LIETUVOS RESPUBLIKOS
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2008 m. gegužės 15 d. Nr. X-1543

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 73-3085, Nr. 123-5539; 2003, Nr. 15-601, Nr. 42-1925, Nr. 75-3474, Nr. 102-4586, Nr. 116-5254, Nr. 123-5585; 2004, Nr. 25-749, Nr. 60-2118, Nr. 73-2535, Nr. 158-5757, Nr. 167-6108; 2005, Nr. 76-2743, 2744, Nr. 81-2943, Nr. 121-4332, Nr. 153-5634; 2006, Nr. 41-1462, Nr. 48-1702, Nr. 50-1801, Nr. 82-3249, 3263, Nr. 111-4197,Nr. 127-4821, Nr. 141-5396; 2008, Nr. 47-1750)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio 1 dalies 30 punkto pakeitimas

17 straipsnio 1 dalies 30 punkte po žodžio „stipendija“ įrašyti žodžius „ir savivaldybių stipendijos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

30) valstybės stipendija ir savivaldybių stipendijos;“.

 

2 straipsnis. 20 straipsnio 2, 5, 6, 10 ir 12 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams taikomi individualūs neapmokestinamieji pajamų dydžiai (jeigu gyventojas atitinka ne vieną iš 1–4 punktuose nustatytų kriterijų, taikomas didžiausias individualus NPD):

1) asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir I grupės invalidams), ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ar asmenims iki 18 metų – 475 litai per mėnesį;

2) asmenims, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir II grupės invalidams), ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, – 420 litų per mėnesį;

3) asmenims, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir III grupės invalidams) – 370 litų per mėnesį;

4) žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams, kai šių subjektų pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos per metus sudaro daugiau kaip 50 procentų visų pajamų, taip pat ūkininkų, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių ūkį, darbuotojams – 365 litai per mėnesį.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD):

1) už pirmą vaiką (įvaikį) – 20 procentų pagrindinio NPD;

2) už antrą vaiką (įvaikį) – 50 procentų pagrindinio NPD;

3) už trečią ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) – 100 procentų pagrindinio NPD.“

3. Papildyti 20 straipsnio 6 dalį sakiniu „Jeigu gyventojas vaikus (įvaikius) augina vienas, jam taikomas visas PNPD“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Mokestiniu laikotarpiu PNPD taikomas toje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gavimo vietoje, kur taikomas NPD, dalijant PNPD sumą kiekvienam iš tėvų (įtėvių) per pusę. Jeigu gyventojas vaikus (įvaikius) augina vienas, jam taikomas visas PNPD.“

4. Pakeisti 20 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. MNPD atimamas pirmiausia iš mokestinio laikotarpio pajamų, kurios apmokestinamos taikant 24 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.“

5. Pakeisti 20 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. MPNPD atimamas pirmiausia iš mokestinio laikotarpio tėvų (įtėvių) pajamų, kurios apmokestinamos taikant 24 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jei tokių pajamų neužtenka arba gyventojas tokių pajamų negavo, MPNPD ar neatskaityta jo dalis atimami iš pajamų, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS