LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. rugsėjo 25 d. Nr. I-1545

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1992, Nr. 13-350; 1994, Nr. 39-702, Nr.88-1666, Nr. 96-1874; 1995, Nr. 36-889, Nr. 59-1481, Nr. 89-1987; 1996, Nr. 53-1250)

 

1 straipsnis. 45 straipsnio antrosios, trečiosios ir ketvirtosios dalių pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 45 straipsnio antrąją, trečiąją ir ketvirtąją dalis ir jas išdėstyti taip:

„Vykdami valstybinio socialinio draudimo kontrolę, valstybinio socialinio draudimo įstaigų pareigūnai turi teisę:

1) gauti iš įmonių, įstaigų bei organizacijų ir kitų asmenų, įskaitant bankus ir kitas kredito bei finansų įstaigas, pareigoms atlikti reikalingas žinias bei dokumentų nuorašus apie tikrinamo juridinio, fizinio asmens ar neturinčio juridinio asmens teisių asmens turtą bei pajamas;

2) norėdami nustatyti, kaip draudėjas vykdo prievoles valstybinio socialinio draudimo fondui, be išankstinio įspėjimo, pateikę tarnybinį pažymėjimą, įeiti į draudėjo patalpas ar teritoriją, susijusias su jo veikla (įskaitant ir nuomojamas), tikrinti darbo sąlygas, darbuotojų skaičių ir panašiai. Pareigūnas turi šią teisę ir tais atvejais, kai veiklai bei pajamoms gauti naudojamos gyvenamosios patalpos ir kiti objektai. Įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai bei fiziniai asmenys, trukdantys pareigūnui pasinaudoti šia teise, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka. Be išankstinio įspėjimo įeiti į draudėjo patalpas ar teritoriją (įskaitant ir nuomojamas) galima tik draudėjo darbo metu. Kitais atvejais reikalingas draudėjo sutikimas;

3) paimti laikinai – iki 30 dienų – iš draudėjo dokumentus, fiksuojančius darbo pajamas, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat išmokos iš valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, palikus dokumentų paėmimo aktą; užantspauduoti dokumentų, vertybinių popierių, pinigų ir materialinių vertybių saugojimo vietas, daryti dokumentų kopijas arba išrašus, žymas ant draudėjo dokumentų, kad būtų išvengta jų klastojimo;

4) duoti draudėjui privalomus vykdyti nurodymus valstybinio socialinio draudimo klausimais;

5) surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus bylose, kurios pagal įstatymą priskirtos valstybinio socialinio draudimo pareigūno kompetencijai;

6) pareikalauti iš draudėjo, kad būtų sutvarkyta buhalterinė apskaita;

7) gauti iš draudėjo paaiškinimus valstybinio socialinio draudimo įmokų ir išmokų klausimais;

8) surašyti nustatytų pažeidimų aktus dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių apskaičiavimo, žalos, padarytos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, atlyginimo arba nepriemokų išmokėjimo gavėjams, taip pat kitų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo reikalavimų vykdymo.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius ir jo pavaduotojai, teritorinių skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai turi teisę:

1) išieškoti ne ginčo tvarka iš įmonių sąskaitų komerciniuose bankuose laiku nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas bei netesybas;

2) duoti nurodymus bankams nutraukti pinigų išdavimą bei pervedimą iš įmonių sąskaitų, jeigu jos nustatytu laiku nepateikė valstybinio socialinio draudimo įstaigoms finansinės apyskaitos ar nemoka socialinio draudimo įmokų ilgiau kaip 3 mėnesius, neleidžia patikrinti socialinio draudimo įmokų bei išmokų arba kai tikrinimo metu nustatyti neteisingo įmokų apskaičiavimo faktai;

3) įstatymų nustatyta tvarka skirti administracines nuobaudas. Paskirtos piniginės baudos išieškomos į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą;

4) kreiptis į visų nuosavybės formų įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus dėl aplinkybių ir sąlygų, trukdančių valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnams tinkamai atlikti pareigas. Įmonių vadovai bei kiti pareigūnai privalo išnagrinėti valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų pareigūnų nurodymus ir nedelsdami (ne vėliau kaip kitą dieną po nurodymo gavimo) pranešti valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigai apie priimtas priemones.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius ir jo pavaduotojai turi teisę:

1) siūlyti rejestro tvarkytojui atšaukti įmonės registravimą, jeigu ši be pateisinamų priežasčių nevykdo socialinio draudimo įstaigų pareigūnų reikalavimų dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo, finansinių ataskaitų ir duomenų apie apdraustuosius pateikimo;

2) areštuoti draudėjo turtą bei sąskaitas bankuose, jeigu nesumokėta (nepervesta) valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigoms įmokos, baudos ir delspinigiai.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________