LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO
 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1691

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai yra biudžetinių įstaigų, nurodytų Seimo patvirtintame valstybės biudžete, vadovai (ministerijose – ministrai ar jų įgalioti asmenys, teismuose – teismų pirmininkai ar jų įgalioti teismų kancleriai).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________