LIETUVOS RESPUBLIKOS
KOMERCINIO ARBITRAŽO ĮSTATYMO IX SKYRIAUS PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
ĮSTATYMAS

 

2008 m. liepos 15 d. Nr. X-1703

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 39-961)

 

1 straipsnis. IX skyriaus pripažinimas netekusiu galios

IX skyrių pripažinti netekusiu galios.

 

2 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos ikiarbitražinio tarpininkavimo procedūros baigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias nuostatas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS