LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-190 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 28 d. Nr. ĮV-344

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034, Nr. 102-3797; 2008, Nr. 8-292) ir 1.4 punkte vietoj nekilnojamųjų kultūros vertybių kodų „S1042-S1067“ įrašau šiuos nekilnojamųjų kultūros vertybių kodus „S1043-S1067“.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                JONAS JUČAS