LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS DALYVIŲ SĄRAŠO LAPO, VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLO FORMŲ, JŲ PILDYMO PAVYZDŽIŲ IR VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. vasario 21 d. Nr. 1V-66

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 80-2357; 2005, Nr. 126-4477) 2 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Vietos gyventojų apklausos dalyvių sąrašo lapo formą;

1.2. Vietos gyventojų apklausos dalyvių sąrašo lapo formos pildymo pavyzdį;

1.3. Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo formą;

1.4. Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo formos pildymo pavyzdį;

1.5. Vietos gyventojų apklausos patalpų įrengimo reikalavimų aprašą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 1999 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 111 „Dėl Vietos gyventojų apklausos vykdymo dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 104-3013).

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                              REGIMANTAS ČIUPAILA

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1V-66

 

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

1. Vietos gyventojų apklausos (toliau – apklausa) patalpa turi būti:

1.1. lengvai randama (prie pastato, kuriame vykdoma apklausa, ir pastato viduje turi būti užrašai ir rodyklės, nurodančios apklausos vykdymo vietą);

1.2. pakankamo ploto, kad patalpoje būtų galima įrengti darbo vietas apklausos vykdymo komisijos arba apklausos vykdymo komisijos padalinio (toliau – komisija) nariams, apklausos stebėtojams ir dar liktų ne mažesnis kaip 10 m2 plotas apklausos dalyviams – vietos gyventojams laisvai, nevaržomai patekti prie komisijos narių.

2. Apklausos patalpoje turi būti stalas, kėdės komisijos nariams ir apklausos dalyviams bei rašymo priemonės.

3. Apklausos patalpoje turi būti stalas su kėdėmis apklausos stebėtojams.

4. Apklausos patalpoje turi būti telefonas.

5. Apklausos patalpoje arba prieš apklausos patalpą turi būti iškabintas vidaus reikalų ministro įsakymas dėl apklausos vykdymo, apklausai teikiamas sprendimo projektas (sprendimo projektai) ir Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1019 (Žin., 1999, Nr. 80-2357; 2005, Nr. 126-4477).

_________________

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1V-66

Lapas Nr. ....

 

A. V.

 

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS DALYVIŲ
SĄRAŠAS

 

Klausimas:...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Gyvenamoji vietovė ........................................ Seniūnija.............................................................

Savivaldybė ..................................................................................................................................

Apklausos vieta ........................................ Apklausos data..........................................................

Eilės Nr.

Vardas, pavardė

Adresas

Parašu patvirtintas atsakymas

TAIP

NE

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

Iš viso lape atsakiusiųjų skaičius:

 

 

 

Apklausos komisijos narys                        (parašas)                        (vardas, pavardė)


 

(formos pildymo pavyzdys)

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1V-66

Lapas Nr. 1

 

A. V.

 

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS DALYVIŲ
SĄRAŠAS

 

Klausimas: Ar pritariate, kad jūsų gyvenamoji vietovė būtų priskirta X savivaldybei?

......................................................................................................................................................

Gyvenamoji vietovė Z (miestas, miestelis, kaimas)   Seniūnija Beržų

Savivaldybė Y

Apklausos vieta W (miestas, miestelis, kaimas)   Apklausos data 2000 m. sausio 10 d.

Eilės Nr.

Vardas, pavardė

Adresas

Parašu patvirtintas atsakymas

TAIP

NE

1

Vardenis Pavardenis

Skroblų g. 35-5

parašas

 

2

Vardenė Pavardenė

Ąžuolų g. 25

 

parašas

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

Iš viso lape atsakiusiųjų skaičius:

1

1

 

Apklausos komisijos narys                        (parašas)                        (vardas, pavardė)

 

_________________


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1V-66

 

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS BALSŲ SKAIČIAVIMO
PROTOKOLAS

 

Apie vykdytą vietos gyventojų apklausą dėl

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pateiktas klausimas ....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Savivaldybė..................................................................................................................................

1. Apklausiamos teritorijos vietos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, skaičius – .....

2. Apklausoje dalyvavo ...... vietos gyventojų, jų dalis nuo bendro (1 punkto) skaičiaus – ....  %

3. Vietos gyventojų, atsakiusių „Taip“, skaičius .........., jų dalis nuo dalyvavusiųjų –.............. %

4. Vietos gyventojų, atsakiusių „Ne“, skaičius ..........., jų dalis nuo dalyvavusiųjų –............... %

5. Vietos gyventojų apklausos duomenų pasiskirstymas pagal seniūnijas ir gyvenamąsias vietoves:

 

Seniūnija

Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo priedo Nr.

Vietos gyventojų skaičius

Parašu patvirtintas atsakymas

Iš viso

Dalyvavo apklausoje

TAIP

NE

Iš viso

%

Iš viso

%

Iš viso

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Priedai Nr. .......................................................................................

Pastaba. Priedai yra šio protokolo neatskiriamos dalys; juose yra surašomi vietos gyventojų apklausos duomenys pagal kiekvieną gyvenamąją vietovę.

7. Apklausos vykdymo data ir laikas: 20   m. .......... .... d. nuo 8.00 val. iki 22.00 val.

8. Protokolas pasirašytas: 20   m. .................. .......... d.

 

Apklausos komisijos pirmininkas ................................................................................................

(parašas)                (vardas, pavardė)

Apklausos komisijos pirmininko pavaduotojas (-ai) ...................................................................

(parašas)                (vardas, pavardė)

Apklausos komisijos nariai:

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................

5. .........................................................................................................................................

6. .........................................................................................................................................

7. .........................................................................................................................................

8. .........................................................................................................................................

9. .........................................................................................................................................

10. .......................................................................................................................................

11. .......................................................................................................................................

12. .......................................................................................................................................

(apklausos komisijos nario parašas)          (vardas, pavardė)

 

9. Apklausos stebėtojų pastabos

 

Pildo apklausos stebėtojas

Pildo apklausos komisija

Eil. Nr.

Apklausos stebėtojo vardas, pavardė

Pastabas raštu teikiu, neteikiu

Pastabų lapų skaičius

Apklausos stebėtojo parašas

Priedo (pastabų) Nr.

Pirmininko parašas

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Apklausos stebėtojų pastabos, pateiktos raštu, yra šio protokolo neatskiriami priedai, su kuriais turi susipažinti apklausos komisija. Apklausos komisijos pirmininkas juos sunumeruoja ir pasirašo, priedų numerius įrašo į protokolą. Jeigu apklausos stebėtojas tik įrašo pastabų lapų skaičių, o pačių pastabų nepateikia, apie tai surašomas aktas, kurį pasirašo apklausos komisijos nariai. Toks aktas vietoj nepateiktų pastabų pridedamas prie šio protokolo kaip neatskiriamas priedas.

 

 

(formos pildymo pavyzdys)

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1V-66

 

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS BALSŲ SKAIČIAVIMO
PROTOKOLAS

 

Apie vykdytą vietos gyventojų apklausą dėl naujos X savivaldybės steigimo (gyvenamosios vietovės priskyrimo Y savivaldybei)

Pateiktas klausimas Ar pritariate, kad jūsų gyvenamosios vietovės teritorija būtų priskirta X savivaldybei?

Savivaldybė Y

1. Apklausiamos teritorijos vietos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje, skaičius 720

2. Apklausoje dalyvavo 500 vietos gyventojų, jų dalis nuo bendro (1 punkto) skaičiaus – 69,4 %

3. Vietos gyventojų, atsakiusių „Taip“, skaičius 250, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 50 %

4. Vietos gyventojų, atsakiusių „Ne“, skaičius 250, jų dalis nuo dalyvavusiųjų – 50 %

5. Vietos gyventojų apklausos duomenų pasiskirstymas pagal seniūnijas ir gyvenamąsias vietoves:

 

Seniūnija

Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo priedo Nr.

Vietos gyventojų skaičius

Parašu patvirtintas atsakymas

Iš viso

Dalyvavo apklausoje

TAIP

NE

Iš viso

%

Iš viso

%

Iš viso

%

Beržų

1

600

400

66,7

200

50,0

200

50,0

Uosių

2

120

100

83,3

50

50,0

50

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Priedai Nr. 1 ir 2.

Pastaba. Priedai yra šio protokolo neatskiriamos dalys; juose yra surašomi vietos gyventojų apklausos duomenys pagal kiekvieną gyvenamąją vietovę.

7. Apklausos vykdymo data ir laikas: 2000 m. sausio 10 d. nuo 8.00 val. iki 22.00 val.

8. Protokolas pasirašytas: 2000 m. sausio 10 d.

 

Apklausos komisijos pirmininkas ..........................xxxxxxxxxx....................................................

(parašas)              (vardas, pavardė)

Apklausos komisijos pirmininko pavaduotojas (-ai) .... xxxxxxxxxx.............................................

(parašas)              (vardas, pavardė)

Apklausos komisijos nariai:

1. ........................................................ xxxxxxxxxx .............................................................

2. .........................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................

5. .........................................................................................................................................

6. .........................................................................................................................................

7. .........................................................................................................................................

8. .........................................................................................................................................

9. .........................................................................................................................................

10. .......................................................................................................................................

11. .......................................................................................................................................

12. .......................................................................................................................................

(apklausos komisijos nario parašas)         (vardas, pavardė)

 

9. Apklausos stebėtojų pastabos

 

Pildo apklausos stebėtojas

Pildo apklausos komisija

Eil. Nr.

Apklausos stebėtojo vardas, pavardė

Pastabas raštu teikiu, neteikiu

Pastabų lapų skaičius

Apklausos stebėtojo parašas

Priedo (pastabų) Nr.

Pirmininko parašas

1

Vardenis Pavardenis

teikiu

1

xxxxxx

1

xxxxxx

2

Vardenė Pavardenė

neteikiu

xxxxxx

xxxxxx

3

Vardukas Pavardukas

teikiu

1

xxxxxx

2

xxxxxx

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Apklausos stebėtojų pastabos, pateiktos raštu, yra šio protokolo neatskiriami priedai, su kuriais turi susipažinti apklausos komisija. Apklausos komisijos pirmininkas juos sunumeruoja ir pasirašo, priedų numerius įrašo į protokolą. Jeigu apklausos stebėtojas tik įrašo pastabų lapų skaičių, o pačių pastabų nepateikia, apie tai surašomas aktas, kurį pasirašo apklausos komisijos nariai. Toks aktas vietoj nepateiktų pastabų pridedamas prie šio protokolo kaip neatskiriamas priedas.

 

_________________

 

Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo

________ priedas

 

Savivaldybė ....................................................  Seniūnija .........................................................

 

Eil. Nr.

Gyvenamoji vietovė

Lapų skaičius

Vietos gyventojų skaičius

Parašu patvirtintas atsakymas

Iš viso

Dalyvavo apklausoje

Taip

Ne

Iš viso

%

Iš viso

%

Iš viso

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apklausos komisijos pirmininkas .................................................................................................

(parašas)              (vardas, pavardė)

Apklausos komisijos pirmininko pavaduotojas (-ai) .....................................................................

(parašas)              (vardas, pavardė)

Apklausos komisijos nariai:

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................

5. .........................................................................................................................................

6. .........................................................................................................................................

(apklausos komisijos nario parašas)         (vardas, pavardė)

 

 

(FORMOS PILDYMO PA VYZDYS)

 

Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo

1 priedas

 

Savivaldybė Y                                                    Seniūnija Beržų

 

Eil. Nr.

Gyvenamoji vietovė

Lapų skaičius

Vietos gyventojų skaičius

Parašu patvirtintas atsakymas

Iš viso

Dalyvavo apklausoje

Taip

Ne

Iš viso

%

Iš viso

%

Iš viso

%

1

Paberžės kaimas

8

200

120

60,0

96

80,0

24

20,0

2

Akmenynės kaimas

5

120

100

83,3

76

76,0

24

24,0

3

Bebrinės kaimas

4

80

50

62,5

2

4,0

48

96,0

4

Raudondvario kaimas

3

50

34

68,0

0

0

34

100,0

5

Uosinės kaimas

2

40

20

50,0

0

0

20

100,0

6

Kalvių kaimas

2

50

40

80,0

2

5,0

38

95,0

7

Pagirių kaimas

2

30

20

66,6

18

90,0

2

10,0

8

Užugirių viensėdis

1

4

4

100,0

4

100,0

0

0

9

Pamiškės kaimas

1

20

10

50,0

1

10,0

9

90,0

10

Palaukės kaimas

1

6

2

33,3

1

50,0

1

50,0

 

Iš viso:

29

600

400

66,7

200

50,0

200

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apklausos komisijos pirmininkas ............................... xxxxxxxxxx................................................

(parašas)                                                                          (vardas, pavardė)

Apklausos komisijos pirmininko pavaduotojas (-ai) ... xxxxxxxxxx...............................................

(parašas)                                                                          (vardas, pavardė)

Apklausos komisijos nariai:

1. ......................................................... xxxxxxxxxx.............................................................

2. ......................................................... xxxxxxxxxx.............................................................

3. ......................................................... xxxxxxxxxx.............................................................

4. ......................................................... xxxxxxxxxx.............................................................

5. ......................................................... xxxxxxxxxx.............................................................

(apklausos komisijos nario parašas)           (vardas, pavardė)

 

_________________