LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO 2, 52 IR 56 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. birželio 5 d. Nr. X-1589

Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 82-3248)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 16 dalies pakeitimas

2 straipsnio 16 dalyje vietoj žodžių „Vertybinių popierių rinkos“ įrašyti žodžius „Finansinių priemonių rinkų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

16. Nepriekaištingos reputacijos asmenys – kaip ši sąvoka apibrėžta Draudimo įstatyme ir Finansinių priemonių rinkų įstatyme.“

 

2 straipsnis. 52 straipsnio 2 dalies pakeitimas

52 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Vertybinių popierių rinkos“ įrašyti žodžius „Finansinių priemonių rinkų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Vertybinių popierių komisija priežiūros funkcijas atlieka vadovaudamasi šiuo įstatymu, Finansinių priemonių rinkų įstatymu ir turi šio bei kitų įstatymų numatytas teises ir pareigas.“

 

3 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 56 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

56 straipsnis. Piniginės baudos už Įstatymo pažeidimą

Vertybinių popierių komisija, vadovaudamasi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka, turi teisę skirti baudas:

1) juridiniams asmenims, neįtrauktiems į Pensijų asociacijų sąrašą ar iš jo išbrauktiems, jeigu jie verčiasi kaip pensijų asociacijos, – iki 100 tūkstančių litų;

2) juridiniams asmenims, jeigu jie verčiasi kaip pensijų turto valdytojai be Vertybinių popierių komisijos leidimo, – iki 100 tūkstančių litų;

3) fiziniams asmenims (valdymo organų nariams, likvidatoriui, aktuarui, auditoriui), pažeidusiems šį įstatymą, – iki 20 tūkstančių litų;

4) asmenims, kurie nevykdo teisėtų Vertybinių popierių komisijos nurodymų, – iki 30 tūkstančių litų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________