LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO  2002 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 400 „DĖL ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO TVARKOS, ANTSTOLIŲ DARBO ORGANIZAVIMO TIKRINIMO TVARKOS, ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. balandžio 4 d.  Nr. 1R-145

Vilnius

 

P a k e i č i u  Antstolių informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos, Antstolių darbo organizavimo tikrinimo tvarkos, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 2-57; 2004, Nr. 54-539), 3 punktą ir išdėstau jį taip:

3. Antstolių informacinės sistemos funkcionavimą užtikrina Teisingumo ministerija, Lietuvos antstolių rūmai ir antstolių informacinės sistemos administratorius – valstybės įmonė Registrų centras. Lietuvos antstolių rūmai užtikrina, kad antstoliai tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose įtvirtintas teises ir pareigas. Klausimus, susijusius su Antstolių informacinės sistemos tvarkymu, antstoliai ir valstybės įmonė Registrų centras sprendžia per Lietuvos antstolių rūmus.“

 

Teisingumo ministras                                                 Petras Baguška

______________