LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KATEGORIJŲ SUTEIKIMO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAMS PAGAL MENINĮ LYGĮ, VEIKLĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. kovo 17 d. Nr. ĮV-145

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymu (Žin., 2007, Nr. 128-5212) 8 straipsnio 1 dalies 5 punktu:

1. Tvirtinu Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Sauliui Liausai, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriui, patvirtinti mėgėjų meno kolektyvų meninio lygio vertinimo ekspertų komisijų sudėtį, nuostatus bei organizuoti jų veiklą.

3. Įpareigoju Saulių Liausą pripažinti netekusiu galios Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus 2006 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. V-02 „Dėl mėgėjų meno kolektyvų grupavimo pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus nuostatų patvirtinimo“.

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                JONAS JUČAS

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ĮV-145

 

KATEGORIJŲ SUTEIKIMO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAMS PAGAL MENINĮ LYGĮ, VEIKLĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja kategorijų suteikimo kolektyvams tikslus, kolektyvų meninio lygio, veiklos ir pasiektų rezultatų vertinimo kriterijus, kolektyvų kategorijų suteikimą ir paskelbimą.

 

II. KATEGORIJŲ SUTEIKIMO KOLEKTYVAMS TIKSLAI

 

2. Kategorijų suteikimo kolektyvams tikslai yra šie:

2.1. įvertinti kolektyvų meninį lygį;

2.2. didinti kolektyvų atsakomybę už kūrybinės veiklos rezultatus, skatinti nuolat tobulėti, mažinti atotrūkį tarp mėgėjų ir profesionalių kolektyvų;

2.3. sudaryti prielaidas kolektyvų vadovams gauti atlyginimą, atitinkantį jų darbo rezultatus;

2.4. sudaryti prielaidas dainų švenčių tęstinumui.

 

III. KOLEKTYVŲ MENINIO LYGIO, VEIKLOS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

3. Kolektyvų meninis lygis nustatomas pagal šiuos kriterijus:

3.1. gebėjimą atkurti stilių, žanrų, laikotarpių, regionų kultūrinių tradicijų, konkrečių autorių meninės kalbos ypatumus;

3.2. meninių interpretacijų originalumą, pagrįstumą;

3.3. kūrinių atlikimo techniką;

3.4. repertuaro sudėtingumą;

3.5. repertuaro apimtį, jo atnaujinimo intensyvumą;

3.6. kūrinių atlikimo ansambliškumą, kolektyviškumą.

4. Kolektyvų veiklos rezultatai vertinami pagal šiuos kriterijus:

4.1. atrinkimą į dainų šventes;

4.2. pelnymą geriausio mėgėjų meno kolektyvo laureato vardo (apdovanojimą Aukso paukštės prizu) ar nominavimą šiam apdovanojimui gauti;

4.3. pelnymą laureatų, diplomantų vardų tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose, festivaliuose.

 

IV. KOLEKTYVŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMAS IR PASKELBIMAS

 

5. Mėgėjų meno kolektyvų (toliau – kolektyvų) kategorijos yra keturios:

5.1. I kategorija suteikiama aukščiausio meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose renginiuose ar apžiūrose įvertintas nuo 85 iki 100 balų bei kurio veikla ir rezultatai visiškai atitinka šių nuostatų 4 punkte nurodytus kriterijus;

5.2. II kategorija suteikiama aukšto meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose renginiuose ar apžiūrose įvertintas nuo 70 iki 84 balų bei kurio veikla ir rezultatai visiškai atitinka šių nuostatų 4 punkte nurodytus kriterijus;

5.3. III kategorija suteikiama vidutinio meninio lygio meno kolektyvui, kuris respublikiniuose konkursiniuose renginiuose ar apžiūrose įvertintas nuo 50 iki 69 balų bei kurio veikla ir rezultatai atitinka šių nuostatų 4 punkte nurodytus kriterijus;

5.4. IV kategorija suteikiama įvairaus meninio lygio meno kolektyvui, siekiančiam dalyvauti dainų švenčių tradicijos procese, svarbiausiuose savo žanro viešuose ir konkursiniuose renginiuose įvertintam nuo 1 iki 50 balų, mėgėjų meno sambūriams, kurių tikslas – užsiimti menine saviraiška, kultūrine, socialine veikla.

6. Kolektyvų kategorijas nustato kolektyvų meninio lygio vertinimo ekspertų komisijos, kurių išvados pateikiamos posėdžių protokoluose.

7. Ekspertų komisijų sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius.

8. I, II, III, IV kategorijos suteikiamos kolektyvams, įvertinus jų meninį lygį atrankose į dainų šventes, respublikiniuose konkursiniuose renginiuose, apžiūrose (žr. priedą) balais nuo1 iki 100 bei kolektyvo veiklą ir pasiektus rezultatus pagal šiuose nuostatuose nustatytus kriterijus.

9. Kolektyvai gauna I, II, III, IV kategorijos sertifikatą (diplomą), kurio formą tvirtina Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius, sertifikatas galioja 4 metus.

10. Kolektyvų, gavusių kategorijas, sąrašas viešai skelbiamas po kiekvienos dainų šventės (kas ketveri metai) Lietuvos liaudies kultūros centro interneto tinklalapyje ir raštu informuojamos savivaldybės.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Kolektyvo steigėjas, vadovas ar kitas įgaliotas asmuo (kolektyvo prezidentas, tarybos pirmininkas) turi teisę:

11.1. susipažinti su kategorijos suteikimo dokumentais;

11.2. nesutikęs su vertinimo komisijos sprendimu, per mėnesį nuo kategorijos paskelbimo pateikti prašymą dėl pakartotinio kolektyvo vertinimo.

 

_________________

 

Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatų

priedas

 

RESPUBLIKINIAI KONKURSINIAI RENGINIAI, KURIUOSE NUSTATOMAS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ* MENINIS LYGIS

 

„Lietuvos chorų konkursas“ – suaugusiųjų chorai;

„Mes, Lietuvos vaikai“ – moksleivių chorai;

„Pučiamųjų orkestrų čempionatas“ – pučiamųjų orkestrai;

„Sidabriniai balsai“ – vokaliniai ansambliai;

„Aguonėlė“ – vaikų šokių ansambliai/šokių grupės;

„Pora už poros“ – suaugusiųjų šokių grupės ir šokių ansambliai;

„Kadagys“ – jaunimo šokių ansambliai ir visi dainų ir šokių ansambliai;

„Šimtakojis“ – vaikų teatrai;

„Atspindžiai“, „Pastogė“ – suaugusiųjų teatrai;

„Molinuko teatras“ – lėlių teatrai.

 

* Pastaba. Folkloro ansamblių ir grupių, liaudies instrumentų orkestrų ir ansamblių, tradicinių ir liaudiškų kapelų meninis lygis nustatomas apžiūrose.

 

_________________