LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 3-734 „DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. kovo 17 d. Nr. 3-83

Vilnius

 

Vadovaudamasis Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 (Žin., 2004, Nr. 9-248), 9 punktu:

1. Suteikiu Alytaus autobusų stočiai pirmą kategoriją.

2. Pakeičiu Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 (Žin., 2004, Nr. 9-248; 2005, Nr. 119-4313; 2006, Nr. 24-807; 2007, Nr. 69-2755, Nr. 134-5433), 2 priedą:

2.1. išbraukiu iš antros kategorijos autobusų stočių sąrašo 1 eilutę;

2.2. papildau pirmos kategorijos autobusų stočių sąrašą šia 6 eilute:

„6.

Alytaus AS

Alytus, Naujoji g. 17L

Alytaus m., Alytaus r.“

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                     ALGIRDAS BUTKEVIČIUS