LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 9 d. Nr. V-423

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287, 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2008 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. 3/1 „Dėl V darbo užmokesčio didinimo etapo krypčių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų indeksavimo“ ir nutarimą Nr. 3/2 „Dėl bazinių kainų indeksavimo didėjančioms energetikos ir kitoms išlaidoms padengti“:

1. Pakeičiu Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas (18 priedas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365, Nr. 52-1509, Nr. 76-2321; 2005, Nr. 55-1896, Nr. 128-4637; 2006, Nr. 48-1728; 2007, Nr. 50-1956), ir įrašau lentelės „Profilaktinių sveikatos tikrinimų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kainos“ eilutės „Gydytojo specialisto profilaktinio tikrinimo kaina“ skiltyje „Kaina (balais)“ vietoj skaičiaus „19,6“ skaičių „22,9“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo 2008 m. gegužės 1 d.

3. Pavedu ministerijos sekretoriui kontroliuoti šio įsakymo vykdymą pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ       VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ