LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL TVARKOS, NUMATANČIOS, KADA TAISOMUOSE KELIŲ (GATVIŲ) RUOŽUOSE DIRBANTYS ASMENYS GALI REGULIUOTI EISMĄ, APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 17 d. Nr. V-128

Vilnius

 

Vadovaudamasis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 26-946) 2.1.3 punktu:

1. Tvirtinu Tvarkos, numatančios, kada taisomuose kelių (gatvių) ruožuose dirbantys asmenys gali reguliuoti eismą, aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 d.

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                           VIRGAUDAS PUODŽIUKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2008-04-22 raštu Nr. 1D-3112(12)

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus

2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-128

 

TVARKOS, NUMATANČIOS, KADA TAISOMUOSE KELIŲ (GATVIŲ) RUOŽUOSE DIRBANTYS ASMENYS GALI REGULIUOTI EISMĄ, APRAŠAS

 

1. Šis Tvarkos, numatančios, kada taisomuose kelių (gatvių) ruožuose dirbantys asmenys gali reguliuoti eismą, aprašas (toliau – aprašas) nustato tvarką ir atvejus, kai keliuose dirbantys asmenys (reguliuotojai) gali reguliuoti eismą.

2. Eismo reguliuotojas (toliau – reguliuotojas) privalo gerai išmanyti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213), Kelių eismo taisykles (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2006, Nr. 1084115) ir jų laikytis, turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

3. Įmonė (firma), atliekanti kelių tiesimo, rekonstravimo ar taisymo (remonto) darbus ruože, kuriame reikia reguliuoti eismą, turi turėti kelio s avininko išduotą leidimą darbams vykdyti bei su policija suderintą policijos darbo vietos aptvėrimo ir eismo organizavimo schemą. Jeigu kelio darbus reikia skubiai atlikti dėl jau įvykusio eismo įvykio, reguliuotojas privalo gauti teritorinės policijos įstaigos operatyvaus padalinio (budėtojų dalies) darbuotojo žodinį sutikimą.

4. Reguliuotojas, reguliuodamas eismą, privalo naudotis skrituliu su raudonu atšvaitu.

5. Reguliuotojas privalo vilkėti ryškiaspalvę aprangą su šviesą atspindinčiais elementais ir užrašu „Eismo reguliuotojas“.

6. Reguliuotojo signalai turi būti aiškūs.

7. Reguliuotojai reikalingi kelių ruožuose, kuriuose atliekami kelių tiesimo, rekonstravimo ar taisymo (remonto) darbai, kur periodiškai stabdomas eismas tai viena, tai kita važiavimo kryptimi ir kur eismo nereguliuoja įrengti šviesoforai.

8. Reguliuotojas (-ai) yra reikalingas, jeigu:

8.1. eismas yra intensyvus ir gali susidaryti transporto grūstys;

8.2. iš taisomo ruožo pradžios nesimato jo pabaigos;

8.3. kitais atvejais.

9. Vienas reguliuotojas turi kontroliuoti eismą kelyje viena kryptimi ir vienoje eismo juostoje. Jeigu kelio ruože eismas vyksta keliomis juostomis viena kryptimi, prieš kelio ruožą, kuriame stovi reguliuotojas, eismas turi būti nukreiptas į vieną eismo juostą.

10. Ruožui, kuriame vyksta kelio darbai ir eismą reguliuoja reguliuotojas, aptverti naudojami kelio ženklai, kelio ženklinimas, aptvarai, atitvarai ir kitos techninės eismo reguliavimo priemonės turi atitikti galiojančius standartus.

11. Taisomi kelio ruožai, kuriuose reguliuojamas eismas, turi būti aptverti vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis ir Darbų vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcija DVAI-03, patvirtinta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl darbo vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 38-1268).

12. Jeigu eismą reguliuoja du reguliuotojai, kurie negali matyti vienas kito, tai jie tarpusavyje turi bendrauti naudodami radijo ryšio ar kitas ryšio priemones.

13. Artėjant prie ruožo, kuriame vyksta darbai ir eismą reguliuoja reguliuotojas, transporto priemonių greitis turi būti apribotas ne daugiau kaip iki 50 km/val.

14. Reguliuotojo stovėjimo vieta:

14.1. reguliuotojas turi stovėti veidu priešais eismą ir būti gerai matomas vairuotojams;

14.2. reguliuotojas turi neužstoti kelio ženklų bei kitų techninių eismo reguliavimo priemonių, neleisti jokiems žmonėms susiburti aplink jį;

14.3. reguliuotojas negali palikti darbo vietos, kai eismas yra sustabdytas, kol jo nepakeičia kitas reguliuotojas;

14.4. reguliuotojas turi turėti pasilikęs neužstotą kelią pasitraukti iš darbo vietos, jeigu jam kiltų pavojus;

14.5. nakties metu reikia užtikrinti, kad reguliuotojo darbo vieta būtų apšviesta.

15. Reguliuotojas turi nedelsdamas informuoti policiją, jeigu kelio ruože, kuriame reguliuojamas eismas, įvyksta eismo įvykis.

16. Reguliuotojas turi nedelsdamas informuoti policiją apie transporto priemones, kurių vairuotojai neklauso reguliuotojo signalų ir kelia pavojų saugiam eismui, ir pranešti šių transporto priemonių valstybinius numerius.

 

_________________