Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. BIRŽELIO 1 D. NUTARIMO NR. 527 „DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DISPONUOJAMOS INFORMACIJOS APIE KLIENTO OPERACIJAS SU PINIGAIS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖSAUGOS IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 9 d. Nr. 680

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimą Nr. 527 „Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento operacijas su pinigais teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 63-2317) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DISPONUOJAMOS INFORMACIJOS APIE KLIENTO PINIGINES OPERACIJAS IR SANDORIUS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖSAUGOS IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS BEI VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO IR FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KEITIMOSI INFORMACIJA ĮGYVENDINANT TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335) 5 straipsnio 3 punktu, 6 straipsnio 2 dalimi ir 14 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento pinigines operacijas ir sandorius teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms bei Valstybės saugumo departamento ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos keitimosi informacija įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones taisykles (pridedama).“

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Regimantas Čiupaila

 

_________________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 527

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 680 redakcija)

 

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DISPONUOJAMOS INFORMACIJOS APIE KLIENTO pinigines operacijas IR SANDORIUS TEIKIMO Lietuvos respublikos TEISĖSAUGOS IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS BEI VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO IR FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KEITIMOSI INFORMACIJA ĮGYVENDINANT TERORISTŲ FINANSAVIMO

PREVENCIJOS PRIEMONES TaISYKLės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos disponuojamos informacijos apie kliento pinigines operacijas ir sandorius teikimo Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms bei Valstybės saugumo departamento ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos keitimosi informacija įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) reglamentuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) disponuojamos informacijos apie kliento pinigines operacijas ir sandorius (toliau vadinama – informacija apie pinigines operacijas ir sandorius) teikimą Lietuvos Respublikos teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (toliau vadinama – institucijos) bei Valstybės saugumo departamento ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos keitimąsi informacija įgyvendinant teroristų finansavimo prevencijos priemones.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335).

 

II. INFORMACIJOS APIE PINIGINES OPERACIJAS IR SANDORIUS TEIKIMO BŪDAI

 

3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius institucijoms, turinčioms įstatymuose nustatytą teisę gauti informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius savo funkcijoms atlikti, teikia šiais būdais:

3.1. teikia institucijoms jų funkcijoms atlikti reikiamą informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius pagal tarpusavio bendradarbiavimo sutartis;

3.2. teikia raštu arba techninėmis priemonėmis Valstybės saugumo departamentui informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius, kurie gali būti susiję su teroristų finansavimu. Nustačiusi, kad piniginė operacija arba sandoris gali būti susiję su teroristų finansavimu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informaciją apie pinigines operacijas arba sandorį ne vėliau kaip per 24 valandas nuo informacijos gavimo raštu arba techninėmis priemonėmis pateikia Valstybės saugumo departamentui. Ši informacija perduodama techninėmis priemonėmis Valstybės saugumo departamentui pagal tarpusavio bendradarbiavimo sutartį;

3.3. teikia informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius institucijoms pagal šių institucijų prašymus arba savo iniciatyva šių taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

 

III. PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE PINIGINES OPERACIJAS IR SANDORIUS IR ŠIOS INFORMACIJOS PATEIKIMAS

 

4. Institucijos gali kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, prašydamos pateikti informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius, jeigu įstatymai institucijoms nustato teisę gauti tokią informaciją jų funkcijoms atlikti.

5. Institucija, siekdama gauti informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius, raštu pateikia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai institucijos vadovo pasirašytą prašymą, kuriame nurodo:

5.1. gautos informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius naudojimo tikslą;

5.2. konkretaus kliento, apie kurio pinigines operacijas ir sandorius reikia informacijos, duomenis, kurių reikia klientui tinkamai identifikuoti;

5.3. reikiamos informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius apimtį ir pobūdį.

6. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, išnagrinėjusi institucijos prašymą, jeigu nėra aplinkybių, nurodytų šių taisyklių 7 punkte, raštu pateikia institucijai jos prašomą informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius.

7. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius neteikia, jeigu:

7.1. informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius pateikimas prašančiajai institucijai galėtų pakenkti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamam tyrimui dėl prašyme nurodyto kliento galimo nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo arba kitų susijusių nusikalstamų veikų ir kitokių teisės pažeidimų;

7.2. informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius pateikimas prašančiajai institucijai galėtų pakenkti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Valstybės saugumo departamento vykdomų teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimui;

7.3. informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius pateikimas prašančiajai institucijai galėtų pakenkti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir užsienio valstybių teisėsaugos institucijų atliekamam bendram tyrimui dėl galimo nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo ar kitų susijusių nusikalstamų veikų;

7.4. institucijos prašymas pateikti informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius neatitinka šių taisyklių 5 punkte nurodytų reikalavimų.

8. Jeigu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gauna institucijos prašymą pateikti būtiną ikiteisminiam tyrimui dėl labai sunkaus ar sunkaus nusikaltimo atlikti informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius, prašomą informaciją pateikia nepaisydama aplinkybių, nurodytų šių taisyklių 7.1–7.3 punktuose.

9. Jeigu informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius pateikti negalima dėl šių taisyklių 7 punkte nurodytų aplinkybių, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba motyvuotą sprendimą neteikti informacijos nedelsdama raštu išsiunčia prašančiajai institucijai.

10. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, atlikdama disponuojamos informacijos apie pinigines operacijas ir sandorius analizę, jeigu nėra aplinkybių, nurodytų šių taisyklių 7.1–7.3 punktuose, institucijoms raštu pateikia informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius šiais atvejais:

10.1. nustačiusi mokesčių įstatymų pažeidimų požymius – mokesčių administratoriui;

10.2. nustačiusi kitų institucijų kompetencijai priklausančių tirti nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų požymius – šioms institucijoms, jeigu įstatymai nustato šių institucijų teisę gauti informaciją apie pinigines operacijas ir sandorius jų funkcijoms atlikti.

11. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pateikia tik tokią šių taisyklių 10 punkte nurodytą informaciją, kuri būtina nustatytam jos tvarkymo tikslui.

 

IV. VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO IR FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS KEITIMASIS INFORMACIJA ĮGYVENDINANT TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONES

 

12. Įgyvendindami teroristų finansavimo prevencijos priemones, Valstybės saugumo departamentas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba keičiasi informacija šiais būdais:

12.1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba teikia Valstybės saugumo departamentui informaciją šių taisyklių 3.2 punkte nustatyta tvarka;

12.2. Valstybės saugumo departamentas, esant būtinumui, savo iniciatyva arba Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prašymu raštu arba techninėmis priemonėmis teikia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai informaciją apie galimus teroristų finansavimo atpažinimo kriterijus;

12.3. Valstybės saugumo departamentas, nustatęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kompetencijai priklausančių tirti nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų požymius, raštu arba techninėmis priemonėmis teikia šią informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

 

_________________