LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 26 d. Nr. D1-343

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 26 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu Želdinių atkuriamosios vertės įkainius (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 327 „Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, vertės bazinių įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 69-2848);

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymą Nr. 298 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 327 „Dėl medžių ir krūmų, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, vertės bazinių įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 59-2685).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                              ARTŪRAS PAULAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343

 

ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ĮKAINIAI

 

1. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai taikomi norint įvertinti želdinius. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai nustatyti medžio kamieno skersmens centimetrui, krūmo, krūmokšnio, puskrūmio, lianos vienetui, kvadratiniam vejos ir gėlyno metrui, vadovaujantis Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodika, patvirtinta aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-94 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 18-658).

2. Medžių atkuriamosios vertės įkainiai (už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą 1,3 m kamieno aukštyje, o nupjauto medžio, pamatuoto kelme, atitinkamai perskaičiuojant į 1,3 m aukštį), atsižvelgiant į medžių grupę (1 priedas) yra:

2.1. I grupė – 10 litų;

2.2. II grupė – 20 litų;

2.3. III grupė – 32 litai;

2.4. IV grupė – 45 litai.

3. Pirmos grupės medžiams, kurių skersmuo iki 8 cm, atkuriamosios vertės įkainiai nenustatomi.

4. Iš vieno kelmo augantys keli kamienai laikomi atskirais medžiais. Kai medis šakojasi į kelis kamienus aukščiau nei 1,4 m nuo šaknies kaklelio, tokie kamienai nelaikomi atskirais medžiais.

5. Medžių atkuriamosios vertės įkainiai, nurodyti 2.1–2.4 punktuose, atsižvelgiant į augimo vietą, didinami:

5.1. botanikos sodų ir kitose dendrologinėse kolekcijose (rinkiniuose) ir arboretumuose augantiems medžiams – 5 kartus;

5.2. istoriniuose želdynuose, valstybinės reikšmės parkuose, miestų centrinėje dalyje, miestų senojo miesto vietose (pagal Kultūros vertybių apsaugos departamento patvirtintas schemas), miestų ir miestelių parkuose, skveruose augantiems medžiams – 3 kartus;

5.3. gyvenamosiose teritorijose miestuose ir miesteliuose, visuomeninės paskirties teritorijose ir prie gatvių augantiems medžiams – 2 kartus;

5.4. kaimų bendro naudojimo teritorijose augantiems medžiams – 1,5 karto.

6. Krūmų atkuriamosios vertės įkainiai (už krūmo vienetą) yra:

6.1. vietinis krūmas, išskyrus kukmedį europinį – 30 litų;

6.2. kukmedis europinis ir introdukuoti krūmai – 80 litų.

7. Krūmai skaičiuojami vienetais atsižvelgiant tik į šaknų kelmelius ir neatsižvelgiant į stiebų skaičių. Laikoma, kad vienos eilės gyvatvorės metre yra 3 krūmai, dviejų eilių – 5 krūmai.

8. Krūmų įkainiai, nurodyti 6.1–6.2 punktuose, atsižvelgiant į augimo vietą, didinami:

8.1. botanikos sodų ir kitose dendrologinėse kolekcijose (rinkiniuose), arboretumuose augantiems krūmams – 3 kartus;

8.2. istoriniuose želdynuose, valstybinės reikšmės parkuose, miesto centrinėje dalyje, miestų ir miestelių parkuose, skveruose augantiems krūmams – 2 kartus;

8.3. gyvenamosiose teritorijose (išskyrus augančius privačiose namų valdose), visuomeninės paskirties teritorijose ir prie gatvių augantiems krūmams – 1,5 karto.

9. Krūmokšnių, puskrūmių (vieneto) atkuriamosios vertės įkainis yra 10 litų.

10. Lianų (vieneto) atkuriamosios vertės įkainis yra 50 litų.

11. Vejų įkainiai (už vieną kvadratinį metrą vejos):

11.1. dekoratyvinės vejos – 60 litų;

11.2. sportinės vejos – 50 litų;

11.3. paprastosios vejos – 45 litai.

12. Gėlynų įkainiai (litais už vieną kvadratinį metrą gėlyno):

12.1. vienmečių gėlių gėlynas – įveisimo kaina;

12.2. daugiamečių gėlių gėlyno – 120 litų.

13. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, atsižvelgiant į želdinių būklę (2 priedas), mažinami, išskyrus geros būklės želdinius:

13.1. patenkinamos būklės želdiniams – 25 proc.;

13.2. nepatenkinamos – 50 proc.

 

_________________


 

Želdinių atkuriamosios vertės įkainių

1 priedas

 

LIETUVOJE AUGANČIŲ MEDŽIŲ SĄRAŠAS PAGAL GRUPES

 

I grupė

 

Baltalksnis

Blindė

Drebulė

Klevas uosialapis

Tuopa, išskyrus tuopas, išvardintas II grupėje

 

II grupė

 

Beržas karpotasis

Beržas plaukuotasis

Gluosnis baltasis

Gluosnis trapusis

Guoba kalninė

Eglė paprastoji

Ieva paprastoji

Juodalksnis

Kadagys paprastasis (augantis medžiu)

Kriaušė miškinė

Liepa mažalapė

Obelis miškinė

Pušis paprastoji

Skirpstas paprastasis

Šermukšnis paprastasis

Tuja vakarinė (auganti medžiu)

Tuopa baltoji

Tuopa balzaminė

Tuopa berlyninė

Tuopa juodoji

Tuopa juodoji f. koloniška

Tuopa kininė

Tuopa kvapioji

Vinkšna paprastoji

 

III grupė

 

Ąžuolas bekotis

Ąžuolas paprastasis

Klevas paprastasis

Skroblas paprastasis

Uosis paprastasis

Introdukuoti (ne vietinės kilmės medžiai), išskyrus uosialapį klevą, tuopas ir IV grupėje išvardintas medžių rūšis

 

IV grupė

 

Ginkmedis dviskiautis

Tulpmedis

Dekoratyviniai skiepyti medžiai spalvotais, margais, karpytais lapais, svyruokline, glausta ar rutuliška laja

Kiti reti, egzotiški medžiai

 

_________________


 

Želdinių atkuriamosios vertės įkainių

2 priedas

 

ŽELDINIŲ BŪKLĖ

 

1. Medžių būklė:

1.1. gera – medžiai sveiki, normaliai išsivystę, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, lapai ir spygliai normalaus dydžio ir spalvos, ligų ir kenkėjų požymių, žaizdų, stiebo ir skeletinių šakų pažeidimų, drevių nėra;

1.2. patenkinama – medžiai sveiki, bet ūglių prieaugis nedidelis, mažesnis sulapojimas, laja netolygiai išsivysčiusi, stiebas su nedideliais mechaniniais ir kenkėjų pažeidimais, nedidelėmis drevėmis;

1.3. nepatenkinama – medžiai akivaizdžiai nusilpę, stelbiami kitų medžių, stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų, laja silpnai išsivysčiusi, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių šakų, ūglių prieaugis nedidelis arba jo visai nėra, medžiai sausaviršūniai, stiebai yra pažeisti mechaniškai, juose yra didelių drevių arba mažose drevėse matomas medienos suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys.

2. Krūmų, krūmokšnių, lianų ir puskrūmių būklė:

2.1. gera – krūmai, krūmokšniai, lianos ir puskrūmiai normaliai išsivystę, sveiki, lapija tanki per visą krūmo aukštį, sausų ir džiūstančių šakų nėra. Lapų dydis ir spalva normali. Ligų kenkėjų ir mechaninių pažeidimų nėra;

2.2. patenkinama – krūmai, krūmokšniai, lianos ir puskrūmiai sveiki, bet augimas sulėtintas, yra džiūstančių ūglių ir šakų, silpnesnis sulapojimas, forma neretai asimetriška, pakenkti mechaniškai ir kenkėjų, stiebas iš apačios iš dalies apnuogintas;

2.3. nepatenkinama – krūmai, krūmokšniai, lianos ir puskrūmiai peraugę, seni, nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų, stipriai pažeisti mechaniškai ir ligų.

3. Vejų būklė:

3.1. gera – paviršius gerai suplanuotas, lygus, veja reguliariai kerpama, žolyno danga tanki, tolygiai išsidėsčiusi, spalva – intensyviai žalia, piktžolių ir samanų nėra;

3.2. patenkinama – paviršius su pastebimais nelygumais, veja nereguliariai kerpama, žolynas nelygus, su piktžolių priemaiša, spalva – žalia, išretėjusių ir išmindžiotų vietų nėra;

3.3. nepatenkinama – žolynas išretintas, daug plačialapių žolių, piktžolių, vejos spalva nevienoda, dominuoja geltonas atspalvis, daug samanų, yra išretėjusių ir išmindžiotų vietų.

4. Gėlynų būklė:

4.1. gera – paviršius labai gerai suplanuotas, dirvožemis gerai patręštas, augalai gerai išsivystę, lygiaverčiai pagal kokybę, augalų liekanų nėra, priežiūra reguliari, piktžolių nėra;

4.2. patenkinama – paviršius su pastebimais nelygumais, dirvožemis silpnai patręštas, augalai normaliai išsivystę, yra augalų liekanų, piktžolės pavienės;

4.3. nepatenkinama – dirvožemis nepatręštas, paviršius suplanuotas blogai, nelygus per visą plotą, augalai silpnai išsivystę, daug augalų liekanų ir piktžolių.

 

_________________