LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-183 „DĖL KAI KURIŲ SOCIALINEI PARAMAI GAUTI REIKALINGŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 24 d. Nr. A1-269

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986; 2007, Nr. 69-2759; 2008, Nr. 77-3046):

1. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formos 2 dalį „Šeimos / asmens pajamos“ taip:

 

„Šeimos arba vieno gyvenančio asmens per paskutinius 3 mėn. iki kreipimosi gautos arba mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, pajamos:

______________________________.

(nurodyti mėnesius)

 

Eil. Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas*

Pajamos, Lt

Vyras

Moteris

Vaikai

1

2

3

4

5

1.

Su darbo santykiais susijusios pajamos**

 

 

 

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

 

 

 

3.

Autorinis atlyginimas

 

 

 

4.

Pensijos (senatvės, invalidumo, socialinė ir kt.), pensijų išmokos, šalpos išmokos***

x

x

x

5.

Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų išmokos

 

 

 

6.

Dividendai

 

 

 

7.

Palūkanos

 

 

 

8.

Individualios įmonės savininko pajamos

 

 

 

9.

Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą

 

 

 

10.

Žemės ūkio veiklos pajamos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

11.

Gautos išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

 

 

 

12.

Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai, Vaikų išlaikymo fondo išmoka)

 

 

 

13.

Socialinio pobūdžio kas mėnesį gaunamos pajamos (vaiko globos (rūpybos) išmoka, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui ir kt.)****

x

x

x

14.

Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį arba atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui

 

 

 

15.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa

x

x

x

16.

Žalos atlyginimas (įskaitant periodinę ir vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją)

 

 

 

17.

Turto nuomos pajamos

 

 

 

18.

Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą

 

 

 

19.

Kitos faktiškai gautos pajamos:

 

 

 

 

labdara piniginėmis lėšomis, kurios bendra suma viršija 4 VRP dydžius

 

 

 

 

gautos dovanų piniginės lėšos

 

 

 

 

paveldėtos piniginės lėšos

 

 

 

 

užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos lėšos

 

 

 

 

loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės turimų duomenų apie išmokas.

** Išskyrus mokinių, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose pagal bendrojo lavinimo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, su darbo santykiais susijusias pajamas.

*** Išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą.

**** Išskyrus transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems, kompensacijas donorams ir nuo 2008 m. spalio 1 d. išmoką vaikui, socialinę stipendiją, pagalbos pinigus.“

 

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 formos 1 dalį „Šeimos pajamos“ taip:

 

„Paskutinių 3 mėn. iki kreipimosi mėnesio _______________________arba kreipimosi

(nurodyti mėnesius)

mėnesio __________________________pajamos:

(nurodyti mėnesį)

 

Eil. Nr.

Pajamų rūšies pavadinimas2

Pajamos, Lt

Vyras

Moteris

Vaikai

1

2

3

4

5

1.

Su darbo santykiais susijusios pajamos3

 

 

 

2.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos

 

 

 

3.

Autorinis atlyginimas

 

 

 

4.

Pensijos (senatvės, invalidumo, socialinė ir kt.), pensijų išmokos, šalpos išmokos4

x

x

x

5.

Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų išmokos

 

 

 

6.

Dividendai

 

 

 

7.

Palūkanos

 

 

 

8.

Individualios įmonės savininko pajamos

 

 

 

9.

Individualios veiklos pajamos, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą

 

 

 

10.

Žemės ūkio veiklos pajamos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha

 

 

 

11.

Gautos išmokos žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos)

 

 

 

12.

Piniginės lėšos, gautos vaikui išlaikyti (alimentai, Vaikų išlaikymo fondo išmoka)

 

 

 

13.

Socialinio pobūdžio kas mėnesį gaunamos pajamos (vaiko globos (rūpybos) išmoka, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui ir kt.)5

x

x

x

14.

Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį arba atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui

 

 

 

15.

Ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpa

x

x

x

16.

Žalos atlyginimas (įskaitant periodinę ir vienkartinę netekto darbingumo kompensaciją)

 

 

 

17.

Turto nuomos pajamos

 

 

 

18.

Turto pardavimo pajamos, išskyrus įskaitomas į turtą

 

 

 

19.

Kitos faktiškai gautos pajamos:

 

 

 

 

labdara piniginėmis lėšomis, kurios bendra suma viršija 4 VRP dydžius

 

 

 

 

gautos dovanų piniginės lėšos

 

 

 

 

paveldėtos piniginės lėšos

 

 

 

 

užsienyje ar iš užsienio valstybės gautos lėšos

 

 

 

 

loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, prizai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų, ar savivaldybės turimų duomenų apie išmokas.

3 Išskyrus mokinių, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose pagal bendrojo lavinimo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, su darbo santykiais susijusias pajamas.

4 Išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą.

5 Išskyrus transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems, kompensacijas donorams ir nuo 2008 m. spalio 1 d. išmoką vaikui, socialinę stipendiją, pagalbos pinigus.“

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                  VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ