LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2008 m. birželio 28 d. Nr. V-649

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/23/EB dėl Bendrijos skrydžių vadovo licencijos (OL 2006 L 114, p. 0022-0037) 12 straipsnio nuostatas,

pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365):

1. Išdėstau 1.10 punktą taip:

1.10. Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės tikrinimo tvarkos aprašą (10 priedas).“

2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintos Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir apmokėjimo tvarkos 1.11 punktą taip:

1.11. Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų (10 priedas)“.

3. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Aviacijos darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarką (10 priedas) taip:

 

LICENCIJUOJAMŲ CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTŲ SVEIKATOS BŪKLĖS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Tikslas – nustatyti, ar tikrinamasis asmuo pagal savo sveikatos būklę gali siekti gauti (mokytis) ar naudotis teisėmis, nurodytomis licencijoje, ir atlikti joje nurodytas pareigas.

 

Sveikatos tikrintojas

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai

Privalomos antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų konsultacijos

Šeimos gydytojas arba pirminės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PASP) komandos vidaus ligų gydytojas, dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią pacientas yra pasirinkęs teisės aktų nustatyta tvarka, tikrina pagal savo kompetenciją ir užpildo bei išduoda išrašą (F Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos (F Nr. 025/a) ar asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a), ne trumpesnę kaip paskutiniųjų 5 metų (F Nr. 025/a išduodama tik prašant asmens sveikatos priežiūros įstaigai), skirtą gydytojui, kuris įgaliotas tikrinti civilinės aviacijos specialistų sveikatą ir dirba Civilinės aviacijos administracijos pripažintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (pvz., Aviacijos medicinos centre ar kt.), ir pateikia jį pacientui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-446/3-357 „Dėl licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės reikalavimų“ (Žin., 2004, Nr. 98-3671), teisę tikrinti civilinės aviacijos specialistų sveikatą ir teikti išvadas, išduodamas atitinkamos klasės sveikatos pažymėjimą, turi gydytojas, turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir pažymėjimą, liudijantį, kad jis papildomai pasirengęs aviacijos medicinos srityje bei yra pripažintas licencijuojančios institucijos, kuriai licencijuojamas civilinės aviacijos specialistas pateikia sveikatos pažymėjimą.“

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS