LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2007 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-76 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO III DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO EKONOMINIAI NORMATYVAI“ EN-06 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. balandžio 28 d. Nr. V-86

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 133-5041), 13.4 punktu,

pakeičiu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu V-76 „Dėl Kelių priežiūros vadovo III dalies „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ EN-06 patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 57-2223) patvirtintą Kelių priežiūros vadovo III dalį „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ EN-06 ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Generalinis direktorius                                           Virgaudas Puodžiukas

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-76

(Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-86 redakcija)

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS
III DALIS
AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO)
EKONOMINIAI NORMATYVAI
KPV EN-06

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2006 m. Kelių priežiūros vadovo (toliau – KPV) III dalis „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ (EN-06) (toliau – EN-06) keičia 2001 metų KPV III dalį „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ (EN-01) (toliau – EN-01), patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 485 (Žin., 2002, Nr. 4-134).

2. EN-06 taikomi Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įgyvendinimui, Lietuvos kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) nustatant ir pagrindžiant ateinančių metų programos (valstybinės reikšmės kelių priežiūros dalies) finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą, taip pat valstybės įmonėms, prižiūrinčioms kelius, priežiūrai reikalingoms lėšoms planuoti pagal KPV IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ (TKDP-02), patvirtintos LAKD generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-5 (Žin., 2003, Nr. 16-694), nurodymus.

3. EN-06 sudaryti pagal EN-01 nurodytą metodiką. Vieno ciklo darbų (toliau – VCD) kiekiai (8.6 sąvoka) nustatyti remiantis paskutinių trejų metų valstybinės reikšmės kelių tinklo techninės priežiūros atliktų privalomų darbų (toliau – priežiūros darbai) ataskaitomis.

4. VCD kiekių tiesioginių išlaidų vertės (toliau – vertės) nustatytos vadovaujantis Aplinkos ministerijos informaciniu pranešimu „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymą“ (Žin. (Informaciniai pranešimai), 2005, Nr. 61), taikant Aplinkos ministerijos 2006 m. sausio 9 d. rekomendacijas dėl skaičiuojamųjų kainų ir naudojant nustatytus bendruosius ekonominius normatyvus, taip pat naudojant Darbo, mechanizmų ir medžiagų sąnaudų kelių priežiūros darbams normatyvų rinkinį (DMMS – KP 06), patvirtintą LAKD generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-77 (Žin., 2007, Nr. 57-2224).

5. Atnaujinant 2001 metų ekonominius normatyvus, EN-06 atlikti šie pakeitimai:

5.1. nustatyti kiti VCD kiekiai, tenkantys kelio elementų (jų dalių) sustambintiesiems mato vienetams (toliau – SMV);

5.2. pagal KPV I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ (PN-05) (toliau – PN-05), patvirtintą LAKD generalinio direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-103 (Žin., 2006, Nr. 55-1994), EN-06 koreguota kelio elementų dalių klasifikacija, ir pagal PN-05 tokių sujungtų kelio elementų dalių į vieną dalį ekonominiams normatyvams apskaičiuoti taikyti koeficientai, įvertinantys jungtinių kelio elementų dalių kiekių proporcijas (žr. 1 lentelę).

6. Atnaujinant EN-06 fiksuotos vertės nustatytos 2006 m. kainomis ir taikant 2006 m. bendruosius ekonominius normatyvus, todėl kiekvienais tolesniais metais, kintant kainoms ir/ar bendriesiems ekonominiams normatyvams, EN-06 turi būti indeksuojami, naudojant pagal nustatytą metodiką apskaičiuotą kainų pokyčio indeksą.

7. Kiekvienam kelio elementui (jo daliai) nustatyti ekonominiai normatyvai pateikti nuo 2 iki 12 lentelėse.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

8. EN-06 vartojamos sąvokos:

„kelias“, „kelio elementas“, „kelio taisymas (remontas)“, „kelio techninė priežiūra“, „kelių techninės priežiūros darbai“ „magistraliniai, krašto, rajoniniai keliai“, nurodytos PN-05; „pažaida“, „iškyla“, nurodytos KPV II dalyje „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ (DT-06) (toliau – DT-06), patvirtintoje LAKD generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-75 (Žin., 2007, Nr. 57-2222)“;

8.1. bendrieji ekonominiai normatyvai – valdymo institucijų nustatyti ar rekomenduojami išlaidų rodikliai (pvz.: statybvietės išlaidos, pridėtinės, kitos išlaidos ir pan.), kurie taikomi arba į kuriuos atsižvelgiama, apskaičiuojant kelių priežiūros, taisymo (remonto) kainą;

8.2. kelių priežiūros ir taisymo (remonto) ekonominiai normatyvai – rodikliai, pagal kuriuos normuojamos lėšos kiekvienam kelių priežiūros ar taisymo (remonto) vieno ciklo darbui atlikti;

8.3. tiesioginės išlaidos – tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių sąnaudų (medžiagų, mechanizmų eksploatacijos, darbo užmokesčio) vertė;

8.4. sustambintasis mato vienetas (SMV) – 10, 100, 1000 kartų sustambintas matavimo vienetas (vnt., m, m2), naudojamas tam tikrų kelio elementų (jų dalių) kiekių apskaitai;

8.5. vieno ciklo darbų (VCD) kiekis – dydis, apskaičiuotas dalijant per metus tam tikram kelio elementui (jo dalims) prižiūrėti atliktų darbų apimtis iš šio elemento SMV kiekio.

 

III. PRADINIAI DUOMENYS

 

9. Pradiniai duomenys ekonominiams normatyvams nustatyti yra VCD kiekiai, apskaičiuoti mato vienetais (m, m2, m3, vnt., km) naudojantis valstybinės reikšmės keliuose atliktų priežiūros darbų ataskaitomis ir kelio elementų (jų dalių) kiekiais pagal Lietuvos automobilių kelių informacinės sistemos (toliau – LAKIS) duomenų bazę, kurioje jie nurodyti SMV, pvz.: skiriamoji juosta, dangos, kelkraščiai – 1000 m2; grioviai, šlaitai, šalikelės – kelio kilometrais; atitvarai – 1000 m; turėklai – 100 m; kelio ženklai, signaliniai stulpeliai – 100 vnt. ir t.t.

10. Kai kurių kelio elementų dalių, kurių LAKIS nėra, SMV priimti pagal valstybinės reikšmės keliuose atliktų priežiūros darbų ataskaitose pateiktus kelio elementų dalių kiekius.

11. VCD vertės nustatytos 2006 metų kainomis, detaliesiems resursų poreikio žiniaraščiams (lokalinėms sąmatoms) sudaryti naudojantis 4 punkte išvardytais normatyviniais dokumentais.

VCD kiekiai ir jų vertės PN-05 kelio elementų (jų dalių) klasifikavimą atitinkančia tvarka ir pagal darbų pavadinimus, nurodytus DT-06, surašyti į 2–12 lentelių 3 ir 4 skirsnius, skirstant juos į šias darbų grupes:

1) nuolatinė kelių priežiūra vasarą (4, 5, 6, 7, 8, 9 mėn.);

2) nuolatinė kelių priežiūra žiemą (1, 2, 3, 10, 11, 12 mėn.);

3) sugadintų ženklų ir jų atramų atstatymas;

4) signalinių stulpelių ir atšvaitų pakeitimas ir pastatymas;

5) pakelės statinių ir želdinių priežiūra;

6) KOSIS, eismo apskaitos, apšvietimo ir kt. įrenginių priežiūra;

7) kelių ženklinimo atnaujinimas;

8) avarijų ir vandalizmo padarinių likvidavimas, skubių saugaus eismo priemonių įgyvendinimas;

9) tiltų, viadukų ir vandens pralaidų nuolatinė priežiūra;

10) žemės sankasos ir vandens nuleidimo sutvarkymas;

11) asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas;

12) nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių taisymas;

13) ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas;

14) apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas;

15) pakelės statinių ir lauko baldų remontas, želdinių atnaujinimas;

16) eismo apskaitos įrenginių remontas ir plėtra;

17) tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas.

 

IV. EKONOMINIŲ NORMATYVŲ NUSTATYMAS

 

12. VCD kiekio vertė įrašoma į magistralinių kelių priežiūros I lygio stulpelį (žr. 2–12 lenteles). Jeigu pagal PN-05 reikalavimus tam tikrus darbus reikia atlikti nustatytu periodiškumu, tuomet nustatyta VCD kiekio vertė dauginama iš atitinkamo ciklų skaičiaus pagal kiekvieną kelių rūšį kiekviename priežiūros lygyje, pvz., 2 lentelės 1.1.1.1 darbas ar 3 lentelės 2.1.1 darbas ir pan.

Kitų VCD kiekių vertės, atsižvelgiant į PN-05 nurodymus, reglamentuojančius pažaidų dydį, jų pašalinimo terminus, diferencijuojamos (tiek tarp priežiūros lygių, tiek tarp automobilių kelių rūšių), taikant žemiau nurodytus koeficientus, kurie pagrįsti daugiamete praktika naudojant EN-01.

13. Priežiūros lygiams taikomi šie koeficientai:

I – AUKŠTAM                                 k = 1,0;

II – VIDUTINIAM                          k = 0,8;

III – ŽEMAM                                   k = 0,5.

14. Pagal kelių rūšis taikomi šie koeficientai:

– magistraliniams keliams                 k = 1,00;

– krašto keliams                                k = 0,75;

– rajoniniams keliams                        k = 0,25.

15. Kelio elemento dalies „2.2. Žvyro, žvyro ir skaldos, skaldos dangos (žvyrkeliai)“, kuri yra tik rajoniniuose ir krašto keliuose, ekonominiams normatyvams nustatyti pagal kelių rūšis taikyti kiti koeficientai: krašto keliams k = 1,0, rajoniniams keliams k = 0,5, tačiau diferencijuojant pagal priežiūros lygius taikyti 13 punkte nurodyti koeficientai.

15.1. Išimtys, kai koeficientai naudojami atvirkščia tvarka, taikytos dangos ruožų su iškylomis sutvarkymo ekonominiams normatyvams (žr. 3 lentelės 2.1.12-1, 2.2.4-2, 2.2.4-3; 4 lentelės 3.1.7-2, 3.2.4-2, 3.2.4-3 darbus), kadangi kuo aukštesnis priežiūros lygis, tuo priežasčių atsirasti iškyloms mažėja, o magistralinių kelių konstrukcijos neleidžia iškyloms susidaryti.

16. Pagal PN-05 sujungtoms arba EN-06 skaičiavimams reikalingoms tam tikroms kelio elementų dalims prie pagrindinės dalies prijungti (pvz.: „1.1. Žemės sankasos viršaus zonos, apželdintos veja“; „1.3. Sausinimo įrenginiai“, „4. Vandens nuleidimo įrenginiai „ ir pan.) ekonominiai normatyvai atskirai nustatomi kiekvienai kelio elementų daliai ir sudedami, padauginus iš koeficientų (žr. 1 lentelę), įvertinančių sujungtų/prijungtų prie pagrindinės kelio elemento dalies kitų dalių kiekio aritmetinę proporciją.

 

Ekonominių normatyvų apskaičiavimo pavyzdžiai

 

17. Pirmasis pavyzdys, kai VCD kiekiui taikomas pagal PN-05 nustatytas periodiškumo reikalavimas, pvz., 3 lentelėje 2.1.1.1-1 darbui (darbai vasarą) apskaičiuota VCD kiekio vertė (61,51 Lt) įrašoma visuose lygiuose visoms kelio rūšims ta pati , tačiau ji dauginama iš tiek kartų, kiek pagal PN-05 nurodyta šį darbą kartoti.

18. Antrasis pavyzdys, kai VCD kiekiui pagal PN-05 neapibrėžtas periodiškumas (dažniausiai tai taikoma priežiūros darbams žiemą), tačiau jis nustatomas pagal atliktų priežiūros darbų ataskaitas, pvz.: 2 lentelės 1.1.1.6, 1.1.2.6, 1.1.3.5 darbai, 3 lentelės 2.1.13 darbai ir pan. 3 lentelėje 2.1.13-1 darbui (darbai žiemą) apskaičiuota VCD kiekio vertė (3,97 Lt) visuose lygiuose ir visoms kelio rūšims įrašoma ta pati, tačiau pagal atliktų priežiūros darbų ataskaitas nustatytas vidutinis ciklų skaičius (58 kartai) įrašomas į magistralinių kelių I lygio stulpelį ir tolesniuose skaičiavimuose jis mažinamas atsižvelgiant į PN-05 nurodymus ir taikant koeficientus, nurodytus lentelės galvutėje, t. y.:

I priežiūros lygis:

krašto kelių                            58 k. x 0,75 = 44 k.,

rajoninių kelių                       58 k. x 0,25 = 15 k.;

II priežiūros lygis:

magistralinių kelių                 58 k. x 0,8 = 46 k.,

krašto kelių                            58 k. x 0,8 x 0,75 = 35 k.,

rajoninių kelių                       58k. x 0,8 x 0,25 = 12 k.;

III priežiūros lygis:

magistralinių kelių                 58 k. x 0,5 = 29 k.,

krašto kelių                            58 k. x 0,5 x 0,75 = 22 k.,

rajoninių kelių                       58 k x 0,5 x 0,25 = 7 k.

19. Trečiasis pavyzdys, kai kelio elemento (jo dalių) ekonominių normatyvų skaičiavimuose atsižvelgiama į PN-05 nurodytus pažaidų dydžius ir viršijančių šiuos dydžius pažaidų pašalinimo terminus, pvz., 2 lentelėje 1.4.1.3 darbui (darbai vasarą) apskaičiuota VCD kiekio vertė (56,97 Lt) įrašoma į magistralinių kelių I lygio stulpelį, tolesniuose skaičiavimuose ji mažinama, taikant koeficientus, nurodytus lentelės galvutėje, t.y.:

I priežiūros lygis:

krašto kelių                            56,97 Lt x 0,75 = 42,73 Lt,

rajoninių kelių                       56,97 Lt x 0,25 = 14,24 Lt;

II priežiūros lygis:

magistralinių kelių                 56,97 Lt x 0,8 = 45,58 Lt,

krašto kelių                            56,97 Lt x 0,8 x 0,75 = 34,18 Lt,

rajoninių kelių                       56,97 Lt x 0,8 x 0,25 = 7,41 Lt;

III priežiūros lygis:

magistralinių kelių                 56,97 Lt x 0,5 = 28,49 Lt,

krašto kelių                            56,97 Lt x 0,5 x 0,75 = 21,36 Lt,

rajoninių kelių                       56,97 Lt x 0,5 x 0,25 = 7,12 Lt.

20. Ketvirtasis pavyzdys, kai sujungiant/prijungiant kelio elementų dalis, ekonominiai normatyvai sudedami, taikant 1 lentelėje nurodytus koeficientus, pvz.:

– 2 lentelėje, sujungiant kelio elementų dalių („1.1.1. Skiriamoji juosta“, „1.1.2. Kelkraščiai (kelkraščių dalys), apželdinti veja“ ir „1.1.3. Saugumo salelės, padengtos veja“) ekonominius normatyvus į jungtinės kelio elemento dalies „1.1. Žemės sankasos viršaus zonos, apželdintos veja“ ekonominį normatyvą, 1 darbų grupei, I magistralinių kelių priežiūros lygyje jungtinis ekonominis normatyvas nustatomas, sudedant kelio elementų dalių atskirai nustatytus ekonominius normatyvus:

 

760,90 Lt x 0,695+1455,02 Lt x 0,265+119,28 Lt x 0,04 = 948,18 Lt,

 

čia: 760,90 Lt (634,59 Lt+126,31 Lt) – 1.1.1 dalies atskirai nustatytas normatyvas; 1455,02 Lt – 1.1.2 dalies; 119,28 Lt, – 1.1.3 dalies;

– 2 lentelėje, prijungiant kelio elementų dalių „1.3.2. Drenažas, kanalizacija, šulinėliai“ ir „1.3.3. Greitvietės, latakai“ atskirai nustatytus ekonominius normatyvus prie kelio elemento dalies „1.3.1. Grioviai (šoniniai, atkalnės) rezervai“ ekonominio normatyvo, jungtinės kelio elemento dalies „1.3. Sausinimo įrenginiai“, 1 darbų grupei II magistralinių kelių priežiūros lygyje jungtinis ekonominis normatyvas nustatomas, sudedant šių kelio elementų dalių ekonominius normatyvus:

 

501,60 Lt x 1,0+460,10Lt x 0,004+121,31 Lt  x 0,002 = 503,68 Lt,

 

čia: 501,60 Lt – 1.3.1 dalies atskirai nustatytas normatyvas; 460,10 Lt, – 1.3.2 dalies; 121,31 Lt – 1.3.3 dalies.

21. Pradiniai VCD kiekiai ir atitinkamos vertės, atlikus skaičiavimus 17, 18, 19, 20 punktuose nurodytais principais, patikrinami pagal finansavimo galimybes, jei reikia, perskaičiuojami, tikslinant normatyvinius VCD kiekius ir vertes, pvz.:

– apskaičiuotas VCD kiekis (vidurkis pagal trejų metų kelių priežiūros ataskaitas) darbui „Išplovų ir nuošliaužų sutvarkymas“ („1.2. Šlaitai“, darbų šifras 1.2.2-1) yra 2,66 m3, tačiau pagal finansavimo galimybes šis kiekis turi būti ~=≈ 50% mažesnis, t.y. – 1,33 m3;

– apskaičiuotas VCD kiekis darbui „Dangos kraštų nutrupėjimų užtaisymas“ („2.1. Asfalto ir betono dangos“, darbų šifras 2.1.4-1) yra 0,73 m3, tačiau pagal finansavimo galimybes šis kiekis turi būti ≈ 50% mažesnis, t.y. – 0,35 m2 ir t.t.

22. Šiuose EN-06 iš viso yra nustatyta 11576 vnt. ekonominiai normatyvai.

 

 

 

1. ŽEMĖS SANKASOS PRIEŽIŪROS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

2 lentelė

Elemento dalys

Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)

Darbų šifras

Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV

Darbų grupės

EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)

Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais

Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt

PRIEŽIŪROS LYGIAI

I - AUKŠTAS

K=1,00

II - VIDUTINIS

K=0,80

III - ŽEMAS

K=0,50

Valstybiniai keliai

magistraliniai

krašto

rajoniniai

magistraliniai

krašto

rajoniniai

magistraliniai

krašto

rajoniniai

k=1,00

k=0,75

k=0,25

k=1,00

k=0,75

k=0,25

k=1,00

k=0,75

k=0,25

1.1. ŽEMĖS SANKASOS VIRŠAUS ZONOS, APŽELDINTOS VEJA

 

1.1.1. Skiriamoji juosta

1.1.1. Skiriamoji juosta

1.1.1.1. Valymas,

1000 m2

1.1.1.1-1

1000 m2

17,89

1

17,89x27k1)=

17,89x27k1)=

17,89x27k1)=

17,89x27k1)=

17,89x14k1)=

17,89x14k1)=

17,89x14k1)=

17,89x7k1)=

17,89x7k1)=

483,03

483,03

483,03

483,03

249,20

249,20

249,20

249,20

249,20

1.1.1.1. Iš viso:

1.1.1.1-1

-

-

1

483,03

483,03

483,03

483,03

249,20

249,20

249,20

249,20

249,20

1.1.1.2. Provėžų ir įdubų ištaisymas,

1000 m2

1.1.1.2-1

4,40 m2

44,75

10

44,75

33,56

11,19

35,80

26,85

8,95

22,38

16,78

5,59

1.1.1.2-2

2,00 m2

10,34

8

10,34

7,76

2,59

8,27

6,20

2,07

5,17

3,88

1,29

1.1.1.2-2

3,03 m2

15,66

10

15,66

11,75

3,92

12,53

9,40

3,13

7,83

5,87

1,96

1.1.1.2-3

2,0 m2

30,54

10

30,54

22,91

7,64

24,43

18,32

6,11

15,27

11,45

3,82

1.1.1.2. Iš viso:

-

-

-

8

10,34

7,76

2,59

8,27

6,20

2,07

5,17

3,88

1,29

-

-

-

10

90,95

68,21

22,74

72,76

54,57

18,19

45,48

34,11

11,37

1.1.1.3. Susikaupusio grunto pašalinimas, 1000 m2

1.1.1.3-1

19,30 m2

26,36

10

26,36

19,77

6,59

21,09

15,82

5,27

13,18

9,89

3,30

1.1.1.3. Iš viso:

1.1.1.3-1

-

-

10

26,36

19,77

6,59

21,09

15,82

5,27

13,18

9,89

3,30

1.1.1.4. Vandens nuleidimo sistemos priežiūra įgaubtoje skiriamojoje juostoje,

1000 m2

1.1.1.4-1

5 vnt.

78,64

1

78,64

-

-

62,91

-

-

39,32

-

-

1.1.1.4-2

1,67 m

34,14

1

34,14

-

-

27,31

-

-

17,07

-

-

1.1.1.4-3

0,5 m

4,09

1

4,09

-

-

3,27

-

-

2,05

-

-

1.1.1.4-4

0,5 m

16,08

1

16,08

-

-

12,86

-

-

8,04

-

-

1.1.1.4-5

0,12 m

3,81

10

3,81

-

-

3,05

-

-

1,91

-

-

1.1.1.4-6

0,39 vnt.

303,65

10

303,65

-

-

242,92

-

-

151,83

-

-

1.1.1.4-7

0,49 m

1,68

10

1,68

-

-

1,34

-

-

0,84

-

-

1.1.1.4. Iš viso:

-

-

-

1

132,95

-

-

106,36

-

-

66,48

-

-

-

-

-

10

309,14

-

-

247,31

-

-

154,57

-

-

1.1.1. Skiriamoji juosta

1.1.1.5. Žolės pjovimas,
1000 m2

1.1.1.5-1

1000 m2

36,23

1

36,23x4k1=144,92

36,23x3k1)=108,69

36,23x2k1)=72,46

28,98x3k1)=86,94

28,98x3k1)=86,94

28,98x2k1)=57,96

18,12x2k1)=36,24

18,12x2k1)=36,24

18,12x1k1)=18,12

1.1.5. Iš viso:

-

-

-

1

144,92

108,69

72,46

86,94

86,94

57,96

36,24

36,24

18,12

1.1.1.6. Priežiūra žiemą
1000 m2

1.1.1.6-1
(įg. sk. j.)

0,26 km

16,74

2

11,062)x6k1)+5,68x2k1)=

 

 

11,062)x5k1)+5,68=

 

 

11,062)x3k1)+5,68=

 

 

77,72

-

-

60,98

-

-

38,86

-

-

1.1.1.6-2
(išg. sk. j.)

0,28 km

109,18

2

109,18x4k1)=

109,18x4k1)=

109,18x4k1)=

109,18x3k1)=

109,18x3k1)=

109,18x3k1)=

109,18x2k1)=

109,18x2k1)=

109,18x2k1)=

436,72

436,72

436,72

327,54

327,54

327,54

218,36

218,36

218,36

1.1.1.6. Iš viso:

įg.sk.j.

-

-

2

38,86

-

-

30,49

-

-

19,43

-

-

išg.sk.j

-

-

2

436,72

436,72

436,72

327,54

327,54

327,54

218,36

218,36

218,36

1.1.1.


Iš viso:
I. įgaubta sk. juosta
3590710 m2 : 4303130 m2=0,8343)

-

-

-

1

634,59

493,49

463,28

564,06

280,34

256,17

293,50

238,06

222,94

-

-

-

2

38,86

-

-

30,49

-

-

19,43

-

-

 

 

 

8

8,62

6,46

2,15

6,90

5,17

1,73

4,31

3,24

1,08

-

-

-

10

406,98

73,38

24,46

325,58

33,17

19,57

203,49

36,69

12,23

II. išgaubta sk. juosta
712,420 m2 : 4156320 m2= =0,1663)

-

-

-

1

126,31

98,23

92,21

112,27

55,80

50,99

58,42

47,38

44,38

-

-

-

2

436,72

436,72

436,72

327,54

327,54

327,54

218,36

218,36

218,36

 

 

 

8

1,72

1,30

0,44

1,37

1,03

0,34

0,86

0,64

0,21

-

-

-

10

19,47

14,61

4,87

15,58

11,68

3,89

9,74

7,30

2,43

1.1.2. Kelkraščiai (kelkraščių dalys), apželdinti veja

Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys 1.1.2. Kelkraščiai (kelkraščių dalys), apželdinti vejaElemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys

1.1.2.1. Valymas, 1000 m2

1.1.2.1-1

1000 m2

17,85

1

17,88x73k1)=

17,88x49k1)=

17,88x13k1)=

17,88x49k1)=

17,88x13k1)=

17,88x7k1)=

17,88x13k1)=

17,88x7k1)=

17,88x4k1)=

1305,24

876,12

232,44

876,12

232,44

125,16

232,44

125,16

71,52

1.1.2.1. Iš viso:

-

-

-

1

1305,24

876,12

232,44

876,12

232,44

125,16

232,44

125,16

71,52

1.1.2.2. Išdaužų, provėžų užtaisymas, įdubų ištaisymas,

1000 m2

1.1.2.2.-1

15,00 m2

36,50

8

36,50

27,38

9,13

29,20

21,90

7,30

18,25

13,69

4,56

1.1.2.2-1

3,00 m2

7,30

10

7,30

5,48

1,83

5,84

4,38

1,46

3,65

2,74

0,91

1.1.2.2-2

12,00 m2

266,08

8

226,08

199,56

66,52

212,86

159,65

53,22

133,04

99,78

33,26

1.1.2.2-2

3,70 m2

82,04

10

82,04

61,53

20,51

65,63

49,22

16,41

41,02

30,77

10,26

1.1.2.2. Iš viso:

-

-

-

8

262,58

226,94

75,65

242,06

181,55

60,52

151,29

113,47

37,82

-

-

-

10

89,34

67,01

22,34

71,47

53,60

17,87

44,67

33,50

11,17

1.1.2.3. Sujungimo su danga priežiūra, 1000 m2

1.1.2.3-1

18,30 m2

44,45

1

44,45

33,34

11,11

35,56

26,67

8,89

22,23

16,67

5,56

1.1.2.3-2

4,20 m2

50,25

1

50,25

37,69

12,56

40,20

30,15

10,05

25,13

18,84

6,28

1.1.2.3. Iš viso:

-

-

-

1

94,70

71,03

23,68

75,76

56,82

18,94

47,35

35,51

11,84

1.1.2.4. Išorinių kraštų (sankasos briaunų) sutvarkymas, 1000 m2

1.1.2.4-1

2,9 m2

5,13

10

5,13

3,85

1,28

4,10

3,08

1,03

2,57

1,92

0,64

1.1.2.4-2

0,21 m³

21,54

10

21,54

16,16

5,39

17,23

12,92

4,31

10,77

8,08

2,69

1.1.2.4-3

6,07 m2

7,18

10

7,18

5,39

1,80

5,74

4,31

1,44

3,59

2,69

0,90

1.1.2.4. Iš viso:

-

-

-

10

33,85

25,39

8,46

27,08

20,31

6,77

16,93

12,69

4,23

1.1.2.5. Žolės pjovimas,

1000 m2

1.1.2.5-1

1000 m2

13,77

1

13,77x4k1)=55,08

13,77x3k1)=41,31

13,77x1k1)=13,77

11,02x3k1)=33,06

11,02x3k1)=33,06

11,02x1k1)=11,02

6,88x2k1)=13,76

6,88x2k1)=13,76

6,88x1k1)=6,88

1.1.2.5. Iš viso:

-

-

-

1

55,08

41,31

13,77

33,06

33,06

11,02

13,76

13,76

6,88

1.1.2.6. Priežiūra žiemą,

1000 m2

1.1.2.6-1

1 km

17,36

2

17,36x13k1)=

17,36x10k1)=

17,36x4k1)=

17,36x11k1)=

17,36x8k1)=

17,36x3k1)=

17,36x7k1)=

17,36x5k1)=

17,36x2k1)=

225,68

173,60

69,46

190,96

138,88

52,08

121,52

86,80

34,72

1.1.2.6. Iš viso:

-

-

-

2

225,68

173,60

69,46

190,96

138,88

52,08

121,52

86,80

34,72

1.1.2.

Iš viso:

(1000 m2)

-

-

-

1

1455,02

988,46

269,89

984,94

322,32

155,12

293,55

174,43

90,24

-

-

-

2

225,68

173,60

69,46

190,96

138,88

52,08

121,52

86,80

34,72

 

 

 

8

262,58

226,94

75,65

242,06

181,55

60,52

151,29

113,47

37,82

-

-

-

10

123,19

92,39

30,80

98,55

73,91

24,64

61,60

46,20

15,40

 

1.1.3. Saugumo salelės, padengtos veja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys 1.1.3. Saugumo salelės, padengtos veja

1.1.3.1. Valymas, šiukšlių
surinkimas, 1000 m2

1.1.3.1-1

783,0 m2

13,99

1

13,99x4k1)=55,96

13,99x3k1)=41,97

13,99x2k1)=27,98

13,99x3k1)=41,97

13,99x3k1)=41,97

13,99x2k1)=27,98

13,99x2k1)=27,98

13,99x2k1)=27,98

13,99x1k1)=13,99

1.1.3.1. Iš viso:

-

-

-

1

55,96

41,97

27,98

41,97

41,97

27,98

27,98

27,98

13,99

1.1.3.2. Provėžų ir įdubų iš-
taisymas, 1000 m2

1.1.3.2-1

9,0 m2

91,53

10

91,53

68,65

22,88

73,22

54,92

18,31

45,76

34,32

11,44

1.1.3.2-2

3,45 m2

64,07

10

64,07

48,05

16,02

51,26

38,44

12,81

32,04

24,03

8,01

1.1.3.2-3

8,5 m2

101,70

10

101,70

76,28

25,43

81,36

61,02

20,34

50,85

38,14

12,71

1.1.3.2. Iš viso:

-

-

-

10

257,30

192,98

64,33

205,84

154,38

51,46

128,65

96,49

32,16

1.1.3.3. Bordiūrų atstatymas,
remontas, dažymas,
1000 m2

1.1.3.3-1

1,22 m

80,82

15

80,82

60,62

20,21

64,66

48,49

16,16

40,41

30,31

10,10

1.1.3.3-2

1,16 m

65,61

15

65,61

49,21

16,40

52,49

39,37

13,12

32,81

24,60

8,20

1.1.3.3-3

1,05 m2

46,53

15

46,53

34,90

11,63

37,22

27,92

9,31

23,27

17,45

5,82

1.1.3.3-4

0,45 m2

22,19

15

22,19

16,64

5,55

17,75

13,31

4,44

11,10

8,32

2,77

1.1.3.3-5

3,38 m2

48,57

15

48,57

36,43

12,14

38,86

29,14

9,71

24,29

18,21

6,07

1.1.3.3. Iš viso:

-

-

-

15

263,72

197,79

65,93

210,98

158,23

52,74

131,86

98,90

32,97

1.1.3.4. Žolės pjovimas,
1000 m2

1.1.3.4-1

1000 m2

15,83

1

15,83x4k1)=63,32

15,83x3k1)=47,49

15,83x2k1)=31,66

12,66x3k1)=37,98

12,66x3k1)=37,98

12,66x2k1)=25,32

7,92x2k1)=15,84

7,92x2k1)=15,84

7,92x1k1)=7,92

1.1.3.4. Iš viso:

-

-

-

1

63,32

47,49

31,66

37,98

37,98

25,32

15,84

15,84

7,92

1.1.3.5. Priežiūra žiemą,
1000 m2

1.1.3.5-1

1000 m2

176,32

2

176,32x13k1)=2292,16

176,32x10k1)=1763,20

176,32x4k1)= =705,28

141,06x11k1)=1551,66

141,06x8k1)=1128,48

141,06x3k1)= =423,18

88,16x7k1)=617,12

88,16x5k1)=440,80

-

1.1.3.5 Iš viso:

-

-

-

2

2292,16

1763,20

705,28

1551,66

1128,48

423,18

617,12

440,80

-

Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys 1.1.3.

Iš viso:
(1000 m2)

-

-

-

1

119,28

89,46

59,64

79,95

79,95

53,30

43,82

43,82

21,91

-

-

-

2

2292,16

1763,20

705,28

1551,66

1128,48

423,18

617,12

440,80

-

-

-

-

10

257,30

192,98

64,33

205,84

154,38

51,46

128,65

96,49

32,16

-

-

-

15

263,72

197,79

65,93

210,98

158,23

52,74

131,86

98,90

32,97

1.1. Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys

Iš visų viso:

(1000 m2)

-

-

-

1

919,18

676,76

459,97

734,26

322,23

256,72

324,12

246,36

210,58

-

-

-

2

482,02

420,05

350,14

361,50

309,58

258,37

222,15

192,39

160,96

 

 

 

8

76,77

65,53

21,84

69,90

52,42

17,47

43,69

32,76

10,92

-

-

-

10

339,32

93,35

31,12

271,46

56,93

24,89

169,66

46,68

15,56

-

-

-

15

10,55

7,91

2,64

8,44

6,33

2,11

5,27

3,96

1,32

1.2. ŠLAITAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Šlaitai

1.2.1. Valymas, 1 km kelio

1.2.1-1

998 m2

18,94

1

18,94x25k1)=

18,94x13k1)=

18,94x7k1)=

18,94x13k1)=

18,94x9k1)=

18,94x7k1)=

18,94x7k1)=

18,94x4k1)=

18,94x3k1)=

473,50

246,22

132,58

246,22

170,46

132,58

132,58

75,76

56,82

1.2.1. Iš viso:

-

-

-

1

473,50

246,22

132,58

246,22

170,46

132,58

132,58

75,76

56,82

1.2.2. Išplovų ir nuošliaužų
sutvarkymas, 1 km kelio

1.2.2-1

1,10 m3

60,62

10

60,62

45,47

15,16

48,50

36,37

12,12

30,31

22,73

7,58

1.2.2-2

0,30 m3

13,98

10

13,98

10,49

3,50

11,18

8,39

2,80

6,99

5,24

1,75

1.2.2. Iš viso:

-

-

-

10

74,60

55,95

18,65

59,68

44,76

14,92

37,30

27,98

9,33

1.2.3. Sutvirtinimo pažaidų pašalinimas, 1 km kelio

1.2.3-1

3,00 m2

88,93

10

88,93

66,70

22,23

71,14

53,36

17,79

44,47

33,35

11,12

1.2.3-2

0,9 vnt.

21,73

10

21,73

16,30

5,43

17,38

13,04

4,35

10,87

8,15

2,72

1.2.3-3

0,70 m

30,68

10

30,68

23,01

7,67

24,54

18,41

6,14

15,34

11,51

3,84

1.1.2.3. Iš viso:

-

-

-

10

141,34

106,01

35,34

113,07

84,80

28,27

70,67

53,00

17,67

1.2.4. Krūmų kirtimas, žo-
lės pjovimas, 1 km kelio

1.2.4-1

55,75 m2

23,81

1

23,81

23,81

23,81

19,05

19,05

15,24

19,05

19,05

15,24

1.2.4-2

1242,00 m2

138,48

1

138,48x2k1)=

138,48x2k1)=

138,48x1k1)=

138,48x2k1)=

138,48x2k1)=

138,48x1k1)=

138,48x2k1)=

138,48x2k1)=

138,48x1k1)=

276,96

276,96

138,48

276,96

276,96

138,48

276,96

276,96

138,48

1.2.4. Iš viso:

-

-

-

1

300,77

300,77

162,29

296,01

296,01

153,72

296,01

296,01

153,72

1.2.

Iš viso:

(1 km kelio)

-

-

-

1

774,27

546,99

294,87

542,23

466,47

286,30

428,59

371,77

210,54

-

-

-

10

215,94

161,96

53,99

172,75

129,56

43,19

107,97

80,98

26,99

1.3. SAUSINIMO ĮRENGINIAI

 

1.3.1. Grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai

1.3.1. Grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai

1.3.1.1. Valymas, 1 km kelio

1.3.1.1-1

454,50 m2

29,26

1

29,26x25k1)=

29,26x13k1)=

29,26x7k1)=

29,26x13k1)=

29,26x9k1)=

29,26x7k1)=

29,26x7k1)=

29,26x4k1)=

29,26x3k1)=

731,50

380,38

204,82

380,38

263,34

204,82

204,82

117,04

87,78

1.3.1.1. Iš viso:

-

-

-

1

731,50

380,38

204,82

380,38

263,34

204,82

204,82

117,04

87,78

1.3.1.2. Užslinkimų pašalinimas, 1 km kelio

1.3.1.2-1

0,33 km

264,39

10

264,39

198,29

66,10

211,51

158,63

52,88

132,20

99,15

33,05

1.3.1.2-2

8,93 m3

124,86

10

124,86

93,645

31,215

99,888

74,916

24,97

-

-

-

1.3.1.2-3

2,81 m3

131,82

10

131,82

98,87

32,96

105,46

79,09

26,36

65,91

49,43

16,48

1.3.1.2-4

8,54 m

102,72

10

102,72

77,04

25,68

82,18

61,63

20,54

51,36

38,52

12,84

1.3.1.2-5

47,00 m2

81,92

10

81,92

61,44

20,48

65,54

49,15

16,38

40,96

30,72

10,24

1.3.1.2. Iš viso:

-

-

-

10

705,71

529,28

176,43

564,57

423,43

141,14

290,43

217,82

72,61

1.3.1. Grioviai (šoniniai, atkalnės), rezervai

1.3.1.3. Dugno ir šlaitų sutvirtinimo atstatymas,
1 km kelio

1.3.1.3-1

0,85 m2

27,37

10

27,37

20,53

6,84

21,90

16,42

5,47

13,69

10,26

3,42

1.3.1.3-2

0,85 m2

12,63

10

12,63

9,47

3,16

10,10

7,58

2,53

6,32

4,74

1,58

1.3.1.3-3

0,42 m

7,86

10

7,86

5,90

1,97

6,29

4,72

1,57

-

-

-

1.3.1.3-4

2,72 m2

31,31

10

31,31

23,48

7,83

25,05

18,79

6,26

15,66

11,74

3,91

1.3.1.3-5

0,11 m2

5,83

10

5,83

4,37

1,46

4,66

3,50

1,17

2,92

2,19

0,73

1.3.1.3 Iš viso:

-

-

-

10

85,00

63,75

21,25

68,00

51,00

17,00

38,57

28,93

9,64

1.3.1.4. Krūmų kirtimas, žolės pjovimas, 1 km kelio

1.3.1.4-1

65,00 m2

23,10

1

23,10

23,10

23,10

23,10

23,10

23,10

23,10

23,10

23,10

1.3.1.4-2

490 m2

61,32

1

61,32x3k1)=

61,32x2k1)=

61,32x1k1)

49,06x2k1)=

49,06x2k1)=

39,25x1k1)=

49,06x2k1)=

49,06x2k1)=

39,25x1k1)=

183,96

122,64

61,32

98,12

98,12

39,25

98,12

98,12

39,25

1.3.1.4. Iš viso:

-

-

-

1

207,06

145,74

84,42

121,22

121,22

62,35

121,22

121,22

62,35

1.3.1.5. Priežiūra žiemą,
1 km kelio

1.3.1.5-1

3,90 m3

61,54

2

61,54x2k1)=123,08

61,54x2k1)=123,08

61,54x2k1)=123,08

61,54

61,54

61,54

61,54

61,54

61,54

1.3.1.5. Iš viso:

-

-

-

2

123,08

123,08

123,08

61,54

61,54

61,54

61,54

61,54

61,54

1.3.1.

Iš viso:

(1 km kelio)

-

-

-

1

938,56

526,12

289,24

501,60

384,56

267,17

326,04

238,26

150,13

-

-

-

2

123,08

123,08

123,08

61,54

61,54

61,54

61,54

61,54

61,54

-

-

-

10

790,71

593,03

197,68

632,57

474,43

158,14

329,00

246,75

82,25

 

1.3.2. Drenažas, kanalizacija, šulinėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Drenažas, kanalizacija, šulinėliai

1.3.2.1. Valymas, 1000 m

1.3.2.1-1

1,30 m3

20,78

1

20,78x10k1)= 207,80

20,78x10k1)= 207,80

20,78x10k1)= 207,80

20,78x4k1)= 83,12

20,78x4k1)= 83,12

20,78x4k1)= 83,12

20,78x2k1)= 41,56

20,78x2k1)= 41,56

20,78x2k1)= 41,56

1.3.2.1-2

13,80 m

84,88

1

84,88

63,66

21,22

67,90

50,93

78,90

42,44

31,83

10,61

1.3.2.1-3

6,93 m

386,34

1

386,34

289,76

96,59

309,07

231,80

77,27

193,17

144,88

48,29

1.3.2.1. Iš viso:

-

-

-

1

679,02

561,22

325,61

460,10

365,85

239,29

277,17

218,27

100,46

1.3.2.2. Elementų pakeitimas, atstatymas, remontas, 1000 m

1.3.2.2-1

0,47 vnt.

465,60

10

465,60

349,20

116,40

372,48

279,36

93,12

232,80

174,60

58,20

1.3.2.2-2

1,03 m3

1021,26

10

1021,26

765,95

255,32

817,01

612,76

204,25

510,63

382,97

127,66

1.3.2.2-3

0,68 m3

666,55

10

666,55

499,91

166,64

533,24

399,93

133,31

333,28

249,96

83,32

1.3.2.2-4

0,24 vnt.

238,14

10

238,14

178,61

59,54

190,51

142,88

47,63

119,07

89,30

29,77

1.3.2.2-5

0,57 m3

93,54

10

93,54

70,16

23,39

74,83

56,12

18,71

46,77

35,08

11,69

1.3.2.2-6

0,64 m

24,69

10

24,69

18,52

6,17

19,75

14,81

4,94

12,35

9,26

3,09

1.3.2.2-7

3,70 m2

705,11

10

705,11

528,83

176,28

564,09

423,07

141,02

352,56

264,42

88,14

1.3.2.2-8

3,70 m2

462,27

10

462,27

346,70

115,57

369,82

277,36

92,45

231,14

173,35

57,78

1.3.2.2. Iš viso:

-

-

-

10

3677,16

2757,87

919,29

2941,73

2206,30

735,43

1838,58

1378,94

459,65

1.3.2.3. Priežiūra žiemą ir
per polaidį, 1000 m

1.3.2.3-1

9,00 vnt.
šulinėlių

1362,33

2

1362,33

1021,75

340,58

1089,86

817,40

272,47

681,17

510,87

170,29

1.3.2.3. Iš viso:

-

-

-

2

1362,33

1021,75

340,58

1089,86

817,40

272,47

681,17

510,87

170,29

1.3.2.

Iš viso:

(1000 m)

-

-

-

1

679,02

561,22

325,61

460,10

365,85

239,29

277,17

218,27

100,46

-

-

-

2

1362,33

1021,75

340,58

1089,86

817,40

272,47

681,17

510,87

170,29

-

-

-

10

3677,16

2757,87

919,29

2941,73

2206,30

735,43

1838,58

1378,94

459,65

 

1.3.3. Greitvietės, latakai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Greitvietės, latakai

1.3.3.1. Valymas, 1000 m

1.3.3.1-1

240,0 m

17,33

1

17,33x10k1)= 173,30

17,33x10k1)= 173,30

17,33x10k1)= 173,30

17,33x7k1)=121,31

17,33x5k1)=86,65

17,33x3k1)=51,99

17,33x5k1)=86,65

17,33x4k1)=69,32

17,33x2k1)=34,66

1.3.3.1. iš viso:

-

-

-

1

173,30

173,30

173,30

121,31

86,65

51,99

86,65

69,32

34,66

1.3.3.3. Elementų pakeitimas atstatymas, remontas, 1000 m

1.3.3.2-1

0,80 m2

302,59

10

302,59

226,94

75,65

242,07

181,55

60,52

151,30

113,47

37,82

1.3.3.2-2

1,54 m3

896,84

10

896,84

672,63

224,21

717,47

538,10

179,37

448,42

336,32

112,11

1.3.3.2-3

8,31 m2

362,12

10

362,12

271,59

90,53

289,70

217,27

72,42

181,06

135,80

45,27

1.3.3.2-4

18,0 vnt.

252,97

10

252,97

189,73

63,24

202,38

151,78

50,59

126,49

94,86

31,62

1.3.3.2-5

6,10 m

168,76

10

168,76

126,57

42,19

135,01

101,26

33,75

84,38

63,29

21,10

1.3.3.2-6

15,50 m

393,17

10

393,17

294,88

98,29

314,54

235,90

78,63

196,59

147,44

49,15

1.3.3.2. iš viso:

-

-

-

10

2376,45

1782,34

594,11

1901,16

1425,87

475,29

1188,23

891,17

297,06

Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys 1.3.3.

Iš viso:

(1000 m)

-

-

-

1

173,30

173,30

173,30

121,31

86,65

51,99

86,65

69,32

34,66

-

-

-

10

2376,45

1782,34

594,11

1901,16

1425,87

475,29

1188,23

891,17

297,06

Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys 1.3.

Iš visų viso:

(1 km kelio)

-

-

-

1

941,62

528,71

290,89

503,68

386,20

268,23

327,32

239,27

150,60

-

-

-

2

128,53

127,17

124,44

65,90

64,81

62,63

64,26

63,58

62,22

-

-

-

10

810,17

607,63

202,54

648,14

486,10

162,03

338,73

254,04

84,68

1.4. ŠALIKELĖS IR ŽELDYNAI

 

1.4.1. Šalikelės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Šalikelės

1.4.1.1. Valymas,
km kelio

1.4.1.1-1

654 m2

11,69

1

11,69x13k1)=

11,69x7k1)=

11,69x7k1)=

11,69x7k1)=

11,69x4k1)=

11,69x4k1)=

11,69x4k1)=

11,69x3k1)=

11,69x3k1)=

151,97

81,83

81,83

81,83

46,76

46,76

46,76

35,07

35,07

1.4.1.1. Iš viso:

-

-

-

1

151,97

81,83

81,83

81,83

46,76

46,76

46,76

35,07

35,07

1.4.1.2. Krūmų kirtimas, žolės pjovimas, 1 km kelio

1.4.1.2-1

39,0 m2

16,36

1

16,36

16,36

16,36

16,36

16,36

16,36

16,36

16,36

16,36

1.4.1.2-2

1485 m2

142,41

1

142,41

142,41

142,41

142,41

142,41

142,41

142,41

142,41

142,41

1.4.1.2. Iš viso:

-

-

-

1

158,77

158,77

158,77

158,77

158,77

158,77

158,77

158,77

158,77

1.4.1.3. Išplovų, įdubų išlyginimas, 1 km kelio

1.4.1.3-1

1,00 m3

56,97

10

56,97

42,73

14,24

45,58

34,18

11,39

28,49

21,36

7,12

1.4.1.3. Iš viso:

-

-

-

10

56,97

42,73

14,24

45,58

34,18

11,39

28,49

21,36

7,12

1.4.1.

Iš viso:

(1 km kelio)

-

-

-

1

310,74

240,60

240,60

240,60

205,53

205,53

205,53

193,84

193,84

-

-

-

10

56,97

42,73

14,24

45,58

34,18

11,39

28,49

21,36

7,12

 

1.4.2. Medžiai, krūmai, gyvatvorės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento dalys Elemento dalys 1.4.2. Medžiai, krūmai, gyvatvorės

1.4.2.1. Aplinkos tvarkymas, 100 m2(10 vnt.)

1.4.2.1-1

100 m2

22,43

5

22,43x13k1)=

22,43x13k1)=

22,43x7k1)=

22,43x7k1)=

22,43x7k1)=

22,43x5k1)=

22,43x5k1)=

22,43x3k1)=

22,43x3k1)=

291,58

291,58

157,01

157,01

157,01

112,15

112,15

89,72

67,29

9.1.1. Iš viso:

-

-

-

5

291,58

291,58

157,01

157,01

157,01

112,15

112,15

89,72

67,29

1.4.2.2. Karpymas, formavimas,
100 m2 (10 vnt.)

1.4.2.2-1

0,70 vnt.

10,87

5

10,87

8,15

2,72

8,70

6,52

2,17

5,44

4,08

1,36

1.4.2.2-2

0,60 m2

0,27

5

0,27

0,20

0,07

0,22

0,16

0,05

0,14

0,10

0,03

1.4.2.2-3

0,4 vnt.

5,03

5

5,03

3,77

1,26

4,02

3,02

1,01

2,52

1,89

0,63

1.4.2.2-4

0,2 vnt.

2,78

5

2,78

2,09

0,70

2,22

1,67

0,56

1,39

1,04

0,35

1.4.2.2-5

0,40 vnt.

1,74

5

1,74

1,31

0,44

1,39

1,04

0,35

0,87

0,65

0,22

1.4.2.2 Iš viso:

-

-

-

5

20,69

15,52

5,17

16,55

12,41

4,14

10,35

7,76

2,59

1.4.2.3. Pomedžių priežiūra,
100 m2 (10 vnt.)

1.4.2.3-1

0,40 vnt.

11,91

5

11,91

8,93

2,98

9,53

7,15

2,38

5,96

4,47

1,49

1.4.2.3. Iš viso:

-

-

-

5

11,91

8,93

2,98

9,53

7,15

2,38

5,96

4,47

1,49

1.4.2.4. Medžių, krūmų atsodinimas, 100 m2 (10 vnt.)

1.4.2.4-1

0,40 vnt.

7,37

15

7,37

5,53

1,84

5,90

4,42

1,47

3,69

2,76

0,92

1.4.2.4-2

0,20 vnt.

1,47

15

1,47

1,10

0,37

1,18

0,88

0,29

0,74

0,55

0,18

1.4.2.4. Iš viso:

-

-

-

15

8,84

6,63

2,21

7,07

5,30

1,77

4,42

3,32

1,11

1.4.2.

Iš viso: 100 m2 (10 vnt.)

 

 

 

5

324,18

316,03

165,16

183,09

176,57

118,67

128,45

101,95

71,37

-

-

-

15

8,84

6,63

2,21

7,07

5,30

1,77

4,42

3,32

1,11

 

1.4.3. Gėlynai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento dalys 1.4.3. Gėlynai

1.4.3.1. Gėlynų priežiūra,
100 m2

1.4.3.1-1

42,30 m2

664,48

15

664,48

498,36

166,12

531,58

398,69

132,90

332,24

249,18

83,06

1.4.3.1-2

800 vnt.

899,91

15

899,91

674,93

224,98

719,93

539,95

179,98

449,96

337,47

112,49

1.4.3.1-3

75,0 m2

211,24

5

211,00x4k1)=844,96

211,00x4k1)=844,96

211,00x4k1)=844,96

211,00x3k1)=633,72

211,00x3k1)=633,72

211,00x3k1)=633,72

211,00x2k1)=422,40

211,00x2k1)=422,40

211,00x2k1)=422,40

1.4.3.1-4

3,40 vnt.

10,66

5

10,66

10,66

10,66

10,66

10,66

10,66

-

-

-

1.4.3.1. Iš viso:

-

-

-

5

855,62

855,62

855,62

644,38

644,38

644,38

422,40

422,40

422,40

-

-

-

15

1564,39

1173,29

391,10

1251,51

938,63

312,88

782,20

586,65

195,55

1.4.3.

Iš viso: (10

m2)

-

-

-

5

855,62

855,62

855,62

644,38

644,38

644,38

422,40

422,40

422,40

-

-

-

15

1564,39

1173,29

391,10

1251,51

938,63

312,88

782,20

586,65

195,55

Elemento dalys Elemento dalys Elemento dalys 1.4.

Iš visų viso:
(100 m2)

-

-

-

1

310,74

240,60

240,60

240,60

205,53

205,53

205,53

193,84

193,84

-

-

-

5

38,99

38,01

19,90

22,04

21,25

14,30

15,46

12,28

8,61

-

-

-

10

56,97

42,73

14,24

45,58

34,18

11,39

28,49

21,36

7,12

-

-

-

15

1,22

0,91

0,30

0,97

0,73

0,24

0,61

0,46

0,15

 

1) k - ciklų skaičius; 2) Sniego volų sustūmimo į skiriamosios juostos vidų vertė; 3) Bendrų darbų įgaubtai ir išgaubtai skiriamosioms juostoms paskirstymo proporciniu būdu koeficientai

 

 

2. VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PRIEŽIŪROS DARBŲ SKAIČIUOJAMOJI VERTĖ, EKONOMINIAI NORMATYVAI

3 lentelė

Elemento dalys

Darbų pavadinimas ir sustambintasis mato vienetas (SMV)

Darbų šifras

Normatyviniai dydžiai, tenkantys SMV

Darbų grupės

EKONOMINIAI NORMATYVAI, Lt (sustambintajam mato vienetui metams)

Vieno ciklo darbų (VCD) kiekis mato vienetais

Skaičiuojamoji vertė (tiesioginės išlaidos), Lt

PRIEŽIŪROS LYGIAI

I - AUKŠTAS

K=1,00

II - VIDUTINIS

K=0,80

III - ŽEMAS

K=0,50

Valstybiniai keliai

magistraliniai

krašto

rajoniniai

magistraliniai

krašto

rajoniniai

magistraliniai

krašto

rajoniniai

k=1,00

k=0,75

k=0,25

k=1,00

k=0,75

k=0,25

k=1,00

k=0,75

k=0,25

2.1. ASFALTO IR BETONO DANGOS

2.1. Asfalto ir betono dangos

2.1.1. Valymas, 1000 m2

2.1.1-1

346,0 m2

61,51

1

61,51x11k1)=

61,51x8k1)=

61,51x3k1)=

61,51x9k1)=

61,51x7k1)=

61,51x2k1)=

61,51x5k1)=

61,51x3k1)=

61,51x1k1)=

676,61

492,08

184,53

553,59

430,57

123,02

307,55

184,53

61,51

2.1.1-2

10,50 m2

4,20

1

4,20x11k1)=

4,20x8k1)=

4,20x3k1)=

4,20x9k1)=

4,20x7k1)=

4,20x2k1)=

4,20x5k1)=

4,20x3k1)=

-