LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-262 „DĖL PLANAVIMO SĄLYGŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 30 d. Nr. D1-293

Vilnius

 

 

Pakeičiu Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2006, Nr. 112-4293):

1. Išdėstau 4 punkto šeštąją pastraipą taip:

„Paraiška sąlygoms gauti – kreipimasis raštu su pridedamais papildomais dokumentais (2 ar 3 priedas) išduoti sąlygas bendrajam, specialiajam ir detaliajam planui rengti.“

2. Papildau 4 punkto aštuntąją pastraipą skaičiais ir žodžiais „(7 ar 8 priedas).“

3. Išdėstau 22.2 punktą taip:

22.2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, kai planuojamas žemės sklypas yra saugomose teritorijose, kuriose nėra valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijų (toliau – Direkcijos), (pildomas 7 ar 8 priedas).“

4. Papildau 22.3 nauju punktu (buvusius „22.3–22.7“ atitinkamai laikau „22.4–22.8“ punktais). Išdėstau 22.3 punktą taip:

22.3. Direkcijos, kai planuojamas žemės sklypas yra šiose saugomose teritorijose ar jų buferinių apsaugos zonų teritorijose: valstybiniame draustinyje, biosferos poligone, buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (pildomas 7 ar 8 priedas).“

5. Pakeičiu 30 punktą ir vietoj „22.1–22.7“ skaičių įrašau „22.1–22.8.“

6. Išdėstau Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 priedus nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-293 redakcija)

 

PLANAVIMO SĄLYGŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Šis Planavimo sąlygų Teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygų rengimo, išdavimo ir galiojimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas privalomas planavimo organizatoriams, planų rengėjams, planavimo sąlygas rengiančioms ir išduodančioms, teritorijų planavimo dokumentų sprendinius derinančioms, valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioms institucijoms.

 

II. NUORODOS

 

3. Tvarkos apraše vadovautasi šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43);

3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 587 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 105-3776; 2008, Nr. 66-2516);

3.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-626 „Dėl Informacijos apie teritorijų planavimo sąlygų, statinių projektavimo sąlygų sąvadų ir statybos leidimų išdavimą teikimo“ (Žin., 2004, Nr. 181-6710).

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

Planavimo sąlygų sąvadas – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo savivaldybės vyriausiojo architekto patvirtintas teritorijų planavimo dokumentui rengti išduodamų planavimo sąlygų sąrašas ir planavimo sąlygos;

Planavimo sąlygos – planuojamai teritorijai taikomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir teritorijų planavimo normų reikalavimai ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, taip pat ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos, sąlygas išduodančių institucijų reikalavimai dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo;

Pareiškėjas – planavimo organizatorius arba jo įgaliotas juridinis ar fizinis asmuo, organizuojantis teritorijų planavimo dokumento rengimą;

Prašymas sąlygų sąvadui gauti – kreipimasis raštu su pridedamais papildomais dokumentais (1 priedas) išduoti sąlygų sąvadą detaliajam planui rengti;

Paraiška sąlygoms gauti – kreipimasis raštu su pridedamais papildomais dokumentais (2 ar 3 priedas) išduoti sąlygas bendrajam, specialiajam ir detaliajam planui rengti;

Sąlygų sąvado rengimas – procedūra, kurios metu sąlygų sąvadą rengianti institucija – savivaldybės administracijos direktorius – išanalizuoja pareiškėjo prašyme nurodytus duomenis apie numatomą rengti teritorijų planavimo dokumentą ir per nustatytą laiką pateikia planavimo sąlygų sąvadą, kuriame nurodo reikalavimus, taikomus planuojamai teritorijai;

Sąlygų rengimas – procedūra, kurios metu sąlygas rengianti institucija išanalizuoja pareiškėjo prašyme nurodytus duomenis apie numatomą rengti teritorijų planavimo dokumentą ir per nustatytą laiką pateikia planavimo sąlygas, kuriose nurodo reikalavimus, taikomus planuojamai teritorijai (7 ar 8 priedas);

Sąlygų sąvado išdavimas – procedūra, kurios metu savivaldybės administracijos direktorius per nustatytą laiką pateikia pareiškėjui nustatyta forma (5 priedas) parengtą planavimo sąlygų sąvadą;

Sąlygų išdavimas – procedūra, kurios metu savivaldybės administracijos direktorius ar sąlygas išduodanti institucija per nustatytą laiką pateikia pareiškėjui nustatyta forma (4 ar 6 priedas) parengtas planavimo sąlygas.

5. Kitos Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos yra pateiktos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6. Prieš pradėdamas rengti bendrojo, specialiojo ar detaliojo teritorijų planavimo dokumentą, planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius Tvarkos aprašo ir atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka raštu kreipiasi į Tvarkos apraše nurodytas institucijas, kad šios pateiktų planavimo sąlygas (toliau – Sąlygos).

7. Tais atvejais, kai savivaldybės administracijos direktorius kreipiasi raštu į Sąlygas rengiančią instituciją ir per Tvarkos aprašo 30 punkte nustatytą terminą negauna iš jos Sąlygų, planavimo organizatoriui išduodamame planavimo sąlygų sąvade nurodo, kad Sąlygas rengianti institucija Sąlygų nepateikė.

8. Sąlygas rengianti institucija Sąlygas rengia vadovaudamasi:

8.1. institucijos kompetencija;

8.2. planuojamoje teritorijoje galiojančiais ir Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, regioninės plėtros planais, patvirtintomis investicinėmis ir atskirų ūkio šakų plėtros programomis (projektais) bei kitų strateginių dokumentų nuostatų reikalavimais, įtakojančiais numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento sprendinius;

8.3. įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atitinkamą planuojamą veiklą;

8.4. įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reikalavimais, nustatančiais planuojamojo sklypo (teritorijos) naudojimo apribojimus;

8.5. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 130-4650);

8.6. Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu (Žin., 2004, Nr. 113-4228).

9. Sąlygos rengiamos vadovaujantis sąžiningumo bei protingumo principais. Sąlygų reikalavimai turi būti konkretūs, tiesiogiai susieti su planuojama teritorija ir planavimo tikslais, vietovės ypatumais ir ribomis, parengti atsižvelgiant į gretimybes (gretimų sklypų tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdus ir/ar pobūdžius) bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su planavimo tikslais. Sąlygose gali būti išvardijami konkretūs normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas teritorijų planavimo dokumento projektas. Tuo atveju, kai įstatymais bei kitais teisės aktais nėra reglamentuoti Sąlygas išduodančių institucijų kompetencijai priskirti klausimai, jie gali būti įrašomi į Sąlygas.

10. Išduotos nacionalinio, regiono ir rajono lygmens bendrųjų planų Sąlygos galioja visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 5 metus. Specialiojo plano rengimo Sąlygos ir detaliojo plano rengimo planavimo sąlygų sąvadas (toliau – Sąvadas) galioja visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Pasibaigus Sąlygų ir Sąvado galiojimo laikotarpiui, jų galiojimas gali būti pratęsiamas Sąlygas ir Sąvadą išdavusių institucijų Tvarkos apraše nustatyta tvarka. Šiuo atveju Sąlygų ir Sąvado rengėjai turi vadovautis Tvarkos aprašo 11 ir 12 punktų reikalavimais.

11. Sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos planavimo sąlygas išdavusios institucijos iniciatyva, kai:

11.1. planuojamoje teritorijoje įsigalioja parengti nauji teritorijų planavimo dokumentai ir jų sprendiniai įtakoja rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinius;

11.2. įsigalioja patvirtinti nauji teisės aktai ir normatyviniai dokumentai įtakoja rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinius.

12. Sąlygos gali būti keičiamos ir papildomos planavimo organizatoriaus iniciatyva, kai teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas nėra baigtas, bet pasibaigė Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytas Sąlygų galiojimo terminas, ir kai keičiasi planavimo tikslas.

13. Planavimo sąlygų teisinių klaidų ištaisymo, keitimo bei atšaukimo procedūra turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatytus reikalavimus.

14. Jei numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento tikslai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, planavimo sąlygos neišduodamos (išskyrus Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį). Pareiškėjui pateikiamas motyvuotas atsakymas, nurodant teisės aktų konkrečius straipsnius ir nuostatas bei galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, draudžiančius numatomą veiklą.

15. Už Sąlygų atitiktį įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams pagal kompetenciją atsako jas parengusios ir išdavusios institucijos, juridiniai ir fiziniai asmenys.

 

V. SĄLYGOS NACIONALINIO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI

 

16. Valstybės teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius pateikia prašymus sąlygoms gauti visoms ministerijoms bei apskričių viršininkams.

17. Nacionalinio lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius pateikia prašymus dėl Sąlygų ministerijoms, nurodytoms atitinkamos rūšies specialiųjų planų rengimo taisyklėse, apskričių viršininkams.

18. Nacionalinio lygmens teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius kartu su prašymu Sąlygoms pateikia:

18.1. planavimo tikslus ir uždavinius;

18.2. planuojamos teritorijos situacijos schemą su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis.

 

VI. SĄLYGOS REGIONO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI

 

19. Apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius pateikia prašymus sąlygoms gauti ministerijoms, apskrities teritorijoje esančių savivaldybių administracijų direktoriams, gretimų apskričių viršininkams.

20. Regiono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius pateikia prašymą dėl Sąlygų ministerijoms, nurodytoms atitinkamos rūšies specialiųjų planų rengimo taisyklėse, apskričių viršininkams, savivaldybės administracijos direktoriams.

21. Regiono lygmens teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius kartu su prašymu Sąlygoms pateikia:

21.1. planavimo tikslus ir uždavinius;

21.2. planuojamos teritorijos situacijos schemą su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis.

 

VII. SĄLYGOS RAJONO LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI

 

22. Rajono lygmens bendrojo plano Sąlygas pagal savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą prašymą rengia:

22.1. apskrities viršininkas;

22.2. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, kai planuojamas žemės sklypas yra saugomose teritorijose, kuriose nėra valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijų (toliau – Direkcijos), (pildomas 7 ar 8 priedas);

22.3. Direkcijos, kai planuojamas žemės sklypas yra šiose saugomose teritorijose ar jų buferinių apsaugos zonų teritorijose: valstybiniame draustinyje, biosferos poligone, buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (pildomas 7 ar 8 priedas);

22.4. Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys;

22.5. Visuomenės sveikatos centras;

22.6. savivaldybės teritorijoje ūkinę veiklą vykdančios šilumos, elektros, dujų, naftos įmonės ir kitos tiekimo organizacijos, kai numatoma prie jų prijungti naujus vartotojus;

22.7. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojai, kai numatoma išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas;

22.8. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, kai planuojama teritorija yra pasienio ruože.

23. Rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius pateikia prašymą dėl Sąlygų savivaldybės administracijos direktoriui.

24. Planavimo organizatorius kartu su prašymu Sąlygoms pateikia:

24.1. planavimo tikslus ir uždavinius;

24.2. planuojamos teritorijos situacijos schemą ar topografinį planą su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis (kai numatoma planuoti nuosavybės teise valdomą žemės sklypą (teritoriją), turi būti pateikti nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai).

 

VIII. SĄLYGOS VIETOVĖS LYGMENS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI

 

25. Sąvadą dėl vietovės lygmens detaliojo plano rengimo išduoda savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas – savivaldybės vyriausiasis architektas. Sąvadas išduodamas arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei Sąvadas ir/ar planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti detaliojo teritorijų planavimo dokumentus. Apie tai jis per 5 darbo dienas raštu praneša planavimo sąlygas išduodančiai institucijai – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui – savivaldybės vyriausiajam architektui ir valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai, o teritorijų planavimo dokumentą gali pradėti rengti po 10 dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Nepaisant to, ar institucija, turinti išduoti planavimo sąlygas, jas išdavė ar ne, ji dalyvauja derinant teritorijų planavimo dokumentą Nuolatinėje statybos komisijoje.

26. Sąlygos žemės valdytojams ar naudotojams išduodamos tik tuo atveju, kai jie Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo (Žin., 2004, Nr. 86-3120) nustatyta tvarka sudarė sutartį su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.

27. Detaliojo planavimo organizatorius kartu su prašymu Sąlygoms pateikia:

27.1. planavimo tikslus ir uždavinius;

27.2. planuojamo žemės sklypo ribų planą arba topografinį planą su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis.

28. Jeigu Tvarkos aprašo 27 punkte nurodyti dokumentai buvo pateikti sudarant sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo, jų papildomai su prašymu Sąlygoms pateikti nereikia. Jei prie prašymo išduoti Sąvadą planavimo organizatorius pridėjo ne visus dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 27 punkte, arba juose trūksta reikalingų duomenų, prašymas nenagrinėjamas, o pareiškėjui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pranešama, kokių dokumentų trūksta. Sąvado parengimo ir išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai pateikiami visi reikalingi dokumentai.

29. Tais atvejais, kai planavimo organizatorius yra žemės valdytojas ar naudotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas Sąlygose nustato reikalavimus dėl detaliojo plano rengimo etapo stadijų sujungimo.

30. Kai savivaldybės vyriausiasis architektas neturi visų reikalingų duomenų sąlygų parengimui, pagal jo pateiktas paraiškas per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos Sąlygas turi pateikti Tvarkos aprašo 22.1–22.8 punktuose nurodytos institucijos.

31. Planavimo sąlygas dėl vietovės lygmens specialiojo plano rengimo planavimo organizatoriui išduoda atitinkamos rūšies specialiųjų planų rengimo taisyklėse nurodyta institucija. Planavimo sąlygos išduodamos arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Apie tai jis per 5 darbo dienas raštu praneša institucijai, kuriai pavaldi yra planavimo sąlygas turėjusi išduoti institucija. Pranešimą gavusi institucija turi priimti sprendimą, kaip turės būti patikrinami be išduotų planavimo sąlygų parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniai.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Savivaldybių administracijos pagal 3.4 punkte nurodytą teisės aktą per 20 kalendorinių dienų nuo kiekvieno metų ketvirčio pabaigos teikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos nustatytos formos informaciją apie planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimą.

33. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 370 patvirtintų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų (Žin., 1997, Nr. 34-851) nustatyta tvarka, nagrinėja ginčus tarp planavimo organizatoriaus ir Sąlygas išdavusių institucijų.

34. Planavimo organizatorius kartu su Sąlygų rengėju ir išdavėju atsako už sąlygų išdavimo procedūros organizavimą bei teisingą su tuo susijusių dokumentų apiforminimą ir privalo laikytis teisės aktų ir Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų.

35. Žala, atsiradusi dėl neteisėtais veiksmais įgyvendinamų teritorijų planavimo dokumentų, atlyginama Civilinio kodekso, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir/ar planavimo organizatoriaus, nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos. Kitus ginčus dėl 34 punkte nurodytų institucijų sprendimų ir žalos atlyginimo sprendžia teismas.

 

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir išdavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

PRAŠYMAS PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADUI DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

___________________________________

(prašymo išsiuntimo data, registracijos Nr.)

 

1. Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: ________________________________________

(pavadinimas, adresas)

______________________________________________________________________

2. Pareiškėjas: ___________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

 

3. Planuojamas žemės sklypas (teritorija): _____________________________________

(adresas, plotas, ha)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

4. Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: ___________________

______________________________________________________________________

 

5. Planavimo organizavimo pagrindas*: _______________________________________

______________________________________________________________________

(sprendimo ar įsakymo dėl planavimo organizavimo pavadinimas, data, Nr.)

 

6. Žemės sklypo (teritorijos) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis: ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

7. Žemės sklypo (teritorijos) naudojimo apribojimai ir servitutai: ___________________

______________________________________________________________________

 

8. Priedai**:

1) sutartis su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (pateikia žemės sklypo naudotojai ir valdytojai);

2) žemės sklypo ribų planas arba topografinis planas su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis (jei žemės sklypas nesuformuotas) ***;

3) ____________________________________________________________________

 

9. Prašymą parengė: ______________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas)

10. Prašymo parengimo data: _______________________________________________

 

Pastabos: * Pildo tik savivaldybės administracijos direktorius ir valstybinės žemės valdytojai.

** Pirmo priedo pateikti nereikia, kai planavimo organizatorius – savivaldybės administracijos direktorius ar valstybinės žemės valdytojai.

*** Pateikia tik savivaldybės administracijos direktorius ir valstybinės žemės valdytojai.

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir išdavimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

PARAIŠKA SĄLYGOMS

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

___________________________________

(prašymo išsiuntimo data, registracijos Nr.)

 

1. Planavimo sąlygų rengėjas: ______________________________________________

(pavadinimas, adresas)

______________________________________________________________________

2. Pareiškėjas: ___________________________________________________________

(adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

3. Planavimo organizatorius: _______________________________________________

(adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

______________________________________________________________________

(adresas, plotas, ha)

______________________________________________________________________

5. Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

6. Planavimo organizavimo pagrindas*:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(sprendimo ar įsakymo dėl planavimo organizavimo pavadinimas, data, Nr.)

 

7. Žemės sklypo (teritorijos) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis: _______________________________________________

______________________________________________________________________

 

8. Žemės sklypo (teritorijos) naudojimo apribojimai ir servitutai: ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

9. Priedai**:

1) prašymas sąlygų sąvadui gauti su žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentais, žemės sklypo plano kopija;

2) sutartis su savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo (pateikia žemės sklypo naudotojai ir valdytojai);

3) žemės sklypo ribų planas arba topografinis planas su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis (jei žemės sklypas nesuformuotas) ***:

4) ____________________________________________________________________

 


10. Paraišką

parengė: _______________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas)

11. Paraiškos parengimo data: ______________________________________________

 

Pastabos: * Pildo tik savivaldybės administracijos direktorius ir valstybinės žemės valdytojai.

** Pirmo priedo pateikti nereikia, kai planavimo organizatorius – savivaldybės administracijos direktorius ar valstybinės žemės valdytojai.

*** Pateikia tik savivaldybės administracijos direktorius ir valstybinės žemės valdytojai.

 

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo

ir išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

PARAIŠKA SĄLYGOMS

NACIONALINIO, REGIONO, RAJONO LYGMENS

BENDROJO IR SPECIALIOJO PLANAVIMO

DOKUMENTAMS RENGTI

 

___________________________________

(prašymo išsiuntimo data, registracijos Nr.)

 

1. Planavimo sąlygų rengėjas: ______________________________________________

(pavadinimas, adresas)

______________________________________________________________________

2. Pareiškėjas:___________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

 

3. Planuojama teritorija: ___________________________________________________

(planuojama teritorija, plotas, ha)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

4. Teritorijų planavimo rūšis (pažymėti): bendrasis specialusis

5. Planavimo organizavimo pagrindas (nutarimas, sprendimas, įsakymas):

_____________________________________________

______________________________________________________________________

(pildo tik valstybės ir savivaldybės institucijos)

 

6. Planavimo tikslai ir uždaviniai: ___________________________________________

______________________________________________________________________

 

7. Priedai:

1) situacijos schema su planuojamos teritorijos ribomis;

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

 

8. Paraišką parengė: ______________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas)

 

9. Paraiškos parengimo data:

_____________________________________________

 

Pastaba. Priedai pateikiami atsižvelgiant į planavimo tikslus ir uždavinius.

 

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo

ir išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

TVIRTINU ..............................

(parašas)

_________________________

_________________________

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos)

200__ m. ___________________ d.

 

PLANAVIMO SĄLYGOS

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

200____ m. ____________ d. Nr. ______

(sąlygų registravimo data)

 

1. Planavimo sąlygų rengėjas: ______________________________________________

(tarnybos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

 

2. Pareiškėjas: ___________________________________________________________

(adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

3. Planavimo organizatorius: _______________________________________________

(adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

4. Planuojamas žemės sklypas (teritorija), pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis: ____________________________________________________________________

(adresas, plotas, ha)

______________________________________________________________________

 

5. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

6. Planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

 

1) bendrųjų planų: _____________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

____________________________________________________________________

2) specialiųjų planų: ____________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

____________________________________________________________________

3) detaliųjų planų: _____________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

____________________________________________________________________

 

4) prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų reikalavimai:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

5) ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų nuostatos bei sąlygas išduodančių institucijų kompetencijai priskirti reikalavimai:

...............................................___________________________________________

_____________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr. )

 

7. Rengiamo detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar sprendinių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais:

.........................................................................................................................................._

______________________________________________________________________

 

8. Priedai (savivaldybės vyriausiojo architekto iš kitų institucijų gautos sąlygos):

 

1) __________________________________________________________________

 

2) __________________________________________________________________

 

3) __________________________________________________________________

 

9. Sąlygas parengė: ________________________________________________

(vardas, pavedė)                  (pareigos)                         (parašas)

 

10. Sąlygų parengimo data:

___________________________________________________

 

11. Sąlygos galioja: ______________________________________________________

(nurodomas sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastaba. Planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka sąlygas išdavusioje institucijoje.

 

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo

ir išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

TVIRTINU .......................................

(parašas)

..........................................................

..........................................................

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos)

200__ m. ___________________ d.

 

PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTU RENGTI

 

200____ m. ____________ d. Nr. ______

(sąlygų registravimo data)

 

1. Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: ________________________________________

______________________________________________________________________

(tarnybos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

 

2. Pareiškėjas: ___________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

 

3. Planuojamas žemės sklypas (teritorija), pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis: ____________________________________________________________________

(adresas, plotas, ha)

______________________________________________________________________

 

4. Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: __________________________

______________________________________________________________________

 

5. Kitų institucijų išduotos sąlygos (institucijos pavadinimas, sąlygų išdavimo data, Nr.):

 

1) ______________________________________________________________

 

2) ______________________________________________________________

 

3) ______________________________________________________________

 

6. Sąlygų sąvadą parengė: _________________________________________________

(vardas, pavardė)             (pareigos)                            (parašas)

7. Sąlygų sąvado parengimo data: ___________________________________________

 

8. Sąlygų sąvadas galioja: _________________________________________________

(nurodomas sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastaba. Planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka sąlygas išdavusioje institucijoje

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo

ir išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

TVIRTINU ..............................

(parašas)

_________________________

_________________________

(atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos)

200__ m. ___________________ d.

 

PLANAVIMO SĄLYGOS

NACIONALINIO, REGIONO, RAJONO LYGMENS BENDROJO IR SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI

 

200____ m. ____________ d. Nr. ______

(sąlygų registravimo data)

 

1. Planavimo sąlygų rengėjas: ______________________________________________

(tarnybos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

 

2. Pareiškėjas: ___________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

 

3. Planuojama teritorija: ___________________________________________________

(teritorijos dislokacijos vieta, plotas, ha)

______________________________________________________________________

 

4. Planavimo tikslai ir uždaviniai: ___________________________________________

______________________________________________________________________

 

5. Įvertinant planavimo tikslus ir uždavinius, planuojamai teritorijai taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir kitų strateginių dokumentų bei programų (projektų) nuostatų reikalavimai:

 

1) bendrųjų planų: _____________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

______________________________________________________________________

 

2) specialiųjų planų: ____________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

______________________________________________________________________

 

3) detaliųjų planų:______________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

______________________________________________________________________

 

4) ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų:

___________________________________

______________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

______________________________________________________________________

 

6. Rengiamo teritorijų planavimo dokumento strateginio pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar sprendinių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais:

_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

7. Priedai (sąlygas rengiančių institucijų pateiktos sąlygos):

 

1) ______________________________________________________________

 

2) ______________________________________________________________

 

3) ______________________________________________________________

 

8. Sąlygas parengė: _____________________________________________________

(vardas, pavedė)               (pareigos)                            (parašas)

 

9. Sąlygų parengimo data: _________________________________________________

 

10. Sąlygos galioja: ______________________________________________________

(nurodomas sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastaba. Planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka sąlygas išdavusioje institucijoje.

 

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo

ir išdavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

PLANAVIMO SĄLYGOS *

 

RAJONO LYGMENS BENDROJO AR SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI

 

200____ m. ____________ d. Nr. ______

(sąlygų registravimo data)

 

1. Pareiškėjas: ___________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

2. Planuojama teritorija: ___________________________________________________

(planuojama teritorija, plotas, ha)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

3. Teritorijų planavimo rūšis (pažymėti): bendrasis [ ], specialusis [ ].

 

4. Planavimo organizavimo pagrindas (nutarimas, sprendimas, įsakymas): ____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(pildo tik valstybės ir savivaldybės institucijos)

 

5. Planavimo tikslai ir uždaviniai: ___________________________________________

______________________________________________________________________

 

6. Įvertinant planavimo tikslus ir uždavinius, planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir kitų strateginių dokumentų bei programų (projektų) nuostatų reikalavimai: _____________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

7. Rengiamo teritorijų planavimo dokumento strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar sprendinių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: ...........................................................................................

.............................................................................................................................................

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

8. Kiti aplinkosaugos institucijų kompetencijai priskirti reikalavimai:

1) ______________________________________________________________

 

2) ______________________________________________________________

 

3) ______________________________________________________________

 

9. Priedai: (sąlygas rengiančių institucijų pateiktos sąlygos):

 

1) ............................................................................................................................

 

2) ............................................................................................................................

 

3) ______________________________________________________________

 

10. Sąlygas parengė: ______________________________________________________

(vardas, pavardė)                   (pareigos)                         (parašas)

 

11. Sąlygų parengimo data: ________________________________________________

 

12. Sąlygos galioja: ______________________________________________________

(nurodomas sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastaba. * Nurodomas tikslus regiono aplinkos apsaugos departamento, valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ar biosferos rezervato direkcijos pavadinimas.

Planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka sąlygas išdavusioje institucijoje.

 

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo

ir išdavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

PLANAVIMO SĄLYGOS *

 

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

200____ m. ____________ d. Nr. ______

(sąlygų registravimo data)

 

1. Pareiškėjas: ___________________________________________________________

(tarnybos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

2. Planavimo organizatorius: _______________________________________________

(adresas, tai. faksas)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

3. Planuojamas žemės sklypas (teritorija): _____________________________________

(adresas, plotas, ha)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

4. Detaliojo planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: ___________________

______________________________________________________________________

 

5. Planavimo organizavimo pagrindas: ________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(sprendimo ar įsakymo dėl planavimo organizavimo pavadinimas, data, Nr.)

 

6. Planuojamas žemės sklypas (teritorija), pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

7. Planuojamam žemės sklypui (teritorijai) taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

 

1) bendrųjų planų: _____________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

______________________________________________________________________

 

2) specialiųjų planų: ____________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

______________________________________________________________________

 

3) detaliųjų planų:______________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

______________________________________________________________________

 

8. Rengiamo detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar sprendinių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: ______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

9. Kiti aplinkosaugos institucijų kompetencijai priskirti reikalavimai:

1) _________________________________________________________________

 

2) _________________________________________________________________

 

3) _________________________________________________________________

 

10. Priedai:

1) žemės sklypo ir pastatų teisinės registracijos dokumentai;

2) žemės sklypo ribų planas arba topografinis planas su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis (jei žemės sklypas nesuformuotas):

3) _________________________________________________________________

 

11. Sąlygas parengė: ______________________________________________________

(vardas, pavardė)                   (pareigos)                            (parašas)

 

12. Sąlygų parengimo data: ________________________________________________

 

13. Sąlygos galioja: ______________________________________________________

(nurodomas sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastaba. * Nurodomas tikslus regiono aplinkos apsaugos departamento, valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ar biosferos rezervatų direkcijos pavadinimas.

Planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka sąlygas išdavusioje institucijoje.

 

_________________