LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS PASKYRIMO

 

2008 m. birželio 30 d. Nr. B1-341

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1673 „Dėl Veterinarinių vaistų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 188-7013) ir vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. B1-300 „Dėl Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu sąlygų patvirtinimo ir Nacionalinės veterinarijos laboratorijos pavadinimo pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 63-2407):

1. Skiriu Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą Veterinarinių vaistų registro tvarkymo įstaiga.

2. Nustatau, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba metodiškai vadovauja Veterinarinių vaistų registrui ir kontroliuoja jo tvarkymą.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Informacinių sistemų ir informacijos skyriui.

4. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. sausio 21d. įsakymą Nr. B1-44 „Dėl Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos paskyrimo Veterinarinių vaistų registro tvarkymo įstaiga“ (Žin., 2005, Nr. 12-405).

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                       VIDMANTAS PAULAUSKAS

 

_________________