Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS REGLAMENTUOJAMŲ PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2008 m. birželio 18 d. Nr. 637

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 47-1747) 3 straipsnio 6 dalimi, 7 straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalimi, 51 straipsnio 2 dalimi, 53 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 7 dalies 7 punktu ir 10 dalimi, 54 straipsnio 1 dalimi, perkeldama ir įgyvendindama 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/100/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo, adaptuojančia tam tikras direktyvas laisvo asmenų judėjimo srityje (OL 2006 L 363, p. 141), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti:

1.1. šias kompetentingas institucijas, atsakingas už aukštojo mokslo diplomų, diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje (toliau vadinama – valstybės narės), pripažinimą norint dirbti pagal reglamentuojamą profesiją ar užsiimti reglamentuojama profesine veikla Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – kompetentingos institucijos):

Aplinkos ministeriją;

Kultūros ministeriją;

Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją;

Sveikatos apsaugos ministeriją;

Švietimo ir mokslo ministeriją;

Teisingumo ministeriją;

Farmacijos departamentą prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą;

Valstybinį turizmo departamentą prie Ūkio ministerijos;

1.2. Kvalifikacijų tarnybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – vykdyti kontaktinės institucijos funkcijas.

2. Įgalioti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją:

2.1. parengti ir patvirtinti pažymos apie profesinę patirtį ir jos trukmę, išduodamos išvykstantiems į valstybes nares dirbti valstybių narių piliečiams tais atvejais, kai jie nori užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nustatyta Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 16 straipsnio 3, 6 ir 8 dalyse, formą ir jos išdavimo tvarkos aprašą;

2.2. sudaryti ir patvirtinti:

2.2.1. Nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos sudėtį;

2.2.2. reglamentuojamų profesijų sąrašą;

2.3. paskirti profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių ir informuoti apie tai Europos Komisiją bei valstybes nares;

2.4. išduoti šio nutarimo 2.1 punkte nurodytas pažymas.

3. Įgalioti šio nutarimo 1.1 punkte nurodytas kompetentingas institucijas:

3.1. suderinus su profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriumi, parengti ir patvirtinti profesinių kvalifikacijų pripažinimo norint dirbti ar laikinai arba vienkartinai teikti paslaugas pagal reglamentuojamą profesiją, ar užsiimti reglamentuojama profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašus;

3.2. suderinus su profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriumi, parengti ir patvirtinti laisvo paslaugų teikimo pagal reglamentuojamą profesiją ar profesinę veiklą deklaracijos formą;

3.3. išduoti reikiamus dokumentus apie profesinę patirtį ir jos trukmę išvykstantiems į valstybes nares dirbti valstybių narių piliečiams tais atvejais, kai jie nori dirbti pagal reglamentuojamą profesiją ar užsiimti reglamentuojama profesine veikla, išskyrus šio nutarimo 2.1 ir 6.1 punktuose nurodytas pažymas;

3.4. teikti profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriui profesinių kvalifikacijų pripažinimo ataskaitas už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų vasario 1 dienos.

4. Įgalioti Švietimo ir mokslo ministeriją, suderinus su profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriumi, parengti ir iki 2008 m. lapkričio 1 d. patvirtinti kilmės valstybės narės mokslo vardo naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą.

5. Patvirtinti Nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos nuostatus (pridedama).

6. Pavesti:

6.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – parengti ir patvirtinti pažymos, išduodamos išvykstantiems į valstybes nares dirbti valstybių narių piliečiams tais atvejais, kai jie nori užsiimti profesija ar profesine veikla, kuri nėra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje, tačiau reglamentuojama priimančioje valstybėje narėje, formą ir jos išdavimo tvarkos aprašą;

6.2. valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurių kompetencijai teisės aktais priskirtas atitinkamų profesijų ar profesinės veiklos reglamentavimas, – išduoti šio nutarimo 6.1 punkte nurodytas pažymas.

7. Pripažinti netekusiais galios:

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 3 d. nutarimą Nr. 535 „Dėl Aukštojo mokslo diplomų, diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo norint dirbti pagal reglamentuojamą profesiją ar verstis reglamentuojama profesine veikla Lietuvos Respublikoje nuostatų ir tam tikros struktūros kursų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 75-2581);

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 16 d. nutarimą Nr. 499 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. 535 „Dėl Aukštojo mokslo diplomų, diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo norint dirbti pagal reglamentuojamą profesiją ar verstis reglamentuojama profesine veikla Lietuvos Respublikoje nuostatų ir tam tikros struktūros kursų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 60-2316).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                              Vilija Blinkevičiūtė

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 637

 

 

nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos nuostatai (toliau vadinama – šie nuostatai) nustato Nacionalinės reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo tarybos (toliau vadinama – Taryba) uždavinį, funkcijas, teises, sudarymo ir darbo organizavimo tvarką.

2. Taryba yra profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatoriaus (toliau vadinama – koordinatorius) patariamoji institucija, sprendžianti strateginius profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimus.

3. Tarybos sudėtį įsakymu tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. Taryba sudaroma iš kompetentingų institucijų, profesinių asociacijų, darbdavių atstovų. Taryba susideda iš ne mažiau kaip 15 narių, bet ne daugiau kaip iš 21 nario.

4. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (Žin., 2008, Nr. 47-1747), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Taryba nėra juridinis asmuo. Tarybos nariams už darbą Taryboje nemokama.

 

II. TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

 

6. Tarybos uždavinys – patarti koordinatoriui ir teikti jam siūlymus strateginiais profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais.

7. Taryba, įgyvendindama šių nuostatų 6 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

7.1. inicijuoja teisės aktų projektų rengimą profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;

7.2. svarsto klausimus ir teikia koordinatoriui siūlymus dėl profesijų įtraukimo į reglamentuojamų profesijų sąrašą ir išbraukimo iš jo;

7.3. inicijuoja bendrųjų profesinių kvalifikacijų skirtumų kompensavimo kriterijų (bendrųjų platformų), siekiant pripažinti reglamentuojamas profesines kvalifikacijas atsisakant kompensacinių priemonių, kūrimą;

7.4. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Komisijos Profesinių kvalifikacijų pripažinimo komiteto ir Profesinių kvalifikacijų pripažinimo koordinatorių grupės posėdžiams;

7.5. inicijuoja seminarų rengimą profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;

7.6. inicijuoja reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srities leidinių leidybą, recenzuoja, vertina leidinius, teikia išvadas ir rekomendacijas;

7.7. rengia ir teikia siūlymus kompetentingoms institucijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, nevalstybinėms organizacijoms profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;

7.8. padeda kompetentingoms institucijoms formuoti ir įgyvendinti profesinių kvalifikacijų pripažinimo politiką.

8. Taryba gali atlikti ir kitas funkcijas, kurias jai nustato teisės aktai.

 

III. Tarybos teisės

 

9. Taryba, įgyvendindama jai pavestą uždavinį ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

9.1. inicijuoti ir dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, projektus;

9.2. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, nevalstybinių organizacijų ir kitų įstaigų informaciją ir kitokią medžiagą, kurios reikia Tarybos funkcijoms atlikti;

9.3. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, nevalstybinių, tarptautinių organizacijų ir kitų įstaigų atstovus Tarybos sprendžiamoms problemoms nagrinėti, prireikus sudaryti laikinąsias darbo, ekspertų grupes;

9.4. kviestis į posėdžius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevalstybinių organizacijų ir kitų įstaigų atstovus, kai sprendžiami klausimai, susiję su šių institucijų, įstaigų ar organizacijų veikla, ir nepriklausomus ekspertus;

9.5. dėl objektyvių priežasčių kreiptis į Tarybos narius delegavusias kompetentingas institucijas, profesines asociacijas, darbdavių atstovus su prašymu atšaukti jų deleguotus Tarybos narius ar deleguoti naujus Tarybos narius;

9.6. skleisti visuomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti diskusijas reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais.

 

IV. Tarybos SUDARYMAS IR darbo organizavimas

 

10. Tarybos pirmininko funkcijas atlieka koordinatorius, o kai jo nėra – vienas iš Tarybos narių Tarybos pirmininko pavedimu.

11. Tarybos sekretorių skiria Tarybos pirmininkas iš Tarybos narių.

12. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas, o kai jo nėra – vienas iš Tarybos narių, Tarybos pirmininko pavedimu atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas.

13. Taryba sprendimus priima paprastąja posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, atviru balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas, o kai jo nėra – Tarybos pirmininko pavedimu Tarybos pirmininko funkcijas atliekančio Tarybos nario balsas.

14. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Tarybos pirmininkas ir Tarybos sekretorius. Tarybos nariai ir kiti posėdyje dalyvavę asmenys gali teikti pastabas per 5 darbo dienas nuo protokolo projekto gavimo dienos. Protokolų kopijos, nuorašai, išrašai prireikus įteikiami Tarybos nariams ir suinteresuotų institucijų, įstaigų bei organizacijų atstovams, dalyvavusiems posėdyje.

15. Negalintys dalyvauti posėdyje Tarybos nariai savo nuomonę svarstomais klausimais gali pateikti raštu ar elektroniniu paštu. Raštu ar elektroniniu paštu pateikta nario nuomonė paskelbiama Tarybos posėdyje.

16. Tarybos pirmininkas:

16.1. organizuoja Tarybos darbą ir pirmininkauja Tarybos posėdžiams;

16.2. atsako už tai, kad Taryba įgyvendintų jai pavestą uždavinį ir tinkamai atliktų savo funkcijas;

16.3. teikia Tarybos nariams aktualią informaciją profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais;

16.4. kiekviename posėdyje informuoja Tarybą apie tai, kaip įgyvendinami jos priimti sprendimai, kiti darbai;

16.5. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

17. Tarybos sekretorius:

17.1. rengia medžiagą Tarybos posėdžiui;

17.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Tarybos posėdžio raštu ar elektroniniu paštu informuoja Tarybos narius ir kitus kviečiamus posėdžio dalyvius apie posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę ir ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki Tarybos posėdžio pateikia jiems posėdžio medžiagą (jeigu tokios galimybės nėra, medžiaga gali būti pateikiama posėdžio metu);

17.3. protokoluoja Tarybos posėdžius;

17.4. atsako už Tarybos dokumentų tvarkymą;

17.5. vykdo kitus Tarybos pirmininko pavedimus.

18. Tarybos priimti sprendimai yra rekomendaciniai.

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

19. Tarybos veiklos sąlygas ir techninį aprūpinimą užtikrina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

_________________