LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO 3 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2008 m. liepos 15 d. Nr. X-1711

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 69-2382)

 

l straipsnis. 3 straipsnio papildymas nauja 45 dalimi

1. Papildyti 3 straipsnį nauja 45 dalimi:

45. Ryšių kabelių kanalų sistema – elektroninių ryšių infrastruktūros dalis, sudaryta iš ryšių kabelių kanalų, vamzdžių, šulinių ir kitų įrenginių (šulinių liukų, dangčių, užraktų, ryšių kabelių atramų, gembių, reguliavimo žiedų ir kt.), skirta ryšių kabeliams įverti ir (arba) išverti, sujungti, remontuoti bei kitiems elektroninių ryšių įrenginiams įrengti ir jiems apsaugoti.“

2. Buvusias 3 straipsnio 45–78 dalis laikyti atitinkamai 46–79 dalimis.

 

2 straipsnis. 37 straipsnio papildymas 5 ir 6 dalimis

1. Papildyti 37 straipsnį 5 dalimi:

5. Ryšių kabelių kanalų sistema laikoma kilnojamuoju daiktu.“

2. Papildyti 37 straipsnį 6 dalimi:

6. Valstybė plėtoja plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose jos nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas. Viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą koordinuoja ir įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

2. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________