LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22 STRAIPSNIŲ BEI PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 24 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1679

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2002, Nr. 112-4967, Nr. 123-5548; 2003, Nr. 61-2771, Nr. 73-3347, Nr. 74-3427, Nr. 123-5586; 2007, Nr. 68-2654)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 5, 17 ir 22 dalių pakeitimas, papildymas 25 dalimi ir 3, 4, 20 dalių pripažinimas netekusiomis galios

1. 2 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

2. 2 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

3. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Buhalterinė apskaita (toliau – apskaita) ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui (toliau – finansinės ataskaitos) sudaryti.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai – Tarptautinės buhalterių federacijos Viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos patvirtintos viešojo sektoriaus subjektų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo apskaitoje ir finansinių ataskaitų sudarymo taisyklės.“

5. 2 straipsnio 20 dalį pripažinti netekusia galios.

6. Pakeisti 2 straipsnio 22 dalį ir ją išdėstyti taip:

22. Ūkio subjekto vadovas – juridinio asmens vadovas arba jo administracijos vadovas, arba ūkio subjekto, kuris neturi vadovo, savininkas. Ūkinėje bendrijoje ūkio subjekto vadovu laikytinas tikrasis narys, kuris paskirtas vykdyti Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje nurodytas valdymo organo pareigas.“

7. Papildyti 2 straipsnį 25 dalimi:

25. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 dalių pakeitimas ir papildymas 8 dalimi

Pakeisti 3 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalis, papildyti 8 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai

1. Apskaita tvarkoma pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus.

2. Bendrąjį metodinį vadovavimą apskaitai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgdama į tarptautinius apskaitos standartus, Europos Sąjungos teisę ir tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus, atlieka Finansų ministerija.

3. Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, apskaitą tvarko pagal tarptautinius apskaitos standartus.

4. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus ūkio subjektus, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais. Pasirinkus tvarkyti apskaitą pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus, toks pasirinkimas negali būti keičiamas anksčiau negu po 5 metų (išskyrus atvejį, kai ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, savo veikla siekiantis pelno, tampa įmonių grupės įmone). Verslo apskaitos standartus parengia, patvirtina ir „Valstybės žiniose“ paskelbia Audito ir apskaitos tarnyba. Verslo apskaitos standartai turi būti parengti remiantis Europos Sąjungos teise ir tarptautiniais apskaitos standartais. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, tvarkydami apskaitą, vadovaujasi verslo apskaitos standartais tuo atveju, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansines ataskaitas arba kai Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja jas sudaryti.

5. Biudžetinės įstaigos, tvarkydamos apskaitą, vadovaujasi finansų ministro nustatyta tvarka.

6. Audito ir apskaitos tarnyba – įstatymų nustatyta tvarka įsteigta viešoji įstaiga. Jos steigėja ir savininkė – valstybė. Audito ir apskaitos tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

7. Verslo apskaitos standartų paaiškinimus teikia Audito ir apskaitos tarnyba. Verslo apskaitos standartų paaiškinimas neturi teisės akto galios ir išreiškia verslo apskaitos standartų rengėjų nuomonę.

8. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų paaiškinimus teikia ir apskaitos tvarką taikantiems šiuos standartus viešojo sektoriaus subjektams nustato Finansų ministerija.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pavadinimo ir 1, 5 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 6, 7 dalimis

1. 6 straipsnio pavadinime išbraukti žodį „sistemos“ ir pavadinimą išdėstyti taip:

6 straipsnis. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas“.

2. 6 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Apskaitos sistemą“ įrašyti žodžius „apskaitos metodų visumą, nustatytą teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Apskaitos metodų visumą, nustatytą teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas, lemia ūkio subjekto teisinė forma, ūkio subjekto dydis, veiklos pobūdis ir nuosavybės forma.“

3. 6 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „taisykles tvirtina“ įrašyti žodžius „tvarką nustato“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Grynųjų pinigų priėmimo, išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“

4. Papildyti 6 straipsnį 6 dalimi:

6. Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę viešojo sektoriaus subjektams, išskyrus įmones, priskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, ir Lietuvos banką, nustato Vyriausybė.“

5. Papildyti 6 straipsnį 7 dalimi:

7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus viešojo sektoriaus subjektams, išskyrus įmones, priskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, ir Lietuvos banką, nustato Vyriausybė.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, savo veikla siekiantiems pelno, pavyzdinį sąskaitų planą rengia, tvirtina ir „Valstybės žiniose“ skelbia Audito ir apskaitos tarnyba.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Viešojo sektoriaus subjektams, išskyrus įmones, priskiriamas viešojo sektoriaus subjektams, ir Lietuvos banką, privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, kitiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims pavyzdinį sąskaitų planą rengia, tvirtina ir „Valstybės žiniose“ skelbia Finansų ministerija.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Valdymo (vidaus) apskaita

Valdymo (vidaus) apskaitą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai.“

 

6 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Apskaitos politika

1. Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.

2. Ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis arba verslo apskaitos standartais, arba tarptautiniais apskaitos standartais, arba viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, arba kitais teisės aktais.“

 

7 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Biudžetinių įstaigų apskaita tvarkoma šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka arba centralizuotai.“

 

8 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

9 straipsnis. 18 straipsnio 4 dalies pakeitimas

18 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „metinės finansinės atskaitomybės“ įrašyti žodžius „metinių finansinių ataskaitų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Klaidos apskaitos registruose, pastebėtos iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, gali būti taisomos perbraukiant klaidingą tekstą ir skaičių taip, kad būtų galima juos perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą arba surašant buhalterinę pažymą. Šalia ištaisyto įrašo pasirašo taisomą dokumentą pasirašę asmenys ir nurodoma taisymo data. Klaidos apskaitos registruose, pastebėtos po metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, taisomos tik surašant buhalterinę pažymą.“

 

10 straipsnis. 19 straipsnio pavadinimo, 1, 2, 4 ir 5 dalių pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio pavadinimą, 1, 2, 4, 5 dalis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka

1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.

2. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, laikantis Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

3. Likviduotų ūkio subjektų apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

4. Jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas.

5. Ūkio subjektų, perduodančių apskaitos dokumentus valstybės archyvui, finansinės ataskaitos saugomos nuolat, o ūkio subjektų, neperduodančių dokumentų valstybės archyvui, finansinės ataskaitos saugomos 15 metų.“

 

11 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

22 straipsnyje vietoj žodžių „finansinėje atskaitomybėje“ įrašyti žodžius „finansinėse ataskaitose“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Komercinė paslaptis

Apskaitos informacija, kuri nenurodoma finansinėse ataskaitose ir metiniame pranešime arba veiklos ataskaitoje, neskelbiama.“

 

12 straipsnis. 24 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

24 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

13 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 21).

2. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 609).

3. 2003 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 32 tomas, p. 4).“

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnyje išdėstyto Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 8 dalį, šio įstatymo 3 straipsnio 4, 5 dalis ir 4 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2008 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 8 dalis, šio įstatymo 3 straipsnio 4, 5 dalys ir 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.

 

15 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai ir Finansų ministerijai

1. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2008 m. rugsėjo 1 d. užtikrina viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto pavadinimo pakeitimą į Audito ir apskaitos tarnybą.

2. Vyriausybė ir Finansų ministerija parengia ir patvirtina reikiamus teisės aktus iki šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

_________________