LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-713 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 18:2007 „VIEŠOJO NAUDOJIMO KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ PRIEIGOS TAŠKAI: SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. vasario 22 d. Nr. V-143

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos higienos normą HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-713 (Žin., 2007, Nr. 96-3895, Nr. 112-4577):

1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Ši higienos norma taikoma projektuojamiems, statomiems, rekonstruojamiems, įrengiamiems ir veikiantiems viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos paslaugas teikiantiems taškams (interneto kavinėms, klubams, salonams, bibliotekų interneto prieigos taškams ir pan.). Veikiantiems viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškams taikomi tik tie reikalavimai, kurie nesusiję su statinio rekonstravimu ar kapitaliniu remontu.“

2. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Ši higienos norma netaikoma mokyklų informacinių technologijų kabinetams, mokyklų bibliotekoms ir jų informaciniams centrams.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 4.8 punktą.

4. Išdėstau 7 punktą taip:

7. Prieigos taškų darbuotojai gali būti tik pilnamečiai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą [4.2, 4.4].“

5. Išdėstau 11 punktą taip:

11. Prie kompiuterinės įrangos, kuria naudojasi nepilnamečiai, turi būti įdiegti laiko matavimo ir ribojimo įrenginiai arba programinė įranga. Naudotis kompiuteriu nepilnametis asmuo gali ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną, darant 15 min. pertrauką po valandos.“

6. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Interneto kavinių, klubų, salonų nepilnamečiai vartotojai, pateikę mokinio pažymėjimą, turi būti registruojami registracijos žurnale, nurodant vartotojo vardą, pavardę, amžių, lankymosi datą, naudojimosi kompiuteriu laiko pradžią ir pabaigą.“

7. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.

8. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Vienai kompiuterizuotai vartotojo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m2 bendro patalpos ploto, jei naudojami skystųjų kristalų monitoriai – 4,5 m2 bendro ploto. Patalpų aukštis turi atitikti teisės akto reikalavimus [4.11].“

9. Pripažįstu netekusiais galios 23 ir 30 punktus.

10. Išdėstau 49 punktą taip:

49. Turi būti sudaryta galimybė vartotojui pačiam nusivalyti kompiuterio klaviatūrą ir pelę tam tikslui skirtomis priemonėmis.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS