LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. lapkričio 5 d. Nr. I-1606

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 24-635; 1992, Nr. 1-11, Nr.3-45, Nr. 15-404; 1993, Nr. 32-727; 1994, Nr. 34-621, Nr. 43-777; 1995, Nr. 53-1295, Nr. 103-2301)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 10 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktus, 7 ir 8 punktus sujungti, 9–11 punktus laikyti atitinkamai 8–10 punktais ir visą dalį išdėstyti taip:

1. Vykdant žemės reformą, žemės ūkio paskirties žemė įsigyjama pagal suprojektuotas žemėnaudas laikantis šios pretendentų įsigyti žemę eilės:

1) asmenys, turintys teisę įsigyti žemę asmeniniam ūkiui;

2) kaime gyvenantys asmenys, susigrąžinantys toje vietovėje esančią žemę natūra;

3) asmenys, kuriems žemė buvo leista naudotis pagal Valstiečio ūkio įstatymą, tačiau šios žemės suteikimas nebuvo nustatytu laiku įformintas, taip pat kaimo vietovėje gyvenantys asmenys, kurių turėtoji žemė buvo suteikta kitiems asmenims pagal Valstiečio ūkio įstatymą;

4) kiti asmenys, susigrąžinantys žemę natūra;

5) vietos gyventojai, susigrąžinantys ekvivalentine natūra buvusios apylinkės teritorijoje turėtą žemę, taip pat asmenys, susigrąžinantys ekvivalentine natūra arba perkantys jų nuomojamą ar laisvą valstybinę žemę ūkininko ūkiui steigti, kai ši žemė pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintus normatyvus reikalinga įsigytų nuosavybėn buvusių žemės ūkio įmonių gamybiniams pastatams eksploatuoti;

6) kaime gyvenantys politiniai kaliniai ir tremtiniai arba jų vaikai, susigrąžinantys buvusios apylinkės teritorijoje turėtą žemę ekvivalentine natūra. Kai šie asmenys gyvena mieste, jų prašymu jiems gali būti sugrąžinta apskrities, kurioje jie gyvena, kaimo vietovėje tik dalis (ne daugiau kaip 2 ha kiekvienam pretendentui) turėtos žemės, o už likusią dalį išmokama kompensacija, jeigu įstatyme „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nenustatyta kitaip;

7) kiti vietos gyventojai, susigrąžinantys žemę ekvivalentine natūra;

8) vietos gyventojai, perkantys valstybinę žemę ūkininko ūkiui steigti ar bendrai žemės ūkio veiklai;

9) kiti piliečiai, susigrąžinantys žemę ekvivalentine natūra;

10) kiti piliečiai, perkantys valstybinę žemę.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________