LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 1, 2, 4, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. liepos 3 d. Nr. X-1674

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2004, Nr. 73-2544; 2005, Nr. 84-3111; 2008, Nr. 76-2999)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies pakeitimas

1 straipsnio 2 dalyje po žodžio „vandenį“ įrašyti žodžius „netinkamų naudoti sprogmenų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Įstatymas nereglamentuoja išmetimų į orą, nuotekų į vandenį, netinkamų naudoti sprogmenų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, taip pat kritusių gyvulių ir žemės ūkio atliekų (natūralių, nepavojingų, naudojamų žemės ūkyje medžiagų) tvarkymo.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 12 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 36 ir 37 dalimis

1. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Atliekų tvarkymas – atliekų surinkimo, vežimo ir apdorojimo veikla, taip pat atliekų tvarkymo veiklos priežiūra ir atliekų šalinimo vietų priežiūra po jų uždarymo.“

2. Papildyti 2 straipsnį 36 dalimi:

36. Atliekų apdorojimas – atliekų naudojimas arba šalinimas, įskaitant atliekų paruošimą naudoti arba šalinti.“

3. Papildyti 2 straipsnį 37 dalimi:

37. Kasybos pramonė – ūkinės veiklos sritis, apimanti ūkio subjektų komerciniu tikslu vykdomą naudingųjų iškasenų išgavimą atvirais ar požeminiais kasiniais, įskaitant išgavimą mechaniniais gręžiniais, arba išgautų medžiagų apdorojimą.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas 7 dalimi

1. 4 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „papildomai neapdorotos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu.“

2. Papildyti 4 straipsnį 7 dalimi:

7. Atliekų apdorojimo veiklai yra taikomi atliekų naudojimo ir šalinimo veiklai nustatyti reikalavimai.“

 

4 straipsnis. 8 straipsnio 3 dalies papildymas

Papildyti 8 straipsnio 3 dalį nauju sakiniu ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Atliekas gaminančios įmonės be nustatyta tvarka išduoto leidimo pavojingas atliekas gali saugoti ne ilgiau kaip tris mėnesius, o nepavojingas – ne ilgiau kaip vienus metus nuo jų susidarymo, šių atliekų susidarymo vietoje. Šios dalies nuostata netaikoma kasybos pramonės atliekoms, kurių saugojimo terminus nustato Aplinkos ministerija.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________