išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį (toliau – sutartis) (2 priedas) ne ilgesniam kaip 3 (trejų) metų laikotarpiui. Išskirtiniais atvejais KAS institucijos vadovo sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip iki 1 metų laikotarpiui pasirašant naują sutartį. Sutarties kopija pateikiama KAS institucijos, iš kurios karys buvo siunčiamas mokytis, ar paskutinės jo tarnybos vietos buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui ir personalo apskaitą tvarkančiam asmeniui.

28. KAS institucijos ar jos padalinio, iš kurio karys buvo siunčiamas mokytis, ar paskutinės jo tarnybos vietos buhalterinę apskaitą tvarkantis padalinys kontroliuoja, kaip karys vykdo sutarties finansinius įsipareigojimus, įtraukdamas finansinį kario įsipareigojimą į apskaitos registrus ir, KAS institucijos, iš kurios karys buvo siunčiamas mokytis, ar paskutinės jo tarnybos vietos personalo apskaitą tvarkančiam asmeniui pareikalavus, teikia buhalterinės apskaitos duomenis apie kario finansinių įsipareigojimų vykdymą.

29. Kariui atsisakius sudaryti išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį ar pažeidus jos sąlygas, KAS institucijos, iš kurios karys buvo siunčiamas mokytis, ar paskutinės jo tarnybos vietos personalo apskaitą tvarkantis asmuo raštu informuoja karį apie sudarytos sutarties finansinių įsipareigojimų nevykdymą ir to pasekmes. Jeigu karys ir toliau nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kvalifikacijos kėlimo išlaidos iš jo išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

30. Sutartis nutraukiama, kai iš Akademijos pašalintas kariūnas grąžinamas tęsti studijų Akademijoje. Tokiu atveju kariūno kvalifikacijos kėlimo išlaidos apskaičiuojamos ir įrašomos į atskiras Pažymas pagal mokslo metų laikotarpį iki kariūno atleidimo dienos ir laikotarpį nuo kariūno grąžinimo tęsti studijų Akademijoje dienos. Sutartis taip pat nutraukiama, kai į tarnybą grąžinamas profesinės ar savanorių karo tarnybos karys.

31. Krašto apsaugos sistemos institucija grąžintas ar išieškotas kvalifikacijos kėlimo išlaidas naudoja krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.

_________________


 

Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių

1 priedas

 

___________________________________

Karinis laipsnis, vardas, pavardė

 

Išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario
mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, pažyma

 

2____ m. _______________ mėn. _____ d. Nr.

 

1. DALIS. Pagrindas (mokymosi (stažuočių) siuntimo ir priėmimo į studijas įsakymai, potvarkiai):

_____ m. _____ mėn. ___ d. įsakymas Nr.

_____ m. _____ mėn. ___ d. įsakymas Nr.

_____ m. _____ mėn. ___ d. įsakymas Nr.

_____ m. _____ mėn. ___ d. įsakymas Nr.

 

2. DALIS.

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Iš viso išlaidų (Lt)

iš jų biudžetiniams metams/mokslo metams*:

2__/2__m.

2__/2__m.

2__/2__m.

2__/2__m.

1.

Studijų (kursų) kaina

 

 

 

 

 

2.

Nario (dalyvio) mokestis

 

 

 

 

 

3.

Mokestis už mokamus kursus

 

 

 

 

 

4.

Stipendija**

 

 

 

 

 

5.

Dienpinigiai

 

 

 

 

 

6.

Vizos kaina

 

 

 

 

 

7.

Privalomojo draudimo kaina

 

 

 

 

 

8.

Apgyvendinimo išlaidos

 

 

 

 

 

9.

Kelionės į mokymosi vietą ir atgal kaina

 

 

 

 

 

10.

Kelionės iš mokymosi vietos į gyvenamąją vietą ir atgal atostogų metu kaina

 

 

 

 

 

11.

Kitos išlaidos:***

 

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

* Akademijoje ir užsienio mokymo institucijose studijuojančių karių kvalifikacijos kėlimo išlaidos skaičiuojamos mokslo metams

** pagal Taisyklių 4.2 punktą

*** pagal krašto apsaugos ministro patvirtintą kario išlaikymo užsienyje išlaidų sąmatą

 

___________________________                                   _______________

Akademijos buhalterinę apskaitą tvarkantis asmuo                  parašas

(karinis laipsnis, vardas, pavardė)

___________________________                                   _______________

Karys, studijuojantis Akademijoje ir užsienio karo                   parašas

mokymo įstaigoje (vardas, pavardė)

 

3. DALIS. Pagrindas apskaičiuoti išieškomas išlaidas, tiesiogiai susijusias su mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu,__________________________________________________________

______________________________________________________________________

(atleidimo iš tarnybos (studijų) KASOKTĮ (Akademijos statuto) str.)

 

___________________________                                     _______________

Personalo apskaitą tvarkantis asmuo (karinis                              parašas

laipsnis, vardas, pavardė, KAS padalinio

pavadinimas)

 

4. DALIS. Išieškomų išlaidų suma ______________ Lt

 

___________________________                                   _______________

KAS padalinio buhalterinę apskaitą tvarkantis                         parašas

asmuo (karinis laipsnis, vardas, pavardė, KAS

padalinio pavadinimas)

 

Susipažinau:_________________                                  _______________

(kario karinis laipsnis, vadas, pavardė)                                      parašas

 

_________________

 

Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklių

2 priedas

 

IŠLAIDŲ, TIESIOGIAI SUSIJUSIŲ SU KARIO MOKYMU, PROFESINIU PARENGIMU AR KVALIFIKACIJOS KĖLIMU, GRĄŽINIMO SUTARTIS NR. ____

 

___________________________

(sudarymo vieta, data)

 

____________________________________ , toliau vadinama KAS institucija, atstovaujama

(Krašto apsaugos sistemos institucijos pavadinimas)

_________________________________, ir karys, __________________________________

(pareigos, k. laipsnis, vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________ ,

(pareigos, k. laipsnis, vardas, pavardė, asmens kodas)

__________________________________________________________________________ ,

gyvenantis ___________________________________________________ , toliau vadinamas

Mokėtoju,

sudarė šią sutartį dėl krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) išlaidų, kurios tiesiogiai susijusios su profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio, kariūno mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu (toliau – kvalifikacijos kėlimo išlaidos), grąžinimo tvarkos ir sąlygų, toliau vadinamą Sutartimi.

 

1. Sutarties objektas

Mokėtojas įsipareigoja šios Sutarties terminais ir sąlygomis grąžinti KAS institucijai kvalifikacijos kėlimo išlaidas, apskaičiuotas išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, pažymose, kurios yra neatskiriama šios sutarties dalis:

________________                  _________________                  ______________________

________________                  _________________                  ______________________

________________                  _________________                  ______________________

________________                  _________________                  ______________________,

 

kurios yra lygios _____________ (___________________________________________ ) litų.

(suma)                                         (suma žodžiais)

 

2. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų dydis ir jų grąžinimo tvarka

2.1. Mokėtojas pripažįsta KAS institucijai grąžintinas kvalifikacijos kėlimo išlaidas ir įsipareigoja jas grąžinti pagal šios Sutarties sąlygas.

2.2. Kvalifikacijos kėlimo išlaidų dydis Sutarties pasirašymo momentu sudaro ____________

(___________     ________________________________________________________ ) litų.

(suma)                                                       (suma žodžiais)

2.3. Mokėtojas įsipareigoja sumokėti visas kvalifikacijos kėlimo išlaidas KAS institucijai tokia tvarka:

– iki _____________ sumokėti ______________________;

(data)                                       (suma litais)

– iki _____________ sumokėti ______________________;

(data)                                       (suma litais)

– iki _____________ sumokėti ______________________;

(data)                                       (suma litais)

– iki _____________ sumokėti ______________________;

(data)                                       (suma litais)

– iki _____________ sumokėti ______________________;

(data)                                       (suma litais)

 

3. Mokėtojo įsipareigojimai

3.1. laiku įmokėti įmokas į KAS institucijos sąskaitą Nr. _____________________________

___________________________________ banke; banko kodas ______________________;

(banko pavadinimas)

3.2. jeigu Sutartyje nustatyta mokėjimo diena yra ne darbo diena, mokėjimą atlikti kitą darbo dieną po jos;

3.3. apie Mokėtojo gyvenamosios vietos pasikeitimą informuoti KAS instituciją per 15 (penkiolika) darbo dienų;

3.4. vykdyti kitus įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

 

4. Sutarties galiojimas ir nutraukimas pirma laiko

4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško prievolių pagal Sutartį įvykdymo;

4.2. KAS institucija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pirma laiko ir pareikalauti visiškai arba iš dalies apmokėti kvalifikacijos kėlimo išlaidas prieš terminą pagal Sutartį, jeigu:

4.2.1. Mokėtojas praleidžia įmokos terminą pagal Sutartį ir nesumoka iki to laiko, kai turėjo mokėti kitą įmoką pagal Sutartį;

4.2.2. sudarant Sutartį arba jai įsigaliojus, Mokėtojas pateikė KAS institucijai netikslią informaciją

4.3. KAS institucijai vienašališkai nutraukus Sutartį, Mokėtojas privalo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gražinti visą negrąžintų kvalifikacijos kėlimo išlaidų sumą.

 

5. Pranešimai

5.1. Salių pranešimai vienos kitai, susiję su Sutartimi, perduodami raštu, išskyrus atvejus, kai tokio pobūdžio informacija ir jos perdavimas nesukuria kitai Saliai teisinių pasekmių;

5.2. pranešimas laikomas perduotu, kai:

5.2.1. perduotas pasirašytinai;

5.2.2. praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms po registruoto laiško išsiuntimo kitos Šalies nurodytu adresu.

 

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybomis. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

6.2. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais lietuvių kalba pasirašant kiekvieną lapą po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

 

KAS institucija                                                             Mokėtojas

______________________________                          ______________________________

(pavadinimas)                                                                (vardas, pavardė)

______________________________                          ______________________________

(pareigos, k. laipsnis, vardas, pavardė)                         (asmens kodas)

______________________________                          ______________________________

(adresas)                                                                        (adresas)

______________________________                          ______________________________

(parašas)                                                                        (parašas)

 

AV

 

_________________