LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL BIBLIOTEKŲ VEIKLOS NORMINIŲ DOKUMENTŲ IR LIETUVOS STANDARTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. liepos 3 d. Nr. ĮV-323

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431) 4 straipsnio 4 ir 13 punktais:

1. Tvirtinu Bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašą (pridedama).

2. Įpareigoju Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Katalogavimo skyrių bei Bibliografijos ir knygotyros centrą konsultuoti bibliotekas ir teikti joms metodinę pagalbą dėl šių norminių dokumentų ir standartų taikymo bibliotekų veikloje.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos 1994 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 609 „Dėl tarpbibliotekinio abonemento standarto (LST 1304:1993) įgyvendinimo ministerijos sistemos bibliotekose“ 1, 3 ir 4 punktus;

3.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1998 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 590 „Dėl bibliotekinių norminių dokumentų galiojimo“;

3.3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. ĮV-93 „Dėl Lietuvos Respublikos standarto LST EN ISO 2789:2005 „Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika (ISO 2789:2003)“ taikymo bibliotekų veikloje“ (Žin., 2006, Nr. 30-1065).

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                 JONAS JUČAS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. ĮV-323

 

BIBLIOTEKŲ VEIKLOS NORMINIŲ DOKUMENTŲ IR
LIETUVOS STANDARTŲ SĄRAŠAS

 

1. ISBD (A) : senųjų (antikvarinių) monografinių leidinių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1999. Versta iš 1991 m. angliškos laidos.

2. ISBD (CM) : kartografinės medžiagos tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1999. Versta iš 1987 m. angliškos laidos.

3. ISBD (CR) : serialinių leidinių ir kitų tęsiamųjų išteklių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2007. Versta iš 2002 m. angliškos laidos.

4. ISBD (G) : bendras tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1995. Versta iš 1992 m. angliškos laidos.

5. ISBD (M) : monografinių leidinių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1997. Versta iš 1987 m. angliškos laidos.

6. ISBD (NBM) : neknyginės medžiagos tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2002. Versta iš 1987 m. angliškos laidos.

7. ISBD (PM) : natų leidinių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1998. Versta iš 1991 m. angliškos laidos.

8. ISBD taikymo sudėtinių dalių aprašui nurodymai. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, 1997. Versta iš 1988 m. angliškos laidos.

9. Kompiuterinių autoritetinių įrašų sudarymo metodika. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008.

10. Kompiuterinių bibliografinių įrašų sudarymo metodika. Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2007.

11. LST EN ISO 2789:2007 Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika.

12. LST EN ISO 3166-1:2007 Šalių ir jų regionų pavadinimų kodai. 1 dalis. Šalių pavadinimų kodai.

13. LST ISO 1 TS 23081-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai.

14. LST ISO 10160+A1:2002 Informacija ir dokumentai. Atviras sisteminis tarpusavio ryšys. Tarpbibliotekinio skolinimo tarnybos paslaugų teikimo apibrėžimas.

15. LST ISO 10324:2007 Informacija ir dokumentai. Fondo duomenų pateiktys. Suvestinis lygmuo.

16. LST ISO 1086:2001 Informacija ir dokumentai. Antraštiniai knygų lapai.

17. LST ISO 10957:1998 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis muzikos leidinio numeris (ISMN).

18. LST ISO 11108:2006 Informacija ir dokumentavimas. Archyvinių dokumentų popierius. Patvarumo ir ilgalaikiškumo reikalavimai.

19. LST ISO 11620+A1:2005 Informacija ir dokumentavimas. Bibliotekos veiklos rodikliai.

20. LST ISO 11798:2006 Informacija ir dokumentavimas. Įrašų, atspaudų ir kopijų popieriuje patvarumas ir ilgalaikiškumas. Reikalavimai ir bandymo metodai.

21. LST ISO 11799:2004 Informacija ir dokumentai. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai.

22. LST ISO 14416:2006 Informacija ir dokumentavimas. Archyvų ir bibliotekų naudojamų knygų, periodinių ir serialinių leidinių bei kitokių popierinių dokumentų įrišimo reikalavimai. Metodai ir medžiagos.

23. LST ISO 15489-1:2006 Informacija ir dokumentai. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Bendrieji dalykai.

24. LST ISO 15706-2:2008 Informacija ir dokumentavimas. Tarptautinis standartinis audiovizualinis numeris (ISAN). 2 dalis. Versijos identifikatorius.

25. LST ISO 15836:2007 Informacija ir dokumentai. Dublin Core metaduomenų elementų grupė.

26. LST ISO 18:2000 Dokumentai. Periodinio leidinio turinys.

27. LST ISO 2108:2007 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN).

28. LST ISO 2145:2005 Dokumentavimas. Skyrių ir poskyrių numeravimas rašytiniuose dokumentuose.

29. LST ISO 22310:2007 Informacija ir dokumentavimas. Rekomendacijos standartų projektų rengėjams dėl dokumentų valdymo reikalavimų formulavimo standartuose.

30. LST ISO 23081-1:2008 Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 1 dalis. Principai.

31. LST ISO 233:2005 Dokumentavimas. Arabiškų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis.

32. LST ISO 233-2:2005 Informacija ir dokumentavimas. Arabiškų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. 2 dalis. Arabų kalba. Supaprastintas transliteravimas.

33. LST ISO 233-3:2005 Informacija ir dokumentavimas. Arabiškų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. 3 dalis. Persų kalba. Supaprastintas transliteravimas.

34. LST ISO 2384:2003 Dokumentai. Vertimų pateikimas.

35. LST ISO 259:2005 Dokumentavimas. Hebrajų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis.

36. LST ISO 259-2:2005 Informacija ir dokumentavimas. Hebrajų rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. 2 dalis. Supaprastintas transliteravimas.

37. LST ISO 3297:2007 Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris (ISSN).

38. LST ISO 3602:2005 Dokumentavimas. Japonų kalbos romanizavimas (kana script).

39. LST ISO 4:2005 Informacija ir dokumentavimas. Antraštinių žodžių ir leidinių antraščių trumpinimo taisyklės.

40. LST ISO 5127:2008 Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas.

41. LST ISO 6357:2000 Dokumentai. Knygų ir kitų leidinių nugarėlių antraštės.

42. LST ISO 690:2002 Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma ir sandara.

43. LST ISO 690-2:1999 Informacija ir dokumentai. Bibliografinės nuorodos. 2-oji dalis. Elektroniniai dokumentai ir jų dalys.

44. LST ISO 7098:2005 Informacija ir dokumentavimas. Kinų kalbos romanizavimas.

45. LST ISO 7154:2005 Dokumentavimas. Bibliografinio sisteminimo principai.

46. LST ISO 7275:2002 Dokumentai. Serijų antraščių pateikimas.

47. LST ISO 8:2000 Dokumentai. Periodinio leidinio įforminimas.

48. LST ISO 843:2005 Informacija ir dokumentavimas. graikiškų rašmenų vertimas lotyniškais rašmenimis.

49. LST ISO 9:2002 Informacija ir dokumentai. Kirilicos rašmenų transliteravimas lotyniškais rašmenimis. Slavų ir ne slavų kalbos.

50. LST ISO 999:2006 Informacija ir dokumentavimas. Rodyklių turinio, sudarymo ir pateikimo rekomendacijos.

 

_________________