LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO MEMORANDUMAS DĖL FULBRAITO (FULBRIGHT) AKADEMINIŲ MAINŲ PROGRAMOS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė, toliau kartu vadinamos Susitariančiosiomis Šalimis, o atskirai – Susitariančiąja Šalimi,

pažymėdamos ir tęsdamos sėkmingą bendradarbiavimą švietimo ir mokslo srityse;

atsižvelgdamos į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarime, atnaujinančiame bendradarbiavimo programą aukštojo mokslo bei profesinio lavinimo ir mokymo srityse, pasirašytame 2006 m. birželio 21 d. Vienoje, keliamus tikslus;

atsižvelgdamos į tai, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Viešosios diplomatijos skyrius – Amerikos Centras – įgyvendino akademinių mainų programas pagal 2001 m. lapkričio 21 d. Vilniuje pasirašytą susitarimą;

siekdamos plėtoti Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų tarpusavio supratimą ir draugystę, jų švietimo ir mokslo institucijų bendradarbiavimą švietimo ir mokslo srityse;

 

susitarė:

1 straipsnis

 

Šiuo Susitarimo memorandumu siekiama stiprinti ir plėtoti Susitariančiųjų Šalių ryšius įgyvendinant Fulbraito (Fulbright) akademinių mainų programą švietimo, mokslo ir studijų srityse abipusiškai naudingomis sąlygomis.

 

2 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys ketina keistis informacija apie abiejų valstybių švietimo ir mokslo institucijų Fulbraito akademinių mainų programos dalyvius, nustatydamos švietimo ir mokslinių tyrimų veiklos kryptis bei jų poreikius, atsižvelgiant į prioritetus.

 

3 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys tikisi, kad jų dalyvavimas Fulbraito akademinių mainų programoje skatins abiejų valstybių švietimo, mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų bendradarbiavimą ir sudarys galimybes kelti akademinių darbuotojų, mokslininkų, švietėjų ir studentų kvalifikaciją, remti bendrus mokslinių tyrimų projektus.

 

4 straipsnis

 

Šį Susitarimo memorandumą koordinuoja: Lietuvos Respublikos vardu – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (arba kitas ministerijos paskirtas atstovas), o Jungtinių Amerikos Valstijų vardu – Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvos Respublikoje Viešosios diplomatijos skyrius (arba kitas paskirtas Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados atstovas).

 

5 straipsnis

 

Įgyvendindama šio Susitarimo memorandumo nuostatas, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė koordinuoja Fulbraito akademinių mainų programos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, organizuoja pirminę Fulbraito akademinių mainų programos kandidatų atranką, skatina mokslinės bei pedagoginės veiklos plėtojimą ir tiria papildomų akademinių mainų poreikį.

 

6 straipsnis

 

Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė kasmet atrenka ir siunčia studentus iš Lietuvos aukštųjų mokyklų studijuoti JAV universitetuose bei koordinuoja JAV universitetų studentų siuntimą į Lietuvos Respublikos akademines ir švietimo įstaigas 6–10 mėnesių trukmės studijoms, moksliniams tyrimams ar mokslinėms stažuotėms.

 

7 straipsnis

 

Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė kasmet atrenka ir siunčia Lietuvos mokslininkus dėstyti ir (arba) atlikti mokslinių tyrimų Jungtinių Amerikos Valstijų universitetuose ir mokslo institucijose bei koordinuoja Jungtinių Amerikos Valstijų mokslininkų siuntimą į Lietuvos Respublikos akademines ir švietimo įstaigas 3–10 mėnesių trukmės moksliniams tyrimams ar dėstyti.

 

8 straipsnis

 

Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė koordinuoja Fulbraito akademinių mainų programos finansavimą ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė švietimo įstaigų, mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų studentams, dėstytojams ir mokslo darbuotojams, dalyvaujantiems šioje programoje, pagal galimybes skiria stipendijas, pragyvenimo pašalpas, padengia kelionės ir sveikatos draudimo išlaidas.

 

9 straipsnis

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, skatina švietimo įstaigas, aukštojo mokslo ir mokslo institucijas sudaryti palankiausias sąlygas programai įgyvendinti Lietuvoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybė deleguoja vieną ar du atstovus į dvišalę komisiją, kuri siūlo kandidatus dalyvauti Fulbraito akademinių mainų programos atrankoje Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė skatina švietimo įstaigas, mokslo ir mokslinių tyrimų institucijas, priimančias šios programos dalyvius, pagal galimybes ir programos įgyvendinimo planą, suderintą su Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybe: suteikti patalpas ir darbo priemones, reikalingas moksliniams tyrimams; prireikus skirti patarėjus; suteikti galimybę nemokamai naudotis tų institucijų bibliotekomis ir archyvais; leisti dalyviams nemokamai lankyti pasirinktas programas ir kursus.

 

10 straipsnis

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bendradarbiaudama su Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybe, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka, kasmet atrenka daugiausia tris Lietuvos mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų dėstytojus ar mokslo darbuotojus, dalyvavusius Fulbraito akademinių mainų programoje (Fulbraito programos Alumni nariai). Lietuvos Respublikos Vyriausybė finansuoja jų trumpalaikių mokslinių vizitų į Jungtines Amerikos Valstijas, trunkančių ne ilgiau kaip vieną mėnesį, išlaidas – t. y. kelionės, sveikatos draudimo, vizų gavimo, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas.

 

11 straipsnis

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, bendradarbiaudama su Lietuvos mokslo ir mokslinių tyrimų institucijomis, pagal galimybes finansuoja bendrų tarptautinių mokslinių tyrimų ir kitų bendradarbiavimo švietimo srityje projektų, kuriuos Lietuvos Fulbraito programos Alumni nariai vykdo bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybe, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje. Finansuojami projektai atrenkami konkurso būdu ir vertinami pagal Fulbraito programos kriterijus.

 

12 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys ketina keistis informacija apie šio Susitarimo memorandumo įgyvendinimą ir bendru sutarimu spręsti iškilusias problemas.

 

13 straipsnis

 

Susitariančios Šalys siekia, kad šiame Susitarimo memorandume numatyti akademiniai mainai būtų vykdomi atsižvelgiant į galiojančius abiejų valstybių įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

14 straipsnis

 

Šis Susitarimo memorandumas įsigalioja Susitariančiosioms Šalims jį pasirašius ir galioja penkerius metus. Jei nė viena Susitariančioji Šalis neprieštarauja, šio Susitarimo memorandumo galiojimas savaime pratęsiamas dar penkeriems metams.

Susitarimo memorandumas gali būti keičiamas bendru Susitariančiųjų Šalių susitarimu, Susitariančiosioms Šalims pasikeičiant notomis diplomatiniais kanalais. Susitarimo memorandumo pakeitimai yra laikomi neatsiejama šio Susitarimo memorandumo dalimi.

 

15 straipsnis

 

Susitariančioji Šalis bet kuriuo metu gali nutraukti šį Susitarimo memorandumą, ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius raštu pranešusi apie tai kitai Susitariančiajai Šaliai.

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai savo vyriausybių įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimo memorandumą dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis.

 

PASIRAŠYTA 2008 m. sausio 31 d. Vilniuje.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS                                      JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ

VYRIAUSYBĖS VARDU                                                              VYRIAUSYBĖS VARDU

 

_________________