LIETUVOS RESPUBLIKOS
NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2008 m. balandžio 3 d. Nr. X-1479

Vilnius

 

(Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2006, Nr. 119-4549)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies papildymas 21 punktu

Papildyti 7 straipsnio 2 dalį 21 punktu:

21) nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas teikiant tik sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

2 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šis įstatymas taikomas apskaičiuojant nekilnojamojo turto mokestį nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS